Bűntelenség vagy büntetlenség? A jogi személlyel szemben

Report
Bűntelenség vagy büntetlenség?
A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló
törvény alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai
Dr. Klotz Péter
NKE doktorandusz hallgató
Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak
V. Országos Fóruma
2013. november 21.
A törvény




A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény
Elfogadása: európai uniós jogharmonizációs
kötelezettség
Hatálybalépés: az európai uniós csatlakozással
(2004. május 1.)
Dogmatikai háttér: a jogi személy nem lehet bűnös
és nem követhet el bűncselekményt, ugyanakkor
büntetőjogilag felelősségre vonható, vele szemben
szankció (intézkedés) alkalmazható
A törvény rendelkezései I.

Jogi személy: szervezet és annak önálló
képviseleti joggal rendelkező szervezeti egysége,
amelyet jogszabály jogi személyként ismer el,
valamint az a szervezet, amely a polgári jogi
viszonyok önálló jogalanya lehet, és a tagoktól
elkülönülő vagyonnal rendelkezik, ideértve a
gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti
előtársaságokat is (kivéve magyar állam, külföldi
állam, közhatalmi, államigazgatási és
önkormányzati igazgatási feladatot ellátó szervek,
nemzetközi szerződés alapján létrejött
szervezetek)
A törvény rendelkezései II.

Alkalmazási köre: Az intézkedések szándékos
bűncselekmény elkövetése esetén alkalmazhatók,
ha a bűncselekmény elkövetése a jogi személy
javára előny szerzését célozta vagy eredményezte,
vagy a bűncselekményt a jogi személy
felhasználásával követték el, és a bűncselekményt
a jogi személy vezető tisztségviselője,
alkalmazottja stb. követte el, vagy irányítási vagy
ellenőrzési kötelezettségének teljesítése a
bűncselekmény elkövetését megakadályozhatta
volna.
A törvény rendelkezései III.
Intézkedés kiszabásának feltétele:
Ha a bíróság a bűncselekmény
elkövetőjével szemben büntetést szab ki,
megrovást vagy próbára bocsátást
alkalmaz, elkobzást vagy vagyonelkobzást
rendel el.
 Intézkedések:

◦ a jogi személy megszüntetése,
◦ a jogi személy tevékenységének korlátozása,
◦ pénzbírság.
A törvény rendelkezései IV.
A tevékenység korlátozása: 1-től 3 évig, években
meghatározva.
Az eltiltás ideje alatt a jogi személy
 nem végezhet nyilvános felhívás alapján betétgyűjtést,
 nem vehet részt közbeszerzési eljárásban,
 nem köthető vele koncessziós szerződés,
 nem minősíthető közhasznú szervezetté,
 nem részesülhet központi vagy helyi önkormányzati
költségvetés, elkülönített állami pénzalapok, külföldi
állam, az Európai Közösségek vagy más nemzetközi
szervezet által céljelleggel nyújtott támogatásban,
 nem folytathat egyéb olyan tevékenységet, amelynek
gyakorlásától a bíróság eltiltotta.
A jogalkalmazás eddigi tapasztalatai
2007
2008
2009
2010
2011
Ügyészi
indítvány
intézkedésre
1
6
6
8
4
Bíróság által
alkalmazott
intézkedés
0
2
1
1
0
Forrás:
http://kimittud.atlatszo.hu/request/216/response/314/attach/3/Szt%20461%202012%20JogiSzemellyelSz
embeniInt.pdf
Összehasonlító adat: jogerősen elítéltek száma 83 486 fő
(2011, közvádas bűncselekmények)
Bűntelenség vagy büntetlenség?
A törvény minimális alkalmazásának vélelmezhető okai:








Összetett szabályozás, bonyolult jogi környezet
Intézkedés kiszabására csak több feltétel teljesülése
esetén van mód
Bizonyítási nehézségek
Az eljáró szervek a természetes személyekre
koncentrálnak
A jogi személyek felelősségre vonása sokszor
okafogyottá válik (fantomcégek)
Képzési hiányosságok
Szankciórendszer kiforratlansága
Büntetőpolitikai hangsúlyok
A továbblépés lehetőségei
A törvényi rendelkezések módosítása a
hatékony bűnüldözés érdekében –
bűnözői vállalkozások visszaszorítása
(példa: FCPA)
 Ideiglenes intézkedés alkalmazása
 Szankciórendszer fejlesztése (pozitív
intézkedések előírása)
 Végrehajtás nyomon követése
 Elkobzás mint szankció?

Köszönöm a figyelmet!
Elérhetőség:
Klotz Péter
[email protected]

similar documents