Friktion

Report
Friktion
– den viktigaste vägsäkerhetsegenskapen
Johan Granlund, Civ. Ing.
Chef vägteknik, Vectura
Testförare
Riksdagens MC-sällskap 2013-11-06
Krönikör
Friktion och TS
Olycksrisk
Friktionstal
VTI Medd 911A:2001
Olycksrisken ökar vid låg friktion:
• Bromssträckan ökar.
• Styregenskaper och
sidostabilitet försämras.
Trafikverket, Effektsamband, Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 7.
INLEDNING
Budskap i stort
• Säkerhetskrav för våtfriktion gäller hela vägbanan, inkl skarvar.
• Blank asfaltskarv ska mätas: Låga värden innebär hal skarv.
• Lägsta tillåtna våtfriktion; 0.50 inte 0.5 => 0.45.
UPPLÄGG
Gällande vägregler för våtfriktion
Säkerhet vid användning:
Vägar skall vara så utformade och utförda att de får tillfredsställande friktion.
Kontinuerliga friktionsegenskaper hos ytmaterialen skall eftersträvas.
VVFS 2003:140 (VVFS 2010:17) Vägregler: 6.3.4.1 Krav på friktion.
Känd kunskap:
”En varierande friktion i längs- eller tvärled kan innebära en ökad olycksrisk t.ex. i
samband med inbromsning.” Trafikverket, Effektsamband. Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 38.
VÄGREGLER FÖR VÄGFRIKTION
Säkerhetskravet gäller hela vägbanan
10.1. Krav på färdigt lagers yta:
”Bitumenbundna lager ska utföras och kontrolleras med
avseende på friktion … så att ställda krav uppfylls.
För vägbana, gångbana och cykelbana med bundet
slitlager ska medelvärdet av friktionstalet på en 20 m
sträcka vara ≥ 0,50.
Friktionstalet ska bestämmas enligt VVMB 104”
Trafikverket Krav beskrivningstexter för Bitumenbundna lager i vägkonstruktioner, TRVKB10
ASFALTSKARVAR KAN FÖREKOMMA PÅ VÄGBANAN. DE OMFATTAS DÅ SJÄLVKLART AV FRIKTIONSKRAVET.
Blank asfaltskarv ska friktionsmätas
"Mätning utföres normalt i vänster eller höger hjulspår. Om
annan del av vägbanan okulärt eller på annat sätt bedöms ha
lägre friktion mäts även denna del.” VVMB 104:1990, Bestämning av friktion på belagd yta.
Asfaltskarv ges minst 2 dm bred försegling, vilken sandas av
med 0-2 eller 0-4 mm stenmjöl för att skapa vägfriktion.
Risker: Sandning sker inte? Stenmjölet fastnar inte?
Mätning: Det 1 dm smala mäthjulet kan missa skarven och
därmed mäta för hög friktion (mäter bredvid skarven).
Tolkning av friktionsdata från skarv:
• Oavsett friktionsvärdets storlek kan risken vara underskattad
• Lågt friktionsvärde visar risk, precis som för hjulspåren.
• Högt värde är inte bevis på god friktion på skarv.
KVALITETSSÄKRING AV SKARVMÄTNING:
•
•
VIDEOFILMA MÄTHJULETS POSITION I FÖRHÅLLANDE DEN BLANKA SKARVEN
UTFÖR UPPREPADE MÄTNINGAR
Gränsvärdet är 0.50, inte 0.5 => 0.45
Friktionskravet på statliga vägar sänks med 10 %,
med hänvisning till fel dokument?
Men kravet regleras inte via VGU, utan via TRVKB10.
Där är kravet "≥ 0,50", dvs 0.49 är underkänt.
Transportstyrelsen ska utarbeta ny föreskrift om
grundläggande krav för vägar och gator, bl a friktion.
BROMSSTRÄCKAN FRÅN 110 KM/TIM ÖKAR CA TVÅ BILLÄNGDER OM FRIKTIONEN SÄNKS FRÅN 0.50 TILL 0.45
Sammanfattning
1. Säkerhetskravet för lägsta våtfriktion gäller hela vägbanan
2. Asfaltskarv: Låga värden visar att skarven är hal.
3. Lägsta tillåtna våtfriktion; 0.50 inte 0.5 => 0.45.
-Är det ok släppa upp trafik i normal fart innan svårbedömd
våtfriktion på vägbanan (inkl skarvar) mätts i enlighet med
gällande regelverk?
AVSLUTNING

similar documents