Pædagogisk ledelse med fokus på kerneydelsen

Report
Pædagogisk ledelse
EUD konference 160914
Indledende fægtninger
• Hvad menes med pædagogisk ledelse og hvem
er det for?
• 3-4 modeller (3 forskellige moduler)
• Twistede moduler fordi…
Konstruktionen
Systemudvikling med 7 perspektiver
1. Politiske
2. Undervisning og læring
3. Effektive teamkonstruktioner
4. Udvikling og de to søjler (FDPG og team)
5. Professioner og kompetencer
6. Organisationen og forandringerne
7. Det strategiske
Læringsprincipper
• E-læring (flipped classroom og virtuel
kommunikation)
• Horisontal læring (deltagernes medbragte
kompetence i spil)
• Aktionslæring (strategisk og
eksperimenterende)
E-læring
Oplæg
Læsestof
Opgaver
Program
Videoklip
Praktiske
Materialer fra
dagen
Projekter
1. Poliitiske
2. Læring (inkl.IT)
3. Teamkonstruktio
ner
4. Udvikling og
forandring
5. Professioner og
kompetence
6. Organisationen
7. Strategien
Horisontal læring
Viden udefra
Lære fra hinanden - sammen
Udvikle ny viden gennem
bearbejdning af praksis
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Erfaringslæring
Erfaring
Refleksion
Aktivitet
Viden
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Strategisk aktionslæring
Læringen
Rigtige funktionsrettede
Udfordrende
Mulige
Nyttige
Nødvendige
Givende
Et rigtigt projektet:
Nyttigt, nødvendigt
og fra den rigtige
praksis
Gennem projektet er det således meningen at man både
forbedrer og udvikler sig egen praksis og lærer af det samtidig
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Eksperimenterende aktionslæring
Problemstilling
Observationer
og erfaringer
Struktureret
teamsamtale
Eksperimenter
Bearbejdning
og
videndannelse
Plauborg, Helle, Jytte V. Andersen & Martin Bayer (2011) Aktionslæring. København: Hans Reitzel
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Uddannelsesforløbet
Læse og lytter – diskuterer og deler viden
Intro
Eksamen
case
Eksperimenter
Vejledning
Strategisk aktionslæring
Case
Faglighed og ekspertise
Den erfarne underviser
Før
Nu
Hurtigt
Umiddelbart
Rigtigt
Hurtigt
Umiddelbart
Forkert
Omgivelserne skifter
Hans Jørgen Knudsen, NCE
• Tværfagligt samarbejde i
team
• Organisering af læring
• Formativ evaluering
• IKT
• Differentiering
• Teori-praksis
Forandringsberedskabet
Kotter
Brændende
platform
Optøning –
så tvivl
Forandring
Fastfrysning
Genfortolke
Fortsat
læring,
videndeling
Det truende nye
Weick & Quinn
Time-out
Forstå
situationen
Vilkår
Opgaver
Læring
Trivel
Differentiering
IT
Miljø
Tilstedeværelse
Registrering
Overtid
Forberedelse
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Politiske –
interne/ekstern
e
Handlinger
Teams og
teametablering
Strategi
Organisation
Teamudvikling
Samarbejde
Kompetenceudvikling
DPG
Teamet
Teammål
Kerneydelsen
Lære så meget de kan
Trives
EksperimenSynlig læring
tarium
Undervisningsdifferentiering
IKT
Osv.
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Læringsparathed
Læringen
Konsolideringen
Det, der ligger i kortene
•
•
•
•
•
•
Undervisningsdifferentiering
IT
Bedre sammenhæng mellem teori og praktik
Mere attraktive miljøer
Elevtrivsel
Alle elever skal lære så meget de kan
Hvem vil IKKE arbejde med det?
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Professionelle lærere (semiprofessionelle)
• Særlig uddannelse (videregående)
• Særlige erfaringer fra praksis
• Arbejder i elevens interesse (for elevens
bedste)
Accepteret medlem af en gruppe, der da
har særlige rettigheder – undervisningsret samt ret
til medlemskab af Uddannelsesforbundet, GL, AC
eller andet
Professionelle ledere –
siden 1991
• Nødvendige viden
• Nødvendige erfaringer
• Se tingene fra skolens perspektiv – men også
gøre det for elevens skyld (krydspres)
Accepteret medlem af en gruppe, der da
har særlige rettigheder – herunder medlemskab
af DE-L osv og en særlig status ift centrale
myndigheder
Aktiv professionalisme
Tillid
• Reducere kompleksiteten
• Skaber sammenhæng
• Risiko og usikkerhed
• En evig proces
Aktiv tillid
Ikke betingelsesløs men snarere en forhandlet
•
•
•
•
•
Samarbejder på nye områder og på nye måder
Samarbejde og tale sammen – ikke til hinanden
Gensidig accept af hinandens ekspertise og kompetence
Fælles beslutninger
Accept af at man kan tale om det, diskutere det osv
Politik
Etablere politik for samarbejdet med elementer af decentralisering
og fælles beslutningstagen
Judyth Sachs (2003) The Activist Teaching Profession. Open University Press
Eller på den professionelle kapital
• Human kapital: Viden, kompetencer, sociale og
personlige egenskaber, kognitive evner osv
• Social kapital: Stærke relationer (alle parter)
kendetegnet ved gensidig tillid og omfattende
videndeling.
• Beslutningskapital: Evnen til at træffe professionelle
og fagligt velbegrundede beslutninger i situationer,
som til stadighed opstår i hverdagen, og som ikke er
ens
Hargreaves A. & Fullan M. Professional capital. Transforming teaching in every school.
New York and London: Teachers College Press, 2012.
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Pejlemærker for kompetenceudvikling 2014-15 (64 mio)
1.
Skab mulighed og rammer for, at lærerne kan udvikle og
implementere flere redskaber til at håndtere elevernes og
kursisternes forskellige kompetenceniveau og baggrunde
2.
Styrk udviklingen af relations-kompetencer og brugen af disse
3.
Læg vægt på og gør brug af anerkendelse og feedback
4.
Videreudvikl og anvend metoder til nye undervisnings- og
samarbejdsformer og undervisningsdifferentiering
5.
Optimér mulighederne for deling af viden.
Systematiser evalueringer og følg op på skolernes indsatser for
kompetenceudvikling
Hans Jørgen Knudsen, NCE
Eksempler på kvalifikationsudvikling
Undervisning og læring
Rent modul
Diff
Undervisning og læring
Undervisning
og læring
bøjet og twistet
Bøjet og twistet
Del-modul i
det, der
mangler
Valgfag efter deltagernes
ønsker og behov
Hans Jørgen Knudsen, NCE
IKT

similar documents