Power Point - โรงพยาบาลเขื่องใน

Report
เป็ นโรงพยาบาลชุมชนระดับทุติย
ภูมิ
ขนาด 60 เตียง ตัง้ อยู่บนถนนสาย
หลักหมายเลข23
มีลกู ข่ายระดับรพ.สต.ทัง้ สิ้น 31
แห่ง
ให้บริการส่งเสริม ป้ องกัน รักษา และ
ฟื้ นฟูสภาพ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
• พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
บุคลากร
Compan
ิ หาร
• พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบร
yLOG
จัดการ
O
• ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและเป็ น
บริการดี มี
ผูน้ าในเรื่องการ
คุณภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
ระบบดี มี
•
18
ตาบล
2
เทศบาล
182
หมูบ่ า้ น
23,698
หลังคาเรือน
1
รพช.F1
ปิ รามิดประชากร
6
% ชาย
0.66 1.05
0.82 1.20
1.46
1.15
1.70
1.48
2.32
2.06
2.73
2.46
3.32
3.17
3.78
3.65
4.55
4.56
4.40
4.61
4.25
4.58
3.79
4.00
3.29
3.46
3.64
3.86
3.33
3.55
2.75
2.92
2.68
2.76
กลุ่มอายุ
80+
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
00-04
4
2
ร้ อยละ
0
2
4
% หญิง
6
สถานะ
สุขภาพ
8
6.87
5.82
6
4.37
4
6.19
5.23
4.45
3.92
4.58
2
1.61
0
-0.78
อัตราเกิด
-1.9
-2
-2.5
อัตราตาย
-4
2552
2553
2554
2555
อัตราเพิ่ม
สาเหตุการตาย
ลาดั
บ
1
2
โรค
มะเร็งทุก
ชนิด
- มะเร็งตับ/
ท่อน้าดี
ภาวะหัวใจ
ล้มเหลว
2552
2553
2554
2555
134
122
112
124
ND
ND
ND
59
97
96
98
66
จำนวนผู้ป่วยและผู้มำรับบริกำร
เฉลีย่ 530 visit /วัน
174,336 167,867
151,873
2553
2554
12,511
12,318
11,286
2555
5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
โรค
ความดัน
โลหิตสูง
2553
14,215 ความดันโลหิตสูง
20,165
เบาหวาน
14,553
เบาหวาน
16,849 เบาหวาน
5,030
อาหาร
ไม่ย่อย
5,797
5,748
ปวดกล้ามเนื้ อ
7,291
อาหาร
ไม่ย่อย
ปวด
กล้ามเนื้ อ
ติดเชื้อ
ทางเดิน
ปัสสาวะ
โรค
3,964 ไขมันในเลือดสูง
2554
โรค
ความดัน
โลหิตสูง
ไตวาย
เรือ้ รัง
อาหาร
ไม่ย่อย
ปวด
4,193
กล้ามเนื้ อ
2555
26,768
14,873
9,225
7,968
5,763
จานวน
ผู้ป่วยใน
5,684
2553
5,743
5,612
2554
เฉลีย่
41 คน/วัน
2555
อัตราครอง
เตียง
70.19
69.77
67.07
2553
2554
2555
Top 5 IPD
วินิจฉัยโรค
2553
วินิจฉัยโรค
2554
วินิจฉัยโรค
2555
Diarrhea
348
Diarrhea
340
Diarrhea
291
Pneumonia
236
Pneumonia
196
Pneumonia
273
CRF
203
CRF
221
CRF
187
154
Neonatal
Jaundice
101
Neonatal
Jaundice
132
155
End stage renal
disease
138
Cellulitis
108
Neonatal
Jaundice
Dengue
hemorrhagic
fever
วิชาชีพ
อัตรากาลังเจ้าหน้ าที่
ตาม
GIS จานวนที
จานวน
สัดส่วน :
โรงพยาบาลเขื
่อ่ งใน
2555
มีจริง
แพทย์
ทันต
แพทย์
เภสัชกร
พยาบาล
วิชาชีพ
เทคนิค
ที่ขาด ประชากร
11
8
3
1:13,184
9
8
1
1:13,184
7
7
0
1:15,067
73
74
0
1:1,425
สภำพกำรให้ บริกำรผู้ป่วยของโรงพยำบำลเขือ่ งใน
พืน้ ที่รอยต่อระหว่
างจ.ศรีสะเกษ ,
Service
plan
ดูแลประชากรในเขตและ
ิ การจาก
ขอยกระดับ55-59
บรยโสธร
รพช.ระดับกลาง (F2)

พื
น
้
ที
่
ร
อยต่
อ
5
อ
าเภอ
เป็ น รพช.ระดับใหญ่ ( F1)
อ. เมือง , ม่วงสามสิบ จ. อุบลฯ
อ. ยางชุมน้ อย , กันทรารมย์ จ.ศรี
สะเกษ
อ. คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
 เครือข่ายบริการสาธารณสุข (รพ.สต.
31 แห่ง)
มากที่สดุ ในจ.อุบลฯ
••••••••••••••••••••••••••••
ชนะเลิศ สถานที่ทางาน
น่ าอยู่น่าทางาน
ระดับจังหวัด ปี
2550
รางวัลแพทย ์
ดีเดน
่
จากแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระ
่
ราชูปถัมภ ์ ปี 2551
ผ่านการประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ
อย่างต่อเนื่ อง ปี 2552
รางวัล นวัตกรรมดีเด่นการให้สขุ ศึกษาเชิง
บันเทิง
ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานจากสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยปี 2553
ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
พยาบาล ปี 2554
ผ่านการประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาล ปี 2554
ชนะเลิศประกวดโรงพยาบาลชุมชน
ระดับจังหวัด ปี 2554
Re-Accreditation ระบบบริหาร
คุณภาพ
ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ปี
2555
โรงพยาบาลสายใยรัก
แห่งครอบครัว
ปี 2555
Re-Accreditation
ิ
่
ว
ช
าการดี
เ
ด
น
ปี
รองชนะเลิศ นวัตกรรม “ วงกลม
มหัศจรรย์
55 ”
ระดับเขต
รองชนะเลิศ
“ Central Supply
Delivery ”
รองชนะเลิศ
”
“ Stroke Home Program
ระดับกระทรวง
ชนะเลิศ “การดาเนินโรคและค่าใช้จ่าย
การรักษา
ขอขอบคุณ
ชาวรพ.เขื่องใน ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ มุง่ มัน่ พัฒนา

similar documents