Talblindeprojektet

Report
INFORMATION OM PROJEKT
”UDVIKLING AF EN TEST AF TALBLINDHED
OG ELEKTRONISKE VEJLEDNINGER”
LENA LINDENSKOV, 3/10-14, DANSMA’S SEMINAR 2014
KONTEKST
• AKTUEL KONTEKST:
• Målrettet indsats for ord- og talblinde elever.
Alt for mange ordblinde og talblinde elever får ikke den
nødvendige hjælp, fordi deres vanskeligheder ikke opdages i
tide. For at sikre en tidligere indsats for disse elever, vil der blive
stillet diagnostiske test og værktøjer til tidlig identifikation af
ord- og talblinde elever til rådighed. Dette skal ske ved bl.a.
udvikling af en test til talblindhed til brug for skolerne,
ligesom….. Testene vil sammen med faglige vejledninger og
metoder blive stillet gratis til rådighed for skolerne.
• (s. 7 i Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstra og Dansk Folkeparti
om et fagligt løft af folkeskolen, 7 juni 2013)
PROJEKTETS FORMÅL
• Udvikling af en test af talblindhed og elektroniske vejledninger til den opfølgende
indsats har til formål at sikre en tidlig målrettet indsats i forhold til inklusion af
elever med talblindhed i den almindelige undervisning.
• En standardiseret talblindhedstest har som formål at kunne støtte op om
kommunernes bestræbelser på at give elever med talblindhed et fyldestgørende
undervisningstilbud, så de får mulighed for at gennemføre en uddannelse. En
forudsætning herfor er, at vanskelighederne identificeres så tidligt som muligt i
skoleforløbet.
• Testen skal kunne gennemføres og adminstreres så tæt på eleven som muligt.
.
PROJEKTET DISKUTERER, UDDYBER OG
PRÆCISERER UDGANGSPUNKT
• ’Talblindhed – en forskningsoversigt’. Udgivet af SFI, 2013
er et udgangspunkt for udbuddet og for projektet
• Citater:
Som vi ser det, peger forskningen og viden tilsammen på, at vi
ikke skal debattere dyskalkuli kontra matematikvanskeligheder,
men i stedet erkende, at der både findes specifikke
vanskeligheder (dyskalkuli) hos et meget lille antal personer, og
at der findes andre former for matematikvanskeligheder hos et
betydeligt større antal personer. (s. 52)
Dyskalkuli anses altså også som synonym eller samlebetegnelse
for en række andre forhold. Det vil sige, at dyskalkuli både anses
for at være en blandt flere årsager til matematikvanskeligheder
generelt, men det kan også ses som en samlet betegnelse for
flere beslægtede fænomener. (s. 53)
PROJEKTET DISKUTERER, UDDYBER OG
PRÆCISERER UDGANGSPUNKT
• SFI-rapportens omtale af strategier og
ræsonnementer er upræcis:
• Som noget der kan sprogliggøres
• Som noget som tidsforbrug er indikator for
• Som led i informationsbearbejdning
• Som noget eleven skal lære
• Som noget der kan rangordnes
• Som noget der kan være primitivt
MEN OPSAMLINGEN FREMSTÅR SOM
PRÆCIS
• De test der har særlig fokus på dyskalkuli lægger først og
fremmest vægt på den intuitive talfornemmelse,
herunder forståelsen for tal og antal, men også andre
aspekter bliver undersøgt. De forskellige aspekter, der
bliver fremhævet i litteraturen er elevens færdigheder i
forhold til:
•
Basale numeriske fakta
•
Taloperationer
•
Positionssystemet
•
Strategier og ræsonnementer
•
Generelle matematiske opgaver
• (s. 73)
DELTAGERE
Projektledere
I:UVM, DPU, UCSJ (xx, Lena,
Bent)
II: DPU, UCSJ (Lena, Bent)
Projektmagere
Lena, Bent, Lisser Peter
Allerup, Pernille, Michael
Studentersupport
1
2
Casemagere
Kritiske røster
Afprøvere
3
4
Internationale ( nordiske)
forskere
PRODUKTER
• Afprøvet forskningsbaseret talblindetest med
delopgaver og samtaledel til 4. klasse
• Om muligt med indblik i elevens stærke og svage sider, elevens
forudsætninger og hvordan han lærer. Opmærksomhed på
læsevanskeligheder og andet.
• Afprøvet testvejledning
• Præcis instruktion, entydige kriterier, retningslinjer for opgørelse,
oversigt til formidling
• Pædagogiske vejledninger på baggrund af erfaringer
og af anden forskning
• Handlemuligheder på mellemtrinnet og udskoling (cases) i
almen og specialundervisning efter test
• Forebyggende virksomhed før test (indskolingen). Skal
indeholde eksempler i 0. – 1. klasse
KOMPARATIV BESKRIVELSE AF
UDVALGTE TEST
DEFINITIONSPROBLEMER
• En gordisk knude som al tid kan gå med ….
• Ikke så meget en ’definition’ af dyskalkuli som en
beskrivelse af en række prototyper på elever med
meget tunge vanskeligheder, hvor
neurospykologiske/neurokognitive baggrunde er af
betydning.
KOMPARATIV BESKRIVELSE AF
UDVALGTE CASES
a.Allerede beskrevne cases
b.Undersøgte og næsten
færdigbeskrevne cases
c.Nye cases
d.Fokusgruppeinterview
SAMTALEMODEL FOR SKØN
• Indkredsning af ”den tykke beskrivelse” af en elev i
fjerde klasse med diagnosen Talblindhed (eller
dyskalkuli?)
• Udformning af indikationer på baggrund af
casebeskrivelser som frivillige matematikvejledere
eller lign. skal se efter.
(vi skal bruge 50 elever omkring 4. klasse)
(vi skal bruge elever fra 2. klasse)
TESTEN – ER TO TEST
• En Opgavetest ”priktest”
•
•
Akulturel og uddannelsesuafhængig
Standardisering muligvis elektronisk
• En Samtaletest
• Adskillelse fra psykologiske, sociale og didaktiske årsager –
samt generelle vanskeligheder.
• En dynamisk samtale som afsluttes med et samlet skøn
Opgavetest
SAMTALETEST
VEJLEDNING TIL SAMTALEDEL
• Udvikles sammen med 10
matematikvejledere eller kyndige i
området.
• Seminarer og afprøvning
• Videocases med eksempler på tegn på
talblindhed og gennemførte test
• Udvikle enkel opgørelse … og forslag til
formidling
DIDAKTISK OPFØLGNING
• Området er meget dårligt belyst ..
• Udvælgelse af mulige metodiske – og
indholdsmæssige tiltag
AFSLUTTENDE PRODUKTER
•
•
•
•
•
Der udarbejdes en rapport til UVM
Opgavetest med vejledning
Samtaletest med vejledning
Videocases
Pædagogisk vejledning med eksempler på tiltag
der kan anses at forbedre situationen for elever
med dyskalkuli.
EFTERÅR 2014
•
•
•
•
•
Komparativ analyse
Aftaler om indkøb og oversættelse
Afgrænsning af dyscalculi
Aftaler med nordiske og internationale forskere
Aftaler med casemagere
FORÅR 2015
• Opsamling af eksisterende case
• Nye casebeskrivelser
• Fokusgruppeinterview
EFTERÅR 2015
FORÅR 2016
EFTERÅR 2016
•
FORÅR 2017
• Endelige udgave af test og testvejledning
EFTERÅR 2017
•
•
•
•
Opsummering af resultater
Rapportskriving
Pædagogisk vejledning
Videocases

similar documents