ไฟล์แนบ 2 - สพม. เขต 35

Report
LOGO
ระบบบริหารจัดการขอมู
้ ลสารสนเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขัน
้
พืน
้ ฐาน โดยสานักนโยบายและแผน
กลุม
่
งานขอมู
้ ลสารสนเทศ ไดพั
้ ฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผานระบบเว็
บไซต ์
่
(Web Application) เพือ
่ การจัดทาสถิตข
ิ อมู
้ ล
สารสนเทศ และเพือ
่ ประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตาง
ๆ เว็บไซต ์
่
http://www.bopp-obec.info/home/
ระบบบริหารจัดการขอมู
้ ล
สารสนเทศ
ข้อมูล
นักเรียน
รายบุคคล
ข้อมูล
ครุภณ
ั ฑ์
DM
C
MOBEC
EMI
S
2557
ระบบ
สารสนเทศเพือ
่
การบริหาร
การศึ กษา
ข้อมูล
B- อาคารทีด่ นิ
และ
OBEC สิ่ งกอสร
่
้าง
การจัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียน
รายบุคคล
รอบการจัดทาขอมู
้ ล
แบงเป็
น 3 ระยะ
่ ยน
ภาคเรี
ที่ 1 ข้อมูล ณ 10
มิถุนายน
ข้อมูล ณ 10
สิ้ นปี พฤศจิกายน
การศึ กษา ข้อมูล ณ 31
โรงเรียนจัมี
ดน
เก็าคม
บขอมู
่ ี
้ ลนักเรียนทีม
ภาคเรียน
ที่ 1
ภาคเรียน
ที่ 2
อยูจริ
่ งในโรงเรียนตลอดปี
การศึ กษา
สามารถดาเนิน
ปรับปรุง แกไข
เปลีย
่ นแปลง
้
ขอมู
อขาย
้ ลโดยผานเครื
่
่
อินเตอรเน็
์ ต
สิ้ นปี
การศึ กษา
ภาคเรียน
ที่ 2
การจัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียน
รายบุคคล DMC 2014
การจัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียน
รายบุคคล DMC 2014








การจัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียน
รายบุคคล DMC 2014




การจัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียน
รายบุคคล DMC 2014
การจัดเก็บขอมู
้ ลนักเรียน
รายบุคคล DMC 2014
ขอมู
่ น
ิ และสิ่ งกอสร
าง
้ ลอาคารทีด
่
้
(B-OBEC)
http://bobec.bopp-obec.info/
ขอมู
ั ฑ ์ M - OBEC
้ ลครุภณ
กรอกข้อมูลใน DMC หรือ EMIS
ประกอบดวย
้
ข้อมูลพืน
้ ฐานโรงเรียน
พิกด
ั GIS
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษา
ข้อมูลจานวนนักเรียน จาก
DMC
ข้อมูลครุภณ
ั ฑ ์ : M-OBEC
ข้อมูลอาคารทีด
่ น
ิ สิ่ งกอสร
าง
่
้
: B-OBEC
ประกอบดวย
้ (ตอ)
่
ข้อมูลการศึ กษาเพือ
่ ปวงชน
(EFA)
ข้อมูลดานเทคโนโลยี
้
ข้อมูลเขตพืน
้ ทีบ
่ ริการ
เว็บไซตโรงเรี
ยน
์
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
าเนินการ
สิ่ งทีต
่ องด
้
ข้อมูลพืน
้ ฐานของโรงเรียน
ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึ กษ
ข้อมูลการศึ กษาเพือ
่ ปวงชน
ตรวจสอบขอมู
้ ลการรายงาน
ตรวจสอบ User ระดับโรงเรียน
http://data.bopp-obec.info/emis/index.php
20
มิ.ย
.
57
•
นักเรียน
รายบุค
คล
ภาค
เรียนที่
1
(DMC)
ปฏิทน
ิ การจัดทาขอมู
้ ล ปี
การศึ
ก
ษา
2557
30
30
30
30
มิ.ย
.
57
•
ครุภณ
ั
ฑ ์ MOBEC
• ข้อมูล
ส.ค
.
57
ต.ค
.
57
•
ข้อมูลครู
และ
บุคลากร
(EMIS) •
สิ่ งกอสร
่
้
าง BOBEC
พ.
ย.
57
30
เม.
ย.
58
•
นักเรีย
น
• นักเรียน
รายบุค
สิ้ นปี
คล
2557
ภาค
(DMC)
เรียนที2
่
(DMC)
Facebook กลุมนโยบายและแผนสพมล
าปาง
่
ลาพูน
Line 0892659765
parita
LOGO
กลุมนโยบายและ
่
แผน

similar documents