Oplæg fra Nordvand 15 maj 2013

Report
NORDVAND
Regnvand og
spildevand i
KlampenborgSkovshoved
Ved Carsten Nystrup Direktør Nordvand a/s
Målsætning for håndtering
af spildevand
• Effektiv bortledning af spildevand
• Optimal håndtering af regnvand
• Fastholdelse af afløbssystemets
værdi
• Minimal belastning af
vandområderne
Tre overordnede strategier
til optimal håndtering af
regnvand
• Etablering af separat
regnvandssystem
• Udbygning af afløbssystemet
• Lokal håndtering af regnvand
Udvikling i investering i
afløbssystemet
Kloakkerne i
KlampenborgSkovshoved
• Kloaksystemet i området
afvander mod Lynetten
Overløb til Øresu
ved kraftigt regn
• Området er i dag stort set
fælleskloakeret
• Spildevandet løber mod
kysten til Skovshoved
pumpestation
• Skovshoved pumpestation
pumper vandet til Tuborg
Nord og derfra videre til
Lynetten
Til Lynetten
Projekt i
2013 - 2015
•
Etablering af bassinledning mellem
Bellevue og Skovshoved til
forbedring af badevandskvalitet og
reduktion af kloakoverløb tæt ved
kysten
•
Skybrudssikring af Hvidørevej
•
Forsøg med desinfektion af
overløbsvand på Skovshoved til
sikring af badevandskvalitet
Fortsat udfordring ved
ekstrem regn!
Hvorfor håndtere regnvand
på egen grund?
•
Klimaændringer giver kraftigere
regnskyl og overbelastning af
afløbssystemet.
•
Beholder du regnvandet på din
egen grund sikrer du:
•
Afløbssystemet mod overbelastning
•
Begrænser overløb af urenset spildevand til
søer og åer
•
Forbedrer badevandskvaliteten
•
Øger grundvandsdannelsen
Hvad kan I gøre
med regnvand
fra huse?
”Økonomisk tilskud” til
håndtering af regnvand på
egen grund
•
Nordvand tilbagebetaler en del af
tilslutningsbidraget – som et engangsbeløb
•
Mellem 50 og 100 % af regnvandet skal
håndteres på egen grund
•
Engangsbeløbet på godt 23.000 kr. i 2013
ved 100 % håndtering
•
Under 100 % får man tilbagebetalt
forholdsmæssigt
Håndtering af regnvand på egen grund
År
Forventet
Udført
2011
2012
2013
2014
200
200
200
200
43
322
-
-
Hvor finder du flere oplysninger?
- Find oplysninger om hvordan du
ansøger og inspiration til hvad du kan
gøre på www.gentofte.dk/regnvand
- Nordvand tilbagebetaler godt 23.000
kr. af tilslutningsbidraget, se
kriterierne for tilbagebetaling på
www.nordvand.dk
Hvad er husejerens eget
ansvar?
• Der er dit ansvar at sikre en afledning af
spildevand fra kælderen i dit hus.
Nordvand er ansvarlig for afledning af
spildevand fra stueplanen af dit hus.
• Der er derfor også dit ansvar som husejer
at sikre din kælder mod oversvømmelser
fra et overbelastet kloaksystem pga.
skybrud. Du kan f. eks. etablere en
højvandslukke.
Tak for ordet!

similar documents