Inspraak informatieavond Scheepsbouwweg BVdB

Report
Inspraak bewonersvereniging
De Bongerd
Ter gelegenheid van de informatieavond
woningbouwplannen Scheepsbouwweg
Communicatie
• Te beperkte communicatie, belangrijk voor wijken als geheel
• Geen informatie bij verkoop Annabellaweg
• Geen melding bij bespreken Scheepsbouwweg met
Bewonersvereniging de Bongerd
• Schijn van achterhouden informatie
Groen
Groen
• Groen en ruimte belangrijke onderscheidende kwaliteiten van
Amsterdam Noord.
• Ons ‘Scheepsbouwpark’ wordt beleefd als waardevolle
groenstrook, met name door volgroeide lindebomen en ruimte
• Beperkt bomenplan de Bongerd rust ook op dit omliggende
groen (aangegeven in overleg SDAN)
• Bestaand groen verdwijnt geheel volgens dit plan
• Ook de huidige en in SP geplande groene oeverzone verdwijnt
Verkeer en Parkeren
Verkeer en Parkeren
• Hoek Scheepsbouwweg-Werktuigstraat momenteel onveilig,
wordt nog onoverzichtelijker, wordt niet opgelost in plan
• Voetpad oostelijke zijde op korte termijn noodzakelijk
• Parkeerplaats aan de Scheepsbouwweg hoort bij bebouwing
Nageljongenstraat, daar nu 2-zijdig geparkeerd
• Wanneer wordt gehandhaafd wordt parkeerdruk veel hoger
• Toevoeging woningen leidt tot extra hoge parkeerdruk
Verkeer en Parkeren
Woningbouwprogramma
• Starterswoningen voegen in deze buurt niet veel toe: Er is al
veel aanbod van kleine (koop)starterswoningen
• Beter is inzet op het middensegement (huur en koop) en
duurdere koopwoningen voor variatie en doorstroming
Locatie en fasering
• Eerst bestaande bouwgrond en braakliggende terreinen benutten
• Afronden achterzijde Hogeland begrijpelijk maar met minder
woningen en met meer ruimte voor (bestaand) groen
• Westzijde: Deels groen in Bestemmingsplan Banne Buiksloot II;
Oostzijde: Deels groen met waterwoningen in BP De Bongerd
• Gepresenteerde plan niet conform SP De Bongerd: groene oever
verdwijnt geheel
• Scheepsbouwweg gezichtsbepalende hoofdas: integraal ontwerp
essentieel
Conclusies
•
•
•
•
•
•
•
•
Betrek bewoners eerder bij de plannen en neem dit serieus.
Zorg voor goede afstemming met de omgeving en hou rekening met het
bestemmingsplan Banne Buiksloot II en het stedebouwkundig plan van De
Bongerd.
Heroverweeg gekozen segment en overweeg middensegment en duurdere koop.
Ontwerp een plan waarin de groenvoorziening een volwaardig element is,
gelijkwaardig aan het bestaande groen
Herberekening parkeerdruk op basis van eenzijdig parkeren Nageljongenstraat
Voorkom bij de huidige plannen dat de realisatie van het urgent oostelijk voetpad
voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld
Integrale herinrichting en realisatie van Scheepsbouwweg op basis van definitieve
planning Waterwoningen is noodzakelijk om te voorkomen dat huidige plannen
onuitvoerbaar worden.
Alleen een integrale inrichting garandeert een kwalitatief en goed op elkaar
afgestemd ontwerp. Tevens wordt voorkomen dat bewoners onnodig lang last
hebben van werkzaamheden.

similar documents