Slide 1

Report
‫بودجه بندی‬
‫تحقیق‬
‫فكر كنید‬
‫‪‬‬
‫انواع هزینه های تحقیق کدامند؟‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برآورد بودجه و برنامه ریزی برای تامین و صرف بودجه بخش مهمی از‬
‫برنامه اجرایی هر پژوهش است‪.‬‬
‫بودجه تحت تاثیر تمام مراحل تحقیق است و در عین حال امکان تامین‬
‫آن ممکن است منجر به بازنگری در تمام مراحل پژوهش شود‪(.‬رابطه‬
‫دوطرفه)‬
‫آسان ترین کاربرای برآورد‬
‫بودجه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مرور فهرست فعالیت ها‬
‫مشخص کردن منابع مورد نیاز برای انجام هر فعالیت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نیروی انسانی‬
‫لوازم و تجهیزات‬
‫برای هر منبع موارد زیر را مشخص کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هزینه واحد(‪)unit cost‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فاکتور ضرب(‪)multiplying factor‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هزینه هر ساعت مشاوره‪ ،‬هزینه تکمیل هر پرسشنامه‪ ،‬هزینه هر ‪CXR‬‬
‫تعداد ساعات مشاوره‪ ،‬تعداد پرسشنامه های تکمیل شده‪ ،‬تعداد ‪CXR‬‬
‫هزینه کل(‪)total cost‬‬
‫انواع هزینه ها‬
‫‪‬‬
‫هزینه های پرسنلی‬
‫هزینه های خرید خدمات‬
‫هزینه های تجهیزاتی‬
‫هزینه های مواد و وسایل مصرفی‬
‫هزینه های مسافرتها‬
‫‪‬‬
‫هزینه سایر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هزینه پرسنلی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫باید ساعت کاری هر فرد مشخص گردد‪.‬‬
‫باید حق الزحمه ساعتی هر فرد مشخص گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ا‬
‫حق الزحمه ساعتی هر فرد معمول متناسب با مدرک و نوع کار (تخصص ی‪ ،‬نیمه‬
‫تخصص ی و غیر تخصص ی) و قوانین و مقررات موسسه حمایت کننده مادی‬
‫تعیین می شود‪.‬‬
‫ا‬
‫ر‬
‫معمول حق التحقیق برای اعضای هیئت علمی در دانشگاههای کشو ‪ 1:60 ،‬دو‬
‫بند اول فیش حقوقی در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫گاهی ممکن است مجبور شویم برعکس عمل کنیم‪ .‬یعنی کل حق الزحمه‬
‫ای را که مدخواهیم به فرد بدهیم بر هزینه واحد تقسیم کنیم‪.‬‬
‫خرید خدمت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در بسیاری از تحقیقات‪ ،‬انجام آزمایشات‪ ،‬کارهای کامپیوتری و حتی آنالیز‬
‫آماری ممکن است به شکل خرید خدمت صورت گیرد و موسسات و‬
‫شرکتهایی در قبال دریافت وجه این خدمات را ارایه دهند‪.‬‬
‫طبیعی است که در صورت خرید خدمت‪ ،‬نباید این موارد در قسمت‬
‫هزینه های پرسنلی نیز آورده شوند‬
‫هزینه تجهیزات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای انجام تحقیق ممکن است نیاز به خرید تجهیزاتی اعم از‬
‫آزمایشگاهی‪ ،‬کامپیوتری‪ ،‬و پشتیبانی باشد که باید در جدولی مجزا نوشته‬
‫شوند‪.‬‬
‫البته در بعض ی موارد لزم است مواد مصرفی مانند کیتهای آزمایشگاهی‬
‫در جدولی جداگانه آورده شود و در بعض ی موارد جزیی از جدول تجهیزاتی‬
‫است‪.‬‬
‫به صورت یک اصل کلی در صورت خرید دستگاهها و وسایل غیر‬
‫مصرفی‪ ،‬بعد از اتمام تحقیق مالکیت این وسایل با سازمان حمایت‬
‫کننده است مگر آنکه در متن قرارداد چیز دیگری نوشته شود‪.‬‬
‫مسافرت ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ا‬
‫معمول مسافرتها به داخل شهری و بین شهری تقسیم می شوند‪.‬‬
‫البته برای بعض ی طرحها در این قسمت ممکن است هزینه یک سفر‬
‫ا‬
‫ر‬
‫خارجی برای مثل شرکت در کنفرانس بین املللی برای ارایه نتایج نیز آو ده‬
‫شود‪.‬‬
‫ا‬
‫معمول تعداد مسافرتها در هزینه متوسط آنها ضرب می شود‪.‬‬
‫سایر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ا‬
‫معمول هزینه های مربوط به تایپ‪ ،‬پرینت‪ ،‬صحافی‪ ،‬نوشت افزار‪ ،‬پست‪،‬‬
‫تلفن و چیزهایی از این دست در این قسمت نوشته می شود‪.‬‬
‫باید در این قسمت مالیات طرح نوشته شده و به کل بودجه طرح اضافه‬
‫شود‪.‬‬
‫ا‬
‫ی‬
‫معمول متناسب با کل بودجه تحقیق هزینه مختصر نیز تحت عنوان‬
‫غیر قابل پیش بینی نوشته شود‪.‬‬
‫طرح های بین سازمانی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ممکن است بتوان هزینه یک طرح را توسط چند سازمان تامین نمود و یا‬
‫قسمت مشخص ی از بودجه را به روشهای دیگری تامین کرد‪.‬‬
‫ا‬
‫این مشارکتها را معمول در انتهای بودجه بندی طرح بیان می کنند‪.‬‬
‫نکات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هر سازمان قوانین و ضوابط خاص خود برای پرداخت بودجه دارد‪.‬‬
‫معمول برای بودجه پرسنلی بر مبنای بخش خاص ی از حقوق فرد‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫بخش ی از بودجه را برای فعالیت های پیش بینی نشده در نظر بگیرید‪.‬‬
‫در جمع زدن ارقام بسیار دقت کنید‪.‬‬
‫سعی کنید برآورد بودجه حتی المکان با ذکر جزئیات باشد‪.‬اما این‬
‫جزئیات را وارد جداول نکنید چون انعطاف پذیری برای صرف بودجه را‬
‫از دست خواهید داد‪.‬‬
‫به راه های کاهش بودجه فکر کنید‪.‬‬

similar documents