ديتا پروژكتور

Report
‫طرح مدارس هوشمند‬
‫مركز ماشينهاي اداري ايران‬
‫(ماديران)‬
‫با ورود به قرن ‪ ۲۱‬ميالدي‪ ،‬بسياري از مفاهيم تغيير پيدا كرده است‪ .‬به عنوان مثال سواد ديگر هماان منناك كالساي تواناايك‬
‫خواناادن و نوشااتن را ناادارد بهكااه مفهااوم سااواد‪ ،‬سااواد ا كترونيكااك و بااه عبااارتك توانااايك اسااتفاده از رسااانههاي ا كترونيكااك بااه‬
‫خصوص اينترنات اسات و مف فاههاي ديگاري را هام در بار مك يارد‪ .‬نباود تههيازات وموزشاك از او اين موانار ساتر ساواد‬
‫ا كترونيكك محسوب مكشود‪.‬‬
‫•‬
‫مدل مفهومي مدارس هوشمند‬
‫داليل تجهيز مدارس به سيستم هوشمند سازي‪:‬‬
‫• باال بردن سطح وموز‬
‫و سرعت انتقال مفاهيم‬
‫• با توهه به اينكه در دنياي امروز ارتباطات بوسيهه تكنو وژي رايانه‬
‫انهام مكشود حركت به سوي وموز ا كترونيكك اهتناب ناپذير است‬
‫و بهترين مكان براي وموز ا كترونيكك ‪ ،‬مدارس هوشمند خواهند‬
‫بود‪.‬‬
‫• تسهيل مديريت و اداره مدارس د يل ديگري براي ايهاد مدارس‬
‫هوشمند مكباشد‪.‬‬
‫• امكان ورشيو و تحهيل دادهها و ارزيابك و مقايسه دان وموزان و‬
‫منهمان با عمهكرد ذشته ونها و با مدارس ديگر بصورت ا كترونيكك‪.‬‬
‫امكانات مورد نياز مدرسه هوشمند‪:‬‬
‫•‬
‫الف ‪ -‬نيازهاي سخت افزاري‬
‫– تين پي سي ( ‪(THIN PC‬‬
‫– نوت بوك‬
‫– ‪PC‬‬
‫–‬
‫ديتا پروژكتور‬
‫– كيت هوشمند ساز (‪)INTERACTIVE KIT‬‬
‫– برد هوشمند ( ‪(Interactive board‬‬
‫– پرده نمايش ‪180*180‬‬
‫–‬
‫•‬
‫ب ـ امكانات شبكه‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫ماوس‪ ،‬كيبورد و اسپيكر سه تكه‬
‫تههيزات شبكه كابهك و يا شبكه ‪wireless‬‬
‫سرور‬
‫ج ـ نرم افزار‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪LMS‬‬
‫نرمافزار مديريت هوشمند‬
‫‪LCMS‬‬
‫نرمافزارها و محتواي وموزشك‬
‫نرمافزارهاي شبكه ‪net support school‬‬
‫الف ‪ -‬نيازهاي سخت افزاري‬
‫• کيفيت محصول‬
‫• كاربري وسان براي تمام اعضاي مدرسه‬
‫(مدير‪ ،‬منهم‪ ،‬دان‬
‫وموز)‬
‫• بومی سازی (نرم افزارهای فارسی سازی شده)‬
‫• قابهيت بروز رسانك و ارتقاء‬
‫• وموز‬
‫• ارانتی و پشتيبانی منتبر‪.‬‬
‫• هزينه ما کيت پايين‬
‫• قيمت مناسب‬
‫(هزينه های مربوط به نگهداری‪ ،‬مواد مصرفی‪ ،‬انرژی مصرفی‪)...،‬‬
‫تههيزات سخت افزاری ويژه ماديران برای هوشمند سازی مدارس‬
‫ديتا پروژكتور‬
‫مناسب ترين وسيهه براي نماي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اطالعات پرداز‬
‫شده در ي كالس‬
‫تکنو وژی ‪DLP‬‬
‫سه سال ارانتك دستگاه‪ ،‬يک سال ارانتی تنويض المپ‬
‫پنج سال ارانتی ماند اری کيفيت رنگ‬
‫پنج سال خدمات پس از فرو‬
‫دارا بودن منوي عمهكرد فارسك‬
‫عمر طوالنی المپ ‪ 6000-5000‬ساعت (هزينه پايين ما کيت)‬
‫• قيمت مناسب‬
‫• مصرف انرژي پايينتر در مقايسه با استفاده از تكنو وژي ‪LCD‬‬
‫تین کالینت یا مینی کامپیوتر‬
‫ي ‪ PC‬كوچ كه عالوه بر كارايك باال داراي امتيازات زير مكباشد‬
‫•قيمت مناسب‬
‫•هزينه اند نگهداري‬
‫•هزينه پايين مصرف انرژي‬
‫•اشغال فضاي كم‬
‫•هزينه اند ارتقاء‬
‫مشاهده نمودار زير مقايسه اي بين ‪ THIN PC‬و ‪ PC‬است كه ميتواند ديد بهتري از وضعيت اين دو‬
‫سيستم به ما ارائه كند ‪:‬‬
‫تخته هوشمند ‪INTERACTIVE BOARD‬‬
‫وسيله اي مناسب براي جذابيت بيشتر و استفاده آسانتر جهت آموزش تصويري تعاملي كه مزاياي زير را در بر دارد‪:‬‬
‫اين دستگاه قادر است تصويري را كه روي تخته مكافتد ‪( INTERACTIVE‬تنامهك هوشمند) نمايد و منهم مكتواند تصوير را به‬
‫صورت مسك بدون نياز به قهم خاصك مديريت نمايد‪.‬‬
‫• دارای منوی عمهکرد فارسی‬
‫• باالترين دقت در نوشتن )‪(off set=< 0.5mm‬‬
‫• داراي يكسال ارانتك ماديران و ‪ 5‬سال خدمات پس از فرو‬
‫• كاربرد همزمان براي دو كاربر‬
‫• هنس صفحه سرامي و ساز ار با ماژي هاي مخصوص وايت برد‬
‫• عدم اننكاس نور – مفيد براي سالمت چشم‬
‫• ضبط و ذخيره سازي محتوي با فرمتهاي متنارف‬
‫• پشتيبانك نرم افزارهاي متنارف‬
‫• قابهيت دسترسك به برنامه هاي نصب شده بطور همزمان‬
‫• شناسايك قا بهاي مختهف رسانه اي‬
‫• ساد ك كا يبره شدن‬
‫• داراي ‪ OCR‬التين‬
‫كيت هوشمند ساز ‪INTERACTIVE KIT‬‬
‫وسيهه اي مناسب و ارزان براي هذابيت بيشتر و استفاده وسانتر ههت وموز‬
‫بر دارد‪:‬‬
‫تصويري كه مزاياي زير را در‬
‫اين دستگاه قادر است تصويري را كه روي تخته مكافتد ‪( INTERACTIVE‬تنامهك هوشمند) نمايد و منهم‬
‫مكتواند تصوير را به صورت مسك از طريق قهم نوري مديريت نمايد‪.‬‬
‫• قيمت پايينتر نسبت به تههيزات مشابه‬
‫• قابهيت هابهايك وسان ههت استفاده در مكانهاي مختهف‬
‫• داراي نرم افزار كم وموزشك ههت تسهيل امروموز‬
‫• دارای منوی عمهکرد فارسی‬
‫• داراي يكسال ارانتك ماديران‬
‫• ضبط و ذخيره سازي محتوي با فرمتهاي متنارف‬
‫• پشتيبانك نرم افزارهاي متنارف‬
‫• قابهيت دسترسك به برنامه هاي نصب شده بطور همزمان‬
‫• شناسايك قا بهاي مختهف رسانه اي‬
‫• ساد ك كا يبره شدن‬
‫نوت بوك ‪Laptop‬‬
‫وسيله اي مناسب براي استفاده آسان جهت آموزش‬
‫داراي يک سال گارانتي ماديران و پنج سال خدمات‬
‫حداقل مشخصات پيشنهادی به شرح زير است و بنا به نياز امکان ارايه اين محصول با مشخصات‬
‫و مدلهای مختلف وجود دارد‪.‬‬
‫‪• Core 2 doe: CPU‬‬
‫‪• HDD: 320 GB‬‬
‫‪• RAM: 2 GB‬‬
‫‪• VGA: SHARE‬‬
‫”‪• DISPLAY: 15‬‬
‫در راسااتاي دسااته بناادي ماادارس بااا توهااه بااه رويكاارد فاااوا در شاايوه نامااه هوشاامند سااازي ماادارس ‪،‬‬
‫شركت ماديران اقدام به تهيه بسته های منتوع درارائه راهكارهاي هوشمند سازی نموده است ‪.‬‬
‫راهكارهاي ذكر شده براساس نياز‪ ،‬بودهه و سطح هوشمند سازی در‬
‫هر مدرسه قابل تغيير است‪.‬‬
‫‪ -1‬مدرسه هوشمند سطح يک‬
‫رديف‬
‫نام كاال‬
‫مدل‬
‫‪1‬‬
‫ديتا پروژكتور‬
‫‪Optoma‬‬
‫‪DS-211‬‬
‫‪2‬‬
‫تين کالينت ميوا‬
‫‪MINI ITX‬‬
‫‪GS425‬‬
‫‪3‬‬
‫ماوس ‪ -‬ميوا‬
‫‪MOU 1800‬‬
‫‪4‬‬
‫كيبورد ‪ -‬ميوا‬
‫‪MAK 5100‬‬
‫‪5‬‬
‫اسپيكر – ميوا‬
‫‪MSP 420‬‬
‫‪6‬‬
‫وايت بورد ‪200*120C‬‬
‫‪MAGNETIC‬‬
‫‪ -2‬مدرسه هوشمند سطح دو‬
‫رديف‬
‫نام كاال‬
‫مدل‬
‫‪1‬‬
‫ديتا پروژكتور‬
‫‪Optoma DS-211‬‬
‫‪2‬‬
‫تين کالينت ميوا‬
‫‪MINI ITX GS425‬‬
‫‪3‬‬
‫ماوس ‪ -‬ميوا‬
‫‪MOU 1800‬‬
‫‪4‬‬
‫كيبورد ‪ -‬ميوا‬
‫‪MAK 5100‬‬
‫‪5‬‬
‫اسپيكر – ميوا‬
‫‪MSP 420‬‬
‫‪6‬‬
‫وايت بورد ‪200*120C‬‬
‫‪7‬‬
‫كيت هوشمند‬
‫‪8‬‬
‫‪Access point‬‬
‫‪MAGNETIC‬‬
‫‪MEVA‬‬
‫‪ -3‬مدرسه هوشمند سطح سه‬
‫رديف‬
‫نام كاال‬
‫مدل‬
‫‪1‬‬
‫ديتا پروژكتور‬
‫‪Optoma DS-211‬‬
‫‪2‬‬
‫تين کالينت ميوا‬
‫‪MINI ITX GS425‬‬
‫‪3‬‬
‫ماوس ‪ -‬ميوا‬
‫‪MOU 1800‬‬
‫‪4‬‬
‫كيبورد ‪ -‬ميوا‬
‫‪MAK 5100‬‬
‫‪5‬‬
‫اسپيكر – ميوا‬
‫‪MSP 420‬‬
‫‪6‬‬
‫برد هوشمند ”‪78‬‬
‫‪7‬‬
‫شبكه داخهك كابهك‬
‫‪DUAL TOUCH‬‬
‫‪ -4‬مدرسه هوشمند سطح چهار‬
‫رديف‬
‫نام كاال‬
‫مدل‬
‫‪1‬‬
‫ديتا پروژكتور هوشمند‬
‫تنامهی‬
‫‪OPTOMA DX-610‬‬
‫‪2‬‬
‫تين کالينت ميوا‬
‫‪MINI ITX GS425‬‬
‫‪3‬‬
‫ماوس ‪ -‬ميوا‬
‫‪MOU 1800‬‬
‫‪4‬‬
‫كيبورد ‪ -‬ميوا‬
‫‪MAK 5100‬‬
‫‪5‬‬
‫اسپيكر – ميوا‬
‫‪MSP 420‬‬
‫‪6‬‬
‫وايت بورد ‪200*120C‬‬
‫‪MAGNETIC‬‬
‫‪7‬‬
‫شبكه داخهك كابهك‬
‫‪ ‬شركت ماديران تمامك تههيزات و امكاناات ذكار شاده در هار ساطح را‬
‫را نصاااب و راه انااادازي نماااوده ووماااوز كااااربرد ايااان تههيااازات را‬
‫بصورت رايگان در اختيار كاربران قرار ميدهد‪.‬‬
‫‪ ‬در کهيه بسته های پيشنهادی‪ ،‬می توان نوت بوک را بهاي تين کالينات‬
‫هايگزين کرد که در اينصورت ماوس و كيبورد حذف ميگردد‬
‫‪ ‬امکان استفاده از ديتا پروژکتوربا مشخصاات بااالتر مانناد ‪ DX-329‬باا‬
‫مشخصات زيربه های ‪ DS-211‬وهود دارد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫وضوح تصوير ‪XGA‬‬
‫شدت روشنايك ‪ 2600‬انسك ومنز‬
‫كنتراست ‪4000-1‬‬
‫داراي پورتهاي ‪ HDMI‬و ‪USB-B‬‬
‫ب ـ امكانات شبكه‬
‫‪ ‬دستگاه سرور با استفاده از شبكه محهك مدرسه و نرمافزارهاي شبكه و مديريت هوشمند مكتواند‬
‫وظيفااه پاارداز اطالعااات و ورشاايو مدرسااه را باار عهااده بگياارد كااه تحاات كنتاارل ماادير مدرسااه‬
‫مكباشد و تمامك كاربران كهيه اطالعات خود را از اين منبار تغذياه مككنناد كاه مزايااي زيار را‬
‫در بر دارد‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مدير مدرسه بر كهيه مراحل و هزئيات روند وموز در كالسها كنترل دارد‬
‫ي بان اطالعاتك هامر و كامل از محتوياات وموزشاك تو ياد شاده در مدرساه ايهااد مكشاود كاه‬
‫براي سا هاي وتك در مدرسه بسيار ارزشمند است‬
‫با ايهاد امنيت در اين دستگاه‪ ،‬امنيت شبكه و كهيه ‪THIN PC‬هااي موهاود در كالساها تضامين‬
‫مكشود‬
‫كاربران مكتوانند از طريق شبكه محهك كهيه نرمافزارها و فيهمهاي وموزشك را بدون محادوديت‬
‫و تاخير از سرور بار زاري كنند‪.‬‬
‫كهيه كالسها مكتوانند از طريق شبكه باه اينترانات مهاك وماوز و پارور و اينترنات دسترساك‬
‫داشته باشند‬
‫ج ـ نرم افزار‬
‫نرمافزار هاي مورد نياز در ي مدرسه هوشمند به شرح زير مكباشد‪:‬‬
‫نرمافزار مديريت آموزشي ‪( LMS‬هوشمند)‬
‫نرمافزارهاي مديريت محتواي آموزشي ‪:LCMS‬‬
‫• شركت هامنه مهازي پويا در اين زمينه فنا يتهاي پويا و كاامهك انهاام داده اسات كاه ماورد تايياد و شاناخته‬
‫شده در نزد مديران وموز و پرور كشور ميباشد‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫نرمافزارهاي شبكه ‪:Net support school‬‬
‫• ههت تسهيل امر وموز و كاه محدوديت ارتباطات و انتقال اطالعات در شابكه محهاك مدرساه‪ ،‬شاركت‬
‫ماديران تههيزات ا كترونيكك و شبكه خود را به اين نرمافزارهاي مههزكرده است‪.‬‬
‫شركت مرکز ماشينهای اداری ايران ‪ -‬ماديران با بي‬
‫از ‪ 46‬سال تهربه مفيد و مستمر در‬
‫زمينااه عرضااه بهتاارين ماشااينهای اداری در خاورميانااه‪ ،‬امكانااات و توانمااديهای خااود را بااه‬
‫شرح زير بروزرسانك كرده و در اختيار اين پروژه مهی قرار داده است‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫بزر تاارين و مههزتاارين مركااز ساارويس و خاادمات پااس از فاارو در خاورميانااه باا‬
‫بهره يري از خدمات بي از ‪ 353‬مهندس و تكنسين مهرب و كاروزموده‬
‫داراي ‪ 21‬شنبه خدمات سرير در استانهاي ايران‬
‫دارا بودن ‪ 542‬نماينده سرويس و خدمات پس از فرو در سراسركشور‬
‫وموز روهك‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫وموز به كاربران (منهمان و مديران) در مقاطر زمانك مختهف بطور رايگان‬
‫وموز به كارشناسان فن ووري مدارس در مقاطر زمانك مختهف بطور رايگان‬
‫تهيه دفترچه راهنماي فارسك براي كاربران و كارشناسان بصورت مهزا‬
‫بروز رسانی تههيزات در راستای نيازهای وموزشی کشور‬
‫اميد است بتوانيم در ايهاد بستري مناسب ههت توسنه نظام‬
‫وموز ا كترونيكك در راستاي رشد و تنا ك سرمايه هاي‬
‫فكري كشورمان سهمك داشته باشيم‬

similar documents