ovdje - Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Report
Strategija i akcijski plan
osječke Tvrđe
Završna prezentacija
18.12.2014.
Muzej Slavonije
Osijek
Agencija za obnovu osječke Tvrđe
Grad Osijek
Karzen i Karzen d.o.o.
Proces rada
• Participativno planiranje sa xx sudionika
kroz ukupno 4 radionice i završnu
prezentaciju za širu javnost
• Radni sastanci sa AOOT i Gradom
Osijekom
• Anketa građana (više od 350 građana) na
sajmu antikviteta
• Promocija i uključivanje građana putem
web stranice, Facebook-a i medija
Što je sve napravljeno?
• Napravili smo ažuriranu socio-ekonomsku
analizu Tvrđe
• Analizu po sektorima (turizam, kultura,
poduzetništvo, obrazovanje...)
• Analizu korisnika i potencijalnih korisnika
• Analizu strategija i strateških smjernica
• SWOT analiza
• Izradili viziju Tvrđe
• Definirali strateške ciljeve, prioritete i mjere
• Izradili akcijski plan 2015-2016 sa prioritetnim
projektima i mogućim izvorima financiranja
i najvažnije...
Pokrenuta je pozitivna dinamika kako
među sudionicima tako i među ključnim
institucijama grada i županije i
postavljeni temelji buduće suradnje na
konkretnim projektima.
Ključni sektori i područja djelovanja
(sadašnja i potencijalna)
• Turizam (kulturni, urbani, omladinski,
vjerski, gastro...)
• Kultura i umjetnost
• Kreativne industrije
• Obrt i poduzetništvo
• Znanost i obrazovanje
• Trgovina (donekle)
Ključni izazovi
•
•
Različitost/slojevitost Tvrđe (prednost i slabost, ali i potencijal) – stambeni, poslovni,
obrazovni, administrativni, vjerski, turistički, ugostiteljski i sl. (dnevna i noćna Tvrđa)
Zapuštenost Tvrđe naročito komunalne infrastrukture i zgrada zbog utjecaja vlage
(popločenje br. 1 potreba)
Neriješena imovinsko-pravna pitanja i nedostatak sveobuhvatne baze podataka o
zgradama i stanju zapuštenosti/namjene/vlasništva
Nedostatak suradnje između pojedinih korisnika Tvrđe i ključnih dionika
Nedovoljna kapacitiranost kadrova u kulturi i turizmu
Nedostatak mjerljivih pokazatelja broja posjetitelja i noćenja u Tvrđi
Više ulaza – potreba za preusmjeravanjem na Vodena vrata i izgradnjom adekvatnog
parkinga
Povezivanje desne i lijeve obale Drave kroz komplementarne sadržaje
Nedostatak kvalitetnih kulturno-turističkih sadržaja, nedostatak ponude (trgovne,
suveniri, info centar, banka, slastičarna i dr.)
Nedostatna promocija Tvrđe i potencijala
•
•
•
Loša pristupačnost
Nedostatak DMO/DMC-a
Konzervatorski propisi i restriktivni uvjeti ulaganja u kulturno-povijesne građevine
•
•
•
•
•
•
•
•
Potencijali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Turizam: Osijek posjeti oko 44.000 turista godišnje koji ostvare oko 90.000 noćenja. Stranih
posjetitelja ima oko 30%; potencijal je domaće tržište (Zagreb, Slavonija, mlađa populacija),
ali i strano (Mađarska, Engleska...) - Privlači ih kulturna/povijesna baština i vikend-turizam (12 noćenja)
Oko 75000 turista u Tvrđi od čega oko 18000 zbog kulturnih događanja, a ostali su
grupni/pojedinačni posjeti, studenti, učenici, umirovljenici
Kruzeri (oko 1200 putnika ako se računa prosjek od oko 60 brodova)
Oko 20000 studenata, ogroman potencijal za razne aktivnosti i razvoj omladinskog turizma
Daljnji razvoj kulturnih institucija (Muzej Slavonije, Državni arhiv, Gradske galerije) u smislu
jačanja kulturno-turističkih kapaciteta
Prepoznat je interes i potreba za dodatnim smještajnim kapacitetima (poticanje ulaganja u
butique hotele i hostele)
Nadogradnja i daljnji razvoj kulturnih manifestacija sa lokalnog na regionalni i EU nivo (OLJK
– oko 20000 posjetitelja; Pannonian challenge; Zemlja bez granica; SLUK i drugi)
Razvoj novih i tradicionalih obrta i zanata; razvoj kreativnih i kulturnih industrija
Razvoj i jačanje poduzetništva i socijalnog poduzetništva
Povezivanje i umrežavanja kulturni, turističkih i obrazovnih institucija – multifunkcionalnost
Jačanje svijesti svih korisnika i građana Osijeka i Tvrđe o vrijednosti Tvrđe – valorizacija,
brendiranje Tvrđe kao jedinstvene destinacije
RAZVITI TVRĐU KAO REGIONALNI CENTAR TURIZMA – POVEZATI SA
DESTINACIJAMA U KRUGU 20 KM
Korisnici i potencijalni
korisnici
Upravno i zakonodavno tijelo
Potporne i provedbene institucije upravnih i zakonodavnih tijela








Grad Osijek;
Osječko-baranjska županija;
Ministarstvo graditeljstva i prostorne gradnje.
Agencija za obnovu osječke Tvrđe;
Ministarstvo kulture - Konzervatorski odjel u Osijeku;
Restauratorska radionica u Osijeku Hrvatskog restauratorskog zavoda;
Zavod za urbanizam;
Državni arhiv.
Sudionici i provoditelji razvoja turističke djelatnosti na području Tvrđe
Mali i srednji poduzetnici








Turistička zajednica grada Osijeka;
Turistička zajednica Osječko-baranjske županije;
Zajednica društava turističkih vodiča Slavonija, Baranja, Srijem;
Udruga turističkih vodiča Osijek;
Lokalne Radio i TV postaje.
smještajni objekti (hoteli, hosteli);
ugostiteljski objekti;
ostali poslovni subjekti (knjižare, ljekarne, specijalizirani ugostiteljski objekti
- lokalni fast and slow food, poslovnice banaka, bankomati, mjenjačnice,
uslužni obrti).
Obrazovne, muzejsko - kulturne i crkvene insititucije
Strukovne udruge i udruge građana







fakulteti i odjeli Sveučilišta J.J
Strossmayera u Osijeku,
srednjoškolske ustanove (gimnazije - matematička, jezična,
isusovačka klasična; ekonomska srednja škola; glazbena škola);
Muzej Slavonije Osijek;
Gradske Galerije (Waldinger, Kazamat);
crkveni objekti i institucije.
Potencijalni korisnici

20000 studenata Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku;

učenici osnovnih i srednjih škola;

djeca predškolske dobi;

članovi strukovnih udruga, udruga građana, građani;

vjernici;

osobe s invaliditetom;

stanovnici Osijeka i Tvrđe;

vlasnici nekretnina;

vlasnici kućnih ljubimaca.

Slavonsko tamburaško društvo "Pajo Kolarić";
Udruga „Gloria Maris“;
Zajednica tehničke kulture Osječko - Baranjske županije; Zajednica
tehničke kulture Osijek;
Fotoklub Osijek.
Domaći i strani posjetitelji

domaći i strani turisti;

poslovnjaci;

posjetitelji specijaliziranih
događanja;

domaći i strani novinari;

sportaši.
i specijalnih međunarodnih
i
regionalnih
Vizija
Tvrđa – utvrda kulture,
obrazovanja, turizma i
poduzetništva
Strateški ciljevi
SC1. Razviti integrirani pristup obnovi Tvrđe
kao regionalnog centra kulture, turizma,
znanja i poslovanja
SC2. Razviti konkuretnu i kvalitetnu
turističku ponudu i selektivne oblike turizma
SC3. Razviti nacionalnu, regionalnu i
međunarodnu prepoznatljivost/brend Tvrđe
Prioriteti (1)
1.1. Unaprijediti turističku infrastrukturu na
području Tvrđe (uključujući i lijevu obalu Drave
1.2. Riješiti imovinsko-pravne vlasničke
odnose na prostorima u okviru Tvrđe
1.3. Razviti poticajno okruženje za razvoj
poduzetništva, socijalnog i kulturnog
poduzetništva
1.4. Razviti poticajno okruženje za razvoj
kreativnih i kulturnih industrija
1.5. Potaknuti istraživačko-inovativne
potencijale u okviru Tvrđe
Prioriteti (2)
2.1. Kreirati i unaprijediti turističku ponudu i
proizvode
2.2. Unaprijediti kapacitet i raznolikost
smještajne ponude
2.3. Razviti ljudske resurse u domeni
turizma, poduzetništva, kreativnih industrija,
kulturnog menadžmenta
Priorieti (3)
3.1. Riješiti bolju prometnu povezanost
Tvrđe sa drugim destinacijama u okolini
3.2. Unaprijediti marketinške i promidžbene
aktivnosti prilikom prezentacije i promocije
Tvrđe
3.3. Razviti brend Tvrđe kao prepoznatljive
turističke destinacije kontinentalne Hrvatske
Prioriteti/mjere (1)
1.
Razviti integrirani pristup obnovi Tvrđe kao regionalnog centra kulture, turizma, znanja i poslovanja
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
Unaprijediti turističku infrastrukturu na području Tvrđe (uključujući i lijevu obalu Drave
Unaprijediti javnu komunalnu infrastrukturu središta Tvrđe i pojedinih dijelova Tvrđe.
Unaprijediti drugu prioritetnu turističku infrastrukturu (Tablica stanja gotovosti projektne dokumentacije Tvrđe)
Unaprijediti lijevu obalu Drave kroz multifunkcionalne aktivnosti koje nadograđuju aktivnosti na desnoj obali – integrirani pristup.
Riješiti prometnu i infrastrukturnu pristupačnost Tvrđi za sve ciljane grupe.
Osigurati besplatan Internet na području cijele Tvrđe.
1.2.
1.2.1.
1.2.3.
Riješiti imovinsko-pravne vlasničke odnose na prostorima u okviru Tvrđe
Provesti mapiranje svih prostora na prostoru Tvrđe (npr. vlasništvo, uvjeti gradnje/restauracije, katastar zgrada/registar zgrada) i izraditi
sveobuhvatnu bazu podataka.
Na temelju principa „vođenje korištenjem“ osigurati valorizaciju i definiranje namjene praznim i zapuštenim prostorima te mogućnost
financiranja iz ESIF i drugih izvora financiranja.
Osigurati sigurnost stanovnika Tvrđe za građevine u derutnom stanju.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
Razviti poticajno okruženje za razvoj poduzetništva, socijalnog i kulturnog poduzetništva
Potaknuti razvoj mikro i malog poduzetništva na području Tvrđe kroz razne poticajne financijske mjere, edukaciju i slično.
Potaknuti stimuliranje tradicionalnih i/ili novih obrta.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
Razviti poticajno okruženje za razvoj kreativnih i kulturnih industrija
Razviti poticajne mjere suradnje između različitih sektora u domeni kulture, kreativnih industrija i poduzetništva.
Pokretanje inkubatora za kreativne industrije
1.5.
1.5.1.
Potaknuti istraživačko-inovativne potencijale u okviru Tvrđe
Organizirati posredničko tijelo koje će koordinirati rad Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku i ostalih znanstvenih i/ili obrazovnih institucija na
području Osijeka odnosno Tvrđe.
Umrežavati znanstvene novake fakulteta i odjela Sveušilišta s predstavnicima strukovnih udruga i/ili udruga građana, kulturno - muzejskim
institucijama, i ostalim dionicima.
Kreirati inovativne projekte i programe podrške razvoja ljudskih potencijala te uskih pametnih specijalizacija
1.2.2.
1.5.2.
1.5.3.
Prioriteti/mjere (2)
2.
Razviti konkuretnu i kvalitetnu turističku ponudu i selektivne oblike turizma
2.1.
2.1.1.
Kreirati i unaprijediti turističku ponudu i proizvode
Osnovati interdisciplinarnu grupu stručnjaka za kreiranje inovativnih, kreativnih i održivih
turističkih paketa u okviru selektivnih oblika turizma
Kreirati i unaprijed pripremiti paket aranžmane za svaku iduću sezonu prema suvremenim
trendovima organizacije destinacijskog menadžmenta;
Unaprijediti promociju već postojećih kulturnih manifestacija i nuditi ih kroz programske pakete u
sklopu turističkih aranžmana na regionalnom i međunarodnom tržištu;
Razviti inovativne metode interpretacije kulturne baštine kroz korištenje novih tehnologija i
uključivanje mladih.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
Unaprijediti kapacitet i raznolikost smještajne ponude
Stvoriti poticajnu klimu za investiranje u uređenje hostela i butique hotela
Omogućiti poticajne mjere za hotelijere i ugostitelje
Jačati kapacitet hotelijera i ugostitelja
2.3.
Razviti ljudske resurse u domeni turizma, poduzetništva, kreativnih industrija, kulturnog
menadžmenta
Razviti program cjeloživotnog obrazovanja za ciljane skupine u domeni turizma, poduzetništva,
obrazovnih ustanova i dr.
Potaknuti razne oblike umrežavanja i povezivanja svih ključnih dionika (npr. klasteri, zadruge,
asocijacije i dr.)
Ojačati kapacitet dionika u pripremi i provedbi projekata iz EU fondova
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
Prioriteti/mjere (3)
3.
Razviti nacionalnu, regionalnu i međunarodnu prepoznatljivost Tvrđe
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Riješiti bolju prometnu povezanost Tvrđe sa drugim destinacijama u okolini
Predložiti rješenja prometovanja turističkih autobusa
Organizirati prihvat posjetitelja na za to predviđenim punktovima
Povezati turističke operatere i druge dionike ostalih slavonsko baranjskih destinacija (Baranja,
dvorci, kurije, Kopački rit, Vučedol i dr.)
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
Razviti brend Tvrđe kao prepoznatljive turističke destinacije kontinentalne Hrvatske
Definirati optimalni model organizacije/firme za destinacijski menadžment (regionalni receptivni
centar) i razviti njezine kapacitete
Riješiti bolju informiranost i promociju Tvrđe putem tradicionalnih i društvenih medija
Ojačati valorizaciju, interpretaciju i vidljivost kulturno-povijesne baštine
Umrežiti se sa ostalim sličnim destinacijama, mrežama i udruženjima u Europi i svijetu
Razviti ponudu kvalitetnijeg rješenja suvenira, brendiranja Grada.
Osmisliti i razviti pojedine oblike turizma (zdravstveni, kulturni, urbano-ruralni, omladinski i dr.)
3.3.
Unaprijediti marketinške i promidžbene aktivnosti prilikom prezentacije i promocije Tvrđe
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
Primijeniti inovativna rješenja u "on line" i "off line" marketingu
Osigurati način za kontinuirano osmišljavanje novih turističkih proizvoda i usluga.
Poticati kontinuirano jačanje kapaciteta ljudskih resursa lokanih ureda Turističke zajednice.
Izraditi, organizirati i provoditi programe marketinga prema točno utvrđenim nišama potencijalnih i
trenutnih posjetitelja/turista/putnika/korisnika Tvrđe.
Kontinuirano razvijati pripovjedno afirmativno okruženje unutar lokalne zajednice (storytelling)
3.3.5.
Akcijski plan 2015-2016
• Dvanaest projekata koji su u različitim stupnjevima
pripremljenosti – turistička, javna komunalna
infrastruktura
• Drugi projekti – naglasak na daljnji razvoj kulturnoturističkih proizvoda, nadogradnju kulturnih
manifestacija od lokalnih na regionalne i europske,
jačanje ljudskih potencijala, razvoj poduzetništva i
socijalnog poduzetništva, razvoj međusektorske
suradnje; razvoj kreativnih i kulturnih industrija, razvoj
različitih oblika turizma; osnivanje DMO/DMC-a,
analizu i izradu mape prostora/zgrada i rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa, rješavanje parkinga, javnih
prostora (WC, urbana arhitektura i dr), marketing,
promocija Tvrđe i novih kulturno-turističkih proizvoda.
Prioritetni projekti
NAZIV PROJEKTA
Broj
Faza
projekta
Obnova
komunalne
infrastruktu
re
Rekonstrukcij
ai
revitalizacija
Trga V.
Lisinskog
Krunska
utvrda
Kronenwer
k
Vanjski
obramb
eni
prsten
osječke
Tvrđe
Muzej
Slavonije
(Donja
Oružarnica)
VIII
Bastion +
unutrašnj
e dvorište
(Bastion
Sv.
Eugena)
Gradska
uprava
(sanacija
Muzeja
Slavonije)
Tehnički i
prirodoslovni
muzej
(Bosendorfov
a 2)
Državni
arhiv
(Firingerov
a 3)
Državni
arhiv
(sanacija
postojeće)
Hostel
Proje
kt
istraži
vanja
sredn
jovj.
Tvrđe
Dodatni projekti
•
•
•
•
Hornwerk – u funkciji gradskog prometnog centra
Pogon električne centrale „Munjara”
Kapitalne zgrade (rektorat, uređenje novog kampusa...
Izleti na druge destinacije – prometne veze, ciklo-turizam:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Korođgrad
Adrenalinski park na avio-pisti
Dvoraca Pejačević
Dvorac Darda
Dvorac Bilje i okolica
Park prirode zapadni dio i selo Kopačevo
Dvorac Tenja
Kopački rit
Bizovačke toplice
Baranja
Mogućnosti financiranja
• 12.12. usvojen novi OP Konkurentnosti i
kohezija 2014-2020 – oko 6.881 milijardi EUR;
ukupna alokacija za RH 8.377 milijardi EUR
– Inv. Prioritet 6c Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i
kulturne baštine; Sp. Cilj 6.1. Povećanje zapošljavanja i
turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine
– Inv. Prioritet 6e: Poboljšanja urbanog okoliša, revitalizacija
gradova...; Sp. Cilj 6e2 Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih
i/ili industrijskih područja unutar ITU)
– Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost (inv. Priorieti 3a
Promicanje poduzetništva, 3d Podupiranje kapaciteta MSP...
– Druge prioritetne osi: Istraživanje i razvoj (klasteri
konkurentnosti, centri kompetencija); socijalna uključenost,
cjeloživotno obrazovanje, strukovno obrazovanje...
Drugi EU programi
•
•
•
•
•
•
•
IPA Prekogranična suradnja
Transnacionalni programi
Urbact III
Kreativna Europa
Erasmus +
Europa za građane
Obzor 2020
Sljedeći koraci
• Finaliziranje Strategije i akcijskog plana
• Predstavljanje i usvajanje na vijeću Grada
Osijeka
• Realizacija akcijskog plana – definiranje
načina provedbe i nadzora provedbom
• Definiranje uloge AOOT u provedbi akcijskog
plana i daljnje uloge u razvoju i obnovi Tvrđe
• Koordinacija između AOOT i Grada oko
apliciranja na EU fondove – operativni plan
prema natječajima u 2015
• Periodično predstavljanje rezultata provedbe i
daljnje uključivanje javnosti u ažuriranje plana
AOOT, Grad Osijek i Karzen i
Karzen
...zahvaljuju se svima na izuzetno velikom
interesu i vrlo aktivnom sudjelovanju u izradi
ove Strategije i akcijskog plana
Želimo svima ugodne blagdane i sve
najbolje u Novoj 2015. godini!

similar documents