ตัวอย่างการเชื่อต่อ DLNA

Report
นายณรงค์ ถาคามี รหัส 54631108 รุ่น 19.1
เทคโนโลยี
DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE
DLNA
มาจากคาว่ า Digital Living Network Alliance
ซึ่งถ้าจะให้แปลเป็ นไทยแบบเข้าใจง่ายก็คือ " เครือข่ ายระบบดิจิตอลที่ใช้
ภายในที่พกั อาศัย"
DLNA ก็คือ เทคโนโลยีที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเครื่ องหมาย
DLNA ติดอยูส่ ามารถเชื่อมต่อถึงกันและทางานร่ วมกันได้โดยสร้างเป็ น
เครื อข่ายย่อมๆ ขึ้นมาภายในบ้านเพื่อใช้แชร์ไฟล์หรื อดึงไฟล์มาใช้งาน
ภายในเครื อข่ายย่อมๆ นั้น เช่นการแชร์ไฟล์จากโทรศัพท์ไปแสดงบนทีวี
หรื อทีวีทาการรี โมทแล้วดึงไฟล์มาจากโทรศัพท์มาแสดงบนตัวเอง เป็ น
ต้น
อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยี DLNA นั้นจะทางานอยู่ 2 สถานะหลักๆ ที่
ใช้เป็ นประจาคือเป็ น ผูแ้ ชร์ไฟล์ให้คนอื่น(DMS) หรื อเป็ นผูเ้ ล่นไฟล์จาก
เครื่ องอื่น(DMP) แต่ที่น่าสนใจคืออุปกรณ์น้ นั สามารถที่จะอยูใ่ น 2
สถานะนี้ได้ในเวลาเดียวกัน คือทั้งแชร์ให้คนอื่นและดึงคนอื่นมาเล่นได้
ในเวลาเดียวกัน
ตามทฤษฎีที่ จริงๆ แล้ ว DLNA มันมีอยู่ 4 โหมดหลักๆ กคคอื
- Digital media servers (DMS) ทาตัวเองเป็ น Server ที่แชร์ให้
เครื่ องอื่นหรื ออุปกรณ์อื่นมาดึงไฟล์ไป
- Digital media players (DMP) ทาตัวเองเป็ น Player ที่ไป
ดึงไฟล์จาเครื่ องอื่นมาและแสดงบนเครื่ องตัวเอง
- Digital media controllers (DMC) - ทาตัวเองเป็ นนายคน
ดึงไฟล์จากเครื่ องนึ่ง แล้วไปแสดงผลอีกเครื่ องนึ่ง
- Digital media renderers (DMR) - ทาตัวเป็ นนักแสดงที่ดี
DMS โยนอะไรไปให้หรื อ DMC ดึงอะไรจาก DMS มาให้ ก็จะแสดง
ไปตามนั้น (โหมดที่ตวั เองกลายเป็ นผูแ้ สดงผลภาพ, เสี ยงหรื อวีดีโอ
จากเครื่ องอื่น)
ตัวอย่างเช่น มือถือจะส่ งไฟล์ไปยังทีวี ให้ทีวีแสดงผล แสดงว่ามือ
ถือเป็ น DMS และ TV เป็ น DMR หรื อ ทีวีทาการดึงไฟล์จากมือถือมาเพื่อ
เล่นบนทีวีเอง แบบนี้มือถือก็จะกลายเป็ น DMS และ TV ก็จะกลายเป็ น
DMP แทน เป็ นต้น
เล่นไฟล์ประเภทได้ บ้าง
จากที่เห็นก็จะมีการแบ่งประเภทเป็ น ไฟล์เพลง ไฟล์หนัง ไฟล์รูป
ถ่าย ไฟล์ Video ที่อดั มากจาก TV โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรู ป เป็ นต้น
อยากลองใช้ ต้องทาไง ?
ตอนนี้ Windows Media Player 11 บน Windows 7 รองรับ
มาตรฐานนี้เรี ยบร้อยแล้ว สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์อื่นๆได้
หรื อสามารถ Share เพลงให้อุปกรณ์อื่นๆที่รองรับ DLNA เล่นได้
เช่นกัน
ในส่ วนของ TV
คุณลักษณะอุปกรณ์ และ การติดตั้งระบบ
1. ทีวีระบบ อินเตอร์เน็ต ทีวี มีระบบ WI-FI จอLED 32-37 นิ้ว สามารถ รับ
สัญญา DLNA ได้
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DLNA การ
เชื่อมต่อ เครื อข่าย ระบบไร้สาย เช่น Router Wi-Fi เชื่อมต่อ
แบบ 802.11n เป็ นอย่างต่า
3. ระบบเชื่อมต่อ DLNA สามารถเชื่อมต่อกับ เครื่ องเล่น ดีวีดี ได้
4. คอมพิวเตอร์ และ เครื่ องเล่น ดีวีดี ต่อผ่าน อุปกรณ์ DLNA ส่ ง
สัญญาณให้ทีรับได้ 5 เครื่ องที่ปลายทาง โดยที่ ทีวี มีระยะทางจาก
จุดกระจายสัญญาณ ไม่นอ้ ยกว่า 100 เมตร
ตัวอย่ างการเชื่อต่ อ DLNA
แบบ TV เชื่อต่อกับ โทรศัพท์ Samsung LED TV 42" Series 7
การเชื่อมต่ อโดยใช้ อุปกรณ์ รองรับ DLNA ที่ผมใช้อยูก่ ค็ ือ
BUFFALO LINK STATIONDUO ซึ่งรองรับ DLNA ผ่าน SERVICE ที่
ชื่อ MEDIA SERVER ซึ่งต้องไป ENABLE SERVICE ในหน้า
MANAGEMENT ก่อน และกาหนด FOLDER ที่ให้ MEDIA SERVER
เข้าถึงได้ เท่านี้ อุปกรณ์อื่นๆก็เล่นไฟล์จากเจ้า NAS ได้
BRAVIA.
Huaweii
Pioneer
HTC
Cisco
LG Intel
Sony
Toshiba
Ericsson HP
Nokia
Moto
เว็บข้ อมูล
http://hdplayerthailand.com/index.asp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Living_Network_Alliance
http://www.dlna.org/home
http://ikaew.com/what-is-dlna/

similar documents