Hvad har evidens med danskfaget at gøre?

Report
Hvad har evidens med
danskfaget at gøre?
Jan Meiding, seniorforsker DPU og
Lis Madsen, programchef
læreruddannelsen UCC
Konsekvenser af det øgede fokus på
evidens
• 1. Den uddannelsespolitiske diskurs og
danskfagets berettigelse i skole og
(lærer)uddannelse v. Lis Madsen
• 2. Evidens og danskfaget v. Jan Meiding
• 3. Diskussion
Den uddannelsespolitiske diskurs
og danskfagets berettigelse
Lis Madsen
Dilemmaer i debatten om
uddannelsesopgaven og om danskfaget
Hvad er uddannelsessystemets opgave?
Hvad er danskfagets opgave?
Hvad betyder den politiske diskurs for
danskfaget?
Vil dansk også i fremtiden være mange ting?
Nedslag i den uddannelsespolitiske
diskurs – uddannelsessystemets opgave
Kompetencediskurs ruller ind over uddannelsessektoren –
hvad skal elever, studerende og lærere kunne? Ny
læreruddannelse –eks: ”undervisningsfag” , ”lærerens
grundfaglighed”
Outputstyring, eksamen med fokus på, hvad elever og
studerende kan, ikke (kun) hvad de ved: Kompetencemål
Med Bolognaprocessen indførtes en kvalifikationsramme
og ”mål for læringsudbytte”
Den uddannelsespolitiske diskurs…
Hvad skal lærere (og elever) vide? – hvilken viden er i
centrum? ( Eks: ny læreruddannelse med færdigheds- og
vidensmål)
Undervisningen i læreruddannelsen skal bygge på den
nyeste viden om, hvad der virker
Hvad er danskfagets videngrundlag?
Fokus på, hvilken undervisning og hvilke metoder der
virker.
Danskfagets identitet – er dannelse
blevet et fy-ord?
Hvad er danskfagets opgave – og berettigelse, hvad
skal eleverne ”lære” i dansk?
Fra klassisk dannelse til personlig dannelse til ?
• Dannelse og/eller færdigheder
”kulturkompetencer”: Tale, læse, skrive…
• Viden eller kunnen
Danskfagets kerne – er i bevægelse?
• Genstandsområder: Sprog, litteratur, medier
…læsning, skrivning, fagdidaktik?
• Vidensfag eller undervisningsfag i
læreruddannelsen? Fagdidaktikkens indtog
• Hvilke kompetencer er i fokus?
Analyse og fortolkning – litteraturens plads i
danskfaget i skole og læreruddannelse?
Dansk som undervisningsfag
i LU og på universiteterne
• Fokusskift – fra indhold til didaktik?
• Ekspert i undervisning i stedet for ekspert i fag
– hvad betyder det for faget og for identiteten
som dansklærer?
• Lærerens rolle, læreren som rollemodel –
dannelsesopgaven i skolen?
Evidensbaseret danskundervisning,
hvad er det?
• Hermeneutisk forskningstradition eller
empirisk – et paradigmeskift?
• Hvad vil det sige, at (dansk)undervisning
virker?
Spørgsmål til refleksion
• Hvad skal eleverne lære i dansk?
• Hvad gør kompetencediskursen ved vores
(lærer)uddannelser?
• Hvad betyder evidensbaseret viden, og hvad
skal vi bruge den til?
• Uddannelse til underviser eller uddannelse til
fagperson – hvordan kan det forenes i
danskfaget?

similar documents