ที่มา

Report
พิรย
ิ าภรณ ์ สั งขปรีชา
อาจารยที
่ รึกษา : ผศ.พิชญ ์
์ ป
รัตน์ แสนไชยสุรย
ิ า
พลังงานชีวภาพ
• Biofuel คือ เชือ
้ เพลิงทีไ่ ดจากชี
วมวล
้
(Bimass) หรือ สสารทีไ่ ดจากพื
ชและสั ตวโดย
้
์
มีพน
ื้ ฐานจากการสั งเคราะหแสง
แลวเก็
์
้ บ
รวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตยเอาไว
ในรู
ป
์
้
ของพลังงานเคมี
แหลงวั
ิ การผลิตเอ
่ ตถุดบ
ทานอล
• วัตถุดบ
ิ ทีใ่ ชผลิตเอทานอลไดจากพืช 2
้
้
ประเภท คือ
• พืชทีใ่ ห้น้าตาล ไดแก
้ ่ อ้อย และขาว
้
ฟ่างหวาน
• พืชทีใ่ ห้แป้ง เช่น พืชหัว (tuber crop)
ไดแก
มันเทศ มันฝรัง่
้ ่ มันสาปะหลัง
และเมล็ดธัญพืช (cereal grain) เช่น
ขาว
ขาวสาลี
ขาวบาร
เลย
้
้
้
้
์ ์ ขาวโพด
กระบวนการผลิตเอทานอล
จากขาวสาลี
้
ทีม
่ า : Feed Opportunities from the Biofuels
การเปลีย
่ นน้าตาลกลูโคสเป็ นเอทานอล
โดยการหมักของยีสต ์
C6H12O6 + ยีสต------>
2C2H5OH +
์
2CO2 + 28.7 Kcal
(กลูโคส)
(เอทานอล)
(คารบอนไดออกไซด
)์
์
180 กรัม
2x46 กรัม 2x44
กรัม
คิดเป็ นรอยละ
100 กรัม 51.11 กรัม
้
48.89 กรัม
DDGS
• Dried distillers’ grains with solubles
• เป็ นผลพลอยไดจากกระบวนการผลิ
ต
้
Bio-Ethanol มีคุณคาทางโภชนะเพี
ยง
่
พอทีจ
่ ะเป็ นอาหารสั ตวได
์ ้
• ผลพลอยไดที
่ อกมามีสัดส่วนของ
้ อ
โปรตีน ไขมัน และเยือ
่ ใย เพิม
่ มากขึน
้
ตาราง แสดงองคประกอบทางเคมี
ของ
์
DDGS ทีไ่ ดจากวั
ตถุดบ
ิ ตัง้ ตนการผลิ
ตที่
้
้
แตกตางกั
น
่
ITEM%
DDGS Nutrient composition
Wheat1
Corn2
Sorghum3
DM
CP
95
91.5
92
38.6
28.8
45
EE
NDF
Crude fiber
Calcium
4.5
_
7.2
0.11
9.8
33.5
_
0.04
7
31
_
_
Phosphorus
0.9
0.8
0.48
ทีม
่ า : 1 = May et al. (2010), 2 = Mohawk (2002) , 3 =
Depenbusch et al. (2009)
ประสิ ทธิภาพการเจริญเติบโตของสุกรรุน
่ ทีไ่ ดรั
้ บ
Wheat DDGS ระดับทีแ
่ ตกตางกั
น
่
Variable
ADFI
(g/d)
Day 0–7
Day 8–14
Day 15–
21
Day 22–
28
ADG
(g/d)
Day 0–7
Wheat DDGS (g/kg)
5%
10%
15%
20%
226
227
232
205
191
444
421
433
402
318
638
622
620
598
360
847
861
840
839
496
202
204
206
171
105
294
292
299
280
169
0
ทีม
่ าDay
: Avelar
8–14et.al (2010)
กราฟ ผลของการใช้ Wheat DDGS
ตอสมรรถนะทางการเจริ
ญเติบโตของสุกร
่
รุน
่
ทีม
่ า : P. Cozannet, Y. Primot, C. Gady, J. P. Métayer, M. Lessire, F.
สรุปและ
ขอเสนอแนะ
้
• อัตราการเจริญเติบโตตอวั
่ น ADG พบวาใช
่
้ Wheat
DDGS ทีร่ ะดับ 0% 10% สุกรรุนมี
่ เจริญเติบโต
ดีกวา่ Wheat DDGS ทีร่ ะดับ 15% และ 20%
อัต ราการกิ น ต่ อวัน ADFI พบว่ าไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ปริมาณการกินของสุกรรุน
่ ประสิ ทธิภาพการใช้อาหาร
พบวา่ Wheat DDGS
ทีร่ ะดับ 0% 5% 10%
ดีกวา่ Wheat DDGS ระดับ 20%
• ผลพลอยได้จาก DDGS มีปริมาณเพิม
่ มากขึน
้ ตาม
การผลิตเอทานอล วัตถุดบ
ิ ตัง้ ต้นเดิมทีใ่ ช้เป็ นอาหาร
สั ตว ์ จะมี ร า ค าแพงแล ะนั่ นท าให้ แนวโน้ มกา ร ใช้
DDGS ในอนาคตเพิม
่ ขึน
้ ความเป็ นไปได้ในการใช้
กิตติกรรมประกาศ
• ผศ.พิชญรั
ิ า
์ ตน์ แสนไชยสุรย
อาจารยที
่ รึกษา
์ ป
• รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร
ประจาวิชา
• อ.ดร.อนุ สรณ์ เชิดทอง
อาจารยประจ
าวิชา
์
• พี่ และเพือ
่ น ทุกทาน
่
อาจารย ์
จบการนาเสนอ
ขอบคุณคะ่

similar documents