Strategische partnerschappen - NA-LLL

Report
Strategische partnerschappen
2014 – 2020
Ellen Hanselman en Sabine Galjé
Utrecht 11 december 2012
Ambities Erasmus voor iedereen
• Bijdragen doelstellingen Strategie
Europa 2020
• Samenvoegen van diverse (deel)
programma’s (YES!)
• Stroomlijnen en vereenvoudigen in de
uitvoering
Structuur Erasmus voor iedereen
Structuur Erasmus voor iedereen
Kernactie 2 samenwerking
Strategische
partnerschappen
Kennis & sectorale
allianties
IT-platforms
Capaciteitsopbouw
Focus van de partnerschappen
• Samenwerking voor implementeren van
vernieuwende praktijken met doel
genereren van hogere kwaliteit
lesgeven, leren, institutionele
verbeteringen en sociale innovatie;
• Sectoraal en cross sectoraal;
• Altijd transnationaal en structureel.
Doelen partnerschappen
• Aansluiting & bijdrage leveren aan
onderwijsbeleidsdoelstellingen
• Concept fiche 10 doelen genoemd,
bijvoorbeeld:
• Basisvaardigheden (key competences)
• Verbeteren van arbeidsmarktrelevantie van
onderwijs en opleidingen
• Professionalisering van docenten
Type activiteiten
ontwikkelen, testen, geschikt maken,
implementeren van:
• Nieuwe curricula of lesmateriaal;
• Nieuwe vormen van praktijkonderwijs;
• Nieuwe vormen van onderwijs met
impuls voor virtuele mobiliteit;
Type activiteiten
ontwikkelen, testen, geschikt maken,
implementeren van:
• Methoden en technieken voor
begeleiding en counseling;
• Professionaliseren van leraren, trainers,
jeugdwerkers;
• Samenwerking onderwijsinstellingen –
gemeenten.
En verder
• Gemiddelde duur: 2 a 3 jaar;
• Minimaal 3 organisaties uit 3 landen
(zijn uitzonderingen);
• Alle deelnemende landen, inclusief
landen buiten de EU;
En verder
• Vooraf meetbare effecten en opbrengst
definiëren;
• Dissemineren, dissemineren,
dissemineren… (met oog voor
proportionaliteit).
Gesprek in tweetallen
• Wat spreekt je aan bij strategische
partnerschappen?
• Waar zie je mogelijkheden binnen je
eigen context?
• Hoe sluit het aan bij lopende projecten?
Mogelijkheden cross-sectorale samenwerking
• Vorm groepjes van 6 personen
• Neem per groep een voorbeeld van een succesvol project binnen je
eigen context (mag nationaal) (er is dus één ‘inbrenger’)
• Interview de inbrenger om meer duidelijkheid te krijgen: waar gaat
het over, wat zijn de resultaten, etc.
• Probeer nu met elkaar te verkennen op welke manier de anderen in
het groepje ook gebruik zouden kunnen maken van de resultaten
van dit project. Waar liggen raakvlakken, wat is de meerwaarde van
cross-sectorale samenwerking, wat is er voor nodig om de
resultaten van dit project geschikt te maken voor een andere sector
etc.
• Trek met elkaar conclusies; wat betekent dit voor cross-sectorale
samenwerking binnen strategic partnerships?

similar documents