Final - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.

Report
แนวทางการขับเคลือ
่ นการ
ดาเนินการตามคารับรองการปฏิบต
ั ิ
ราชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
1
AGENDA

แนวทางการขับเคลือ
่ นคารับรองฯ
ของ สพท.


ระยะเวลาการส่งงาน
คาถามทีพ
่ บบอยในการด
าเนินการ
่
ตัวชีว้ ด
ั
2
แนวทางการขับเคลือ
่ นคา
รับรองฯ ของ สพท.
3
แนวทางการขับเคลือ
่ นคา
รับรองฯของ สพท.
1. วางแผนการ
ดาเนินงาน
PLAN
4. การประเมิน
และรายงานผล
2. การลงมือ
ปฏิบต
ั ิ
ACT
DO
CHECK
3. การติดตาม
งาน
4
1. การวางแผนการ
ดาเนินงาน
คณะทางานตัวชีว้ ด
ั KRS
- ผอ.สพท.
ทีป
่ รึกษา
- รอง ผอ.
ประธานคณ
- ผูรั
ั
คณะทางาน
้ บผิดชอบตัวชีว้ ด
- ผอ.กลุมที
ั ผิดชอบ KRSคณะทางาน
่ ร่ บ
บันทึกเสนอ
ผอ.เขต
รับทราบ
แตงตั
่ ง้
คณะทางาน
รับผิดชอบ
คณะทางาน
ตัวชีว้ ด
ั
KRS , ARS
ควรดาเนินการให้แลวเสร็
จภายในเดือนเมษายน 2557
้
คณะทางานตัวชีว้ ด
ั ARS
- ผอ.สพท.
ทีป
่ รึกษา
- รอง ผอ. (ดานแผนฯ)
ประธานคณะ
้
- ผูรั
ั
คณะทางาน
้ บผิดชอบตัวชีว้ ด
- ผอ.กลุมที
ั ผิดชอบ ARSคณะทางานแล
่ ร่ บ
5
2. การลงมือปฏิบต
ั ิ
ระดับ
สพท.
ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2557
ระดับ
สถานศึ กษ
า
6
ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2557

ระดับ สพท. : จัดประชุมปฏิบตั กิ าร
คณะทางาน โดยพิจารณาประเด็นดังนี้

มอบหมายภารกิจตามตัวชีว้ ด
ั

แจ้งระยะเวลาทีจ
่ ะมีการรายงานผลและติดตาม
ประเมินผล

สร้างความเขาใจวิ
ธก
ี ารรายงาน เช่น การ
้
รายงานผานโปรแกรมระบบ
KRS , ARS ,
่
AMSS , Datacenter (สนผ.) , GFMIS (สคส.)7 ,
ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2557

ระดับสถานศึ กษา : การแจ้งสถานศึ กษาให้
รับทราบ


เพือ
่ ให้สถานศึ กษาตระหนักในการดาเนินการ
อาจจัดทาคารับรองเพือ
่ ให้ ผอ.สพท. ลงนามรวมกั
บ
่
ผอ.สถานศึ กษา

กาหนดประเด็นหลักทีม
่ ผ
ี ลการดาเนินการยอนหลั
งไม่
้
ประสบความสาเร็จเทาที
่ วร เช่น
่ ค
เรียน/ออกกลางคัน/จบ
นักเรียนเขา้
ผลสั มฤทธิน
์ ก
ั เรียน
8
การ
3. การติดตามงาน

โดยกาหนดกิจกรรมและวิธก
ี าร ดังนี้
 วางระบบการติดตาม
เช่น ให้ ผอ.สพท. หรือ
รอง ผอ.สพท. ช่วยเป็ นกลไกในการติดตาม
 แจ้งเตือนเมือ
่ ใกลก
้ าหนดการรายงานผาน
่
ช่องทางตางๆ
เช่น รายงานรอบ 6 , 9 , 12
่
เดือน
การทาแบบสอบถาม Survey Online
ฯลฯ
 แจ้งลวงหน
่ เวลาแกไข
่
้ า เผือ
้
 ขยันทวง อดทนตอค
่ ในความ
่ าเสี ยดสี มุงมั
่ น
ดีงาม
9
 บันทึกรายงานผูบริหารหรือทีป
่ ระชุมใหทราบเป็ น
4. การประเมินและ
รายงานผล

จัดประชุมเพือ
่ สรุปและรายงานผล

จัดทาเอกสารอางอิ
งตามแบบฟอรมที
่ าหนด แนบ
้
์ ก
ไฟลในระบบ
์


แก้ไขตามความเห็ นของผู้รับรองขอมู
้ ล
Print ผลการรายงานรอบ 6 , 9 และ 12 เดือน
เสนอ ผอ. สพท. เพือ
่ รับทราบ

ไมต
ส่งมาที่ กพร.
่ ้องจัดทารูปเลมใดๆ
่
10
ระยะเวลาการส่งงาน
11
ภายใน 15 เมษายน
2557
KRS 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององคการ
์
• จัดทารายงานลักษณะสาคัญขององคการ
์
แนบไฟล
ในระบบ
KRS าเนินการจัดทา
KRS
6.2.1 ความส
าเร็จของการด
์
แผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
์
• จัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองคการ
แนบ
์
ในระบบ
KRS
ARSไฟล
46 ระดั
านักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาในการติดตาม
์ บความสาเร็จของส
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึ กษาทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
• คาสั่ งแตงตั
่ ง้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึ กษา ของสานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
• ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึ กษา ทัง้
4 ดาน
ภายในเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา
้
รายงานรอบ 6 เดือน
12
ภายใน 30
เมษายน 2557
ARS 42
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน
• ARS 42
ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายใน (แบบ
ปอ.3 , แบบติดตาม ปอ. 3 ในระบบ
ARS)
13
ภายใน 30
มิถุนายน 2557
ตัวชีว้ ด
ั ทีเ่ กีย
่ วกับอัตราส่วนผู้เรียนตอ
่
ประชากร (ตัวชีว้ ด
ั KRS,ARS)
• ขอมู
้ ลนักเรียน ณ วันที่ 10
มิ
ถ
น
ุ
ายน
2557
(ผ
Data
านระบบ
่
ARS 48 ระดับความสาเร็จของการ
Center
ของ
สนผ.)
ตรวจสอบทางการเงินการบัญชี ของ
ส• านั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษา
จัดสงรายงานการตรวจสอบพรอมแนบบันทึกทีเ่ สนอผลตอ
่
้
่
ผู้อานวยการ สานักงานเขตพืน
้ ทีก
่ ารศึ กษา และแบบ
กระดาษทาการตามทีก
่ าหนดทุกแบบให้ สพฐ. ทราบ และ
จัดส่งรายงานทางระบบ ARS ให้แลวเสร็
จภายในรอบ 14
9
้
ภายใน 1-10
กรกฎาคม 2557
รายงานรอบ 9 เดือน
• ผานระบบ
KRSาเร็
, ARS
่ 46 ระดับความส
ARS
จของสานักงานเขตพืน
้ ที่
การศึ กษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึ กษาทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพ
• การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึ กษา ทัง้ 4 ดาน
และช่วยเหลือ ส่งเสริม
้
สนับสนุ น ให้สถานศึ กษาบริหารและจัดการศึ กษา
อยางมี
คุณภาพ
่
• การเก็บรวบรวมขอมู
้ ล ประมวลผล สรุปและ 15
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ภายใน 1-30
สิ งหาคม 2557
ARS 10 :
ระดับความพึงพอใจของครู
ในการใช้เครือ
่ งคอมพิวเตอรพกพา
์
(แท็บเล็ต) เป็ นเครือ
่ งมือช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน
• ครูผสอนชั
น
้ ป.1 และ ป.2 เป็ นผู้
ู้
กรอก แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ครูในการใช้เครือ
่ งคอมพิวเตอรพกพา
์
(แท็บเล็ต) เป็ นเครือ
่ งมือช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ทีห
่ น้าเว็บไซต ์
ของกลุมพั
สพฐ.
่ ฒนาระบบบริหาร
16
ภายใน 30
กันยายน 2557
KRS 3.1 การเบิกจายเงิ
น
่
งบประมาณรายจายภาพรวม
่
• การเบิกจายเงิ
นงบประมาณจากระบบการ
่
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันสิ้ นไตร
มาสที่ 4 (ผานระบบ
GFMIS ของ สคส.)
่
17
ภายใน 1-15
ตุลาคม 2557
รายงานรอบ 12 เดือน
• ผานระบบ
, ARS
ARS
ความส
าเร็จของสานักงานเขต
่ 46 ระดับKRS
พืน
้ ทีก
่ ารศึ กษาในการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึ กษาทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพ
• การนาผลของการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึ กษา ทัง้ 4
ดาน
ไปใช้พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย 18
้
ของการจัดการศึ กษา
ภายใน 1-30
ตุลาคม 2557
KRS 6.2.2 ผลสารวจการพัฒนา
องคการ
(Organization
์
Development Survey)
• กรอกขอมู
าง
้ ลการสารวจส่วนตางระหว
่
่
ความเห็ นและความสาคัญ (GAP) ทีห
่ น้า
เว็บไซตกลุ
์ มพั
่ ฒนาระบบบริหาร สพฐ.
(http://psdg-obec.go.th)
19
ภายใน 30
พฤศจิกายน 2557
ตัวชีว้ ด
ั ทีเ่ กีย
่ วกับอัตราส่วนผู้เรียนตอ
่
ประชากร (ตัวชีว้ ด
ั KRS,ARS)
• ขอมู
้ ลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 (ผานระบบ
Data Center ของ
่
สนผ.)
KRS 4 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
• ส่งผลการดาเนินงานดานไฟฟ
้ เพลิง ในระดับ
้
้ าและน้ามันเชือ
คะแนนที่ 1 ถึง 5 ผานช
่
่ องทางเว็บไซต ์ www.e20
report.energy.go.th
ภายใน 30 ธันวาคม
2557
ARS 42
ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน
• ส่ง แบบ ปอ.1 และ แบบ ปส.
ผานระบบ
ARS
่
21
ระวัง!!!
ตัวชี้วดั ต่ างๆของสานัก
การคลังและสิ นทรัพย์
ส่ งให้ทนั เวลาทุกตัว เนื่องจาก
สคส. จะต้องส่ งข้อมูลต่อไปยัง
กรมบัญชีกลาง , สานัก
งบประมาณ
22
23
โดยตรง
(เขตไมต
อมู
่ องกรอกข
้ ลในระบบ KRS ,
้
ARS)
ตัวชีว้ ด
ั
การดาเนินการ
KRS 1.2 รอยละของสถานศึ
กษาทีไ่ ด้
้
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. : สถานศึ กษา
ระดับขัน
้ พืน
้ ฐาน (ประถมและมัธยม)
สทศ. จะนาขอมู
้ ลผลการประเมิน สมศ.
ให้ กพร. กรอกในระบบ KRS
KRS/AR อัตราส่วนผูเรี
้ ยนตอประชากร
่
/ นักเรียนออกกลางคัน / นักเรียนจบ
การศึ กษา / นักเรียนไดรั
้ บการสนับสนุ น
การศึ กษา
สนผ. จะประมวลผลขอมู
้ ลผานระบบ
่
Data Center และให้ กพร. กรอกใน
ระบบ KRS / ARS
KRS 3 รอยละความส
าเร็จของการเบิก
้
จายเงิ
นงบประมาณ
่
สคส. จะประมวลผลขอมู
้ ลผายระบบ
่
GFMIS และให้ กพร. กรอกในระบบ
KRS
KRS 6.2.2 ผลสารวจการพัฒนาองคการ
์
(Organization Development Survey)
สพท. ทาแบบสารวจในระบบ Survey
Online แลว
้ กพร. จะประมวลผลให้
ARS 1 ระดับความสาเร็จการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นใน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 – 2561)
สวก. จะประมวลผลขอมู
้ ลผานระบบ
่
Triple A และให้ กพร. กรอกในระบบ
ARS
24
ARS 10 ระดับความพึงพอใจของครู ในการใช้เครื่ อง
สพท. ทาแบบสารวจในระบบ Survey
คาถามทีพ
่ บบอยในการ
่
ดาเนินการตัวชีว้ ด
ั
25
คาถามที่ 1 แนบไฟลตั
้
์ ง้ นานแลว
ทาไมยังไมรั
่ บรอง?
สั ญลักษณ์
ความหมาย
ยังไม่
รายงานผล
รอการ
รับรองผล
ไมรั
่ บรอง
สิ่ งทีค
่ วรดาเนินการ
-กรอกขอมู
้ ลในหน้าระบบ เช่น
จานวนคน/โรงเรียน
-แนบไฟลอย
ยวแตไม
จะ
่
่ กรอก
่
์ างเดี
รับรองเพือ
่ ให้คะแนนไมได
่ ้
-ติดตามเป็ นระยะ
-หากเลยกาหนดแตยั
่ งรอการ
รับรอง ควรสอบถามผู้รับรอง
ตัวชีว้ ด
ั
-ตรวจสอบขอ
้ comment วา่
เหตุใดจึงไมรั
่ บรอง
-คะแนนสิ้ นสุด รอการ
26
คาถามที่ 2 อยูระหว
างการ
่
่
ดาเนินการ/เก็บขอมู
้ ล แตถึ
่ งเวลา
รายงานแลว?
้
- กรอก
N/A*
ไวก
้ อน
่
ระวัง!!
การรายงานรอบ 12 เดือน ให้ใส่
ผลการดาเนินการจริง
อยาใส
่ ่ N/A เนื่องจาก
ระบบจะตีคาคะแนนเป็
น 1.0000 ทันที
่
27
* Not Available , Not Applicable , Not Assign ซึ่งหมายถึง ยังไม่มีข้อมู
ล
หรืออยูระหวางการจัดเก็บขอมูล
คาถามที่
3 คาวา่ “ขอมู
้ ล สพฐ.”
ในระบบหมายถึงอะไร?


“ขอมู
้ ล สพฐ.” หมายถึง
ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ด
ั
จาก สพฐ. จะเป็ นผู้นาคาคะแนนมาใส
่
่ คะแนนให้เลย
เช่น
การเบิกจายงบลงทุ
น (สคส.ให้ขอมู
่
้ ลจาก
GFMIS แก่ กพร. เพือ
่ ลงระบบ) การเขาเรี
้ ยน/ออก
กลางคัน/จบการศึ กษา (สนผ.จะให้ขอมู
้ ลจาก
DMC แก่ กพร.เพือ
่ ลงระบบ)
รายละเอียดตัวชี้วดั ที่ใช้ “ข้อมูล สพฐ.” ตาม Slide 23
- แล้ วเขตต้ องด าเนิ น การอะไรบ้ าง ??

ปฏิบต
ั งิ านในประเด็นดังกลาวตามปกติ
่
28
คาถามที่ 4 รายงาน
ถูกตองหรื
อ
ไม
?
้
่

แนบไฟลแบบฟอร
มที
่ าหนดให้ครบถ้วน
์ ก
์

กรอกขอมู
้ ลหน้าระบบให้ครบถ้วน

ติด ตามหน้ าเว็ บ ไชต ์ กพร. หรือ หน้ า Comment
ในระบบกรณีมก
ี ารเปลีย
่ นแปลง/เพิม
่ เติมรายละเอียด
ตัวชีว้ ด
ั

สอบถามผู้รับผิดชอบตัวชีว้ ด
ั หากเกิดความสงสั ย
29
คาถามที่ 5 อยากไดคะแนน
้
เยอะๆ ตองท
าอยางไร?
้
่
ถูก - ทัน
(ส่งหลักฐานให้ถูกตอง
- ส่งให้ทันเวลาท
้
30
ขอเสนอแนะ
้
31
ขอเสนอแนะ
้
1.ศึ กษารายละเอียดจากคูมื
่ อ KRS ARS
2.การถายทอดองค
ความรู
ให
่ นรวมงาน
่
์
้ ้กับเพือ
่
3.รายงานให้ผูบริ
้ หารรับทราบอยูเสมอ
่
4.การแตงตั
่ ง้ คณะทางานรับผิดชอบ
5.การใช้ประโยชนจากระบบ
KRS ARS AMSS
์
AMSS++ และ SMSS
6.ติดตามขอมู
บไซต ์ กพร. สพฐ.
้ ล ขาวสารจากเว็
่
(http://www.psdg-obec.go.th)
32
THANK YOU
Public Sector Development Group
Office of the Basic Education Commission
Tel.
02-288-5875
Fax.
02-281-5818
E-mail
[email protected] , [email protected] , [email protected]
Website http://www.psdg-obec.go.th
http://krs.psdg-obec.go.th
http://ars.psdg-obec.go.th
http://amss.psdg-obec.go.th
33

similar documents