ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (KMUTT

Report
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิ
(KMUTT- LM)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุ
รี
้
2546 – มหาวิทยาลัยมีความสนใจและมีความ
พร
่ ะพั
ฒ
นาซอฟต
แวร
เพื
อ
่
ใช
ทดแทน
ระบบห
องสมุ
ด
อั
ต
โนมั
ต
ิ
(KMUTTLM)
้อมทีจ
์
์
้
้
ซอฟตแวร
ที
่ อ
ื้ จากตางประเทศ
์
์ ซ
่
2547 – รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร นาเสนอ
โครงการพัฒนาซอฟตแวร
ไปยั
งสานักงาน
์
์
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) เพือ
่ ขอ
งบประมาณสาหรับพัฒนาใช้งาน
ภายในประเทศ
2549 – พัฒนาระบบงานสื บคนทรั
พยากร
้
สารสนเทศ (OPAC)
2550 – พัฒนาโมดูลวิเคราะหทรั
์ พยากร
สารสนเทศ (Catalog)
2551 – พัฒนาโมดูลยืมคืน
(Circulation)
2554-2555 – พัฒนาโมดูลวารสารและ
สิ่ งตุพิลมาคม
พต
่อง (Serials)
– ของบประมาณเพิม
่ เติมเพือ
่
์ อเนื
่ 2556
พัฒนาโมดูลส่วนการ
จัดการทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุด (Acquisition)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา(สกอ.)
2556-ปัจจุบน
ั – พัฒนาโมดูลส่วนการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
(Acquisition)
องค์ ประกอบของโปรแกรม KMUTT-LM
ระบบบริหาร/จัดการซอฟตแวร
์
์
(Management)
ระบบใช้งานทัว่ ไป
โมดูลสืบค้ นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)
 โมดูลวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (Catalog)
 โมดูลยืมคืน(Circulation)
 โมดูลวารสารและสิ่งพิมพ์ตอ่ เนื่อง (Serials)
 โมดูลส่วนการจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุด
(Acquisition)

ตัวอย่างหน้ าตาของการจัดการ หรื อหน้ าของแอดมิน
ระบบบริหาร/จัดการซอฟต์ แวร์
(Management)
ฟังกชั
์ นการทางาน
- Staff Management
- Login History
- System Setting
- Fine Report
- Administration
- Locker
:
โมดูลวิเคราะห์ ทรั พยากรสารสนเทศ (Catalog)
 ฟังกชั
์ นการทางาน :
- New/Edit
- Record List
- Rapid Update
- Global Update
- Customized
- Template Manager
- Import/Export
- Statistic
- Heading Changes
- Report
ตัวอย่างหน้ าโมดูล Catalog
โมดูลยืมคืน (Circulation)
 ฟั งก์ ชันการทางาน:
- Patron Management
- Main Circulation
- Reservation
- Rapid Update
- Course Reserve
- Circulation statistic
- Item Info
- Notice
ตัวอย่างโมดูลยืมคืน
โมดูลวารสารและสิ่งพิมพ์ ต่อเนื่อง (Serials)
 ฟั งก์ ชันการทางาน:
- Serials Check-in
- Claim
- Bind
- Report
ตัวอย่างโมดูลวารสาร
โมดูลการสืบค้ นผ่ านเว็บ (Web OPAC)
• ฟั งก์ ชันการทางาน:

- การสืบค้ นพื ้นฐาน (Basic Search)

- การสืบค้ นขันสู
้ ง (Advanced Search)

- การสืบค้ นแบบไล่เรี ยง (Browse Search)

- การจัดการข้ อมูลผู้ใช้ บริการ เช่น

รายการยืมปั จจุบนั (Checked out Item)

การยืมต่อออนไลน์ (Renew Online)

รายการจองออนไลน์ (Reserved Online)

รายการค่าปรับคงค้ าง (Fine)

ตัวอย่างโมดูล Web OPAC
โมดูลส่ วนการจัดการทรั พยากรสารสนเทศ
ของห้ องสมุด (Acquisition)
 ฟังกชั
์ นการทางาน
- การจัดการปี งบประมาณ (Fund)
- การจัดการข้ อมูลตัวแทนจาหน่ าย (Vendor)
- การแนะนาทรัพยากรสารสนเทศ (Request)
- การจัดการการสั่งซือ้ (Order)
- การทวงทรัพยากร (Claim)
- รายงานการเงิน/การสั่งซือ้ /การค้ างส่ ง (Report)
ตัวอย่างโมดูล Acquisition

similar documents