คู่มือการปฎิบัติงานระบบบัญชีแยกประเภท

Report
ระบบบัชีกแยกประเภททัว่ ไป
สำนักกำกับและพัฒนำระบบกำรบริ หำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสกกรบบัชีกกลำง
หัวข้ อนำเสนอ
รายการปรับปรุ งบัญชีทวั่ ไป (JV)
การปรับปรุ งรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด (JR)
การรับเงินสาหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิ ชย์ (RE)
การจ่ายชาระเงินสาหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิ ชย์ (PP)
การกลับรายการ
การแสดงรายงาน
สำนักกำกับและพัฒนำระบบกำรบริ หำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสกกรบบัชีกกลำง
รำยกำรปรับปรุงบัชีกทวั่ ไปก(JV)
-เงินงบประมาณ
-เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
-เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
-เงินนอกฝากธนาคารพาณิ ชย์
-รายได้แผ่นดิน
สำนักกำกับและพัฒนำระบบกำรบริ หำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสกกรบบัชีกกลำง
การเข้าสู่ระบบ
2.กดปุ่ บ
3.กดปุ่ บ
1.กดปุ่ บ
รายการปรับปรุ งบัญชีทวั่ ไป (JV)
-เงินงบประมาณ
การบันทึกรายการปรับปรุ งบัญชีทวั่ ไป
การปรับปรุ งรายการบัญชีทวั่ ไป
การปรับปรุ งรายการบัญชีทวั่ ไป
การปรับปรุ งรายการบัญชีทวั่ ไป
การปรับปรุ งรายการบัญชีทวั่ ไป
การปรับปรุ งรายการบัญชีทวั่ ไป
รายการปรับปรุ งบัญชีทวั่ ไป (JV)
-เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
รายการปรับปรุ งบัญชีทวั่ ไป (JV)
-เงินนอกงบประมาณ
รายการปรับปรุ งบัญชีทวั่ ไป (JV)
-เงินนอกงบประมาณที่ฝากธนาคารพาณิ ชย์
รายการปรับปรุ งบัญชีทวั่ ไป (JV)
-รายได้แผ่นดิน
การปรับปรุ งรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
การปรับปรุ งรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
การปรับปรุ งรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด
การบันทึกรายการรับรายได้เงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิ ชย์
การบันทึกรายการจ่ายเงิน สาหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิ ชย์
การบันทึกรายการจ่ายเงิน สาหรับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิ ชย์
กลับรายการ
การแสดงรายงาน
การแสดงรายงาน
การแสดงรายงาน
การแสดงรายงาน
การแสดงรายงาน
การแสดงรายงาน

similar documents