+ ตัวอย่างตารางแผนเงินบำรุง

Report
+
การบริ หารการเงินการคลัง
การจัดทาแผนเงินบารุ ง รพ.สต.
๑๙ สิ งหาคม ๒๕๕๖
+
สมการทางบัญชี
สินทรั
พย์
หนี้ สิ
น
กาไร /
ขาดทุน
ทุน
รายรั
บ
ค่าใช้
จ่าย
กระบวนงานการจัดทาแผน
๓ แผน
ประกอบด้วย
๑. แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบารุง
๒. แผนการจัดหางบลงทุน
ิ อสร้าง)
(ครุภณ
ั ฑ์และส่งก่
๓. แผนการจัดหายา, เวชภัณฑ์
ประโยชน์ แผน ๓ แผน
หน่ วยบริการ
 ใช้ เพื่อการวางแผนการปฏิบต
ั ิ งาน-แผนการ
ใช้เงิน
 ใช้ เพื่อการติดตามประเมินผล
- การใช้จ่ายเงินบารุง, การจัดซื้อยา, ค่า
สิ่งก่อสร้าง ฯ
ส่วนกลาง
ส่วนกลางมีระบบติดตาม
+
แผนเงินบารุง
ประมาณการ ค่าใช้จ่าย
 ประมาณการ รายได้ /
รายรับ

แผนสมดุล : รายรับ =
ค่าใช้จ่าย
แผนขาดดุล : ค่าใช้จ่าย >
รายได้
+
ประมาณการ ค่าใช้จ่าย (ในการ
๑.ิ นค่งาน
าใช้จ)่ายด้านบุคลากร
ดาเน
เงินเดือน, ค่าตอบแทน
ต่าง ๆ
- พัฒนาบุคลากร, เดินทาง
ไปราชการ
๒. ค่าใช้สอย
- วัสดุต่าง ๆ , ค่าซ่อมแซม
และบารุงรักษา
-
+
ประเภทวัสดุ
๑. ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา
๒. วัสดุการแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. วัสดุสานักงาน
๔. วัสดุคอมพิวเตอร์
๕. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
๖. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
+
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
๑. ค่าไฟฟ้ า
๒. ค่าน้าประปา
๓. ค่าโทรศัพท์
๔. ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
(รวมค่าอินเทอร์เนต)
๕. ค่าไปรษณี ยแ์ ละขนส่ง
+
ประมาณการ รายรับ
๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
- สปสช.
- จังหวัด
- รพ.ช.
- อปท.
๒. รายรับเงินงบประมาณ
+
งบกองทุนหลักประกันิ สุขภาพ
งบบรการทาง
แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ การแพทย์
กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
แหงชาติ
่
ิ การผู
งบบร
ต้ ิ ดเชืว้อ
เหมาจ่
ายรายหั
เอชไอวี
และผู
ป
้
่
วยเอดส์
ิ
งบบรการผูป้ ่ วย ไต
วายเรื
อ
้
รั
ง
งบบริการควบคุม
ป้ องกัน
และรักษาโรคเรือ้ รัง
+
งบกองทุนหลักประกันิ สุขภาพ
งบบรการทาง
แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ การแพทย์
กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
แหงชาติ
่
ิ การผู
งบบร
ต้ ิ ดเชืว้อ
เหมาจ่
ายรายหั
เอชไอวี
และผู
ป
้
่
วยเอดส์
ิ
งบบรการผูป้ ่ วย ไต
วายเรื
อ
้
รั
ง
งบบริการควบคุม
ป้ องกัน
และรักษาโรคเรือ้ รัง
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหั
ว
๑.๑ บริการผูป้ ่ วยนอกทัวไป
่
๑.๒ บริการผูป้ ่ วยในทัวไป
่
๑.๓ เงินเพิ่มสาหรับหน่ วยบริการที่
มีต้นทุนคงที่สงู
๑.๔ บริการกรณี เฉพาะ
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหั
ว
๑.๑ บริการผูป้ ่ วยนอกทัวไป
่
๑.๒ บริการผูป้ ่ วยในทัวไป
่
๑.๓ เงินเพิ่มสาหรับหน่ วยบริการที่
มีต้นทุนคงที่สงู
๑.๔ บริการกรณี เฉพาะ
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหั
ว
๑.๖ บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์
๑.๗ บริการการแพทย์แผนไทย
๑.๘ การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม
๑.๙ ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ
๑.๑๐ เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหั
ว
๑.๖ บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์
๑.๗ บริการการแพทย์แผนไทย
๑.๘ การบริหารจัดการเงินค่าเสื่อม
๑.๙ ส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ
๑.๑๐ เงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น
+
๑. บริการทางการแพทย์
เ
หมา
ต้นทุนคงที่
สูง
จ่ายรายหัOPD
ว
IPD
AE/HC/D
MI
PP
ค่าเสื่อม
ม.๔๑
ผูใ้ ห้บริการ
REHAB
แผนไทย
คุณภาพ
บริการ
๒,๗๕๕.๖๐
บาท / ผูมี
้ สิทธิ
+
๑. บริการทางการแพทย์
เ
หมา
ต้นทุนคงที่
สูง
จ่ายรายหัOPD
ว
IPD
AE/HC/D
MI
PP
ค่าเสื่อม
ม.๔๑
ผูใ้ ห้บริการ
REHAB
แผนไทย
คุณภาพ
บริการ
๒,๗๕๕.๖๐
บาท / ผูมี
้ สิทธิ
+
ประเภทหน่ วยบริการ

หน่ วยบริการปฐมภูมิ

หน่ วยบริการประจา

หน่ วยบริการรับส่งต่อ
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหัว
OPD
PP
REHAB
แผนไทย
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหัว
OPD
PP
REHAB
แผนไทย
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
ป้ ่ วยนอกทัว
วไป
่ ( OPD )
การโอนเงิน
จ่าผูยรายหั
๑. เหมาจายต
อ
คายา,
ว.ไมใช
่
่
่
่ ่ ยา,
ผู้มีสิทธิ
วัสดุการแพทย ์
๒. จายตาม
- OP/PP Individual
โอนผาน
สสจ.
่
่
ผลงานบริการ
- เกณฑคุ
โอนผาน
สสจ.
่
์ ณภาพ
ขอมู
้ ล
- คุณภาพขอมู
โอนให้หน่วยบริการ
้ ล
การเงิน
ประจา
๓. เกณฑ ์
- เกณฑศั
โอนผานหน
่
่ วยบริการ
์ กยภาพ
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหัว
OPD
PP
REHAB
แผนไทย
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
ิ มสุขภาพและป้
สร้าจ่งเสร
ายรายหั
ว องกันโรค ( PP ) การโอนเงิน
๑. บริหาร
ระดับประเทศ
(NPP)
๒. PP
Expressed
demand
- จัดซือ
้ จัดจ้างรวม EPI, ไขหวั
้ ดใหญ,่
(ประเทศ)
สมุดสี ชมพู
- PP ทีเ่ ป็ นปัญหา
ประเทศ
CA, HIV, DEV,
Thal
- Capitation
โอนผานหน
่
่ วย
บริการประจา
- Quality
Performance
โอนผานหน
่
่ วย
บริการประจา
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหัว
OPD
PP
REHAB
แผนไทย
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
บรจ่ิ กาารฟื
้ นฟูสมรรถภาพด้
ยรายหั
ว านการแพทย์ ( การโอนเงิน
REHAB )
๑. บริการพืน
้ ฟูสมรรถภาพและอุปกรณ ์
เครือ
่ งช่วยคนพิการ
๒. คา่
- พัฒนาระบบหน่วยบริการ
สนับสนุ น
ตามความพรอม
้
และ - พัฒนาศั กยภาพองคกรคน
์
ส่งเสริม
พิการ / ผู้ดูแล
การ - พัฒนาระบบบริการใน
จัดบริการ
ชุมชน
โอนให้หน่วย
บริการประจา
ทาโครงการเสนอ
สปสช.
โครงการละ
๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บาท
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่ายรายหัว
OPD
PP
REHAB
แผนไทย
+
๑. บริการทางการแพทย์เหมา
จ่าบรยรายหั
ว
ิ การการแพทย์แผนไทย
การโอนเงิน
- ตามจานวน
ประชากรผู้มีสิทธิ :
ิ
๑. คาบริ
การเพม
่
่
ผลงานบริการ
เติม
ปี ทผ
ี่ านมา
=
่
๗๐ : ๓๐
๒. คาสนั
บสนุ นและส่งเสริมการ
่
จัดบริการแพทยแผนไทย
์
โอนผานหน
่
่ วย
บริการประจา
สปสช. บริหาร
จัดการ
+
แนวทางการบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
รพ.สต. (ขนาด)
กรอบอัตรากาลัง
บุคลากร
S
๔ คน
M
(๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐
คน)
M
(๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐
คน)
๕ คน
๖ คน
+
แนวทางการบริหารจัดการ

รายได้ / รายรับ
กองทุน UC
- เกณฑศั
์ กยภาพบริการปฐมภูม ิ
( ON TOP )
- ผลงานการให้บริการ (
OP/PP Individual )
- PPE กิจกรรมตามชุดสิ ทธิ
ประโยชน์
การบริหาร
ระดับจังหวัด
เขากองกลาง
้
ทัง้ หมด
๕๐ :
๕๐
๕๐ : ๕๐
ตัวอย่างตารางแผนเงินบารุง
ปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕
เปรียบเทียบแผน - ผล
รายการ
แผน
เงินบารุงยกมาต้นปี
ผล
เพ่ิม
ลด
เปรียบเทียบแผน - ผล
ร้ อยละ
(เพิม่ /ลด)
แผน
12,854,345.76
เจ้าหนีย้ า (ยกมาต้นปี )
62,832,526.92
5,855,606.98
เจ้าหนีค้ รุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ าง (ยกมาต้นปี )
4,626,318.36
229,170.00
เจ้าหนีอ้ นื่ และค่าใช้ สอยค้างจ่าย (ยกมาต้นปี )
ผล
691,198.00
3,294,841.83
5,049,022.20
รายได้ จากเงินบารุง
รวมรายได้ จากเงินบารุง
-
31,994,504.34
30,423,319.98
-
-
13,669,311.55
3,405,565.89
-
-
2,402,085.00
1,614,166.00
380,860.54
345,773.19
661,339.00
733,796.00
5,201,567.21
5,121,820.14
603,828.00
665,429.00
441,943.21
287,987.92
2,859,189.00
2,728,228.70
5,740,276.63
8,180,238.30
45,322,688.97
48,428,509.38
109,277,593.4
5
-
101,934,834.5
0
เพ่ิม
ลด
ร้ อยละ
(เพิม่ /ลด)
ตัวอย่างตารางแผนเงินบารุง
ปี งบประมาณ ๒๕๕๔
ปี งบประมาณ ๒๕๕๕
เปรียบเทียบแผน - ผล
รายการ
แผน
ผล
-
9,127,193.06
2,054,580.00
7,146,128.00
1,880,970.00
438,368.00
20,647,239.06
เพ่ิม
ลด
เปรียบเทียบแผน - ผล
ร้ อยละ
(เพิม่ /ลด)
แผน
ผล
-
12,481,902.88
2,270,000.00
7,932,853.50
1,733,500.00
690,758.50
25,109,014.88
ค่าใช้ จ่ายจากเงินบารุง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
เงิน พตส.
ค่าตอบแทนฉบับ 4,5,6,7
ค่าตอบแทนอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมงบบุคลากร
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
จ่ายชาระหนี้ค่ายา
จ่ายชาระหนี้เวชภัณฑ์มิใช่ยา
จ่ายชาระหนี้วสั ดุการแพทย์
11,042,098.68
12,189,555.69
3,311,856.96
5,093,393.42
จ่ายชาระหนี้วสั ดุวิทย์ทางการแพทย์
2,785,384.91
3,435,546.86
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าจ้างเหมาบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
2,455,141.90
383,151.60
1,249,487.23
2,860,965.34
838,551.35
1,459,098.66
677,737.00
188,367.00
-
793,230.25
22,698,088.53
-
979,306.72
27,044,785.04
-
2,198,000.00
3,700,000.00
5,898,000.00
-
2,160,359.35
13,032,086.74
15,192,446.09
-
42,000.00
10,014,084.70
10,056,084.70
-
1,180,000.00
2,225,565.89
3,405,565.89
ค่าใช้จ่ายฝึ กอบรม/ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการตามจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
งบลงทุน
ครุ ภณ
ั ฑ์
อาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมงบลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
โอนให้ รพ.สต.เครื อข่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมรายการอืน่ ๆ
รวมค่าใช้ จ่ายจากเงินบารุง
-
59,299,412.29
-
70,751,811.90
เพ่ิม
ลด
ร้ อยละ
(เพิม่ /ลด)
ตัวอย่างตารางแผนเงินบารุง
รายรับ
ปี งบประมาณ
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ณ กค.๕๖
๒๕๕๗
๑. รายรับเงินกองทุน UC รับจากโรงพยาบาล
-
30,126,223.91
34,599,806.97
36,891,123.69
37,000,000.00
-
3,699,557.59
4,488,236.55
4,488,236.55
5,400,000.00
7,219,373.84
8,456,015.67
7,695,705.93
-
-
7,139,594.45
6,989,146.39
5,864,769.00
7,100,000.00
-
674,240.42
906,640.22
970,949.35
1,200,000.00
239,538.00
287,293.00
220,673.00
300,000.00
674,240.42
906,640.22
970,949.35
1,200,000.00
4,402,648.59
7,845,430.00
5,028,543.40
6,100,000.00
314,102.00
172,645.90
364,977.31
450,000.00
๖. รายได้จากการช่วยเหลือ / รับบริ จาค
4,814,722.00
5,336,712.50
6,942,336.50
8,400,000.00
๗. รายได้อื่น ๆ
4,644,643.97
2,965,086.42
109,560.00
140,000.00
๒. รายรับเงินกองทุน UC รับจากสสจ.
๓. รายรับเงินกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับพื้นที่
๔. รายรับเงินสนับสนุนการดาเนินงานจากอปท.
๕. รายรับค่ารักษาพยาบาล
รวมรายรับ
63,948,885.19
72,953,653.84
69,547,824.08
67,290,000.00
ค่าใช้ จ่าย (จริง) ปี งบประมาณ
ค่าใช้ จ่าย
๒๕๕๔
I
III
IV
V
VI
VII
๒๕๕๕
๒๕๕๖ ณ กค.๕๖
๒๕๕๗ ( แผน )
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1
ค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
6,469,702.00
8,125,480.00
9,027,423.00
11,000,000.00
2
เงินสมทบประกนั สังคม ลูกจ้างชัว่ คราว
294,675.00
400,801.00
313,680.00
400,000.00
3
ค่าตอบแทน พตส. ( ลูกจ้างชัว่ คราว )
148,629.00
208,950.00
253,200.00
304,000.00
4
ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
478,200.00
580,000.00
5
ค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลา
9,022,570.00
9,501,376.25
9,088,978.75
11,000,000.00
6
ค่าใช้จ่ายในฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ
4,409,605.40
3,980,540.20
1,445,118.00
1,740,000.00
7
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อื่น ๆ
531,400.00
85,600.00
7,200.00
10,000.00
1,023,840.63
927,966.73
670,231.86
800,000.00
การจัดซื้อวัสดุทวั่ ไป
1
วัสดุสานักงาน
2
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
55,998.00
56,455.00
61,957.31
75,000.00
3
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
643,547.07
636,208.03
621,288.63
750,000.00
4
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
88,044.18
167,666.50
80,753.75
96,000.00
5
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
3,450.00
2,400.00
25,524.00
30,000.00
6
วัสดุคอมพิวเตอร์
250,960.60
255,735.48
344,855.35
410,000.00
7
วัสดุงานบ้านงานครัว
712,054.43
875,683.41
728,188.02
870,000.00
8
วัสดุบริ โภค
877,266.05
941,063.12
876,660.09
1,050,000.00
9
วัสดุเครื่ องแต่งกาย
149,605.00
63,186.00
113,100.00
135,000.00
10
วัสดุกอ่ สร้าง
160,847.25
209,496.50
186,602.15
223,000.00
11
วัสดุอื่น ๆ
1,990.00
195.00
11,920.00
14,000.00
2,663,750.00
2,580,845.00
6,298,030.00
7,000,000.00
785,412.85
701,710.00
733,595.86
800,000.00
ครุ ภณั ฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
1
ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
2
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
3
ครุ ภณั ฑ์งานบ้าน
33,500.00
118,890.00
163,800.00
190,000.00
4
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
54,800.00
175,700.00
707,360.00
800,000.00
5
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
103,700.00
39,590.00
6
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ า
545,361.22
8,800.00
79,180.00
95,000.00
7
ครุ ภณั ฑ์อื่น
7,900.00
17,060.00
20,000.00
ค่าใช้สอย
1
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
2
ค่าจ้างเหมาบริ การ
3
อื่น ๆ
985,438.96
683,644.10
423,499.00
500,000.00
2,475,495.41
1,734,729.59
1,272,739.28
1,500,000.00
-
ค่าสาธารณูปโภค
-
1
ค่าไฟฟ้ า
2
ค่าน้ าประปา
3
ค่าโทรศัพท์
4
ค่าบริ การสื่อสารและโทรคมนาคม (รวมอินเทอร์เน็ต)
5
ค่าไปรษณียแ์ ละขนส่ง
1,323,498.98
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น ๆ
รวมทั้งหมด
1,423,371.66
1,368,828.10
1,700,000.00
1,026.00
2,191.00
3,000.00
109,439.29
167,060.44
144,686.40
180,000.00
284,327.81
287,257.60
84,384.91
101,000.00
-
+

similar documents