งานข้อมูลสารสนเทศ

Report
นางไพทูรย ์ นรสิ งห ์
ตาแหน่ง นักวิเคราะหนโยบายและแผนช
านาญ
์
กลุมนโยบายและแผน
่
สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษามัธยมศึ กษา เขต
โทร. 043-234836 ตอ
่ 27 เบอรมื
์ อถือ 087-4276412
087-2303174 (Ais) 083-4507719 (True)
งานที่
รับผิดชอบ
1. งานขอมู
้ ลสารสนเทศ
2. งานงบเงินอุดหนุ น
3. งานเสนอของบบุคลากร
4. งานเสนอของบคาเช
่ ่ าบาน
้
5. งานเสนอของบคา่
สาธารณูปโภค
งานขอมู
ล
สารสนเทศ
้
งานข้อมูลสารสนเทศ เป็ นงานที่
ทางานบนเว๊ปไซด ์
ซึง่ ประกอบไปดวยหลายโปรแกรม
้
ดั1.งนี
้ ดเก็บขอมู
การจั
้ ลนักเรียนรายบุคคล ผานระบบ
่
Data Management Center ที่ www.boppobec.info ในแตละ
่
ปี การศึ กษาจะทาการจัดเก็บ 3 ครัง้ ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 จัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียนรายบุคคลโดย
ใช้ขอมู
้ ล
ณ วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี (ภาคเรียนที่
1)
- ครัง้ ที่ 2 จัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียนรายบุคคลโดย
ใช้ขอมู
้ ล
ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปี (ภาคเรียน
ที่ 2)
- ครัง้ ที่ 3 การรายงานขอมู
้ ลนักเรียนสิ้ นปี
การศึ กษา สาหรับ
การเข้ ารายงานข้ อมูลนักเรี ยนรายบุคคล
2. การรายงานขอมู
าง
(B้ ลสิ่ งกอสร
่
้
OBEC)
สาหรับการรายงานขอมู
าง
้ ลสิ่ งกอสร
่
้
สพฐ.
จะเปิ ดระบบให้ปรับปรุงแกไขข
้
้อมูล
สิ่ งกอสร
่
้างใน
วันที่ 20 มีนาคม 2557 สพม.25 ขอ
ความรวมมื
อโรงเรียน
่
3. โปรแกรมระบบสารสนเทศเพือ
่ การบริหาร
การศึ กษา (Education Management
Information System : EMIS)
ประกอบดวย
้
3.1 ข้อมูลครุภณ
ั ฑ ์ (M-OBEC)
3.2 ข้อมูลการศึ กษาเพือ
่ ปวงชน (EFA)
3.3 ข้อมูลครู และบุคลากร
3.4 ข้อมูลพืน
้ ฐานของโรงเรียน
้ ทีบ
่ ริการโรงเรียน
3.5 ข้อมูลเขตพืน
3.6 ข้อมูลดานเทคโนโลยี
้
ั ฑ ์ (M
3.1 การรายงานขอมู
้ ลครุภณ
สพฐ. มีรายการครุภณ
ั ฑ ์ เพิม
่ มา 9 รายกา
1.คอมพิวเตอรพกพา
(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)
์
2. เครือ
่ งคอมพิวเตอรพกพา
(Notebook)(ใช้บริห
์
3. กลองถ
ายภาพดิ
จต
ิ อล
้
่
4.เครือ
่ งคอมพิวเตอรพกพา
(Notebook)(ใช้ในก
์
5. โทรทัศนสี์ ชนิด จอแบน (LCD)
6. เครือ
่ งปรับอากาศ
7. ถังน้าขนาด 1000 ลิตร ขึน
้ ไป แบบไฟเบอร
8. ถังน้าขนาด 1000 ลิตร ขึน
้ ไป แบบพลาสต
9. ถังน้าขนาด 1000 ลิตร ขึน
้ ไป แบบสแตนเล
3.2 ขอมู
่ ปวง
้ ลการศึ กษาเพือ
ชน (EFA)
เป็ นการตอบแบบสอบถามขอมู
้ ลและความพรอ
้
ในภาพรวมของโรงเรียน
3.3 ขอมู
ล
ครู
และ
้
บุคลากร
3.4 ขอมู
้ ฐานของโรงเรียน
้ ลพืน
3.5 ขอมู
้ ทีบ
่ ริการ
้ ลเขตพืน
โรงเรียน
3.6 ขอมู
ล
ด
านเทคโนโลยี
้
้
โรงเรียนไดอะไรจากการ
้
รายงานขอมู
ล
้
การรายงานขอมู
่ ี
้ ลทีด
“รวดเร็ว ถูกตอง
้
1. โรงเรียนไดรั
้ บเงินอุดหนุ นรายหัวตามนโยบายเรียน
ใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน
2. โรงเรียนไดรั
้ ฐานสาหรับนักเ
้ บเงินอุดหนุ นปัจจัยพืน
3. โรงเรียนไดรั
ก
้ บเงินอุดหนุ นสาหรับเป็ นคาอาหารนั
่
รายการนี้เป็ นการจัดสรรให้โรงเรียนทีไ่ ดด
้ าเนินการจ
ซึง่ มีทถ
ี่ น
่ิ ทีอ
่ ยูไม
ห่างไกล กันดาร
่ สะดวก
่
4. สาหรับการรายงานขอมู
าง
(B-OBEC
้ ลสิ่ งกอสร
่
้
การรายงานขอมู
ั ฑ ์ (M-OBEC) สพฐ.จะนา
้ ลครุภณ
ไปใช้ในการจัดตัง้ และจัดสรรงบประมาณประจาปี
งบประมาณในมิตต
ิ าง
ๆ
่
ปัญหาทีพ
่ บจากการรายงาน
ขอมู
้ ล
ง้ ทีผ
่ านมา
ปัญหาทีพ
่ บบอยในการรายงานในครั
่
่
ส่วนมากจะชอบรายงานกอนจะถึ
งกาหนดทีเ่ ขตพืน
้ ทีแ
่
่
ทาให้ server ของ สพฐ.รองรับไมไหว
เนื่องจากท
่
พร้อมกันทัว่ ประเทศ จึงทาให้โรงเรียนไมสามารถรา
่
ขอเสนอแนะ
้
ขอความรวมมื
อโรงเรียน ถ้าไดรั
่
้ บหนังสื อแจ้งให
ทุกรายการ ขอความอนุ เคราะหให
์ ้รีบดาเนินการรายง
ไมต
งวันสุดทายในการรายงานข
อมู
่ องรอถึ
้
้
้ ล
ปฏิทน
ิ การรายงานขอมู
้ ล
สารสนเทศ
ระยะเวลาการรายงา
คล มิ.ย.
1. โรงเรียนรายงานขอมู
้ ลนักเรียนรายบุค1-15
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึ กษา 2557 ผานระบบ
DMC
่
1-20
พ.ย.
2. โรงเรียนรายงานขอมู
ล
นั
ก
เรี
ย
นรายบุ
ค
คล
้
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึ กษา 2557 ผานระบบ
DMC
่
1-15กษา
เม.ย.
3. โรงเรียนรายงานขอมู
้ ลนักเรียนสิ้ นปี การศึ
2557 ผานระบบ
DMC
่
ระยะเวลาการรายง
4. โรงเรียนรายงานขอมู
่ น
ิ และสิ่ งกอสร
้ ลทีด
่ 20 าง
้ มี.ค.-20 เม
(B-OBEC) ผานเว
่
๊ ปไซต ์ http://data.bopp-obec.info
5. โรงเรียนรายงานขอมู
ั ฑ ์ (M-OBEC)
1-20 มิ.ย.และ
้ ลครุภณ
1-20 พ.ย.
ผานเว
่
๊ ปไซต ์ http://data.bopp-obec.info/emis
1-20 มิ.ย. กษ
6. โรงเรียนรายงานขอมู
้ ลครูและบุคลากรทางการศึ
ผานเว
่
๊ ปไซต ์ http://data.bopp-obec.info/emis
สวัสดี

similar documents