Slaid DPIN - Laman Web Rasmi Jabatan Pembangunan Kemahiran

Report
LOGO
Pendaftaran
Direktori
Pakar Industri
Negara
(DPIN)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),
Jalan Petani 19/1, Seksyen 19,
40900 Shah Alam
Selangor
Pakar Pengajar
(PAJAR)
Pakar Industri
(PIND)
PENDAHULUAN
Direktori Pakar Industri Negara
(DPIN)
Kumpulan data yang
mendaftarkan Pakar
Industri dan Pakar Pengajar
KUMPULAN SASAR
Mendaftar dan memperakukan
individu (personel) yang mempunyai
pengalaman dan kemahiran dalam
industri mengikut sektor
SEKTOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
EE01-00 ELECTRICAL, ELECTRONIC, TELECOMMUNICATION & BROADCASTING INDUSTRY
IT02-00 INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
MC03-00 MACHINERY & MANUFACTURING
ME04-00 MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICE AND MAINTENANCE
TP05-00 TRANSPORTATION
MT06-00 MATERIAL
PG07-00 PACKAGING
PR08-00 PRINTING
CM09-00 CHEMICAL
MP10-00 MEDICAL & PHARMACEUTICALS
HT11-00 HOSPITALITY AND TOURISM
SS12-00 SOUVENIR & SMALL ENTERPRISE
BC13-00 BUILDING & CONSTRUCTION
LE14-00 LANDSCAPING & ENVIRONMENTAL
ID15-00 INTERIOR DECOR
FB16-00 BUSINESS MANAGEMENT
TA17-00 TEXTILE & APPAREL
AF18-00 AGRICULTURE & AGROBASED
RB19-00 RESOURCE BASED
BT20-00 BIOTECHNOLOGY (BIOTECH)
ET21-00 EDUCATION & TRAINING SERVICES
OG22-00 OIL & GAS
HI23-00 HALAL INDUSTRY
IL24-00 INTEGRATED LOGISTIC SERVICE INDUSTRY
DT25-00 DISTRIBUTIVE TRADER
DS26-00 DEFENSE & SECURITY SERVICES
CC27-00 CARE AND COMMUNITY SERVICES
AC28-00 ART & CULTURE
MI29-00 MINING INDUSTRY
5
KENAPA JPK PERLUKAN
DPIN?
JPK memainkan peranan utama dalam pembangunan
latihan kemahiran di Malaysia
Bagi memastikan latihan kemahiran mencapai
keperluan industri, JPK melantik Pakar Industri (PIN)
dan Pakar Pengajar (PAJAR)
Pakar Industri (PIN) dan Pakar Pengajar (PAJAR)
akan menjalankan verifikasi untuk menjamin kualiti
latihan kemahiran memandangkan standard yang
dibangunkan JPK adalah berasaskan industri
6
Peranan JPK
• Agensi penyelaras latihan kemahiran
negara; mengumpul, mendaftar dan
memperakukan pakar industri di kalangan
personel yang berpengalaman serta
berkemahiran dalam sektor industri
Direktori Pakar Industri
Negara (DPIN)
 Warganegara / PR Malaysia
Siapa yang
layak
berdaftar?
 Pengalaman kerja/
mengajar ≥ 10 tahun
Direktori Pakar Industri
Negara (DPIN)
Kategori DPIN
TAULIAH
DAFTAR
LANTIKAN
• Nota
Semua jawatan kategori Tauliah & Lantikan perlu
berdaftar sebagai PIND/PAJAR dahulu.
Pakar Industri Negara
Pakar Industri
(PIND)
Pekerja industri yang
mahir, berpengalaman
dan pengamal
(practioner) dalam
industri berkaitan
Pakar Pengajar
(PAJAR)
Pengajar mahir yang
berpengalaman
mengajar dalam
sesuatu program
kemahiran
Landscape Direktori Pakar Industri Negara
DAFTAR
PIND/PAJAR
DSE
PNDT
PP-PPT
PPL-PLV
HAKIM
PPL-SLDN
PNOSS
PPL-PPT
JPPK
PPL
*TAULIAH
Nota : * Lantikan Seumur hidup
**LANTIKAN
Nota : ** Tempoh Lantikan 3 tahun
Personal Lantikan JPK
DAFTAR
PIND/PAJAR
DSE
PNDT
HAKIM
PNOSS
JPPK
*TAULIAH
Personal
Lantikan
JPK
PP-PPT
PPL-PLV
PPL-SLDN
PPL-PPT
PPL
**LANTIKAN
Personal Lantikan JPK
bermaksud Pakar Industri atau
Pakar Pengajar yang dilantik
oleh KPPK untuk menjalankan
tugas tertentu dalam suatu
tempoh yang ditetapkan
Kriteria / Syarat Tambahan PIND
Pakar
Rujuk
Pereka
Produk
Diiktiraf Badan
Profesional
Memenuhi Salah Satu
Kriteria Berikut
Pemenang
Pertandingan
Kemahiran
/Rekacipta
Lesen daripada
Badan Pelesenan/
Penguatkuasa
PIND
Kriteria / Syarat Tambahan PAJAR
Syarat
Utama
Pengalaman
Kerja/OJT
SKM ≥T3
Memenuhi Salah Satu
Kriteria Berikut
Diiktiraf Badan
Profesional/Agensi
Kerajaan
Pemenang
Pertandingan
Kemahiran
/Rekacipta
Lesen daripada
Badan Pelesenan/
Penguatkuasa
PAJAR
Peranan dan Syarat Tambahan JPPK
Jawatankuasa
Penasihat
Pembangunan
Kemahiran
(JPPK)
•
Terdiri daripada
kalangan pakar industri
pelbagai sektor dan
bergerak dalam sektor
berbeza
•
Bertanggungjawab
memberi nasihat serta
maklumat berkaitan
halatuju industri semasa
•
Terlibat bagi pihak JPK
dalam proses kelulusan
NOSS yang dibangunkan
Dilantik PIND
Wakil
Industri
Berjawatan
≥
Peringkat
Penyeliaan.
JPPK
Peranan dan Syarat Tambahan HAKIM
Syarat
Utama
Panel Hakim
Pertandingan
Kemahiran
(HAKIM)
Bertanggungjawab
menyumbang
kepakaran dalam
memastikan tahap
pertandingan
kemahiran yang
dijalankan memenuhi
standard serta
menjalankan tugas
menilai dan membuat
keputusan
pertandingan
kemahiran.
Dilantik
PIND/PAJAR
Memenuhi Salah Satu
Kriteria Berikut
≥5 kali peringkat agensi;
atau ≥3 kali peringkat
kebangsaan; atau ≥1
kali peringkat
antarabangsa;
Pengalaman
Hakim/
Jurulatih PK
Pemenang
Pertandingan
/rekacipta
HAKIM
≥2
Pertandingan
kemahiran/
rekacipta
peringkat
kebangsaan/
antarabangsa.
Peranan dan Syarat Tambahan PNOSS
Panel NOSS
(PNOSS)
Dilantik
PIND/PAJAR
Personel atau individu
yang
dilantik
oleh
Ketua Pengarah untuk
membangunkan NOSS
mengikut
keperluan
pekerjaan dan industri.
PNOSS
Mewakili
Industri
berkaitan
Peranan dan Syarat Tambahan DSE
Perunding
Sistem Dual
(DSE)
Sebagai
pakar
rujuk bagi SLDN
dan
perunding
antara
industri
dengan
institut
dalam memastikan
SLDN memenuhi
standard
yang
ditetapkan.
Dilantik
PIND/PAJAR
Berumur
≥ 35 tahun
Kursus Induksi
DSE
Berjawatan
≥
Peringkat
Penyeliaan.
DSE
Peranan dan Syarat Tambahan PPL
Pegawai Pengesah
Luaran
(PPL)
Bertanggungjawab
memastikan tahap
kualiti latihan
kemahiran yang
dijalankan oleh PB
memenuhi kriteria
kemahiran yang
ditetapkan.
Dilantik
PIND/PAJAR
Kursus Induksi
PP/PPD/PPB
Kursus Induksi
PPL
SKM/DKM/DLKM
PPL
Peranan dan Syarat Tambahan PP-PPT
Pegawai Penilai
Pengiktirafan
Pencapaian Terdahulu
Dilantik
PIND/PAJAR
(PP-PPT)
Bertanggungjawab
menilai keterampilan
berdasarkan
pencapaian
terdahulu dengan
bukti-bukti
keterampilan yang
sahih,
kebolehpercayaan
dan mencukupi
sebelum dibuat
penilaian bagi tujuan
pentauliahan.
Kursus Induksi
PP-PPT
SKM/DKM/DLKM
PP-PPT
Peranan dan Syarat Tambahan PPL-PPT
Dilantik
PIND/PAJAR
Pegawai Pengesah
Luaran
Pengiktirafan
Pencapaian Terdahulu
(PPL-PPT)
Bertanggungjawab
membuat
pengesahan
terhadap portfolio
calon yang
memohon SKM
melalui kaedah
PPT.
Dilantik &
masih sah
PP-PPT
Pengalaman
PP-PPT
≥ 2 tahun
Penilaian
portfolio
≥ 30 portfolio
PPL-PPT
Peranan dan Syarat Tambahan PPL-SLDN
Dilantik
PIND/PAJAR
Pegawai Pengesah
Luaran
Sistem Latihan
Dual Nasional
(PPL-SLDN)
Bertanggungjawab
membuat
pengesahan
terhadap portfolio
calon yang memohon
SKM melalui kaedah
SLDN.
SKM/DKM/DLKM
Kursus Induksi
PPL*/PPL-SLDN
PPL-SLDN
2. *Kursus Induksi
PPL tahun ≥ 2010
Peranan dan Syarat Tambahan PPL-PLV
Pegawai Pengesah
Luaran
Pegawai Latihan
Vokasional
(PPL-PLV)
Bertanggungjawab
menilai keterampilan
semasa berdasarkan
pencapaian terdahulu
dengan bukti-bukti
keterampilan yang
sahih,
kebolehpercayaan
dan mencukupi
sebelum dibuat
penilaian bagi tujuan
pentauliahan.
Dilantik
PIND/PAJAR
Kursus Induksi
PP/PPD/PPB
Kursus Induksi
PPL-PLV
Sijil VTO/
Pengalaman
Mengajar
PPL-PLV
≥2 tahun mengajar
VTO;
atau ≥5 tahun mengajar
kemahiran di PB JPK
Peranan dan Syarat Tambahan PNDT
Dilantik
PIND/PAJAR
Pemeriksa NDT
(PNDT)
Bertanggungjawab
memeriksa dan
memastikan tahap
kualiti bagi NDT
memenuhi piawai
yang ditetapkan.
.
Pemegang lesen
NDT yang
masih
sah tempoh
Berkemahiran
dalam
NDT
berkaitan.
PNDT
≥3 tahun pengalaman
kerja dalam bidang NDT
berkenaan.
Makluman
Tempoh sah semua
jawatan lantikan adalah
selama 3 tahun.
Tempoh
Lantikan
Prosedur
Permohonan
Mengisi borang Pakar
Pind 001 (A)/2015 yang
boleh di muat turun dari
laman web
www.dsd.gov.my atau
Penilaian
(Pembaharuan)
Penilaian dilaksanakan
untuk pembaharuan
lantikan. Rujuk di laman
web www.ciast.gov.my.
Bagi jawatan Daftar &
Tauliah adalah seumur
hidup
Mengisi Pakar Pind 001
(A)/2015 yang boleh di
muat turun dari laman
web www.ciast.gov.my
Untuk 2012 jawatan
PPL & PP-PPT sahaja
STATISTIK BILANGAN PAKAR AKTIF
MENGIKUT JAWATAN SEHINGGA SEPTEMBER 2014
2506
2654
2424
2423
1198
973
528
662
608
495
282
Jumlah =
4930
Personel
PROGRAM KELAYAKAN KEKOMPETENAN
(PKK), CIAST
KETUA PROGRAM
Tn. Hj Abu Sallehein Bin Nordin
Pembantu Tadbir
UNIT PENTAULIAHAN
PERSONEL & PAKAR
(UPPP)
PTP
DPIN
UNIT PERANCANGAN &
PEMBANGUNAN LATIHAN
ANTARABANGSA
UNIT
KEURUSETIAAN &
PENYELARASAN
PERANCANGAN &
PENYELIDIKAN
UNIT SKILLS MALAYSIA
UNIT KURSUS INDUKSI
PENTAULIAHAN
KEBAIKAN KEPADA INDIVIDU
.
Diiktiraf sebagai
Pakar Industri Negara
Diiktiraf sebagai Pakar Rujuk
dalam bidang kepakaran masing-masing
dan dilibatkan dalam perbincangan dan
pembangunan
Standard PekerjaanKemahiran Kebangsaan
Peluang untuk dilantik oleh JPK sebagai
Pegawai Pengesah Luaran Bidang Berkaitan.
Peluang untuk melibatkan diri di dalam aktiviti
yang berkaitan agenda Mengarusperdanakan
Latihan Kemahiran negara
Mewujudkan jaringan kerja antara industri
dengan pihak kerajaan
KEBAIKAN KEPADA INDUSTRI/SYARIKAT
.
Berpeluang untuk menyumbang kepakaran
bagi melahirkan pekerja yang relevan dan
kompeten dengan Keperluan pasaran
Berpeluang menghasilkan keperluan latihan yang
menepati kompetensi piawaian industri
Berpeluang meluas dan mengembangkan peluang
perniagaan (Business Venture)
Peluang untuk melibatkan diri di dalam aktiviti
yang berkaitan agenda Mengarusperdanakan
Latihan Kemahiran negara
Mewujudkan jaringan kerja antara industri
dengan pihak kerajaan
KEBAIKAN KEPADA NEGARA
.
Dapat mengukuhkan kekuatan sumber pakar
dalam negara.
Menggalakkan dan menarik minat pelabur-pelabur
asing.
Menentukan halatuju pembangunan sumber manusia
Masalah
• Bidang yang kritikal dan perlu pakar
berkelayakan
• Kurang PP-PPT/PPL dari kalangan industri
• Pekerja industri yang berkepakaran tidak
mengetahui wujudnya direktori yang perlu
didaftarkan.
• Maklumat terkini dalam memastikan
kemahiran yang dilaksanakan memenuhi
keperluan industri
32
Cabaran DPIN
Personel yang
tidak memenuhi
kriteria
DPIN
Pakar bidang
baru kurang &
Kritikal
CABARAN
DPIN
Pakar tertumpu
di lokasi /bidang
tertentu sahaja
Penerimaan
Masyarakat
Industri masih
rendah
Kaedah Pendaftaran
• Secara manual (muat turun borang Pind001
(A)/2015) melalui laman web rasmi JPK
www.dsd.gov.my atau web rasmi CIAST di
www.ciast.gov.my
34
Pendaftaran
Dokumen permohonan DPIN perlu dihantar ke alamat :
Unit Pentauliahan Personel & Pakar (UPPP)
Program Kelayakan Kekompetenan (PKK)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST),
Peti Surat 7012 ,
Jalan Petani 19/1, Seksyen 19,
40900, Shah Alam,
Selangor .
Sebarang masalah dan pertanyaan boleh hubungi :
Tel : 03-5543 8200
website : www.ciast.gov.my
Faks : 03-5543 8388

similar documents