I.Skrodeles Prezentācija - Sociālo darbinieku biedrība socialwork.lv

Report
Sociālā darba aktualitātes –
sociālā darba profesijas
stiprināšanas nepieciešamība
Ilze Skrodele-Dubrovska,
LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta
direktora vietniece
Konference «Sociālā darba aktualitātes
10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas»
2014.gada 13.novembris
Kas paveikts pēdējā gada laikā?
• Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.2020.gadam (apstiprinātas ar MK 18.12.2013. rīkojumu Nr.652)
• Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.2020.gada plānošanas perioda vadības likums (Saeimā
pieņemts 03.07.2014., stājās spēkā 11.07.2014.)
• ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības
programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” projekts (MK
16.09.2014. rīkojums Nr.498; 03.10.2014. FM saņem ziņu no EK
par projekta neoficiālu saskaņošanu; 2014.g. novembrī plānota
oficiāla parakstīšana)
Ko izstrādājam pašlaik?
• 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās
esošām personām” pasākuma «Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldībās» sākotnējo novērtējumu (2014.gada novembra beigās
plānots iesniegt ES fondu Uzraudzības komitejas apakškomisijā)
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.1.1.pasākumam «Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās» (2014.gada novembra beigās plānots iesniegt
ES fondu Uzraudzības komitejas apakškomisijā)
• Ministru kabineta noteikumu projektu «Darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa
«Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku
profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām» pasākuma
«Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās» īstenošanas
noteikumi» (2014.gada novembra beigās plānots izsludināt VSS )
Plānotās ESF projekta aktivitātes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Profesionālās kompetences pilnveides un supervīziju nodrošināšana;
Metodiku izstrāde sociālajam darbam ar aktuālajām klientu mērķgrupām;
Sociālo dienestu vadības kvalitātes principu izstrāde;
Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības mehānismu
izstrāde;
Adekvātu slodzes kritēriju un rezultatīvo rādītāju sociālā darba praksei
sociālajā dienestā ieviešana;
Atalgojuma noteikšanas sistēmas, kura korelē ar sociālā darbinieka
kvalifikāciju, slodzi un darba rezultātiem, ieviešana sociālajā dienestā;
Sociālā darba pašvaldību kopienās attīstība;
Periodisko izdevumu par sociālā darba aktualitātēm izdošana un sociālā
darba terminoloģijas vārdnīcas pārstrāde;
Metodiskā atbalsta nodrošināšana (ikgadējās sociālo darbinieku
konferences, sociālo dienestu sociālā darba speciālistu metodiskās
sanāksmes reģionos);
Ex-ante un ex-post izvērtējumu veikšana.
Plānotās pārējās Pamatnostādņu aktivitātes
• Pilnveidot valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķiršanas principus
sociālā darba studiju programmām;
• Veicināt triju pušu – augstskolas, sociālie dienesti, studējošais –
sadarbību;
• Nodrošināt sociālā darba speciālistiem studiju un studējošo kredītu
dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem;
• Salāgot izglītības un zinātnes nozaru klasifikācijas;
• Grozīt likumu «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām», nosakot
marta trešo otrdienu par Vispasaules sociālā darba dienu;
• Organizēt ik gadu sociālo darbinieku vasaras skolu;
• Katru gadu organizēt konkursu «Labākais sociālais darbinieks
Latvijā»;
• Izstrādāt sociālā darba likumprojektu un pilnveidot citus saistītos
tiesību aktus.
Paveiktais 2014.gadā
Valsts budžeta
studiju vietas
Dinamika iepriekšējos gados
KOPĀ
Studiju programmas
Gads
2011.
Bakalaura un profesionālā
Maģistra
LU
LiepU
RSU
BPMA
LKrA
Attīstība
RSU
10
60
43
-
-
-
16
-
16
0
16
-
16
0
26
-
26
0
13
-
13
0
113
2012.
10
60
43
-
-
-
113
2013.
10
60
45
-
-
-
115
2014.
Doktora
12
65
36
-
113
-
-
LU
LiepU
RSU
BPMA
LKrA
Attīstība
10
60
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
129
10
60
59
129
10
60
71
141
12
65
49
126
Konstatētās problēmas
• nav skaidri kritēriji konkrēto valsts budžeta studiju vietu
piešķīrumam nozarē “sociālā labklājība” katrai no augstākās
izglītības iestādēm;
• valsts budžeta līdzekļi studiju vietu nodrošināšanai tiek piešķirti
tikai valsts dibinātām augstskolām;
• valsts budžeta vietu piešķīrums ir nepietiekošs;
• sākot ar 2014.gadu Veselības ministrija pārtraukusi jaunu studiju
vietu (pirmkursniekiem) finansēšanu Rīgas Stradiņa universitātē;
• 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gadu studiju vietu skaits sociālā
darba studiju programmās samazināts par 11%.
Priekšlikumi turpmākajam
• Kritēriji:
 studiju programmas kvalitāte, ko raksturo tās akreditācija un izvērtēšanas rezultāti;
 studiju vietas reģionālā pieejamība.
• Augstskolas, kas atbilst kritērijiem:





Latvijas Universitāte;
Liepājas Universitāte;
Rīgas Stradiņa universitāte;
Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola;
Latvijas Kristīgā akadēmija.
• LM priekšlikums valsts budžeta studiju vietu sadalījumam (ik gadu
uzņemšanai pirmajā kursā):
 150 studiju vietas bakalaura un profesionālās studiju programmās (pa 30 studiju
vietām katrai augstskolai);
 50 studiju vietas maģistra studiju programmās (pa 10 – katrai augstskolai);
 5 studiju vietas doktora studiju programmās.
Studiju un studējošo
kredītu dzēšana no
valsts budžeta
Par 2013.gadu
Studiju un studējošo kredītu dzēšanas komisijas 27.01.2014.
lēmums Nr.28:
• izskatīti pretendentu pieteikumi, kas iesniegti no 01.01.2013.
līdz 20.12.2013.;
• dzēsts studiju kredīts 281 sociālā darba speciālistiem (100%,
no 298 iespējamajiem atbilstoši MK rīkojumā noteiktajam);
• dzēsts studējošo kredīts 37 sociālā darba speciālistiem (100%,
no 46 iespējamajiem atbilstoši MK rīkojumā noteiktajam).
Par 2014.gadu
LM priekšlikums kredītu dzēšanai:
• studiju kredīts – 116 sociālā darba speciālistiem;
• studējošo kredīts – 15 sociālā darba speciālistiem.
IZM virzītais un saskaņotais MK rīkojuma projekts:
• studiju kredīts – 65 sociālā darba speciālistiem (56% no
nepieciešamā);
• studējošo kredīts – 11 sociālā darba speciālistiem (73% no
nepieciešamā).
Priekšlikumi
grozījumiem
tiesību aktos
• Profesiju klasifikatorā:
 jauna profesija 2423 17 supervizors / konsultants pārraugs,
kam izstrādāts standarts;
• Likumā «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām»:
 noteikt marta trešo otrdienu par Vispasaules sociālā darba
dienu;
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā:
 noteikt valsts finansējumu 50% apmērā sociālā darba
speciālistu supervīzijas un profesionālās kompetences
pilnveides nodrošināšanai;
• Likumā «Par pašvaldībām»:
 pašvaldības autonomā funkcija – veikt arī sociālo darbu;
• Labklājības ministrijas nolikumā:
 noteikt ministrijai pienākumu izstrādāt valsts politiku arī
sociālā darba jomā.
Sociālo darbinieku
vasaras skola
Norises laiks: 2014.gada 24.jūlijs - 25.jūlijs
Norises vieta: Katvaru internātpamatskolas telpas,
Katvaru ezera krastā
Dalībnieku skaits: 80 sociālie darbinieki
Dalībnieku sadalījums pa reģioniem
Zemgales
17; 21%
Kurzemes 6;
8%
Latgales
9; 11%
Pārstāvēti
pavisam 60
Sociālie
dienesti
Vidzemes
24; 30%
Rīgas
24; 30%
Dalībnieku apmierinātība, ieguvumi
No dalībnieku anketām:
«...sapratu,
kāpēc vadība no manis prasa to, kas iepriekš nebija saprotams...»
«....uz zināmā lietām – skats no citas puses...»
«...ļoti labi, ka nebija «plikas» lekcijas, ieraudzīju jaunas iespējas
klientu problēmu risināšanā....»
«...bija izzinoša, noderīga informācija...»
«...ļoti zinoši un kompetenti lektori darbnīcās 2. dienā...»
«...vasaras skola bija ļoti izglītojoša, atmosfēra burvīga...»
«...vasaras skola bija kā atpūta, atslēgšanās no ikdienas problēmām...»
LM reģionālās
metodiskās
sanāksmes
Norises vieta un laiks
 Vidzemes reģions, Cēsīs – 24.septembris
 Latgales reģions, Daugavpilī – 1.oktobris
 Rīgas reģions, Rīgā – 8.oktobris
 Zemgales reģions, Jelgavā – 15.oktobris
 Kurzemes reģions, Saldū – 22.oktobris
Kopā 350
dalībnieki
Dalībnieku viedoklis
• Ir nepieciešamas regulāras sanāksmes
• Ir labi, ka sanāksmes notiek reģionos, tā ir iespēja
vairākiem profesionāļiem tās apmeklēt
• Saturs apmierināja, tas bija dažāds un daudzveidīgs,
dalībnieki vēlējas visas diskusiju telpas apmeklēt, ne tikai
vienu
Konkurss
«Labākais
sociālais darbinieks
Latvijā»
Nominācijas
 Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2014
(nominants ar vislielāko punktu skaitu)
 I nominācija Iedzīvotāju izvirzītie pretendenti 2. grupas:
1) sociālā dienesta sociālais darbinieks
2) nevalstiskās organizācijas sociālais darbinieks
 II nominācija Darba devēju un profesionālo organizāciju izvirzītie pretendenti
2.grupas:
1) sociālās institūcijas vadītājs,
2) sociālās institūcijas sociālais darbinieks
Svinīgais balvu pasniegšanas pasākums 2014.gada 13.novembrī, BPMA
Pieteikto pretendentu skaits pa nominācijām
• I nominācija 1.grupa – 24 pretendenti
(Iedzīvotāju izvirzītais SD sd)
• I nominācija 2. grupa – 2 pretendenti
(Iedzīvotāju izvirzītais NVO sd)
• II nominācija 1. grupa – 19 pretendenti
( Darba devēju vai profesionālās apvienības izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs)
• II nominācija 2. grupa – 39 pretendenti
(Darba devēju vai profesionālās apvienības izvirzītais SD sd)
• Saskaņā ar konkursa NOLIKUMU, žūrijas dalībnieks – SDVA ( sociālo dienestu
vadītāju apvienība), rosināja nomināciju «Par inovatīvu sociālo pakalpojumu attīstīšanu»,
kuru piešķīra pretendentam no kopējā kandidātu saraksta, atlasot to pēc saviem atlases
kritērijiem un ieskatiem
Uzzini:
e-pasts: [email protected]
t. 67 021 662
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
Draugiem.lv/labklajiba

similar documents