diz ve ayak bileği

Report
DİZ VE AYAK BİLEĞİ
DİZ A-P RADYOGRAFİSİ
Diz eklemine katılan anatomik
yapılarda oluşan patolojik
durumları, incelemek amacı ile
çekilir. Hasta, masaya supin
pozisyonda yatırılır. Radyografisi
çekilecek diz, önceden
hazırlanmış kasetin üzerine
alınır. Dizin alt kenarı kasetin
ortasına yerleştirilir. Patellayı,
femur kondillerinin ortasına
getirmek için bacağa içe
rotasyon yaptırılır.Tüpe 5-7˚
kaudo-kranial açı ile verilir.
Femur lateral
kondili
femur
Femur medial kondili
Femur
addüktor
tüberkülü
patella
Tibianın
lateral
eminensi
tibia medial kondili
tibia
Popliteus
tendonu
girintisi
İnter kondüler
fossa
Tibianın medial
eminensi
Tibia lateral
kondili
fibula
DİZ LATERAL RADYOGRAFİSİ
Diz Lateral radyografisinin amacı
Diz eklemini oluşturan kemiklerde
oluşan patolojik durumları incelemek
amacı ile çekilmektedir.
Hasta, masaya supin pozisyonda
yatırılır. Radyografisi çekilecek bacak
tarafına, yan döndürülür. Dize, 20-30
kadar fleksiyon yaptırılır. Topuk,
masadan kaldırılarak patellanın
kasete dik olması sağlanır. Diğer diz,
arkaya doğru uzatılarak çekim
alanından uzaklaştırılır Merkezî ışın,
tibianın medial kondiline dik olarak
santralize edilir.
Patellafemoral
eklem
patella
Tuberositas tibia
İnterkondiler fossa
Tibianın lateral
ve medial
eminensleri
fibula
DİZ TÜNEL
(İNTERKONDİLLER
FOSSA) RADYOGRAFİSİ
Diz tünel radyografisinin amacı
travmalarda ve
kalsifikasyonlarda interkondiller
fossayı incelemek amacı ile
çekilmektedir.
Hasta masaya pron pozisyonda
yatırılır. Radyografisi çekilecek
diz önceden hazırlanmış kasetin
üzerine ortalayacak şekilde
yerleştirilir. Dize 45 derece
fleksiyon yaptırılır.
Tüpe 35 derece kranio kaudal
açı verilerek çekilir.
İnterkondiler
fossa
Popliteus
tendonu
girintisi
Femur
lateral
epikondili
Fibula başı
Tibianın
lateral
eminensi
Femur
medial
epikondili
Tibianın
medial
eminensi
DİZ TANJANSİYEL
PATELLOFEMORAL EKLEM
Hasta pron pozisyondadır.Kaset
dizin altına yerleştirilir.Ayak bileğine
sarılan bir bandaj hastanın karşı
taraf eline verilerek krurisin
femurla 45 derece açı yapacak
şekilde hasta tarafından bandajın
tutulması sağlanır.Işın patellanın
arka yüzeyine paralel olacak şekilde
verilmelidir.Eğer 45 derecelik açı
sağlanmazsa tüpe bunu
dengeleyecek derecelerde kaudokranial açı verilerek çekim yapılır.
patella
Eklemin medial yüzeyi
Femur
medial
epikondili
Eklemin
lateral yüzeyi
Femur
lateral
epikondili
Femur popliteal
yüzeyi
Femur
distal
metafizi
Kruris A-P
Hasta masaya oturtulur. Bacakları
birbirinden ayrılmış şekilde, ileriye
doğru uzatılır. Radyografisi
çekilecek bacak, diz eklemini ve
ayak bileği eklemini içine alacak
Ģekilde kasetin üzerine yerleĢtirilir.
Bacağa, hafif içe rotasyon
yaptırılarak ayak tabanı masaya dik
duruma getirilir.
Tibia-fibula bölgesinde travma,
kırık yeri ve şeklini incelemek
amacı ile çekilmektedir
Tibia lateral
kondili
Tibiofibular
eklem
Tibia medial
kondili
Fibula
başı
fibula
Talokrural
eklem
Lateral
malleol
tibia
Medial
malleol
Talusun trokleası
Kruris lateral
Hasta masaya supin pozisyonda
yatırılır. Radyografisi istenen bacak,
önceden hazırlanmıĢ kasetin
üzerine alınır. Bacağın lateral yüzü,
kasete temas edinceye kadar yan
döndürülür. Malleoller üst üste
gelirken patella kasete dik duruma
getirilir. Diğer bacak, dizden
bükülerek arkaya doğru uzattırılır.
Tibia ve fibulanın lateral tarafında
ve eklem yaptığı bölgelerde oluşan
patolojik durumları tespit etmek
amacı ile çekilmektedir
patella
ta
Tibianın medial
ve lateral
eminensleri
Tuberositas tibia
tibia
Tibia epifiz çizgisi
Talokrural eklem
kalkaneus
AYAK BİLEĞİ A-P
Ayak bileği eklemini ve
malleollerde oluşan patolojik
durumları görmek amacı ile
çekimektedir. Hasta masaya
oturtulur.Radyografisi çekilecek
olan ayak bileği, önceden
hazırlanmış kasetin üstüne
ortalayacak şekilde uzatılır.
Ayak tabanı kasete dik gelecek
şekilde yerleştirilir. Ayak
tabanının, dik olması için
gerekirse ayağın altına destek
konabilir. Ayağa, yaklaşık 15
derece iç rotasyon yaptırılır.
Merkezî ışın iki malleolun
arasına dik olarak santralize
tibia
Malleolus medialis
fibula
Talocrural
eklem
Malleolus
lateralis
Talusun
trokleası
AYAK BİLEĞİ LATERAL
Ayak bileği eklemine katılan
kemiklerin lateral olarak
görüntülemek ve bu bölgede
oluŞan patolojileri incelemek
amacı ile çekilmektedir.Hasta,
masaya supin pozisyonda
yatırılır. Ayak bileğinin laterali,
önceden hazırlanmış kasete
temas ettirecek şekilde hasta
yan döndürülür. Kaset alt
kenarı ayak tabanı seviyesine
getirilir. Ayak topuğu kasete
temas ettirilir. Diğer ayak
arkaya alınır. Merkezî ışın,
medial malleole dik olarak
santralize edilir.
tibia
fibula
Tibia epifiz
çizgisi
kalkeneus
Medial
malleol
Talokrural
eklem
Posterior
talokalkaneal
eklem
Kalkeneus epifizi
Lateral
malleol
Talonaviküler eklem
Naviküler
kemik
DİNLEDİĞİZ İÇİN TEŞEKÜRLER!!!
SUNANLAR
• Ahmet ÇİÇEK
• Mevlan GÜLEŞ
• Agit DEMİR
• Abdülhamit ÇİÇEK

similar documents