เพลงรอสาย (Ring back tone)

Report
เพลงรอสาย (Ring back tone)
Spot ชวนบวช : เพลงแค่ สักครึ่งหนึ่ง ความยาว 40 วินาที
Operator
รหัสเพลง
ค่ าใช้ จ่าย
• AIS
*78920712129
รายเดือน 35 บาท
โหลดเพลง 20 บาท
• DTAC
*119923600301
รายเดือน 35 บาท
โหลดเพลง 10 บาท
• TrueMove
*88810981180
รายเดือน 35 บาท
โหลดเพลง 20 บาท
หมายเหตุ : บริษัท Net-Innova เป็ นผู้ตดิ ต่ อประสานให้ เท่ านัน้ มิได้ มีส่วนร่ วมในรายได้ ใด ๆ ที่เกิดขึน้
ส่ ง SMS ให้ กบั ผู้นำบุญและอุบำสิ กำแก้ ว
ช่วยกันโหลดเพลงสปอร์ ต
ชวนบวช(สักครึ่งหนึง่ )มา
เป็ นเพลงรอสาย ด้ วยการ
กดปุ่ มดอกจันตามด้ วย
119923600301
แล้ วโทรออก
กลไกพิเศษช่ วยให้ ผ้ ูนาบุญชวนง่ ายขึน้
F0851185678
4217700
เพื่อนของคุณ 0875178889 ชวนคุณร่ วมกันทา
ความดีโดยร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของการปชส.
โครงการบวชพระแสนเข้ าพรรษาด้ วยการโหลด
เพลงสักครึ่งหนึ่ง(spot)เป็ นเสียงรอสายกด
*119923600301แล้ วโทรออกทาตามขัน้ ตอน
อนุโมทนาบุญค่ ะ
1
(M: 0875178889)
อนุ โมทนาคะ่
ระบบจะส่งขอความ
้
เชิญชวนโหลดเพลง
รอสายชวนบวชไปที่
0851185678
2
3
ชื่อผู้ส่ง = dmc.tv
เพื่อนของคุณ 0875178889 ชวนคุณร่ วมกันทา
ความดีโดยร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของการปชส.
โครงการบวชพระแสนเข้ าพรรษาด้ วยการโหลด
เพลงสักครึ่งหนึ่ง(spot)เป็ นเสียงรอสายกด
*78920712129 แล้ วโทรออกทาตามขัน
้ ตอน
อนุโมทนาบุญค่ ะ

similar documents