Voorbeeldcode + uitleg in tekst

Report
Werkgroep 6
Programming: when the ideas turn into the real
things.
Maciej Kaczmarek
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
0
Vandaag
• Vragen?
• Deeltoets 2
• Hoe te werk te gaan
• Onderwerpen
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
1
Criteria Deeltoets 2
Basiscriteria (voor een 6):
•
Jouw paper bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 A4-tjes (Garamond punt 12, 1.5 regelafstand
en normale marge’s)
•
Je geeft in een paper een heldere beschrijving van het door jou onderzochte onderwerp.
•
Je reageert op zinvolle en onderbouwde wijze op het paper van klasgenoten
•
Je neemt de feedback op jouw paper serieus, je verwerkt deze feedback in de definitieve
versie.
•
Jouw paper is zelfgeschreven, je pleegt onder geen beding plagiaat.
•
Als er bronnen gebruikt worden, dan wordt hieraan gerefereerd.
Criteria om hoger dan een voldoende te halen:
•
Je illustreert je bijdrage aan de hand van voorbeeldcode en/ of analogieën.
•
De gekozen formulering is heel helder.
•
De uitwerking is dusdanig van aard dat hij gebruikt kan worden als lesmateriaal.
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
2
Hoe stel je een onderzoekspaper
op?
Inleiding
Begripsuitleg
Modelleringstechnieken
Metaforen of
analogieën
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
3
De werktitel en de inleiding
Inleiding
De inleiding en de overweging (conclusie in
een argumentatief paper) staan vast qua
Begripsuitleg
vorm.
Modelleringstechnieken
Metaforen of
analogieën
Kies een ‘werktitel’ die helder omschrijft wat
je in het paper gaat onderzoeken. Dit is
saai! Top! (Je past de titel later aan, als je
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
klaar bent)
vb:
Overerving in Javscript
Animeren met behulp van timers
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
4
De werktitel en de inleiding
Inleiding
Beschrijf in grove zinnen waarom het door
jou onderzochte onderwerp interessant is.
Begripsuitleg
Geef een soort aanleiding voor jouw paper.
Modelleringstechnieken
Metaforen of
analogieën
(5 regels)
vb:
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
Nooit: ‘Voor het vak programmeren
moesten we een paper schrijven en ik heb
gekozen voor …’ dit staat kinderachtig
Maar: ‘Een van de belangrijkste principes in
het object georiënteerd programmeren is
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
overerving…’
5
De werktitel en de inleiding
Inleiding
Beschrijf de stappen die je gaat nemen in
het paper. We geven een overzicht van
‘tools’ waar je een keuze uit maakt. Als je
Begripsuitleg
Modelleringstechnieken
eenmaal veel van deze ‘tools’ onder de
knie hebt wordt het schrijven van een paper
steeds makkelijker!
Metaforen of
analogieën
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
vb:
‘Om grip te krijgen op het onderwerp van
dit paper wordt onderzocht wat precies
bedoeld wordt met het begrip menu.
Daarna volgt een uitleg in spreektaal
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
waarin…’
6
De werktitel en de inleiding
Inleiding
Als je je inleiding zorgvuldig schrijft heb je
al een richtlijn voor de rest van je paper. Je
Begripsuitleg
hebt de grove structuur al bedacht en hoeft
Modelleringstechnieken
alleen nog maar de verschillende stappen
uit te schrijven. (Hier komt natuurlijk nog
wel het een en ander bij kijken)
Metaforen of
analogieën
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
7
Begripsuitleg
Inleiding
Een begripsuitleg betreft een onderzoek
naar de juiste uitleg van een begrip op
Begripsuitleg
basis van encyclopedieën of
Modelleringstechnieken
woordenboeken. Het is een eenvoudige
tool om grip te krijgen op een begrip. Geef
altijd een heldere uitleg in eigen
Metaforen of
analogieën
bewoording bij de tekst uit het
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
woordenboek!
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
8
Modellerings technieken
Inleiding
Je kunt modelleringstechnieken als
flowcharts of wireframes inzetten om een
Begripsuitleg
principe te verduidelijken.
Modelleringstechnieken
Modelleringstechnieken zijn echter
losstaand moeilijk te interpreteren, geef
daarom altijd tekst en uitleg!
Metaforen of
analogieën
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
vb:
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
9
Metaforen of analogieën
Inleiding
Een metafoor of analogie is een
vergelijkbaar principe in een totaal
Begripsuitleg
losstaande andere situatie. Metaforen
Modelleringstechnieken
worden gebruikt om grip te krijgen op hele
moeilijke, abstracte dingen. Geef altijd aan
dat je een metafoor gebruikt!
Metaforen of
analogieën
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
vb:
Wellicht kan het begrip overerving
verhelderd worden door te kijken naar een
metafoor uit de biologie. Stel dat een
ouderkonijn het ‘lange oren’ gen heeft en
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
dat zijn kinderen hierdoor allemaal ook
10
Voorbeeldcode + uitleg in tekst
Inleiding
Een principe uit een programmeertaal
wordt pas écht helder als je
Begripsuitleg
codevoorbeelden geeft waarin het principe
Modelleringstechnieken
toegepast wordt. Net als bij een
modelleringstechniek staat code niet op
zichzelf, je moet een codevoorbeeld altijd
Metaforen of
analogieën
uitleggen. Geef codevoorbeelden altijd een
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
ander lettertype en eventueel een
achtergrondkleur.
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
Probeer codevoorbeelden altijd eerst
zelf uit, code schrijf je niet in Word maar
copy-paste je daar naartoe.
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
11
Voorbeeldcode + uitleg in tekst
Inleiding
vb:
…
Begripsuitleg
public class Vierkant extends Rechthoek
Modelleringstechnieken
Metaforen of
analogieën
…
In het bovenstaande codevoorbeeld wordt
het principe van overerving
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
gedemonstreerd aan de hand van twee
geometrische vormen die een duidelijke
onderlinge relatie hebben. De superklasse
(ook wel parent genoemd) is de Rechthoek
en…
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
12
Uitleggen in spreektaal
Inleiding
Naast al deze tools blijft nog het uitleggen
in ‘normale’ taal. Het is een bewijs van
Begripsuitleg
goed begrip van een principe als je dit in
Modelleringstechnieken
Metaforen of
analogieën
normale bewoording kunt vertalen.
Eigenlijk sla je dit principe nooit over tenzij
je een heel gespecialiseerd paper voor een
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
heel specifieke doelgroep schrijft. Over het
algemeen worden dit soort specialistische
papers als ‘nodeloos moeilijk doen’
gestipuleerd.
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
13
Overweging
Inleiding
Als je een argumentatief paper schrijft is
het gebruikelijk te eindigen met een
conclusie. Dit is eigenlijk het ‘doel’ van je
Begripsuitleg
Modelleringstechnieken
paper, mensen overtuigen van de waarheid
van jouw conclusie.
Metaforen of
analogieën
In een onderzoekend paper (wat jullie
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
schrijven) is het gebruikelijk om een
overweging te schrijven waarin je even stil
staat bij wat je precies gedaan hebt,
misschien ben je tijdens het onderzoek op
stuitende zaken gekomen.
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
Je kunt beschrijven wat een eventuele
14
Overweging
Inleiding
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om je
onderzoek nog eventjes dunnetjes over te
Begripsuitleg
doen. Draag geen nieuwe informatie aan in
Modelleringstechnieken
je overweging, los van toekomstplannen
natuurlijk.
Metaforen of
analogieën
vb:
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
Overweging
Tijdens mijn onderzoek naar 3D-Animatie
ben ik er achter gekomen dat er veel
zogenaamde ‘engines’ zijn. Ik zou graag
meer weten over deze systemen, met
name Away3D…
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
15
De onderwerpen!
Hoe bestuur (start, stop) je geluid in javascript
Hoe geef je tooltips bij het bezoek aan de pagina
Hoe kom je achter alle bestaande functies in Javascript (bijv. Math.random, Math.pi, console.log etc.)
Waar in HTML staat de verwijzing naar javascript en waarom
Wat zijn libraries en hoe worden die toegepast
Hoe positioneer je een element met javascript adaptive in het midden
Wat is een bookmarklet (harlem shake!) en hoe maak je die met javascript
Wat is de javascript Sandbox en waarom bestaat die, wat zijn de grenzen
Javascript is een implementatie van ECMA, wat is dat ECMA precies en hoe zie je dit terug
Wat is een prototype object en hoe maak je er gebruik van in javascript
Hoe werkt een lightbox en hoe implementeer je dit met Javascript (geen library)
Hoe werkt een slider en hoe implementeer je dit met Javascript (geen library)
Wat is de <canvas> tag en wat kan je er mee met Javascript
Wat is SVG en wat kan je er mee met Javascript
Wat betekent ‘script’ in Javascript en wat is het verschil met andere typen talen (moeilijk)
Hoe is currying geïmplementeerd in javascript (moeilijk)
Wat is recursie en hoe is dit geïmplementeerd in javascript (moeilijk)
Hoe werkt de implementatie van map/reduce (moeilijk)
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
16
Zijn er vragen?
Inleiding
De rest van de les krijg je gelegenheid om
een begin te maken met jouw paper.
Begripsuitleg
Modelleringstechnieken
Metaforen of
analogieën
1: Kies een onderwerp
2: Verifieer bij je docent of dit in orde is
3: Kies een werktitel
Voorbeeldcode
en uitleg in tekst
Uitleggen in
spreektaal
4: Begin met je inleiding
Huiswerk:
Schrijf een grove versie van je paper.
Overweging
Onthoud: Hoe meer je doet hoe beter de
feedback!
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
17
Oefening
• Als er tijd over is..
Hogeschool van Amsterdam – Communication & Multimedia Design
18

similar documents