การรู้จักตนเอง คืออะไร...????

Report
♦ มนุษย์ เกิดมาได้ อย่ างไร
♦“รู้ จักตนเอง” คืออะไร
♦ ทาไมต้ องรู้ จักตนเอง
♦ รู้ จักตนเองมีประโยชน์ และโทษอย่ างไร
♦ การดารงตน-ชีวติ เป็ นอย่ างไร
♦ ใช้ หลักอะไร เพือ่ ดารงตนให้ อยู่ด-ี มีสุข
2
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
3
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
4
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
http://www.youtube.com/watch?v=omZXzjEEstg
5
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
6
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
7
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
8
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
1. มักคิดว่ าตัวเองไม่ มีค่า
9
ประเมินตนเองต่ากว่ าความเป็ นจริง
บางคนถึงขนาดทีค่ ดิ ว่ าตัวเองไม่ ควรจะเกิดมาเลย น่ าจะตายๆให้ ร้ ู
แล้ วรู้ รอดไป
บางคนอาจจะมีพฤติกรรมในการทาร้ ายตนเองหรืออาจร้ ายแรงถึง
ขั้นฆ่ าตัวตายได้
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
2. มักไม่ คดิ ถึงอนาคตตัวเอง
มีชีวติ แบบอยู่ไปวันๆ ขาดแรงจูงใจในการดาเนินชีวติ
ไม่ ร้ ู จักตัวเองว่ ามีชีวติ อยู่ไปเพือ่ อะไร
มีปัญหาไม่ ทางาน ขีเ้ กียจ เฉื่อยชา สกปรก
บางคนพาลเกเร ติดเหล้ าหรือ ยาเสพติด
ไม่ สนใจสิ่ งต่ างๆ ไม่ มคี าว่ า "พรุ่งนี"้
10
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
3. มักชอบโทษคนอืน่
ประเมินตัวเองสู งกว่ าสภาพความเป็ นจริง
ไม่ ชอบฟังความคิดเห็นของคนอืน่ ๆ
เอาความคิดของตัวเองเป็ นใหญ่
มักดูถูกคนอืน่ เสมอ
11
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
1. หาตัวเองจนพบ
ตัวเองมีข้อดีและข้ อเสี ยอะไรบ้ างและยอมรับข้ อดีและข้ อเสี ยนั้นๆ
เลือกเดินในทางทีถ่ ูกสาหรับตัวเองซึ่งสามารถประสบความสาเร็จ
และมีความสุ ขได้
12
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
2. มีความภูมใิ จในตัวเอง
ต้ องมีความภูมใิ จในสิ่ งทีต่ วั เองเป็ น ตัวเองมี แต่
ละคนมีเอกลักษณ์ ของตัวเองที่แตกต่ างกันออกไป
ไม่ เหมือนกัน
การพยายามอยากจะเป็ นเหมือนคนอืน่ บางครั้ง
ทาให้ ชีวติ เป็ นทุกข์
13
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
3. ชื่นชมกับความสาเร็จของตัวเอง
เมือ่ เราคิดหรือตั้งใจจะทาอะไร แล้ วสามารถทาได้
สาเร็จตามความ ตั้งใจนั้น ความภาคภูมใิ จก็จะเกิดกับตัว
เราเองได้ อย่ างมาก
ต้ องไม่ ทาอะไรเกินตัวหรือเกินกาลังของตัวเอง
14
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
4. ต้ องยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง
เมื่อผิดพลาดหรือผิดหวังต้ องยอมรับมันให้ ได้ โดย
อย่ าโทษหรือตาหนิตัวเอง ให้ พยายามหาทางแก้ ไขสิ่ ง
ผิดพลาดนั้นๆ
15
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
16
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
(1)
1. รู้ ว่าตัวเองเป็ นใคร มีสิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ
อย่ างไรบ้ าง
2. รู้ ภาพพจน์ ของตนเอง ทั้งตัวตนที่แท้ จริง ตัวตนที่
เปิ ดเผย ตัวตนทีซ่ ่ อนเร้ น บุคลิกภาพด้ านใดทีค่ วรปรับปรุง
รวมทั้งแนวทางทีใ่ ช้ ในการปรับปรุงตนเองให้ เหมาะสม
17
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
3. รู้ความสามารถของตัวเอง
ความสามารถทางสติปัญญา และสมอง
ความรู้ ความสามารถทัว่ ไป ความสามารถพิเศษ
ด้ านใดทีค่ วรพัฒนา ควรปรับปรุง หรือทีค่ วรนามาใช้ ให้ เป็ น
เอกลักษณ์ พเิ ศษของตัวเรา
4. รู้ความต้ องการ ความสนใจ และนิสัยใจคอของตัวเอง
สิ่ งไหนควรส่ งเสริม หรือปรับปรุง
18
5. รู้ศักยภาพทางร่ างกายและทางเศรษฐกิจ-สั งคมของตัวเอง
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
1. จากประสบการณ์ ของตัวเอง เช่ น ได้รับประทานส้ มจีด๊ จึงรู้ ว่า
เปรี้ยว
2. จากการสั งเกตและวิเคราะห์ ตัวเอง เช่ นรู้ ว่าไม่ ชอบอาหารรส
เปรี้ยว
19
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
3. จากการส่ องกระจก
เพือ่ ตรวจดูบุคลิกภาพของตัวเอง มีสุขหรือมีทุกข์ จาก
การสั งเกตใบหน้ าตัวเอง
4. จากเสี ยงสะท้ อนกลับจากเพือ่ น หัวหน้ า ลูกน้ อง
ผู้รับบริการ เป็ นต้ น
5. จากพฤติกรรมของตัวเองทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม
รับประทานอาหารมากผิดปกติ ซึมเศร้ าบ่ อยๆ
อารมณ์ เสี ยแบบไร้ เหตุผลบ่ อยมาก
20
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
1. ทาความรู้ จักตัวเองอย่ างทีส่ ุ ด
สิ่ งทีช่ อบ
21
สิ่ งทีไ่ ม่ ชอบ
1. ท่องเที่ยว
1. ความไม่เป็ นระเบียบสุ ดๆ
2. ค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
2. แต่งตัวตามแฟชัน่ จ๋ า
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
2. หาประสบการณ์ –เพิม่ ทางเลือกให้ ชีวติ - เปิ ด
กะลาออก
เพือ่ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไม่ พงึ
ประสงค์ บางอย่ าง
3. หมัน่ สั งเกตตัวเอง
ตั้งคาถามกับตัวเอง(จริงจังหน่ อย) “ใช่ แบบนี้
หรือเปล่ า...ตัวเราน่ ะ”
22
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
4. หลีกให้ ไกล คาว่ า “เป็ นไปไม่ ได้ ”
-ค้ นให้ พบก่อน “จะทาหรือไม่ จะใช้ หรือไม่ ” ค่ อยคิดอีกที
5. มั่นใจในความเชื่อ เพือ่ ฝันทีเ่ ป็ นจริง
-งานทุกงานมีปัญหาทั้งนั้น ต้ องลงมือทาให้ รู้ว่า...ได้ หรือ
ไม่ ได้
-อย่ าดูถูกความสามารถของตัวเอง
23
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
ความอยากเก่ง จะทาให้ เกิด.....ความเก่ง
ความอยากรู้ จะทาให้ เกิด......ความรู้
ความอยากมีทักษะ จะทาให้ เกิด......ทักษะ
ความอยากเชี่ยวชาญ จะทาให้ เกิด......ความเชี่ยวชาญ
24
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
6. ใช้ สติสัมปชัญญะพิจารณาสิ่ งต่ างๆ
ร่ างกายของตน
จิตของตน
บทบาทของตน
หน้ าทีข่ องตน
ความสามารถของตน
ฯลฯ
25
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
1) ทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกับเรา...ไม่ ใช้ เราคนเดียวที่
มีปัญหา
2) อย่ าคาดหวังกับอะไรเพียงอย่ างเดียว...เผือ่ ใจไว้ บ้าง
26
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
3) ทาเป็ นทีมดีกว่ า ...คนเดียว
หัวหาย สองคนเพือ่ นตาย
4) อย่ าตั้งหน้ าตั้งตามองหา
ความยุติธรรม
27
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
5) รู้และเข้ าใจความหมาย
ของคาว่ า “เงิน”
6) คิดและรู้สึก
ด้ านบวกให้ มาก
28
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
7) รู้จักคาว่ า “ให้ ”
8) ปัญหาส่ วนตัวไว้ นอกเวลางาน
...ดีไหม
10) เปลีย่ นอิริยาบถจากงาน
29
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
9) จัดระบบและระเบียบการทางาน
11) ไม่ พยายามเปลีย่ น
คนอืน่ ในทีท่ างาน
13) สวัสดียามเช้ ากันดีไหม
30
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
12) ทาสาเร็จต้ องให้ รางวัล
ตัวเองหน่ อย
14) พูดกับคนอืน่ อย่ างถูกวิธี
16) ดูแลสุ ขภาพ
31
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
15) สร้ างพืน้ ทีผ่ ่ อนคลายให้ ตัวเอง
17) เพือ่ นที่ดีต้องแสวงหา
18) มีทัศนคติทดี่ ีต่องาน เพือ่ นร่ วมงาน หัวหน้ า
32
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
33
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
แบบทดสอบ เพือ่ ให้ ร้ ูจักตนเองมากขึน้ ...
ให้ ตอบคาถาม 4 หัวข้ อนี้ แล้ ว นาตัวอักษรในแต่ ละ
ข้ อทีไ่ ด้ มาเรียงต่ อกัน เพือ่ ดูว่า คุณเป็ นคนอย่ างไร...
34
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
1.บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
้ ะไรในการต ัดสน
ิ ใจก ับปัญหา?
3. คุณใชอ
ั
I : ชอบสนโดษ,
คิดก่อนทา, มีแรงบ ันดาลใจหรือ
ความคิดจากต ัวเองเป็นใหญ่
้ ล ักตรรกวิทยาความ
ิ ใจ, ใชห
T : ใชเ้ หตุผลในการต ัดสน
ิ ใจ
ถูกต้อง, คิดถึงผลทีจ
่ ะตามมาจากการต ัดสน
ั
ั
E : ชอบเข้าสงคม,
ชอบไปงานสงสรรค์
, ทาก่อนคิด
, มีแรงบ ันดาลใจหรือความคิดจากคน. สงิ่ ของ,
สงิ่ แวดล้อมเป็นสว่ นใหญ่
้ วามรูส
ึ ในการต ัดสน
ิ ใจ, ต ัดสน
ิ ใจจากความชอบ
F : ใชค
้ ก
, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการ และการตอบสนอง
ของตน
2. เมือ
่ คุณมีขอ
้ มูลทีต
่ อ
้ งพิจารณา คุณจะพิจารณา
ข้อมูลเหล่านนอย่
ั้
างไร?
S : ดูถงึ รายละเอียดของข้อมูล, ดูถงึ ปัญหาปัจจุบ ัน, ดู
ถึงหล ักความเป็นจริง
N : ดูถงึ ภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์
้
ล่วงหน้า, ดูถงึ ความน่าจะเป็นทีจ
่ ะเกิดขึน
35
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
4. คุณมีวธ
ิ ก
ี ารดาเนินชวี ต
ิ อย่างไร?
้ วี ต
J : ชอบวางแผนในการใชช
ิ ประจาว ัน, ชอบ
ิ ใจ
ตงเป
ั้ ้ าหมาย ระยะเวลา ว ันทีใ่ นการทา, ชอบต ัดสน
เพือ
่ ให้จบปัญหา
P : ยอมร ับการเปลีย
่ นแปลงก ับสงิ่ รอบต ัว, ไม่ยด
ึ ติด, มี
ความยืดหยุน
่ ต่อสถานการณ์, ร ับฟังความคิดผูอ
้ น
ื่
ตอบเสร็จ ก็จะได้ ตัวอักษร 4 หลัก
เช่ น ENTP ก็เอาไปหาผลตอบจาก
ด้ านล่ างนะว่ าคุณเป็ นคนอย่ างไร
36
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
คาเฉลย .....
37
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
: การทางานให้ เป็ นสุ ข สามารถทาได้ อย่ างไร
ศิลปะการทางานให้ มีความสุ ข
1. ทางานทีใ่ จรัก
2. ทางานทุกชิ้นให้ เต็มที่ให้ ดี
3. ทางานด้ วยความซื่อสั ตย์ สุจริต โปร่ งใส
4. เป็ นนักประสานสิ บทิศ อย่ าลืมสร้ างความสั มพันธ์ ที่ดกี บั เพือ่ นร่ วมงาน
ไม่ มีใครเก่งอยู่ได้ คนเดียว ต้ องอาศัยผู้ร่วมงานจากทุกฝ่ ายอยู่เสมอ
38
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
(11)
ถ้ าไม่ ได้ ทางานทีเ่ รารัก...จะมีความสุ ขหรือเปล่ า ??
วิธีคดิ ทีด่ คี อื การมองเชิงบวก
เจองานหนัก......คือการฝึ กตัวเอง
เจอปัญหาซับซ้ อน......ยิง่ ได้ เรียนรู้มากขึน้
เจอเจ้ านายทีล่ ะเมียดละไมเหลือเกิน....นายทีร่ อบคอบแบบนีจ้ ะฝึ กเรา
ให้ สมบูรณ์ แบบ
ควรชอบสิ่ งทีเ่ รามี ......เพราะในโลกนีไ้ ม่ มีใครได้ อะไรอย่ างใจหวัง
และจะไม่ มีใครพลาดหวังทุกอย่ างไป
39
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
ทางานทีช่ อบ...แต่ เงินเดือนน้ อยมองอย่ างไรให้ เป็ นสุ ข
ต้ องลดการใช้ จ่ายทีไ่ ม่ จาเป็ นของเราทิง้ ไป
ลดความอยาก
มุ่งประโยชน์ ใช้ สอยอย่ างมุ่งประโยชน์ ใช้ สวย
????
40
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
โดนนินทา โดนแกล้ งในทีท่ างาน จะแก้ ปัญหา
อย่ างไร???
ให้ คดิ ว่ า......
1. มารไม่มบ
ี ารมีไม่เกิด
้ แล้วสงิ่ นนก
2. สงิ่ ใดเกิดขึน
ั้ าไรเสมอ
3. อยูใ่ ต้ฟ้าอย่ากล ัวฝน.... เกิดเป็นคนอย่ากล ัวคานินทา
4. ถูกชมก็
เข้บรรยาย
าท่June
า.....ถู
กด่าก็ไม่เลว
4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
41
จะต้ องทาตัวให้ หนักแน่ นดัง...แผ่ นภูผา
เราก็จะอยู่ได้ ในทุกสภาวะของชีวติ
42
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
น้ อยใจทางานมานานแล้ ว...ไม่ มีโบนัส....
มีวธิ ีคดิ อย่ างไร...???
เอาเท่ าที่มีกไ็ ด้ มีคนอีกมากที่ตกงาน..แต่ ...เรายังมีงานทา
มองเป็ นก็จะเห็นธรรม.... แต่ ..ถ้ ามองไม่ เป็ นก็จะน้ อยใจ
43
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
ถ้ าเป็ นพวกทีบ่ ้ างานหนัก...จะทาอย่ างไร???
พวกทีเ่ ป็ นโรค Workaholic ทั้งหลาย ...ต้ อง...
แสวงหาทางสายกลาง
การทางานประสานกับคุณภาพของชีวติ ...
คือผลสั มฤทธิ์ของคนทางาน มืออาชีพ
คนบ้ างานจนลืมคุณภาพของชีวติ ....
จะต้ องรักษาสมดุลของงานสมดุลชีวติ ให้ ลงตัวพอเหมาะพอดี
44
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
สั ดส่ วนสมดุลในการทางาน...คืออะไร??
ทางสายกลางในการทางานและการดารงชีวติ
คืองานกับชีวติ จะต้ องสมดุลกันในลักษณะ 50-50
บ้ างานมากเกินไป....สิ่ งทีไ่ ด้ กลับมาก็คือ.....
ความเครียดและสุ ขภาพไม่ ดี
บ้ าใช้ ชีวติ มากเกินไป....สิ่ งทีไ่ ด้ กลับมาก็คอื ....
จะอดตาย ไม่ มเี งินกิน ไม่ มเี งินใช้
45
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
มีคนบ้ างานจนถึงขั้นเสี ยชีวติ บ้ างหรือเปล่ า ??
เงินเดือนแค่ 50,000 แต่ ทางานเหมือนตัวเองได้
เงินเดือน 3 แสน...... ผลคือเป็ นโรคมะเร็ งและ
รักษาอยู่ทโี่ รงพยาบาลหมอบอกว่ าไม่ พบสาเหตุจาก
พันธุกรรม พบอยู่สาเหตุเดียวคือแบกความเครี ยด
นานเกินไปเงินที่หามาทั้งชีวติ ต้องนามารักษาโรคมะเร็ง
ทั้งหมด
46
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
วิธีผ่อนคลายในการทางาน....ของพวกมนุษย์ เงินเดือน
อย่ ามัวแต่ ทางานให้ สังเกตคุณภาพชีวติ ของตัวเองด้ วย
มีเวลากินข้ าวกับครอบครัวไหม
มีเวลาพักผ่ อนวันเสาร์ วนั อาทิตย์ ไหม
47
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
• มีเวลาไปเที่ยวต่ างจังหวัดบ้ างหรือเปล่ า
มีเวลาอยู่กบั ลูกและภรรยาไหม
ถ้ าสิ่ งเหล่ านีไ้ ด้ หายไปในชีวติ แสดงว่ าคุณได้ เสี ย
สมดุลย์ ชีวติ ไปแล้ ว
อนาคตอันใกล้ คุณกาลังป่ วยเป็ น "โรคอารยธรรม"
ทีก่ าลังฮิตในยุคทุนนิยมทัว่ โลก
48
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
งานทีจ่ ะทาให้ เราอยู่ได้
และ
คืองานทีม่ นุษย์ ทุกคนพึง่ สร้ างสรรค์
พัฒนาขึน้ มาให้ ได้
49
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
http://www.webblog.rmutt.ac.th/suquuya/2011/07/14/การรู้จกั และเข้าใจตนเอง
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.women.mthai.com/women-variety/135065.html
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.manager.co.th/family/ViewNews.aspx?NewsID=9540000102773
[online search] Date: 30/5/2014
http://th.jobsdb.com/TH/EN/Resources/JobSeekerArticle/happyatwork?ID=6639
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.unigang.com/article/12339
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.comschool.site40.net/s5-1.html
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.unigang.com/article/5383
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.bloggang.com/wainblog.php?id=wbj&month=11-03-2008&group=5&gblog=12
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.dharma-gateway.com/ubasok/ubasok-wise-03.htm
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.sangtean.com/love/love-articles/183-know-self
[online search] Date: 30/5/2014
50
บรรยาย June 4-2014 ห้ามใช้อา้ งอิง
http://www.roougruengk-hope.blogspot.com
http://www.pr.enn.co.th/
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.saisawankhayanying.com
http://www.th.thai-tour.com/
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.oknation.net
http://www.dmc.tv
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.library.stou.ac.th
http://www2.manager.co.th
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.inspiration-innovation.blog
http://www.pantip.com
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.unigang.com
http://www.mclshop.com
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.bloggang.com
http://www.bloggang.com
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.smileerror.info
http://www.plus.google.com
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.clipmass.com
http://www.beta.truelife.com
[online search] Date: 30/5/2014
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.gotoknow.org
[online search] Date:
http://www.baanstyle.com
[online search] Date:
http://www.fb.sanook.com
[online search] Date:
http://www.cheekraka.com
[online search] Date:
30/5/2014
30/5/2014
30/5/2014
30/5/2014
http://www.itgthailand.com
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.tnews.co.th
[online search] Date: 30/5/2014
http://www.hoteldirect.in.th
[online search] Date: 30/5/2014

similar documents