Theory of change evaluatie

Report
Theory of Change-evaluatie:
weten is méér dan meten
Erik Snel
Afdeling Sociologie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Lezing voor Workshop ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’, d.d. 28-3-2013
Inhoud
• Beperkingen klassiek evaluatieonderzoek
• Wat is “Theory of change”-evaluatie?
• TOC-evaluatie in vier stappen
• Nogmaals het causaliteitsprobleem
TOC-evaluatie als verantwoord en uitvoerbaar
alternatief als controlegroep niet lukt…
• Programmadoelen vaak niet expliciet en onduidelijk
• Verschillende partijen hebben verschillende doelen,
die vaak veranderen in loop der tijd
• Evaluatie vaak pas achteraf. Geen nul-meting
• Geen controlegroep (zeker bij buurtinterventies)
• “Real-life”-interventies: interveniërende factoren
• “Black box”: zelfs als we effect vaststellen, weten we
niet waarom dit tot stand komt
Wat is Theory-of-change-evaluatie?
• Programma’s zijn theorieën
• Evaluatie is toetsen van
theorieën
Bron: Ray Pawson
“Theory of change”-evaluatie
The concept of grounding evaluation in theories of
change takes for granted that social programs are based
on explicit or implicit theories about how and why the
program will work. The evaluation should surface those
theories and lay them out in as fine detail as possible,
identifying all the assumptions and sub-assumptions built
into the program. The evaluators then construct methods
for data collection and analysis that track the unfolding
assumptions. The aim is to examine the extent to which
program theories hold. (Weiss 1995)
“Theory of change”-evaluatie
• “..a theory of how and why an initiative works”
(Carroll Weiss)
• Veranderingstheorieën in en van de praktijk (vgl.
‘interventietheorie’ of ‘beleidstheorie’)
“TOC”-evaluatie in vier stappen
Evaluatie in vier stappen:
 Reconstrueren “theory of change”
 Onderbouwen “theory of change”: hoe plausibel?
 Meten van activiteiten en bedoelde uitkomsten
 Analyseren en interpreteren van resultaten
Reconstrueren veranderingstheorie
Centrale vragen:
• Wat zijn de doelen op korte, middellange en lange
termijn?
• “Backward mapping”: welke voorwaarden
(‘conditions’) zijn nodig om doelen te bereiken?
• Welke interventies moeten worden uitgevoerd om
deze voorwaarden te bewerkstelligen?
Reconstrueren veranderingstheorie
“Backward mapping”
Resources Activities Outputs
Initial
outcomes
“Forward mapping”
Intermediate
outcomes
Long-term
outcomes
Reconstrueren veranderingstheorie
Waarom belangrijk?
• Kan planning en uitvoering van interventie aanscherpen:
kijken alle neuzen in dezelfde richting?
• Stuurt dataverzameling van evaluatie: wat willen we
precies weten?
• Expliciteren veranderingstheorie en daarover praten,
geeft een eerste (maar niet laatste!) idee van beoogde
causaliteit (“waarom denkt met door A te doen B te
bereiken?”)
Onderbouwen veranderingstheorie
• Goede veranderingstheorie is uitvoerbaar, meetbaar en
plausibel
• Plausibel? Is er wetenschappelijk bewijs (of ‘common
sense’ of praktijkervaring) dat geplande activiteiten tot
gewenste uitkomsten leiden?
• Literatuurreview, interviews met experts: wat weten we
over activiteiten en mogelijke effecten?
• Vgl. lezing Vasco Lub
De effectmeting
• Benoem meetbare indicatoren van uitgevoerde
activiteiten (‘output’) en van doelen op korte,
middellange en lange termijn (‘outcome’)
• Verzamel relevante gegevens over diverse
indicatoren (vooral over activiteiten en doelen op
korte en middellange termijn)
• Doe dit liefst samen met betrokkenen!
De effectmeting
Analyse en interpretatie
Relevante vragen
• Treden in veranderingstheorie voorspelde
effecten op?
• Zo ja, in welke omstandigheden, bij wie en in
welke mate?
• Is dit definitief bewijs dat de veranderingstheorie
correct is?
• Nee, want geen test voor eventuele externe
invloeden (controlegroep)
Analyse en interpretatie
Vier voorwaarden om te weten of interventie ‘werkt’
• Gespecificeerde en plausibele veranderings-theorie
over hoe interventie tot doel leidt
• Beoogde interventie (‘output’) adequaat uitgevoerd
• Aantoonbare realisatie beoogde uitkomsten
(‘outcomes’) op korte, middellange en lange termijn
• Geen veranderingen in context die waargenomen
effecten zouden kunnen verklaren
• Maar geen absolute zekerheid!

similar documents