LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA MOT ÖPPNA

Report
LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA
MOT ÖPPNA GEODATA
Kartdagar 2014-03-19
Syftet med samarbetet
• En tydlig utvecklingstrend är att offentligt producerad data
ska tillgängliggöras fritt i samhället som öppna data.
• Denna trend understöds av bl.a.
PSI-direktivet, regeringens strategi för
en digitalt samverkande statsförvaltning
och SKL:s nationella strategi för e-samhället
• Som offentliga producenter av grundläggande geodata
upplever Lantmäteriet och kommunerna att det krävs en nära
dialog kring utvecklingen på öppna data området
Målen för samarbetet
• Öka kunskapen kring
möjligheter och problem
• Sprida diskussionen och få
tillstånd en samsyn
• Ge stöd för gemensamt som
enskilt agerande
• Ge stöd för kommunikation
med politiker och beslutsfattare
Vår strategi för samarbetet
• Kontinuerligt mötas och diskutera frågorna
• Formulera en gemensam långsiktig handlingsplan
som tydliggör möjligheter, begränsningar och andra
viktiga gemensamma förutsättningar, t.ex:
•
•
•
•
Gemensamma beroenden
Vad vi menar med öppna data
Hur vi kan hantera olika informationsslag och skalor
Finansiering
Beroenden
• Lantmäteriet och kommunerna är finansiellt beroende av
avgifter för att kunna upprätthålla en god aktualitet och
kvalitet i geodata
• Kommunala geodata är viktiga i Lantmäteriets nationella
geodataförsörjning
• Lantmäteriet och kommunerna kan därför inte agera
oberoende av varandra när det gäller åtgärder på området
öppna geodata
Vad menar vi med ”Öppna”
• Vi fokuserar framförallt på två perspektiv i begreppet öppna
data som vi tror är centrala för utvecklingen:
– Avgiftsfritt nyttjande
• Utesluter inte att avgifter tas ut för själva distributionen av data
• Innebär att annan finansiering krävs, d.v.s. politiska beslut
– Inga begränsande användningsvillkor
Viktiga frågeställningar
• Ser behoven och möjligheterna för öppna geodata olika ut för
olika informationsslag (storskaliga kartor, småskaliga kartor,
bilddata, höjddata, adresser, fastighetsinformation etc)?
• Ska vi tillämpa olika principer för stor- respektive småskalig
information?
• Hur kan en ekonomisk modell se ut för öppna geodata som
Lantmäteriet och kommunerna ajourhåller i samverkan ?
Parternas behovsbilder
• Hur ser respektive organisation på behov och
möjligheter för öppna geodata idag?
• Finns det några data som respektive organisation vill
prioritera i arbetet med öppna geodata?
Vi tittar närmare på detta …
Lantmäteriet
• Vill öppna upp geografiska data och adresser
• Bedömer nyttopotentialen hos dessa data väsentligt
större än värdet av avgiftsfinansieringen
• Ser tydligt nyttopotentialen i att kunna sprida och
kommunicera data via appar och tjänster för att hitta
platser och visa positioner, händelser, förhållanden,
processer, flöden, utbredningar, etc
• Vill att de data som används i samhället är av bästa
möjliga kvalitet och aktualitet
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL:s Strategi för eSamhället
• Enklare vardag för privatpersoner och företag
• Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation
och delaktighet
• Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
• Geografiska data viktiga
• Vilka geografiska data kan vara öppna?
• Kommunal politisk fråga!
• Anslag från staten till kommunerna?
Stockholms stad
• Politiskt beslut 2011 om att öppna upp stadens datakällor – Open Stockholm
• Utifrån beslutad handlingsplanen 2012 pågår arbete med att tillgängliggöra
data inom flera områden
• Stockholm Open Award 2012 startades som en del i att uppmärksamma
öppna data och för att stimulera till nya idéer
• För att möjliggöra nya spännande innovationer inom stadsbyggnadsområdet
beslutade politikerna att öppna ytterligare geodata 2014 med
kompensation för intäktsbortfall
• Stockholms stad förespråkar stegvis öppnande av avgiftsfinansierade
geodata.
Politisk fråga
• För att få politiska beslut måste vi lyckas beskriva:
– Hur viktiga geodata är för en effektiv samhällsbyggnadsprocess
– Nyttorna av åtgärder med öppna geodata
– De ekonomiska konsekvenser som följer av åtgärder på området
– Vilka överväganden och politiska beslut kring finansiering som krävs
för att långsiktigt säkra en god försörjning med harmoniserade,
entydigt beskrivna, aktuella och lättillgängliga geodata av hög kvalitet
– Vilka överväganden och politiska beslut som redan har fattats inom
stat och kommun kring öppna geodata
Exempel på samarbetsinsatser
• En mindre arbetsgrupp träffas regelbundet sedan februari 2013
• Lantmäteriet lyfte öppna data frågan under Almedalsveckan 2013
• Gemensamt seminarium hölls i Helsingfors, 29-30/8 2013
• Stockholms Stad har bjudit in till Open Stockholm Award 2014
• Föredrag på Kartdagarna, 19/3 2014
• Lantmäteriet lyfter öppna data frågan under Almedalsveckan 2014
• Gemensamt seminarium på SKL, Stockholm, 28-29/8 2014
• Föredrag vid GeoInfo, Gävle, 1-2/10 2014
Nu tar vi samarbetet vidare …
Delge oss gärna
dina erfarenheter eller synpunkter
Tack för oss!
• Hans Lovén, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
[email protected] 08-4527411
• Elisabeth Argus, Stockholms stad
[email protected] 08-50827532
• Peter Nyhlén, Lantmäteriet
[email protected] 026-633546

similar documents