สถานประกอบการ

Report
บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
Thai Toshiba Electric Industries Co, Ltd.
การร่ วมมือกันระหว่ าง 3 องค์ กร
องค์ กรผู้ใช้ บัณฑิต
(สถานประกอบการ)
นักศึกษา
สถาบันการศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษาได้ รับความรู้ ประสบการณ์
ในบรรยากาศของการทางานจริง
นักศึกษาปรั บตัวได้ เร็วขึน้ เมื่อ
เข้ าทางานจริงในสถานประกอบการ
นักศึกษาค้ นพบความสามารถ
ที่แท้ จริงของตนเอง
องค์ กรผู้ใช้ บัณฑิต (สถานประกอบการ)
RETURN OF INVESTMENT
สร้ างภาพลักษณ์ ท่ ดี ีให้ กับองค์ กร
โอกาสในการสัมภาษณ์ และ
รั บนักศึกษาทดลองปฏิบัตงิ าน
การเตรียมความพร้ อมของนักศึกษาสหกิจ
☞ การแต่ งกายที่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ าน
☞ ความประพฤติและมารยาทในสถานที่ทางาน
☞ ระเบียบวินัยในการเป็ นพนักงาน
☞ การปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมองค์ กรและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน
☞ ความสามารถในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนื ้ ฐานและโปรแกรมที่
เกี่ยวข้ อง
การเตรี ยมความพร้ อมของสถานประกอบการ
► ทาแบบสารวจความต้ องการรั บนักศึกษาไปยังส่ วนงานต่ าง
► ประสานงานไปยังสถานศึกษา / นักศึกษาเข้ ามาติดต่ อเอง
► ประชุมชีแ้ จงในระดับผู้บริหาร
► พี่เลีย้ งประจาฝ่ ายเตรี ยมความพร้ อมรั บนักศึกษาสหกิจ
► ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจ
► นักศึกษาสหกิจปฏิบัตห
ิ น้ าที่ประจาส่ วนงานต่ าง
► สถานประกอบการประเมินผลนักศึกษาฝึ กงานและ
นักศึกษาส่ งโครงงาน
► สถานประกอบการออก “ใบรั บรองผ่ านการฝึ กงาน”
1. จัดทาแบบสารวจความต้ องรับนักศึกษาฝึ กงาน
*ส่ งแบบสารวจความต้ องรั บนักศึกษาไปยัง
ส่ วนงานต่ าง เพื่อทราบความต้ องการที่รับ
นักศึกษา
*จากนัน้ สรุ ปจานวนนักศึกษาแต่ ละส่ วนงาน
2. การคัดเลือกนักศึกษาเข้ าฝึ กงาน
* คัดเลือกจากนักศึกษาที่มาสมัครด้ วย
ตนเอง
* ประสานงานกับสถาบันเพื่อแจ้ งความ
ต้ องการรั บนักศึกษาฝึ กงาน
* สถาบัน/นักศึกษา ติดต่ อเข้ ารั บการ
ฝึ กสหกิจ
3. ประชุมชีแ้ จงในระดับผู้บริหารฝ่ าย
• รายงานสรุ ปจานวนนักศึกษาฝึ กงานในแต่ ละส่ วนงานที่แจ้ ง
ความจานงค์ รับนักศึกษา
• แจ้ งรายละเอียดเบือ้ งต้ นเกี่ยวกับนักศึกษา เช่ น ชื่อ-สกุล, เพศ
สาขา วิชาที่กาลังศึกษา, ชัน้ ปี และระยะเวลาในการฝึ กงาน
เพื่อให้ แต่ ละส่ วนงานจัดเตรียมสถานที่ เตรียมลักษณะงานที่ให้ นักศึกษา
รับผิดชอบ และพี่เลีย้ งแต่ ละฝ่ ายเตรียมความพร้ อมใน
การดูแลและสอนงานแก่ นักศึกษาฝึ กงาน
4. เตรี ยมความพร้ อมของพี่เลีย้ งประจาฝ่ าย
“ พี่เลีย้ ง” ถือว่ าเป็ นตัวแปลสาคัญในการให้ ความรู้แก่ นักศึกษา ดังนัน้ สถาน
ประกอบการจึงต้ องอบรมและชีแ้ จงให้ กับพนักงานเข้ าใจในการเป็ นพี่เลีย้ ง
• บทบาท ภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบของพี่เลีย้ งที่ดี
• การสอนงาน และการเรี ยนรู้ ซ่ งึ กันและกันระหว่ างพี่เลีย้ งกับนักศึกษา
• การเตรียมโครงงานสาหรั บนักศึกษา ควร
เน้ นโครงงานที่สามารถนามาปฏิบัตไิ ด้
จริงเป็ นรู ปธรรม
• ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึ กงาน
การชีแ้ จงรายละเอียดและข้ อควรปฏิบัตติ ่ าง เพราะ
เมื่อนักศึกษาเข้ ามาปฏิบัตงิ านกับทางบริษัท นั่นหมายถึง
“นักศึกษาเป็ นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทเช่ นกัน”
• ประวัตกิ ารก่ อตัง้ บริษัท
• กฎระเบียบ และข้ อบังคับต่ าง
• มาตรฐานการจัดกาด้ านต่ าง ของ
บริษัท เช่ น ISO 9001, ISO14001
และ OHSAS 18001
• สวัสดิการต่ าง เช่ น นา้ ข้ าวเปล่ าฟรี ,
แพทย์ และพยาบาลวิชาชีพประจาบริษัท
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
6. นักศึกษาเข้ าปฏิบัติงานประจาฝ่ ายต่ าง
โครงการฝึ กงานภาคฤดูรอ้ นและสหกิจศึกษา
7.ประเมินผลนักศึกษาและนักศึกษาส่ งโครงงาน
* พี่เลีย้ งประเมินผลการปฏิบัตขิ องนักศึกษา
* ผู้บริหารสูงสุดในฝ่ ายเซ็นรั บทราบ
* ผู้บริหารฝ่ ายทรั พยากรบุคคลเซ็นรั บทราบการประเมินผล
7.ประเมินผลนักศึกษาและนักศึกษาส่ งโครงงาน
* นักศึกษาทาโครงงานกับสถานประกอบการพร้ อมส่ งรายงาน
* นักศึกษาแต่ ละคนนาเสนอโครงงานให้ คณะผู้บริหารในช่ วงสัปดาห์
สุดท้ ายของการฝึ กงาน
นำเสนอโครงงำนหลังสิ้นสุ ด สหกิจฯ
เสนอโครงงำนหลังสิ้นสุ ด สหกิจฯ
ตัวอย่ างใบประเมินผลนักศึกษาฝึ กงาน
8. สถานประกอบการออกใบรับรองผ่ านการฝึ กงาน
เมื่อจบหลักสูตรการฝึ กสหกิจ, พี่เลีย้ งประจาฝ่ าย
ประเมินผลการฝึ กงานและนักศึกษาส่ งโครงงาน
เรียบร้ อย สถานประกอบการจะดาเนินการออก
“ใบรับรองการผ่ านฝึ กงาน” เพื่อเป็ นการยืนยัน
ว่ าได้ ฝึกงานในสถานประกอบการจริง
การเข้ านิเทศนักศึกษาในสถานประกอบการ
• สถาบันการศึกษา ติดต่ อฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อขอเข้ าพบ
นักศึกษา
• กาหนดวัน และเวลาที่จะเข้ านิเทศนักศึกษา ควรแจ้ งให้ สถานประกอบ
การทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1-2 วัน เพื่อเตรี ยมสถานที่หรื อประสานงาน
ส่วนที่เกี่ยวข้ อง
• เมื่ออาจารย์ต้องการดูกระบวนการผลิตหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานของ
นักศึกษาควร แจ้ งให้ สถานประกอบการทราบล่วงหน้ าเพื่อขออนุญาต
ผู้บริหารส่วนงานหรื อขออนุมตั ิจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ประโยชน์ จากสหกิจศึกษาต่ อสถานประกอบการ
การคัดเลือกเข้ าเป็ นพนักงานบริษัท : สถานประกอบการพิจารณารับได้ ทนั ที
เนื่องจาก นักศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานได้ เป็ นอย่างดี
• ความต่ อเนื่องในการปฏิบัตงิ าน : นักศึกษาสหกิจสามารถต่อยอดการทางานที่
ปฏิบตั ิได้
• เรี ยนรู้ วัฒนธรรมขององค์ กร : นักศึกษาสหกิจสามารถเรี ยนรู้และปรับตัวเข้ าองค์กร
ได้ ง่าย
• ไม่ จาเป็ นต้ องทดลองทางาน 4 เดือน : นักศึกษาสหกิจสามารถเริ่มงานได้ โดยไม่
ต้ องเริ่ม ต้ นทดลองงานใหม่
• กิจกรรมความรั บผิดชอบต่ อสังคม CSR : สถานประกอบการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
เข้ ามา เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริงในการปฏิบตั ิงาน ซึง่ สามารถนาไปปรับใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์กบั ตัวนักศึกษาได้
•
นักศึกษาฝึ กงานระหว่าง ปี 2550-2556
140
27
120
83 คน
100
40
20
81 คน
22
30
63 คน
80
60
132 คน
112 คน
44 คน
9
13
9
13
14
27
22
17
22
20
30
23
40
31
สหกิจ (พย-กพ)
8
16
57 คน
32
5
15
5
25
32
2555
2556
44
21
0
2550
2551
2552
2553
2554
สหกิจ (พค-ตค)
summer
จิตรลดา
2
เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม
2
2
9
วิศวกรรมเครื่ องกล
วิศวกรรมไฟฟ้ า
วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวนนักศึกษาฝึ กงานโครงการสหกิจศึกษา 1/2556
จาแนกตามสาขาวิชา
2
5
ม.ราชภัฎพระนคร
มทร.พระนคร
มทร.สุวรรณภูมิ
8
นักศึกษาฝึ กงานโครงการสหกิจศึกษา 1/2556
จาแนกตามสถาบันการศึกษา
80
70
60
50
40
30
20
10
0
70 คน
75 คน
57 คน
49 คน
45 คน
39 คน
22 คน
2550
2551
BBC
KKU
ม.มหานคร
CU
ม.อุบล
วิทยาลัยฯกาแพงเพชร
ม.บูรพา
2552
KMUT
DPU
วิทยาลัยฯปทุมธานี
CMU
SPU
วิทยาลัยฯแพร่
2553
2554
SWU
MU
NIDA
TU
ม.สงขลา ฯ
จิตรลดา
2555
2556
KU
RMUT
SBAC
RSU
พณิชยาการ สามเสน
RAM6
นักศึกษาฝึ กงานภาคฤดูรอ้ น จาแนกตามสถาบันการศึกษา
นักศึกษาฝึ กงานสหกิจศึกษา จาแนกตามสถาบันการศึกษา
30
25
27
22
1
22
2
20
15
10
5
0
1
1
8
5
2
2
14
5
10
2
1
19
11
1
3
20
224
3
1
2
10
6
6
1
1
1
9
1
5
16
9
8
27
8
14
3
4
10
15
16
10
5
1
7
3
8
ม.เทคโนโลยีฯพระนครเหนือ
ม.พะเยา
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
Monash U.
วิทยาลัยสารพัดช่ างนครหลวง
มทร.รัตนโกสินทร์
ม.ราชภัฎสวนดุสิต
ม.ราชภัฎราชนครินทร์
ม.ธุรกิจบัณฑิต
มจพ.
ม.ราชภัฎพระนคร
มทร.ธัญบุรี
เทคนิคอานาจเจริญ
วิทยาลัยฯศีขรภูมิ
พาณิชยการ ธนฯ
วิมลฯศรีย่าน
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มทร.ล้ านนา ตาก
ม.ธรรมศาสตร์
มทร.กรุ งเทพ
มทร.สุวรรณภูมิ
มทร.พระนคร
นักศึกษาฝึ กงาน สหกิจศึกษา จาแนกตามภาควิชา
29
30
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตฯ
อนามัยสิ่งแวดล้ อม
1
1
25
22
20
6
14
15
2
10
5
23
19
2
3
4
2
5
20
1
1
1
2
1
2
6
12
2
2
5
2
6
โลจิสติกส์
2
ไฟฟ้ากาลัง
1
1
1
แมคคาทรอนิกส์
2
1
7
4
2
2
6
12
7
1
26
8
16
5
15
2
3
2
2
1
2
1
10
7
การตลาด
2
8
1
1
8
2
พย 51 กพ 52
มิย กย.52
ตค.52 กพ.53
พค ตค.53
พย 53 - พค - ตค ตค.54 - มิย-กย
กพ 54
54
กพ.55
55
วิศวกรรมการผลิต
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและ
แม่ พิมพ์
การบัญชี
การจัดการทั่วไป
1
3
0
9
วิศวกรรมพลาสติก
การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
2
2
สค 55- มิย-กย
มีค 56
56
การขาย
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
การจัดการอุตสาหการ
โครงการฝึ กงานภาคฤดูรอ้ นของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
การฝึ กงานภาคฤดูรอ้ นของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
การฝึ กงานภาคฤดูรอ้ นของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
การฝึ กงานภาคฤดูรอ้ นของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

similar documents