Anne-Berit Kavli 4

Report
Policy related questions
• What is the relationship between school performance
and policy variations?
• How is reading literacy taught in Nordic classrooms,
and how is this influenced by the curricula?
• How can we improve mathematics teaching in Nordic
classrooms?
• How do teachers’ attitudes, beliefs and practices
influence pupils’ learning outcomes?
• What characterizes the top performing pupils, and
how can we stimulate more pupils to perform at the
highest levels
Mål og målgruppe
• Utnytte det store datagrunnlaget til å gjøre felles
nordiske analyser som kan
– belyse likheter og forskjeller mellom de nordiske
utdanningssystemene
– ta lærdom av hverandre
– bruke resultatene til videre utvikling av nasjonal
utdanningspolitikk.
• Gi grunnlag for felles nordiske initiativ både til
utviklingstiltak og videre behov for forskning.
• Målgruppe
– utdanningsministrene og utdanningsmyndighetene både
nasjonalt og regionalt i de enkelte landene.
Arbeidsprosessen
• Arbeidet med analyserapporten har vært organisert
gjennom en felles nordisk redaksjonsgruppe utnevnt
av det nordiske evalueringsnettverket.
• Redaksjonsgruppen:
–
–
–
–
–
–
–
Hallvard Thorsen – Utdanningsdirektoratet, Norge (leder)
Ragnar Olafsson – Namsmat, Island
Jouni Valijarvi – University of Jyväskylä, Finland
Elsebeth Aller – Kvalitets og Tilsynsstyrelsen, Danmark
Ann-Kristin Boström – Skolverket, Sverige
Anne-Berit Kavli - Utdanningsdirektoratet, Norge
Rolf Olsen – Universitetet i Oslo, Norge
Tema og forfattere
• Top- and low performers
Pekka Kupari, Kari Nissinen, Sari Sulkunen –
University of Jyväskyle
• School performance and policy variations
Kajsa Yang Hansen, Jan-Eric Gustafsson & Monica
Rosén - University of Gothenburg
• Classroom teaching and practices
Ragnar F. Ólafsson and Júlíus K. Björnsson
• Strengths and Weaknesses in the Nordic
Education systems
Matematikk: Liv Sissel Grønmo – Universitetet i Oslo
Lesing: Louise Rønberg & Jan Mejding - Aarhus
University, Department of Education (DPU)

similar documents