Tworzenie joint venture w prawie polskim i europejskim

Report
Tworzenie joint venture w prawie
polskim i europejskim.
Zagadnienia problemowe
PAULINA KOMOROWSKA
DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
WARSZAWA, 27 MARCA 2012 R.
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie Unii
Europejskiej
 Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 139/2004
„Uznaje się, że koncentracja występuje w przypadku, gdy
trwała zmiana kontroli
wynika z:
a) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych
przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, lub
b) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących
co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub
więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej
kontroli nad całym lub częścia jednego lub więcej innych
przedsiębiorstw czy to wartościowych drodze zakupu
papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze
umowy lub w jakikolwiek inny sposób.”
Joint venture o charakterze koncentracyjnym
 Art. 3 ust. 4 Rozporządzenia 139/2004
„Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego
w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego
podmiotu gospodarczego stanowi koncentracje w
rozumieniu ust. 1 lit. b).”
Joint venture o charakterze kooperacyjnym
 Art. 101 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej
„Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są
wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami,
wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie
praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel
między Państwami Członkowskimi i których celem lub
skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub
zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego
[…]”
Joint venture o charakterze koncentracyjnym ze
skutkami koordynacyjnymi
 Art. 2 ust. 4 Rozporządzenia 139/2004
„W stopniu w jakim utworzenie wspólnego
przedsiębiorstwa stanowiące koncentracje zgodnie z
art. 3 ma na celu lub skutkuje koordynacja zachowań
konkurencyjnych przedsiębiorstw, które pozostają
samodzielne, koordynacja taka oceniania jest zgodnie z
kryteriami art. 81 ust. 1 i 3 Traktatu, w celu
stwierdzenia czy działanie to jest zgodne czy nie
ze wspólnym rynkiem.”
Joint venture o charakterze koncentracyjnym ze
skutkami koordynacyjnymi
 Decyzja nr COMP/JV.48 z dnia 20 lipca 2000 r.
Vodafone/Vivendi/Canal+
 Decyzja nr COMP/M.3817 z dnia 7 lipca 2005 r.
Wegener/PCM/JV
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
 Art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa)
„1. Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli:
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000
euro lub
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartość 50 000 000 euro.
2. Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych,
udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli
nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub
części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek
z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 euro.”
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
 Art. 4 pkt 1Ustawy
„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej [, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub
świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością
gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub
prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy
konsumentów”
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
 Art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
„1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba
fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym
imieniu działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej.”
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
 Art. 14 ust.1 Ustawy
„Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić
przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro”
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
 Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury
zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK
„Ustawa nie przewiduje w stosunku do wspólnego
przedsiębiorcy szczególnych wymogów (inaczej niż np.
rozporządzenie 139/04 gdzie wymagane jest, aby
wspólny przedsiębiorca pełnił w sposób trwały
wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu
gospodarczego). Utworzenie wspólnego
przedsiębiorcy, który nie będzie pełnił w sposób trwały
wszystkich funkcji samodzielnego przedsiębiorcy […]
również należy zgłosić Prezesowi Urzędu”
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
 Art. 55(1) kodeksu cywilnego
„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem
składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonym do prowadzenia działalności
gospodarczej. […]”
Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
 Decyzja nr DOK-91/2004 z dnia 14 września 2004 r.
 Decyzja nr DOK-44/2005 z dnia 11 maja 2005 r.
Dziękuję za uwagę

similar documents