Řezy těles

Report
Volné rovnoběžné promítání - řezy
Zobrazte řez krychle ABCDA´B´C´D´ rovinou A´BC´
Přímky A´B, BC´ a A´C´ leží ve stěnách krychle a
proto průniky přímek a stěn tvoří obvod řezu
Mezi rovinou řezu a rovinou podstavy platí osová
afinita.
Osou afinity je průsečnice roviny řezu a roviny
podstavy
Směr afinity je směr bočních hran
Odpovídající si přímky v rovině řezu a v rovině
podstavy tělesa se protínají na ose afinity
Zobrazte řez krychle ABCDA´B´C´D´ rovinou KLM
Přímka LM leží v zadní stěně krychle, přímka LM
z roviny řezu odpovídá přímce CD z roviny podstavy
Přímce NK z roviny řezu odpovídá přímka AC v rovině
podstavy, jejich průsečíkem je bod O
Body M a O leží na průsečnici p roviny řezu a roviny
podstavy (na ose afinity)
Průsečnice rovnoběžných rovin s rovinou jsou
rovnoběžné
Zobrazte řez kvádru ABCDA´B´C ´D´ rovinou ρ = MNP.
Uvnitř hrany A´B´ zvolíme bod M, na prodloužení
hrany AA´ za bod A zvolte bod N a prodloužení hrany
CD za bod D bude bod P.
Přímka MN leží v rovině přední stěny
Přímka NR leží v rovině boční stěny
Samostatně:
1. Zobrazte krychli ABCDA´B´C´D´. Potom zobrazte
řez této krychle s rovinou , která prochází středy
M, N, P hran AA´, AB, BC.
2. Zobrazte kvádr ABCDA´B´C´D´ AB = 8, BC = 6 a
AA´= 5.
Sestrojte průsek kvádru s rovinou ρ, která prochází
přímkou AB a středem S stěny A´B´C´ D´. Potom
sestrojte průsek kvádru s rovinou σ, která prochází
přímkou BC a bodem S Zobrazte těleso, které
vznikne z kvádru po odříznutí jeho přední a pravé
části rovinami ρ a σ
Osová afinita
• je zobrazení, ve kterém bodu odpovídá bod a
přímce přímka
• je určena osou a dvojicí odpovídajících si bodů
• odpovídající si body leží na směru afinity a
odpovídající si přímky se protínají na ose afinity
• zachovává se incidence bodu a přímek
• zachovává se dělící poměr
• zachovává se rovnoběžnost
• nezachovává se velikost úhlu a délka úsečky
zpět

similar documents