صفت در ارتباط - Ilbeygi Bros

Report
‫مهدی ایل بیگی‬
‫دانشگاه پیام نور دماوند‬
‫نام کتاب‪ :‬مفاهيم بنيادي پايگاه داده‌ها‬
‫مولف‪ :‬دکتر سيد محمد تقي روحاني رانكوهی‬
‫مرجع اسالیدها‪ :‬دكتر احمد فراهي‬
‫مراجع کمکی‪:‬‬
‫‪• An Introduction to Database Systems, C. J. Date.‬‬
‫• پایگاه داده ها‪ ،‬مهندس حمید رضا مقسمی‬
‫‪2‬‬
‫‪ .1‬مفاهیم اولیه سیستم پایگاه داده‬
‫‪ .2‬مدل سازی معنایی داده ها‬
‫‪ .3‬معماری پایگاه داده‬
‫‪ .4‬سیستم مدیریت پایگاه داده )‪(DBMS‬‬
‫‪ .5‬مدل ها و ساختارهای داده ای پایگاه داده ها‬
‫‪ .6‬پایگاه داده رابطه ای‬
‫‪ .7‬عملیات در پایگاه داده رابطه ای‬
‫‪ .8‬آشنایی با زبان رابطه ای ‪SQL‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .9‬نرمال سازی‌‬
4
‫• تعري ففف او ‌ل‪ :‬نم ففاخي هخ‌ ففره ‌ش ففده اش ففيا ف‌ديك ففي‪‌ ،‬ده ففاي م ففرد‪ ،‬بود ‌ههف فا‪،‬‬
‫رويدادها يا ‌دهاي قابل مشاهده كه در تصميم‌سازي بكار مي‌آيند‪.‬‬
‫• تعريف دوم‪ :‬هر م موعه‌اي از بوده‌ها‪.‬‬
‫• تعريففف سففوم‪ :‬ارزش هففای واق ففی کففه از شریف مشففاهده و تحقیف بدسففت مففی‬
‫آیند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .1‬نم ف ففاخي بوده‌ه ف ففا‪ ،‬پدي ف ففده‌ها‪ ،‬مف ف ففاهيم ي ف ففا ش ف ففناخته‌ها ب ف ففه ش ف ففرزي ف ففوري و‬
‫مناسب براي برقراري ارتباط‪ ،‬تفس‌ر يا پردازش توسط انسفان يفا هفر امكفان‬
‫خودكار‪.‬‬
‫‪ .2‬هففر نماخيففعم اعففم از كففاراكتري يففا كميففت هففاي قيابففعم كففه معنففا ي بففه آن قابففل‬
‫انتساب باشد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫• اشالع‪ ،‬داده پردازش‌شده است‪.‬‬
‫• اشف ففالع بف ففه داده‌اي اشف ففالك مي‌شف ففود كف ففه توسف ففط ي ف ف فف ففرد يف ففا سف ففازمان ب ف فراي‬
‫تصميم‌گ‌ري بكار مي‌رود‪.‬‬
‫• اشالع عبارت است از داده سازمان‌ يافته‌اي كه شناختم را منتقل مي‌كند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫• داني عبارتست از نماخي نمادين جنبه‌ها ي از بخيعم از جهان واقع‪.‬‬
‫• دانففي یففع نففوع شففناخت اسففت کففه از م موعففه ای از اشالعففات‪ ،‬و بففر اسففاس‬
‫یع م موعه از قواعد مشخص بدست می آید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫• م موع ف فه‌اي اس ف ففت از داده‌ه ف ففاي هخ‌ ف ففره ش ف ففده و پاي ف ففا‪ ،‬ب ف ففه ف ففورت م تم ف ففع‬
‫(يكپار ففه)‪( ،‬نففه لمومففا ف‌ديكففي‪ ،‬بلكففه حففداقل بففه شففور منطقففي)‪ ،‬بهففم مفرتبط‪،‬‬
‫بف ففا كمتف ففرين افمونگف ففي‪ ،‬تحف ففت مف ففديريت ي ف ف س سف ففتم كنتف ففرل متمركف ففم‪ ،‬م ف فورد‬
‫استفاده ي يفا نفد كفاربر از يف يفا بف ي از يف ”س سفتم كفاربردي“‪ ،‬بفه شفور‬
‫همممان و اشتراكي‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫• س ستم مديريت پايگاه داده‌ها يكي از س ستم‌هاي هخ‌ره و بازيابي اشالعفات‬
‫است‪.‬‬
‫• س ستم‌ هخ‌ره و بازيابي اشالعات در معناي عام‪:‬‬
‫– هف ففر س سف ففتمم كف ففه بف ففه كف ففاربر برنامه‌سف ففاز يف ففا نابرنامه‌سف ففاز امكف ففان دهف ففد ت ف فا‬
‫اشالعات خود را هخ‌ره‪ ،‬بازيابي و پردازش كند‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ -1‬رهيافت سنتم يا ميعم فايلينگ‪.‬‬
‫‪ -2‬رهيافت (ميعم) پايگاهي‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫كاربران‬
‫برنامه‌ساز‬
‫‪12‬‬
‫‪FILES‬‬
‫‪FS‬‬
‫يا‬
‫‪DMS‬‬
‫‪OS‬‬
‫‪FILES‬‬
‫محيط ف‌ديكي‬
‫هخ‌ره‌ و بازيابي اشالعات‬
‫‪FS‬‬
‫يا‬
‫‪DMS‬‬
‫برنامه‌هاي اي اد‪،‬‬
‫كنترل و‬
‫پردازش فايل ها‬
‫برنامه‌هاي اي اد‪،‬‬
‫كنترل و‬
‫پردازش فايل ها‬
‫محيط فايلينگ‬
‫ي‬
‫منطقي و يا م از ‌‬
‫‪U2‬‬
‫‪U3‬‬
‫اداره امور رفاهي دانشجويان‬
‫محيط‬
‫هخ‌ره‌سازي اشالعات‬
‫خاص اداره‬
‫امور رفاهي‪U3 :‬‬
‫‪OS‬‬
‫اداره امور فارغ التحصيالن‬
‫محيط‬
‫هخ‌ره‌سازي اشالعات‬
‫خاص اداره‬
‫فارغ‌التحصيالن‪U2 :‬‬
‫‪FILES‬‬
‫‪FS‬‬
‫يا‬
‫‪DMS‬‬
‫‪U1‬‬
‫اداره امور آموزش‬
‫محيط‬
‫هخ‌ره‌سازي اشالعات‬
‫خاص اداره‬
‫ثبت نام‪U1 :‬‬
‫‪OS‬‬
‫برنامه‌هاي اي اد‪،‬‬
‫كنترل و‬
‫پردازش فايل ها‬
‫نابرنامه‌ساز‬
‫‪ -1‬عدم وجود محيط م تمع هخ‌ره‌سازي اشالعات و عدم وجود س ستم يكپار ه‪.‬‬
‫‪ -2‬عدم وجود س ستم كنترل متمركم روي كل داده‌ها‪.‬‬
‫‪ -3‬افمونگي (‪.)Redundancy‬‬
‫‪ -4‬عدم وجود ضوابط ايمنم كارا و مطمئن‪.‬‬
‫‪ -5‬خطر بروز پديده ناسازگاري داده‌ها‪.‬‬
‫‪ -6‬عدم امكان اشتراكي شدن داده‌ها‪.‬‬
‫ي‪.‬‬
‫‪ -7‬مصرف نابهينه امكانات سخت‌افماري و نرم‌افمار ‌‬
‫ي‪.‬‬
‫‪ -8‬حجم زياد برنامه‌ساز ‌‬
‫‪ -9‬وابستگي برنامه‌هاي كاربردي به محيط هخ‌ره‌سازي داده‌ها (فایل ها)‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫كاربران‬
‫برنامه‌ساز‬
‫تيم پياده‌ساز‬
‫پايگاه داده‌ها‬
‫فايلهاي ذخيره‌شده‬
‫بهم مرتبط‬
‫)‪(FILES‬‬
‫محيط واحد‪ ،‬م تمع و‬
‫اشتراكي هخ‌ره‌سازي‌‬
‫‪F‬‬
‫‪S‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪M‬‬
‫‪S‬‬
‫تعريف و كنترل داده‌ها به شور‬
‫جامع و برنامه‌هاي عمليات در داده‌ها‬
‫‪OS‬‬
‫تيم بهره‌بردار‬
‫تعريف داده‌ها‬
‫و برنامه‌هاي‬
‫عمليات در‬
‫داده‌ها )‪(AP1‬‬
‫نابرنامه‌ساز‬
‫‪UI‬‬
‫تعريف داده‌ها و‬
‫برنامه‌هاي عمليات در‬
‫داده‌ها )‪(AP2‬‬
‫‪UI‬‬
‫تعريف داده‌ها و‬
‫برنامه‌هاي عمليات‬
‫در داده‌ها )‪(AP3‬‬
‫‪UI‬‬
‫كثرت و تنوع ديدها نسبت به‬
‫داده‌هاي هخ‌ره‌شده‬
‫‪14‬‬
‫محيط فرافايلي‬
‫‪ -1‬سخت‌افمار ‪ -2‬نرم‌افمار ‪ -3‬كاربر‬
‫‪ -4‬داده‬
‫كاربران‬
‫س ستم عامل‬
‫يك ا‬
‫پايگاه‬
‫داده‌ها‬
‫داده‌هاي‬
‫هخ‌ره‌شده‪:‬‬
‫م موعه‌اي از‬
‫فايلها‬
‫سخت‌افمار‬
‫هخ‌ره‌سازي‌‬
‫‪15‬‬
‫س ستم‬
‫مديريت‬
‫پايگاه‬
‫داده‌ها‬
‫پيوسته‬
‫(برخط)‬
‫‪ -1‬سخت‌افمار هخ‌ره‌سازي داده‌ها‬
‫‪ -2‬سخت‌افمار پردازشگر‬
‫‪ -3‬سخت‌افمار همرساني (ارتباط)‬
‫‪16‬‬
‫تقسیم بندی او ‌ل‪:‬‬
‫‪ -1‬س ستم مديريت پايگاه داده‌ها )‪(DBMS‬‬
‫‪ -2‬برنامه‌هاي كاربردي قابل اجرا در محيط ‪DBMS‬‬
‫‪ -3‬رويه‌هاي هخ‌ره‌شده‬
‫‪ -4‬نرم‌افمار شبكه‬
‫تقسیم بندی دوم‪:‬‬
‫‪ -1‬نرم افمارهای سیستمی‪ :‬سیستم عامل و ‪ DBMS‬و ‪...‬‬
‫‪ -2‬نرم افمارهای کاربردی‪ :‬نرم افمارهای تماس با سیستم پایگاه داده‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫• هر استفاده کننده از سیستم پایگاه داده را کاربر می نامند‪.‬‬
‫• سه گروه کاربر وجود دارد‪:‬‬
‫‪ -1‬کاربران نهایی‪ :‬افرادی که با استفاده از امکاناتی که پایگفاه داده در اختیفار آن هفا قفرار‬
‫داده امور مورد نیاز خود را ان ام می دهند‪.‬‬
‫در بففاره پایگففاه‬
‫‪ -2‬برنامففه نویسففان کففاربردی‪ :‬برنامففه نویسففانی کففه بففا توجففه بففه اشالعففاتی کففه ‌‬
‫داده دارن ففد برنام ففه ه ففای ک ففاربردی را جه ففت ب ففروز ک ففردن ی ففا بازی ففابی اشالع ففات‪ ،‬پی ففاده‬
‫سازی می نمایند‪.‬‬
‫‪ -3‬مدیر پایگاع داده ها‪:‬‬
‫‪ .1‬مدیر داده ها )‪(DA‬‬
‫‪ .2‬مدیر بانع اشالعاتی )‪(DBA‬‬
‫‪18‬‬
‫• مسئولیت کنترل متمرکم سازمان بر داده های عملیاتی را بر عهده دارد‪ .‬و وظفایف زیفر را‬
‫بر عهده دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬تصمیم گ‌ری در مورد داده هایی که در پایگاه داده نگهداری می گردد‪.‬‬
‫‪ .2‬تنظیم سیاست هایی برای دستربعی به داده ها‪.‬‬
‫‪ .3‬ارتباط با کاربران برای حصول اشمینان از برآورده شدن نیازهای آنان‪.‬‬
‫• نکته‪ DA :‬یع مدیر است نه یع فرد فنی‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫• ‪ DBA‬یففع فففرد فنففی اسففت کففه مسففئول پیففاده سففازی تصففمیمات مففدیر داده هففا )‪،(DA‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫• وظایف ‪:DBA‬‬
‫‪ .1‬ای اد پایگاه داده‪.‬‬
‫‪ .2‬تصمیم گ‌ری در مورد نحوه هخ‌ره سازی و روش دستیابی‪.‬‬
‫‪ .3‬تعریف کنترل های فنی برای اعمال سیاست های مدیر داده ها‪.‬‬
‫• ‪ DBA‬م موعه ای از برنامه نویسان و سایر افراد فنی را در اختیار دارد‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫•‬
‫داده‌هف ففاي هخ‌ر ‌هشف ففدني در پايگف ففاه داده‌هف ففا ابتف ففدا بايف ففد در بف ففا ترين سف ففط انت ف فداع مدلس ف فازي‬
‫معنا ي شوند‪.‬‬
‫•‬
‫انواع روش هاي مدلسازي معنا ي داده‌ها‪:‬‬
‫•‬
‫روش موجوديت‪-‬ارتباط ))‪(Entity Relationship (ER‬‬
‫•‬
‫ي‬
‫روش زبان عمومي مدلساز ‌‬
‫•‬
‫روش تكني مدلسازي شيئم‬
‫))‪(Unified Modeling Language (UML‬‬
‫))‪(Object Modeling Technique (OMT‬‬
‫‪22‬‬
‫نوع موجوديت‬
‫فت‬
‫‪23‬‬
‫ارتباط‬
‫•‬
‫مفه ففوم كل ففي ش ففده‪ ‌ ،‬ففد‪ ،‬پدي ففده و ب ففه ش ففور كل ففي ه ففر آن ففه ك ففه مي‌خ ففواهيم در م ففوردش اش ففالع‬
‫داشته باشيم و شناخت خود را در موردش افماخي دهيم‪.‬‬
‫•‬
‫سه ضابطه در رابطه با تشخيص ي نوع موجوديت‪:‬‬
‫‪ -1‬معمو نمونه‌ها ي متمايم از يكديگر دارند‪.‬‬
‫‪ -2‬معمو ب ي از ي‬
‫فت دارد و كاربر به م موعه‌اي از اشالعات در مورد آن نياز دارد‪.‬‬
‫‪ -3‬معمو حالت كنشگري (فاعليت) يا حالت كني پذيري (مفعوليت) دارد‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫•‬
‫ي)‪:‬‬
‫موجوديت مستقل (قو ‌‬
‫– موج ففوديتم اس ففت ك ففه مس ففتقل از ه ففر موجودي ففت ديگ ففر و ب ففه خ ففودي خ ففود‪ ،‬در ي ف مح ففيط‬
‫مشخص مطرح باشد‪( .‬مثل کارمند)‬
‫•‬
‫موجوديت وابسته (ضعيف)‪:‬‬
‫– موجوديتم است كه وجودش وابسته به ي نوع موجوديت ديگر است‪.‬‬
‫– (مثل وابستگان کارمند)‬
‫‪25‬‬
‫•‬
‫فففت‪ ،‬خصيص ففه ي ففا ويوگ ففي يف ف ن ففوع موجودي ففت اس ففت و ه ففر ن ففوع موجودي ففت م موعف فه‌اي از‬
‫فات دارد‪ .‬هفر ففت يف نفام‪ ،‬يف نفوع‪ ،‬يف معنفا‪ ،‬یفع واحفد و یفع دامنفه مقفادیر مشفخص‬
‫دارد‪.‬‬
‫• انواع صفت‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫فت ساده‪ :‬مقدار فت ساده از لحاظ معنا ي ت ميه‌نشدني يا اتومي است‪.‬‬
‫‪ .2‬فت مرکب‪ :‬فت مركب از ند فت ساده تشكيل شده است‪ .‬مانند ففت آدرس کفه‬
‫از نام کشور‪ ،‬استان‪ ،‬شهر و‪ ...‬تشکیل شده است‪..‬‬
‫ی‪ :‬فتم است كه براي ي نمونه از ي نوع موجوديت حداكثر ي مقفدار‬
‫‪ .3‬فت تع مقدار ‌‬
‫از دامنه مقادير را مي‌گ‌رد‪ .‬مانند شماره دانشجویی‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪26‬‬
‫ي‪ :‬فت ندمقداري ب ي از ي مقفدار از دامنفه مقفادير را مي‌گ‌فرد‪ .‬ماننفد‬
‫فت ندمقدار ‌‬
‫فت مدرک یا شماره تلفن برای استاد‪.‬‬
‫‪ .5‬فت شناسه موجوديت كه گاه به آن كليد هم گفته مي‌شفود‪ ،‬و دو ويوگفي دارد‪ -1 :‬يكتفا ي‬
‫مقدار دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬حتم ا مكان شول مقاديرش كوتاه است‪.‬‬
‫‪ .6‬فت هیچ مقدار‪ :‬هيچ مقدار خعنم مقدار ناشناخته‪ ،‬مقفدار ي‌رقابفل اعمفال‪ ،‬مقفدار تعريفف‌‬
‫فففت در ي ف ي ففا ب ف ي از ي ف نمون ففه از ي ف ن ففوع موجودي ففت‪ ،‬براب ففر ب فا‬
‫نش ففده‪ .‬اگ ففر مق ففدار ي ف‬
‫هيچ‌مقادر باشد‪ ،‬آن فت هيچ‌مقدارپذير است‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫فت هخ‌ره‌شده‪ :‬فتم است كه مقاديرش در پايگاه داده‌ها هخ‌ره شده باشد‪.‬‬
‫‪ .8‬فت مشت ‪ :‬فتم است كه مقاديرش در پايگفاه داده‌هفا هخ‌فره نشفده باشفد‪ ،‬بلكفه حا فل‬
‫يف پففردازش روي فقره‌هففا ي از داده‌هففاي هخ‌ففره شففده باشففد‪ .‬مثففل فففت معففدل یففع دانشففجو‬
‫که از روی نمرات محاسبه می شود‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫• ارتبففاط‪ ،‬انففدركني (تعامففل) بفف‌ن یففع يففا بف ي از یففع نففوع موجوديففت اسففت و ماهيتففا نففو ي‬
‫بستگي ب‌ن انواع موجوديت هاست‪.‬‬
‫• خصو يات نوع ارتباط‪:‬‬
‫‪ -1‬هر ارتباط ي نام دارد‪.‬‬
‫‪ -2‬هففر ارتبففاط يف معنففاي مشففخص دارد و ايففن معنففا بففا معنففاي هففر ارتبففاط ديگففر متفففا ‌وت‬
‫است‪.‬‬
‫‪ -3‬هر ارتباط نمونه‌ها ي دارد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫مثال‪ :‬ب‌ن م ودیت های دانشجو و درس ارتباط هایی فون انتخفاب درس‪ ،‬حفذف درس‬
‫و ‪ ...‬وجود دارد‪.‬‬
‫•‬
‫نمففوداري اسففت كففه سففه مفهففوم اسابففعم مففدل ‪ ،ER‬خعنففم نففوع موجوديففت‪ ،‬فففت و ارتبففاط را‬
‫نماخي می دهد‪.‬‬
‫•‬
‫نمادهاي رسم نمودار ‪:ER‬‬
‫نوع موجوديت‬
‫نوع موجوديت ضعيف (وابسته)‬
‫نوع ارتباط‬
‫نوع ارتباط با موجوديت ضعيف‬
‫مشاركت نوع موجوديت در نوع ارتباط‬
‫‪29‬‬
‫مشاركت الزامي‬
‫صفت‬
‫صفت شناسه اول (کلید اصلی)‬
‫صفت شناسه دوم‬
‫صفت شناسه مركب‬
‫صفت چندمقداري‌‬
‫‪30‬‬
‫صفت مركب‬
‫صفت مشتق (محاسبه شدنی)‬
‫چندي ارتباط‬
‫‪ 1‬به ‪N‬‬
‫‪ 1‬به ‪1‬‬
‫‪ M‬به ‪N‬‬
‫ارتباط ”گونه‌اي است از“‬
‫‪31‬‬
‫‪N‬‬
‫‪E2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪M‬‬
‫‪E2‬‬
‫‪R‬‬
‫‪1‬‬
‫‪E1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪N‬‬
‫‪E1‬‬
‫• مشففاركت ي ف نففوع موجوديففت در ي ف نففوع ارتبففاط را المامففي گوينففد‪ ،‬اگففر تمففام نمونففه‌هاي‬
‫آن ن ف ففوع موجودي ف ففت در آن ن ف ففوع ارتب ف ففاط ش ف ففركت كنن ف ففد‪ .‬در ي‌ ف ففر اي ف ففن ف ففورت مش ف ففاركت‬
‫ي‌رالمامي است‪.‬‬
‫درس‬
‫انتخاب‬
‫نماخي مشاركت المامي‬
‫‪32‬‬
‫دانشجو‬
‫• تعداد شركت‌كنندگان در ي ارتباط را درجه آن ارتباط مي‌گويند‪.‬‬
‫• ارتباط درجه یع (بازگشتی)‪ :‬ارتباشی که تنها یع موجودیت در آن شرکت می نماید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫درس‬
‫قطعه‬
‫دانشجو‬
‫پیشنیاز‬
‫ساخته شده‬
‫همکالبعی‬
‫• ارتباط درجه دو (دوگانه)‪ :‬ارتباشی که ب‌ن دو موجوديت مي باشد‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫درس‬
‫انتخاب‬
‫دانشجو‬
‫درس‬
‫ارائه‬
‫استاد‬
‫• ارتباط سه گانه‪ :‬ارتباط ب‌ن سه موجوديت مي باشد‪:‬‬
‫درس‬
‫استاد‬
‫انتخاب‬
‫دانشجو‬
‫ارتباط ب‌ن سه موجوديت‬
‫• ارتباط فوك یعنی یع دانشجو‪ ،‬دربعی را با یع استاد مشخص انتخاب می کند‪.‬‬
‫• براي ب ي از سه موجوديت ارتباط ندگانه ناميده مي شود‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫•‬
‫در مثال زیر بدلیل اینکه یع دانشجو برای یع درس مفی توانفد نفدین نمفره داشفته باشفد و یفع درس‬
‫ن‌ففد مففی توانففد ب فرای نففدین دانشففجو نمففره هففای متفففاوتی داشففته باشففد‪ ،‬بایففد فففت نمففره را بففه ارتبففاط‬
‫اختصاص دهیم‪.‬‬
‫استاد‬
‫نمره‬
‫انتخاب‬
‫شماره استاد‬
‫•‬
‫‪36‬‬
‫درس‬
‫دانشجو‬
‫شماره دانشجو‬
‫شماره درس‬
‫بففه اینگونففه رابطففه هففا موجودیففت مشففارکتی مففی گوینففد‪ .‬در نفف‌ن ارتبففاشی ترکیففب کلیففد تمففامی موجودیففت‬
‫ها به عنوان کلید رابطه در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫• نففدي يففا ماهيففت نففوع ارتبففاط عبارتسففت از گففونگي تنففاظر بفف‌ن دو م موعففه نمون فه‌هاي‬
‫آن دو نوع موجوديت‪.‬‬
‫سال آموزشعم‬
‫نمره‬
‫درس‬
‫يك به يك ‪1:1‬‬
‫انواع ندي‬
‫ارتباط‪:‬‬
‫‪37‬‬
‫يك به چند ‪1:N‬‬
‫چند به چند ‪N:M‬‬
‫‪M‬‬
‫انتخاب‬
‫ترم‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫‪1‬‬
‫حذف‬
‫دانشجو‬
‫پارکینگ‬
‫سفارش خرید‬
‫درس‬
‫‪38‬‬
‫‪1‬‬
‫‪N‬‬
‫‪N‬‬
‫داشتن‬
‫داشتن‬
‫ارائه‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪M‬‬
‫کارمند‬
‫مشتری‌‬
‫استاد‬
39
‫• ح ففد ارتب ففاط‪ ،‬ح ففداکثر و ح ففداقل ش ففرکت موجودی ففت ه ففا در ی ففع ارتب ففاط را مش ففخص م ففی‬
‫نماید‪.‬‬
‫• در مثففال فففوك‪ ،‬یففع دانشففجو مففی توانففد توسففط یففع یففا هففیچ اسففتاد راهنمففایی شففود و ی فع‬
‫استاد می تواند راهنمای هیچ یا ‪ 10‬دانشجو باشد‪.‬‬
‫• نکت ففه اگ ففر ح ففداقل ش ففرکت موجودی ففت در ی ففع ارتب ففاط ي‌ ففر فففر باش ففد‪ ،‬ارتب ففاط المام ففی‬
‫است‪.‬‬
‫‪40‬‬
41
‫‪ .1‬تعي فف‌ن موجودي ففت ه ففا‪ :‬کلي ففه موجودي ففت ه ففای ب ففالقوه و اش ففيا ی ک ففه در س س ففتم م ففورد‬
‫ل ست کنيد‪.‬‬
‫توج ففه هس ففتند را‬
‫• مطمئن شويد که انواع موجوديت متفاوت از هم هستند و موجوديت های تکراری را حذف کنيد‪.‬‬
‫• خود س ستم را به عنوان يع نوع موجوديت در نظر نگ‌ريد (مثال کتابخانه در س ستم کتابخانه)‪.‬‬
‫‪ .2‬تعي‌ن فات خا ه‪ :‬فات خا ه هر نوع موجوديت را ل ست کنيد‪.‬‬
‫• مطمئن شويد که هرنوع موجوديت واقعا مورد نياز است‪.‬‬
‫• انواع موجوديت ها م موعه فات خا ه مشابه نبايد داشته باشند‪.‬‬
‫‪ .3‬برقراری کليد اوليه‪ :‬فت خا ه منحصر بفرد در هر نوع موجوديت را تعي‌ن کنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬تعريف ارتباشات‪ :‬هر نوع موجوديت و ارتباشات آن با بقيه را برربعی نماييد‪.‬‬
‫‪ .5‬تعيف‌ن درجفه ارتبفاط‪ ،‬کاردينفاليتی و اختيفاری بفودن ارتباشفات‪ :‬قيفدهای بف‌ن موجوديفت هفای شفرکت کننففده‬
‫در هر ارتباط را بازبينی کنيد‪.‬‬
‫‪ .6‬ارتباشات اضافه را حذف کنيد‪.‬‬
‫‪42‬‬

similar documents