วัณโรค - ระบบ บริหาร งบประมาณ

Report
แผนงานวัณโรค
ข้อค้นพบสถานการณและความก
าวหน
้
้ าของการดาเนินการและโอกาส
์
สาเร็จตามเป้าหมายแผนงาน/โครงการสาคัญ รวมทัง้ ข้อเสนอแนว
ทางการปรับแผนในรอบ 6 เดือนหลัง ปี 2555 และทิศทางการ
ดาเนินงานในปี 2556
(นาเสนอ ว ันที่ 16 พฤษภาคม 2555)
แพทย์ห ญิง ศรีป ระพา เนตรนิย ม
รก
ั ษาการนายแพทย์ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
โครงการสาคัญของสานั กวัณโรคปี 55
1. โครงการพัฒนามาตรฐานการควบคุมป้ องกัน
และดูแลรักษาผู ้ป่ วยวัณโรค
ั ยภาพบุคคลากรด ้านวัณโรค
2. โครงการพัฒนาศก
3. โครงการกากับติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์วัณโรค
4. โครงการสารวจความชุกวัณโรค
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน สานักวัณโรค
ยุทธศาสตร ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตรที
์ ่2
1. โครงการ
พัฒนามาตรฐาน
การควบคุม
ป้องกันและดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณ
โรคของ
หน่วยงาน
เครือขาย
่
1.ปรับปรุงคูมื
่ อแนว
ทางการ
ดาเนินงานวัณโรค
แหงชาติ
่
2. จัดทาคูมื
่ อเวช
ปฏิบต
ั ใิ นการดูแล
รักษาวัณโรคใน
ผู้ใหญ่
3. จัดทาคูมื
่ อเวช
ปฏิบต
ั ก
ิ ารดูแล
รักษาผู้ป่วยวัณ
โรคดือ
้ ยา
4.จัดทาแนวทางการ
สอบสวนโรควัณ
โรคดือ
้ ยา
-มีการเรียนรู้
เช่น การ
สอบสวนโรค
-ขาดผู้เชีย
่ วชาญ
-อาศัย
คณะกรรมการ
วิชาการและที่
ปรึกษาซึง่ เป็ น
ผู้เชีย
่ วชาญจาก
หน่วยงานตางๆ
่
-ควรจัดทาแผน
บูรณาการรวมกั
บ
่
หน่วยงานอืน
่ ๆทีม
่ ี
กลุมเป
่ ้ าหมาย
เดียวกัน
-การจายค
าตอบแทน
่
่
ให้แกผู
่ วชาญ
่ ้เชีย
ภายนอก
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน สานักวัณโรค
ยุทธศาสตร ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตรที
์ ่2
2.โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
การพัฒนา
ศั กยภาพการ
ดาเนินงานของผู้
ประสานงานวัณ
โรค ตาม
แนวทาง วัณ
โรคแหงชาติ
่
และงานวิจย
ั
1.จัดอบรมเพือ
่ พัฒนา 1.ขาดบุคลากร
ศักยภาพบุคลากร
ผู้เชีย
่ วชาญ
เครือขายวิ
ชาการและ 2. ผู้เขารั
่
้ บการ
การวิจย
ั
อบรมมีภาระ
งานอืน
่ ๆเช่น
2.พัฒนาหลักสูตรการ
การสารวจวัณ
พัฒนาศักยภาพการ
โรค
ดาเนินงานของผู้
3.เนื้อหาในการทา
ประสานงานวัณโรค
หลักสูตรตอง
้
ตามแนวทางวัณโรค
อาศัยคูมื
่ อแนว
แหงชาติ
่
ทางการ
ดาเนินงานวัณ
โรคของ
ประเทศ
1.ควรมี
กระบวนการ
ผลักดันงานวิจย
ั ให้
เป็ นผลิตภัณฑหลั
์ ก
2. ควรจัดสรร
งบประมาณในการ
จายค
าตอบแทน
่
่
ให้กับ
ผู้เชีย
่ วชาญ
ภายนอก
3 เรงรั
่ ดการ
พัฒนาหลักสูตรและ
นาไปใช้อบรม
4.การบูรณาการ
รวมกับงานอืน
่ ๆ
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน สานักวัณโรค
ยุทธศาสตร ์
ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
-พัฒนาระบบ
ฐานขอมู
้ ลวัณโรค
-จัดทาพยากรณวั
์ ณ
โรคดือ
้ ยา
1.การพัฒนา
ฐานขอมู
้ ลผู้ป่วย
ดือ
้ ยา เพิม
่ ตัว
แปรprogram
CM และทดสอบ
นารอง
่
2. บูรณาการการ
นิเทศของ
แผนงานปกติ
และกองทุนโลก
3. จัดทาโครงการ
ปรับปรุงระบบ
ขอมู
้ ล ให้เป็ น
electronic
1.มีผ้รั
ู บผิดชอบ
เรือ
่ งขอมู
้ ลวัณโรค
ของสคร
2.เรงรั
่ ดพัฒนา
E.program
3. ติดตามอยาง
่
ตอเนื
่ ่องทัง้ ดาน
้
กระบวนการ
ดาเนินงานและ
ดานคุ
ณภาพ
้
ยุทธศาสตรที
์ ่5
1. โครงการ
พัฒนาระบบ
ขอมู
่ การ
้ ลเพือ
พยากรณวั
์ ณโรค
2. โครงการ
กากับติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการ
์
ควบคุมวัณโรค
-นิเทศ สคร. 1,2
,8,10
-ปรับปรุงแบบฟอรม
์
รายงานวัณโรค
-ปรับปรุงระบบบันทึก
และรายงาน
-
โครงการสารวจความชุกวัณโรค
ึ ษา prevalence of bacteriologically pulmonary TB in adult .
• เพือ
่ ศก
• Sample size 90,000
• 100 clusters ( 900/cluster)
• 24 จังหวัด (83 cluster) + กรุงเทพ (17 cluster)
่ เลือกจังหวัดและ cluster โดยสานักงานสถิตแ
• สุม
ิ ห่งชาติ
• เป้ าหมาย : participation rate > 85%
• ทีม 13 ทีม ( สวร + 12 สคร )
• วิธส
ี ารวจ : อาสาสมัครในพืน
้ ทีท
่ ส
ี่ ม
ุ่ และมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามเกณฑ์
ั ภาษณ์อาการสงสย
ั วัณโรค
สม
CXR ทุกราย
ั ตรวจ smear and culture โดย
เก็บเสมหะ ผู ้มีอาการ และ/หรือ มีอาการสงสย
lab ของ สคร และ สวร
6
-
ผลการดาเนินงาน
้ ่ (pre-assessment ) ดำเนิ นกำร 24 ครง้ั
1. ประชุมเตรียมพืนที
ใน 24 จังหวัด ระหว่ำงเดือน กค 54 – มค 55
่ ยมพื
่
้ ล่
่ วงหน้ำ( pre-survey visit ) กพ 55–เมย. 55
2. เริมเยี
นที
30 clusters
่
้ ่ ตังแต่
้ เดือน มีค-เมย.55 ดำเนิ นกำรไปได ้
3. เริมลงส
ำรวจจริงในพืนที
20 clusters ( มีค-เมย 55)
7
15May2012
สรุปผลสารวจ มีค-เมย 55
สคร.
จานวน cluster
3
4 (in 8)
Eligible
pop.
2,707
Participated
Pop.
1,541
56.9
4
5
6
3 (in 7)
3 (in 9)
1 (in12)
2,733
2,840
912
1,854
2,338
847
67.8
82.3
92.9
7
11
12
4 (in 9)
1 (in 6)
4 (in 7)
3,501
1,102
3,496
3,275
941
2,492
93.5
85.4
71.3
total
20
17,291
13,288
76.9
8
%
15May2012
ประเด็นท้าทาย
1. ทีมดาเนินงาน : สวร สคร สสจ และทีมในพืน
้ ที่
• จานวนคน จานวนทีม
• Capacity building : การอบรม ประสบการณ์
2. ความยากในการทางานของบางพืน
้ ที่ และความเป็ น
เมืองของเขตชนบท และ โดยเฉพาะพืน
้ ที่
กรุงเทพฯ
3. ดาเนินการสารวจภาคสนามให ้แล ้วเสร็จภายใน 1 ปี
4. ข ้อจากัดด ้านงบประมาณ
5. การบริหารจัดการ
9
15May2012
NEXT STEPS
• Continue survey ในต่างจังหวัด
• เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ EC ของ กทม
• ประชุมเตรียมพืน
้ ทีใ่ นเขตกรุงเทพ
ี เนปาล บังคลาเทศ เกาหลี
• 4 ประเทศใน SEARO (อินโดนีเซย
ึ ษาดูงาน ภายใต ้การกากับดูแลของ WHO
เหนือ )มาศก
ระหว่าง 27 มิย – 2 กค 55
• เริม
่ pre-survey ในกรุงเทพ เดือน กย. และเริม
่ สารวจจริง เดือน
ตค- ธค..55
ิ้ ทัง้ หมด พย-ธค 55
• และคาดว่าจะลงพืน
้ ทีเ่ สร็จสน
• รวบรวม บันทึก วิเคราะห์ข ้อมูล เขียนรายงานผลการวิจัยปี 56
5May2012
ทิศทางการดาเนินงานในปี 2556
ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทและรายใหม่ เสมหะพบเชือ้ 2546 - 2554
70,000
67,314
63,403
จานวนผู ้ป่ วย (Cases)
60,000
58,907
59,281
58,433
58,339
65,211
57,641
56,124
50,000
40,000
30,670
30,437
29,919
29,943
30,000
32,253
34,127
32,745
29,733
29,112
20,000
10,000
0
2546(2003)
2547(2004)
2548(2005)
2549(2006)
ผูป
้ ่ วยทงหมด
ั้
(All cases)
2550(2007)
2551(2008)
2552(2009)
2553(2010)
ื้ (New M+)
ผูป
้ ่ วยใหม่เสมหะพบเชอ
แหล่งข้ อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 11 พฤษภำคม 2555 ปี 54 ขำดข้ อมูล กทม.
2554(2011)
อัตราการตรวจพบผู้ป่วยใหม่ เสมหะพบเชือ้
อัตราการค ้นหารายป่ วย (% of Detection)
100
90
80
70
60
50
40
77
76
73
75
75
73
2548(2005)
2549(2006)
2550(2007)
2551(2008)
78
74
30
68
20
10
0
2546(2003)
2547(2004)
Target ≥ 70
2552(2009)
2553(2010)
2554(2011)
Detection rate
แหล่งข้ อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 11 พฤษภำคม 2555 ปี 54 ขำดข้ อมูล กทม.
ผลความสาเร็จของการรั กษาผู้ป่วยใหม่ เสมหะพบเชือ้
100%
% of treatment outcomes
85%
29.9
70%
70.1
26.6
73.4
25.5
74.5
23.7
17.3
17.0
82.7
83.0
15.0
14.2
85.0
85.8
Target ≥ 85
76.3
Success rate
Unfavourable rate
55%
40%
25%
2546 (2003)
2547 (2004)
2548 (2005)
2549 (2006)
2550 (2007)
2551 (2008)
2552 (2010)
2553 (2011)
แหล่งข้ อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 11 พฤษภำคม 2555 ปี 54 ขำดข้ อมูล กทม.
ผลการรั กษาที่ไม่ สาเร็จของผู้ป่วยใหม่ เสมหะพบเชือ้
Target < 15
ล ้มเหลว (Failed)
ตาย (Died)
ขาดการรักษา (Defaulted)
35
% of Treatment outcomes
30
6.7
โอนออก (Transferred Out)
ไม่นามาประเมิน (Not evaluated)
25
6.3
3.6
5.5
5.1
20
3.7
15
3.2
2.9
0.0
1.6
6.0
5.1
8.1
6.3
6.7
1.4
2.1
4.1
10
9.8
1.3
0.9
3.6
3.3
8.7
8.2
8.0
8.6
7.6
7.3
7.1
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.8
1.6
1.6
2546
(2003)
2547
(2004)
2548
(2005)
2549
(2006)
2550
(2007)
2551
(2008)
2552
(2010)
2553
(2011)
5
0
0.9
1.6
แหล่งข้ อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 11 พฤษภำคม 2555 ปี 54 ขำดข้ อมูล กทม.
อัตราผู ้ป่ วยได ้รับยาต ้านไวรัส (% of ARV)
อัตราการได้ รับยาต้ านไวรั สของผู้ป่วยวัณโรคที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี
70
เป้าหมาย (Target)
2549 (2006) = 50%
2550 (2007) = 55%
2551 (2008) = 60%
2552 (2009) = 62%
55
40
50
25
10
31
33
2549 (2006)
2550 (2007)
53
60
2553 (2010) = 64%
2553 (2010) = 68%
ผลการดาเนินงาน(Result)
39
2551 (2008)
2552 (2009)
2553 (2010)
2554 (2011)
แหล่งข้ อมูล :สำนักวัณโรค วันที่ 11 พฤษภำคม 2555 ปี 54 ขำดข้ อมูล กทม.
รำยงำนกำรขึ ้นทะเบียนรักษำวัณโรคดื ้อยำ ประจำปี งบประมำณ 2552-53
(ได้ รับจำก สคร เขต )
receive cat 4
Type of Register
Confirmed
MDR-TB
Not
Confirm
New
Relapse TAD
331
127
45
57
110
52
45
20
Fail
Cat1
Fail
Cat2
EP
Other
TI
30
101
86
5
9
23
6
14
17
1
2
29
หมายเหตุ : รายงานไม่ครบถ้วนและ ปี 53ไม่ครอบคลุมทุกเขต
การดาเนินงานว ัณโรค ปี 2556-2558
highlight
“Zero and Five to minimize MDR-TB”
Zero defaulter-less than five per cent death,
to reduce MDR-TB burden
แนวทาง: เร่งค้นหา รีบร ักษาอย่างถูกต้อง
้ ยา
ป้องก ันว ัณโรคดือ
Early detection with Early and proper Management ,
to prevent MDR-TB
ค้ นให้ พบ
จบด้ วยหำย
ตำยน้ อยกว่ำ 5
ขำดยำเป็ น 0
1. EARLY DETECTION
ี่ งสูง
1.1 screening pathwayกลุม
่ ผูป
้ ่ วยทีม
่ ค
ี วามเสย
ได้แก่ contacts, clinical risk group (HIV, DM,
chronic lung dis. etc) and risk population
1.2 patient-initiated pathway-improving
knowledge and awareness
ี่ งว ัณโรคดือ
้ ยาทุกรายได้ร ับการทดสอบการ
1.3 กลุม
่ เสย
้ ยา
ดือ
1.4 Quality assured TB Lab technology of rapid
diagnosis
2.EARLY & PROPER MANAGEMENT
้ ยาได้
2.1 ผูป
้ ่ วยว ัณโรคทุกรายรวมทงว
ั้ ัณโรคดือ
เข้าสูร่ ะบบการร ักษาว ัณโรคอย่างรวดเร็ว เป็น
มาตรฐาน และ patient support including DOT
2.2 ให้การร ักษาโรคอืน
่ ๆทีเ่ ป็นร่วมก ันด้วย ซงึ่
รวมทงการให้
ั้
ยาต้านไวร ัสในผูป
้ ่ วย TB/HIV
ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน MDR-TB
• MDR-TB expert committee
• Revise MDR-TB guideline
• Improve recording and reporting system
(including electronic database)
• Strengthen Lab. Network for DST (1st and 2nd line
DST
• Systematic implementation to cover more MDR
treatment centers (by regular and GF budget)
• Capacity building at all levels
• Closed supervision, monitoring and evaluation
สวัสดี

similar documents