M&E SYSTEM TRAINING WORKSHOP AGENDA 18

Report
การรายงานผลการดาเนินงาน
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้ าหมาย
– อธิบายเหตุผลทีผ
่ ลการดาเนินงานสูงหรือตา่ กว่าเป้ าหมาย
•
ผลการดาเนินงานตัวชี้วดั นี้ มาจากกิจกรรมสาคัญอะไรบ้าง
•
ปัญหา อุปสรรคที่สาคัญทีท่ าให้ผลการดาเนินงานไมบรรลุ
เป้าหมาย
่
•
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผลการดาเนินงานสูงกวาเป
่ ้ าหมาย
– ผลการดาเนินงานสอดคลองกั
บการใช้จายเงิ
นในกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วของกั
บตัวชีว้ ด
ั
้
่
้
นั้นๆหรือไม่
– แนวทางในการดาเนินการเพือ
่ ให้ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย และ
แผนการดาเนินงาน จะดาเนินการเมือ
่ ไร
Page  2
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับเป้ าหมาย
ประเด็นที่พบ
ประเด็นหารือ
 Number of LLINs distributed to Thai and M1,
M2 migrants.
BVBD โดยกระจายให้กบั กลุ่มเป้ าหมายไทย
และ M1 มีการสารวจความต้องการมุง้ ของ
กลุ่มเป้ าหมายจากนั้นจึงแจกผ่านอาสาสมัครหรื อ
ตัวแทนชุมชน ส่วน M2 จะต้องเข้ามารับบริ การที่
MP และแจกมุง้ โดยมีเงื่อนไขจะต้องมีไข้ 37.5°C
หรื อตรวจพบเชื้อ Plasmodium sp.
ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้ าหมายเนื่องจาก
BVBD ได้รับ LLINs ที่ซ้ือผ่านระบบ VPP ในวันที่
18 มีนาคม และกระจายมุง้ ไปยังจังหวัดต่างๆ
ในช่วงปลายเดือน ดังนั้นจึงยังไม่มีการกระจาย
LLIN เกิดขึ้นมากนัก
ส่วน SR IOM ได้รับ LLIN เพื่อกระจายในช่วง
ปลายเดือนมีนาคม ดังนั้นจึงยังไม่มีการกระจาย
LLIN เกิดขึ้น การดาเนินงานจะเริ่ มกระจายมุง้ ใน
ไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็ นช่วงก่อนถึงฤดูการระบาดของ
โรค
Target
106,450
Page  3
Result
6,105
การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูล
(Data Quality Audit)
โครงการมาลาเรีย รอบ SSF
สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
วัตถุประสงค์
– เพื่อประกันคุณภาพข้ อมูลรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วดั หลัก ให้มีความ
เที่ยงตรง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลดความซ้ าซ้อน และทันต่อเวลา ทั้งในระดับของ
SSRs, SRs และ PR
– เพื่อประเมินศักยภาพและกระตุน้ ให้ PR, SRs และ SSRs มีความตื่นตัวในการเตรี ยม
ระบบการบริ หารจัดการข้อมูล ทั้งการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบ
เอกสาร การจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบโปรแกรม
– เพื่อหนุนเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการข้ อมูลรายงาน ของ SRs และ SSRs ให้
สอดคล้องกับข้อจากัดของแต่ละหน่วยงาน
– เพื่อสร้ างแนวทางเดียวกันในการติดตามการตรวจวัดคุณภาพข้ อมูลรายงานระดับพืน้ ที่
และพัฒนาแบบฟอร์ มในการตรวจวัดคุณภาพข้อมูลรายงานให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กองทุนโลกกาหนด
Page  5
รูปแบบในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
– Onsite data verification (OSDV)
– Data quality assessment (DQA)
– Routine data quality assessment (RDQA)
Page  6
Onsite Data Verification (OSDV)
เพือ่ สร้ างความเชื่อมั่นว่ าข้ อมูลผลการดาเนินงานของตัวชี้วดั ทีส่ าคัญนั้นถูกต้ องและ
เชื่อถือได้ ทุกระดับ
เป็ นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโดย LFA
ดาเนินการปี ละ 1 ครั้ง โดยจะดาเนินการในช่วงไตรมาสแรกของปี ถัดไป
สุ่ มเลือกตัวชี้วดั สุ่ มเลือกพื้นที่ที่จะตรวจสอบ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงปริ มาณและคุณภาพ
หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบคือ SR, SSR/IA
วิธีการตรวจสอบ
ยึดข้อมูลรายงานที่ SR ส่ งรายงานให้ PR เพื่อนาส่ ง GF เปรี ยบเทียบกับข้อมูลในแต่ละ
SSR และพื้นที่
Page  7
ผังการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
GF
Line of Report
LFA/GF
representative
Line of DQA/OSDV
PR
600,000
LLINs
BVBD
500,000
LLINs
Tak
30,000
SSR SSR LLINs
IA IA
Page  8
Mae sot
2,500 LLINs
Data collection form
แบบฟอรมการกระจายมุ
ง้
์
SMRU
5,000
LLINs
SSR2
SSR SSR
IA IA
IA
Data collection form
IOM
5,000
LLINs
SSR3
SSR1SSR2
IA IA
IA
Data collection form
ผูด้ าเนินการและขัน้ ตอนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ผูด้ าเนินการ
ขัน้ ตอนการตรวจวัด
1. กาหนดระดับของการตรวจวัด
LFA และ
FPM
2. เลือกผลการดาเนินงาน (ตัวชี้วดั )
3. เลือกหน่ วยงาน
4. เลือกพืน้ ที่และแหล่งของข้อมูลใน
การตรวจสอบ
LFA
Page  11
5. ดาเนินการตรวจสอบ
6. จัดทThitima
ารายงานต่
อกองทุนโลก
Puemkun
ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดระดับของการตรวจวัด
ขัน้ ตอนที่ 1
กาหนดระดับของการ
ตรวจวัด
เลือกผลการดาเนินงาน
(ตัวชี้วดั )
เลือกหน่ วยงาน
เลือกพื้นที่และแหล่งของ
ข้อมูลในการตรวจสอบ
ดาเนินการตรวจสอบ
จัดทารายงานต่อกองทุนโลก
Page  12
ระดับของการตรวจวัดจะขึน้ อยูก่ บั 2 ตัวแปร
ตัวแปรหลัก – ขนาดและความสาคัญของโครงการ ความเสี่ยงของ
ข้อมูล การตรวจสอบอย่างละเอียด จะดาเนินการสาหรับโครงการที่
สาคัญ ซึง่ จะรวมถึง
 การสุม่ ตัวอย่างเพือ่ การตรวจสอบทีม่ ากขึน้ (เช่น จานวนพืน้ ที่ หรือเอกสารทีต่ อ้ ง
ตรวจสอบ
มากขึน้ )
 การตรวจสอบอย่างละเอียด เอาจริงเอาจัง (เช่นการตรวจสอบการให้บริการในพืน้ ที่
หรือตรวจเยีย่ มผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์จากโครงการ)
ตัวแปรรอง – ความยากลาบากในการตรวจสอบ
โครงการทีส่ าคัญ
มาก ระดับการ
ตรวจสอบจะสู ง
ตามความสาคัญ
Thitima Puemkun
สูง
ความสาคัญ
ต่า
5 วัน
7 วัน
2 วัน
3 วัน
ความซับซ้อน
หมายเหตุ การตรวจสอบสามารถปฏิบตั สิ าหรับหลายโครงการได้ในเวลาเดียวกัน
สูง
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกผลการดาเนินงาน (ตัวชี้วดั )
ตัวชี้วดั ได้ถกู ไว้กาหนดล่วงหน้ า หรือกาหนดเฉพาะแต่ละโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 2
กาหนดระดับของการ
ตรวจวัด
เลือกผลการดาเนินงาน
(ตัวชี้วดั )
เลือกหน่ วยงาน
เลือกพื้นที่และแหล่งของ
ข้อมูลในการตรวจสอบ
1. ตัวชีว้ ดั ได้ถกู กาหนดไว้ล่วงหน้า (กาหนดไว้เป็ น
มาตรฐาน)
ตัวชีว้ ดั ทีถ่ กู าหนดให้ทาการตรวจสอบ ประกอบด้วย
 ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั รักษา ARV
 การแจกจ่ายมุง้ ชุบ หรือการชุบมุง้
 จานวนการทา DOTS
+
2 ตัวชีว้ ดั ทีก่ าหนดเฉพาะแต่ละโครงการ (จะทาการ
ตรวจสอบเป็ นกรณีไป)
ดาเนินการตรวจสอบ
จัดทารายงานต่อกองทุนโลก
Page  13
หมายเหตุ โดยปกติ 1 ถึง 3 ตัวชีว้ ดั จะถูกเลือกเพือ่ ทาการ
ตรวจวัดคุณภาพข้อมูลรายงาน
หลักเกณฑ์ ในการเลือกตัวชี้วดั ของแต่ ละโครงการ
 Over achieve target
 Top ten indicators
 ตัวชี้วดั สั มพันธ์ กบั Health Product
 ประเด็นสาคัญทั้งทางด้ านการดาเนินงาน และการใช้ จ่ายเงินทุนตามทีร่ ะบุอยู่ใน
ข้ อเสนอโครงการ
 ใช้ งบประมาณจากหลายแหล่งในการดาเนินงาน
 แบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูลหรือระบบข้ อมูลไม่ ชัดเจน
 มีการดาเนินงานหลายพืน้ ที่/หลายหน่ วยงาน
 เชื่อมกับตัวชี้วดั ของประเทศ
 มีผลกับ impact, outcome indicator
Page  14
Top 10 indicator
Indicator
1.1 % of patient (confirmed
uncomplicated Pf cases) treated
with ACT followed up to day 3
(DOTS) in target areas.
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของผูป้ ่ วยชนิดฟัลซิ ปารัม BVBD
ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับยา
รักษามาลาเรี ยสูตรผสมชนิด
ACT ด้วยการกินยาต่อหน้าครบ
3 วัน
1.2 % of M2 and refugee in
camp of confirmed
uncomplicated Plasmodium
falciparum malaria that received
artemisinine-based combination
therapy (ACT)
ร้อยละของผูป้ ่ วยมาลาเรี ยชนิ ด BVBD
ฟั ลซิปารัมที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน SMRU
ในกลุ่มประชากร ต่างชาติ 2
และประชากรในค่ายอพยพได้รับ
ยารักษามาลาเรี ยแบบสูตรผสม
ACT
Page  15
Top 10 indicator (ต่อ)
Indicator
ตัวชี้วดั
ผู้รับผิดชอบ
2.7 Number of LLINs
จานวนมุง้ LLINs ที่กระจาย BVBD
distributed to Thai and M1, ให้คนไทย ต่างชาติ 1 และ SMRU
M2 migrants.
ต่างชาติ 2
IOM
3.12 Number of people
จานวนประชากรที่ได้รับ
reached through home visit การเยีย่ มบ้านจาก
by health volunteers.
อาสาสมัครสาธารณสุ ข
Page  16
BVBD
SMRU
IOM
ขัน้ ตอนที่ 3 และ 4 เลือกพืน้ ที่และแหล่งข้อมูล
ตัวชี้วดั ได้ถกู ไว้กาหนดล่วงหน้ า หรือกาหนดเฉพาะแต่ละโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 3 และ 4
กาหนดระดับของการ
ตรวจวัด
เลือกผลการดาเนินงาน
(ตัวชี้วดั )
เลือกหน่ วยงาน
เลือกพื้นที่และแหล่งของ
ข้อมูลในการตรวจสอบ
ดาเนินการตรวจสอบ
จัดทารายงานต่อกองทุนโลก
Page  17
เลือกพืน้ ทีห่ รือหน่วยงาน
 การเลือกพื้นที่จะต้องเลือกพื้นที่ที่สาคัญที่สดุ ของแต่ละโครงการ (ทัง้ ในส่วน
ของการดาเนินงานและการใช้จ่ายของเงินทุน)
 ในแต่ละภาค จังหวัด หรือพืน้ ที่ จุดให้บริการต่าง ๆ จะถูกสุม่ คัดเลือก ซึง่ จานวนจะ
ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของเงินทุนโครงการในแต่ละปี
 จานวนพื้นที่หรือหน่ วยงานที่เลือก และการสุ่มเลือกอาจปรับเปลี่ยนได้
• ระยะเวลาและค่าใช้จา่ ยในการตรวจเยีย่ มพืน้ ที่ อาจไม่คมุ้ ค่าหรือเหมาะสม
• สถานการณ์ของแต่ละโครงการหรือการตัดสินใจของ FPM
เลือกแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบ
 กาหนดแหล่งข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูลหลัก
• การเข้าถึงเป้าหมาย – บันทึกการรักษา ทะเบียนผูป้ ว่ ย เป็ นต้น
• การแจกจ่ายสินค้า (เช่นมุง้ ชุบ ถุงยางอนามัย) – ทะเบียนคุมการแจกจ่าย
ทะเบียนสินค้าคงเหลือ
• การฝึกอบรม (training plan) – บันทึกผูเ้ ข้าร่วมอบรม บันทึกการจ่ายเบื้ยเลีย้ ง
เป็ นต้น
 กาหนดแหล่งรายงานสรุปผลการดาเนินงาน ที่รวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
(เช่น จุดให้บริการ จังหวัด ภาค หรือประเทศ)
ขัน้ ตอนที่ 5 ดาเนินการตรวจสอบ
การดาเนินการตรวจสอบสามารถทาได้ 3 วิธี
ขัน้ ตอนที่ 5
กาหนดระดับของการ
ตรวจวัด
เลือกผลการดาเนินงาน
(ตัวชี้วดั )
เลือกหน่ วยงาน
เลือกพื้นที่และแหล่งของ
ข้อมูลในการตรวจสอบ
ดาเนินการตรวจสอบ
จัดทารายงานต่อกองทุนโลก
Page  18
1 การตรวจสอบข้อมูลเบือ้ งต้นไปถึงข้อมูลสรุปรายงาน (ทุกโครงการ)
 ตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลเบือ้ งต้น (ที่จดุ ให้บริการ) และรายงานสรุปผล
(ระดับประเทศ หรือหน่ วยงานบริหารที่ซึ่งข้อมูลได้ถกู รวบรวมเพื่อรายงาน)
 ตรวจสอบความถูกต้องและหลักฐานการบันทึกของข้อมูล (เช่น
บุคคลภายนอก ความเป็ นไปได้ข้อมูลที่บนั ทึกได้ในแต่ละวัน)
 ทาการรวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้น และเปรียบเทียบกับข้อมูลในรายงานสรุป ณ
ระดับประเทศ
2 การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของช่วงระยะเวลาการรายงาน
 ตรวจสอบบันทึกสินค้าคงคลังของช่วงระยะเวลาการรายงาน
 อื่น ๆ
3 การตรวจสอบ ณ จุดบริการ
 สุ่มเลือกเป้ าหมายผู้รบั ประโยชน์ ของโครงการ และทาการสัมภาษณ์เพื่อ
ตรวจสอบข้อมูล
 ใบเสร็จรับเงินของสินค้าที่สงซื
ั ่ ้อ เช่น มุ้งชุบสามารถตรวจสอบได้ที่คลังสินค้า
ขัน้ ตอนที่ 6 จัดทารายงานเสนอต่อกองทุนโลก
ผลของการตรวจวัดจะต้องสรุปเพือ่ รายงานต่อกองทุนโลก
ขัน้ ตอนที่ 6
1 การจัดระดับจากการตรวจวัด (ของแต่ละตัวชี้วดั )
กาหนดระดับของการ
 ระดับ A ความคลาดเคลื่อนน้ อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
ตรวจวัด
 ระดับ B1 ความคลาดเคลื่อนระหว่าง 10-20 เปอร์เซ็นต์
 ระดับ B2 ความคลาดเคลื่อนมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
เลือกผลการดาเนินงาน
 ระดับ C ไม่ระบบการรายงานข้อมูล
(ตัวชี้วดั )
2 ประเด็นสาคัญ และประเด็นไม่สาคัญ
 ประเด็นความถูกต้องของข้อมูล (เช่นความคลาดเคลื่อนในขัน้ ตอนการ
เลือกหน่ วยงาน
รวบรวมข้อมูล หรือผลงาน)
 ประเด็นความสมบูรณ์ของเอกสาร (เช่น ระดับของเอกสารที่สญ
ู หาย และ
เลือกพื้นที่และแหล่งของ
รายงานสรุปผล)
ข้อมูลในการตรวจสอบ
 รายละเอียดของเอกสารสูญหาย หรือประเด็นคุณภาพของข้อมูล
 ความขัดแย้งกันระหว่างการดาเนินงาน และค่าใช้จ่าย หรือบันทึกสินค้า
ดาเนินการตรวจสอบ
คงเหลือ
 ประเด็นจากการสัมภาษณ์เป้ าหมายผู้รบั ประโยชน์ จากโครงการ จากการ
ตรวจเยี่ยม (ถ้ามี)
จัดทารายงานต่อกองทุนโลก
3 ประเด็นการปฏิบตั ิ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ที่กาหนด หรือข้อแนะนาเพื่อการ
Page  19
ปรับปรุงในอนาคต (เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบ)
Data Quality Assessment (DQA)
เป็ นการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลโดยผูแ้ ทนจากกองทุนโลก
การดาเนินการตามที่กองทุนโลกจะพิจารณาเลือก อาจไม่ใช่ทุกปี
วิธีดาเนินการคล้ายกับ OSDV
ตรวจสอบข้อมูลเชิงปริ มาณ และการประเมินระบบการบริ หารจัดการข้อมูล
Page  20
Routine Data Quality Assessment (RDQA)
ตรวจสอบข้อมูลเชิงปริ มาณโดยตัวเอง
– ข้อมูลที่รายงานและข้อมูลในระบบมาลาเรี ยออนไลน์ต้องตรงกับเอกสารที่มีอยู่จริง
– การบันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็นตามแบบฟอร์ม
• ความถูกต้องของข้อมูล
• ความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล
• ความทันเวลาในการส่ งรายงาน
ประเมินคุณภาพการบริ หารจัดการระบบข้อมูล
โครงสร้างในการจัดการข้อมูล
ระบบการจัดการข้อมูล
Page  21
ผังการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
GF
LFA/GF
representative
Line of Report
Line of DQA/OSDV
PR
SR1
SSR1
SSR SSR
IA IA
IA
Data collection form
Page  22
SR2
SR3
SSR2
SSR SSR
SSR3
SSR1SSR2
IA IA
IA
Data collection form
IA IA
IA
Data collection form
ข้อแตกต่างระหว่าง OSDV, DQA, RDQA
ประเด็น
1. วัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ
Page  23
OSDV (Onsite Data DQA (Data Quality RDQA (Routine Data
Verification)
Assessment)
Quality Assessment)
ตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลรายงานใน
เชิงปริ มาณในระดับ
หน่วยปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่
1. ตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลรายงานใน
เชิงปริ มาณ
2. การประเมิน
สมรรถนะของระบบ
การบริ หารจัดการ
ข้อมูลและระบบการ
รายงานข้อมูล
1. ตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลรายงานใน
เชิงปริ มาณ
2. การประเมิน
สมรรถนะของระบบ
การบริ หารจัดการ
ข้อมูลและระบบการ
รายงานข้อมูล
ข้อแตกต่างระหว่าง OSDV, DQA, RDQA
ประเด็น
OSDV (Onsite Data DQA (Data Quality RDQA (Routine Data
Verification)
Assessment)
Quality Assessment)
2. ผูต้ รวจสอบ
ตัวแทนผูร้ ักษา
ผลประโยชน์จาก
กองทุนโลก (LFA)
ผูป้ ระเมินจากกองทุน ตัวเอง (PR, SR,
โลก
SSR/IA)
3. ผูถ้ กู ตรวจสอบ
SR, SSR/IA
PR, SR, SSR/IA
Page  24
ตัวเอง (PR, SR,
SSR/IA)
ข้อแตกต่างระหว่าง OSDV, DQA, RDQA
ประเด็น
4. ความถี่
5. เครื่ องมือ
Page  25
OSDV (Onsite Data
Verification)
ปี ละ 1 ครั้ง ดาเนินการ
ตามที่ กองทุนโลก
กาหนดมาให้เป็ นการ
เฉพาะ
DQA (Data Quality
Assessment)
RDQA (Routine Data
Quality Assessment)
ปี ละ 1 ครั้ง (2 ปี ครั้ง) ตรวจวัดคุณภาพข้อมูล
ทั้งนี้ข้ ึนกับกองทุนโลก รายงานด้วยตนเองทุกๆ ไตร
เป็ นผูก้ าหนด
มาส (Self-assessment) เพื่อ
ติดตามดูแลควบคุมโครงการ
ตนเอง ก่อนส่ งให้กองทุนโลก
ใช้เครื่ องมือในการ
ใช้เครื่ องมือในการ
มีความคล่องตัวและยืดหยุน่
ตรวจสอบอย่างเป็ น
ตรวจสอบอย่างเป็ น
สามารถปรับเปลี่ยนให้
ทางการจากกองทุนโลก ทางการจากกองทุนโลก สอดคล้องกับบริ บทของ
โครงการ ตัวชี้วดั และระดับ
ของหน่วยงานได้
การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง
(Routien Data Quality Assessment: RDQA)
ความสาคัญของการตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง
 การรายงานขอมู
้ ลผลการดาเนินงานไปยังกองทุนโลกมาจากแหลงข
่ อมู
้ ลในแตละ
่
พืน
้ ที่
 กองทุนโลกจะส่งผู้แทนลงตรวจสอบขอมู
่ ประเมินคุณภาพขอมู
้ ลเพือ
้ ลรายงาน
 เตรียมการกอนมี
การตรวจสอบขอมู
่
้ ลจากกองทุนโลก
 สามารถจัดการระบบขอมู
ทุ
้ ลให้เป็ นระบบ ระเบียบ สามารถสื บคนได
้
้ กระดับ
 ขอมู
่ ถือ
้ ลมีความน่าเชือ
 เพือ
่ ประเมินระบบการจัดการขอมู
้ ล
Page  27
หลักการตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง
 ตรวจสอบคุณภาพขอมู
้ ลรายงาน (Data Verification): ในเชิงปริมาณ (ตัวเลข)
จากการตรวจนับเอกสาร/หลักฐานดวยตนเองเที
ยบกับรายงานอีกครัง้
้
(Recounting reports results) สอบทานความมีอยูจริ
่ งของเอกสาร/หลักฐาน
(Available reports) ความทันตอเวลาของการรายงาน
(On time reports) และ
่
ความครบถวนสมบู
รณของตั
วแปรหลัก (Complete reports)
้
์
Page  28
ลาดับการตรวจสอบจากข้อมูลเบือ้ งต้นสู่รายงานสรุปผล
SR:สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง
รายงานรายไตรมาส
SSR:จังหวัด 1
45
MP 2
20
รวม
65
65
จังหวัด 2
75
จังหวัด 3
250
รวม
390
SSR:จังหวัด 3
SSR:จังหวัด 2
รายงานรายไตรมาส
MP 1
จังหวัด 1
รายงานรายไตรมาส
รายงานรายไตรมาส
MP 3
75
รวม
75
MP 4
50
MP 5
200
รวม
250
MP 1
MP 2
MP 3
MP 4
MP 5
รายงานประจาเดือน
รายงานประจาเดือน
รายงานประจาเดือน
รายงานประจาเดือน
รายงานประจาเดือน
จานวน LLINs
Page  29
ข้อมูลเบือ้ งต้น
45
จานวน LLINs
ข้อมูลเบือ้ งต้น
20
จานวน LLINs
ข้อมูลเบือ้ งต้น
75
จานวน LLINs
50
ข้อมูลเบือ้ งต้น
จานวน LLINs
200
ข้อมูลเบือ้ งต้น
ความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง
 ดาเนินการทุกไตรมาส
 ตรวจสอบอยางน
ั
่
้ อยไตรมาสละ 1 ตัวชีว้ ด
 ส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพขอมู
วเองมาพร้อมกับรายงานรายไตร
้ ลดวยตั
้
มาส
– รายงานในรูปแบบเอกสาร
– ไฟลรายงานผลการตรวจสอบข
อมู
์
้ ลดวยตนเอง
้
 พิจารณาเรือ
่ งตัวชีว้ ด
ั และพืน
้ ทีจ
่ ากหลักเกณฑ ์
Page  30
หลักเกณฑ์ในการเลือกตัวชี้วดั และพืน้ ที่ตรวจสอบ
 over achieve target
 Top ten indicators
 ใช้งบประมาณจากหลายแหลงในการด
าเนินงาน
่
 แบบฟอรมการเก็
บขอมู
์
้ ลหรือระบบขอมู
้ ลไมชั
่ ดเจน
 มีการดาเนินงานหลายพืน
้ ที/่ หลายหน่วยงาน
 เชือ
่ มกับตัวชีว้ ด
ั ของประเทศ
 มีผลกับ impact, outcome indicator
Page  31
ผลการตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง
ระดับคะแนน
A
B1
B2
C
Page  32
ความคลาดเคลือ่ น
ความถูกต้ องของข้ อมูล
<10%
>90%
10-20%
80-90%
>20%
<80%
ไม่ระบบการรายงานข้อมูล ไม่ระบบการรายงานข้อมูล
แบบฟอร์ม RDQA
Page  33
วิธีการกรอกแบบฟอร์ มเชิงปริมาณ
ชื่อ-สกุล, หน่ วยงาน, E-mail, เบอร์โทร
กรอกชื่อกิ จกรรม เช่น การเจาะเลือดหมู่ การตรวจเลือดการเยี่ยมบ้าน
การให้ยา ACT การทา DOT การประชุม/อบรม เรื่อง.........
1.
2. กิ จกรรมนี้ มีผลต่อการรายงานผลการดาเนิ นงานตามตัวชี้วด
ั หรือไม่
6.กรอกข้อมูลที่ ส่งรายงานมายัง SR
4.ใส่วน
ั ที่ทากิ จกรรมตาม แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
ตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่ หรือ บางส่วน
5.กรอกข้อมูลที่นับจากแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
3.จากข้อ 2 ถ้าตอบว่า “ใช่ หรือ ใช้เพียงบางส่วน”
ให้ใส่ตวั ชี้วดั ที่เกี่ยวข้อง
Page  34
เช่น ใบ รว.1
แบบฟอร์ม BCC (กรณี แบบฟอร์มไม่ได้แยกกลุ่มไทย M1 M2 ให้
กรอกข้อมูลในช่อง “THAI”
แบบฟอร์ มการตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง
3.อธิ บายว่าใส่ข้อมูลถูกต้อง ตรงช่องหรือไม่ เพราะเหตุใด
4.อธิ บายว่าในเอกสาร เช่น รว1.
ใส่ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพราะเหตุใด
2.ใส่วน
ั ที่ทากิ จกรรมตาม แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล
กรอกชื่อกิ จกรรม เช่น การเจาะเลือดหมู่ การตรวจเลือดการเยี่ยมบ้าน
การให้ยา ACT การทา DOT การประชุม/อบรม เรื่อง.........
1.
Page  35
5.อธิ บายว่าส่งรายงานภายในเวลาที่ กาหนด
หรือไม่ เพราะเหตุผลใด
ฝึ กปฏิบัตติ รวจสอบคุณภาพข้ อมูล
(Data Quality Audit Practis)
โครงการมาลาเรีย รอบ SSF
สานักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
การแบ่ งกลุ่มฝึ กปฏิบัติ
กลุ่มที่ 1-3 ฝึ ก RDQA ระดับหน่ วยปฏิบัติงานในพืน้ ทีห่ รือหมู่บ้าน (IA)
PA, M&E officer, VBDC
Group 1-3 RDQA at Implement Agency Level
PA, M&E officer, VBDC
กลุ่มที่ 4-6 ฝึ ก RDQA ระดับหน่ วยงาน SR/ SSR
BVBD and IOM, PHO and ODPC, SMRU and Camp
Group 4-6 RDQA at SR/SSR Level
BVBD and IOM, PHO and ODPC, SMRU and Camp
Page  37
แนวทางการประชุมกลุ่ม
 ฝึ กปฏิบต
ั ิ ตามแบบคาถามที่แจกให้แต่ละกลุ่ม
 ใช้เวลาในการปรึกษาหารือกลุ่มละ 30 นาที
 จะสุ่มตัวแทนในการนาเสนอกลุ่มละ 10 นาที
ระดับหน่ วยปฏิบตั ิ งานในพืน้ ที่หรือหมู่บา้ น (IA) 2 กลุ่มๆละ Part 1 และ Part 2
ระดับหน่ วยงาน SR/ SSR จานวน 2 กลุ่มๆละ Part 1 และ Part 2
Page  38
Part 1 Part I การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลในรายงาน(เชิงปริมาณ)
ฝึ กตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลในรายงาน(เชิงปริมาณ) วิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน จากรายงานรายไตรมาส
– วิเคราะห ์ คานวน บันทึก รายงาน วางแผนพัฒนาแกไข
ทัง้ ระดับ IA และ
้
SR/SSR จะทาขอมู
้ ลและขอค
้ าถามชุดเดียวกัน
Page  39
Part II การประเมินสมรรถนะของระบบการบริหารจัดการข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูล
ให้ปรึกษาหารือ สรุปรายละเอียดทีพ
่ บอะไรบาง
ทีท
่ านต
องบั
นทึกในการประเมินสมรรถนะของ
้
่
้
ระบบการบริหารจัดการขอมลระบบการรายงาน
สรุปประเด็นตามหัวขอ
้
้
 I M&E Structure, Functions and Capabilities : Capabilities โครงสราง
ภาระ
้
รับผิดชอบ และความสามารถในการกากับดูแล
 II. Indicator Definitions and Reporting Guidelines : คานิยามตัวชีว้ ด
ั และแนวทางใน
การรายงานขอมู
้ ล
 III Data-collection and Reporting Forms / Tools : แบบฟอรมและเครื
อ
่ งมือการเก็บ
์
รวบรวมและการรายงานขอมู
้ ล
 IV. Data Management Processes : กระบวนการบริหารจัดการขอมู
้ ล
 V. Link with national reporting system: การเชือ
่ มโยงกับระบบของประเทศ
Page  40
เฉลย แบบฝึ กปฏิบตั ิ Part 1
Page  41
แบบฝึ กหัดการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
Page  42
ข้อมูลรายงานจานวนผูไ้ ด้รบั การตรวจราย MP ไตรมาสที่ 1 จังหวัดพังงา
Page  43
แบบฝึ กหัดการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (ต่อ)
ไทย =
M1 = 3
M2 = 1
Page  44
12
แบบฝึ กหัดการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (ต่อ)
ไทย =
M1 = 9
M2 = 1
Page  45
14
แบบฝึ กหัดการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ไทย = 15 คน
M1 = 9 คน
M2 = 1 คน
Page  46
แบบฟอร์ มการตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง
Page  47
การสาธิต การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง (ต่ อ)
ข้อมูลรายงาน ตัวชี้วดั ที่ 5 จานวนคนไทย ต่างชาติ 1 และต่างชาติ 2ได้รบั การเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรียด้วย RDT
PR รับรายงาน
16,852 ราย
กาญ ฯ 1,688 ราย
ราชบุรี 339 ราย
จันทบุรี 0 ราย
ศรีษะเกษ 43 ราย
ชลบุรี 0 ราย
สงขลา 369 ราย
ชุมพร 1,046 ราย
สระแก้ว 0 ราย
เชียงใหม่ 203 ราย
สุราษ ฯ 234 ราย
ตราด 0 ราย
สุรินทร์ 8 ราย
ตาก 7,333 ราย
อุบล ฯ 196 ราย
ประจวบ ฯ 269
พังงาราย
134 ราย
เชียงราย 0 ราย
เพชรบุรี 448 ราย
กระบี่ 113 ราย
แม่ฮ่องสอน 1,007
ราย
ระนอง 455 ราย
สุพรรณบุรี 58 ราย
ระยอง 29 ราย
บุรีรมั ย์ 0 ราย
ยะลา 2,220 ราย
นราธิ วาส
ราย
660
รวมทัง้ หมด 16,582 ราย
Page  48
MP ทับเหรียง
61 ราย
คนไทย
พังงา
134
ราย
MPสองแพรก
MP ทับเหรียง
4 ราย
61 ราย
MP ถ้า
69 ราย
40 ราย
M1 21 ราย
M2 0
ราย
การสาธิต การตรวจสอบคุณภาพข้ อมูลด้ วยตัวเอง (ต่ อ)
ข้อมูลรายงาน ตัวชี้วดั ที่ 5 จานวนคนไทย ต่างชาติ 1 และต่างชาติ 2ได้รบั การเจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรียด้วย RDT
PR รับรายงาน
16,852 ราย
กาญ ฯ 1,688 ราย
ราชบุรี 339 ราย
จันทบุรี 0 ราย
ศรีษะเกษ 43 ราย
ชลบุรี 0 ราย
สงขลา 369 ราย
ชุมพร 1,046 ราย
สระแก้ว 0 ราย
เชียงใหม่ 203 ราย
สุราษ ฯ 234 ราย
ตราด 0 ราย
สุรินทร์ 8 ราย
ตาก 7,333 ราย
อุบล ฯ 196 ราย
ประจวบ ฯ 269
พังงาราย
134 ราย
เชียงราย 0 ราย
เพชรบุรี 448 ราย
กระบี่ 113 ราย
แม่ฮ่องสอน 1,007
ราย
ระนอง 455 ราย
สุพรรณบุรี 58 ราย
ระยอง 29 ราย
บุรีรมั ย์ 0 ราย
ยะลา 2,220 ราย
นราธิ วาส
ราย
660
รวมทัง้ หมด 16,582 ราย
Page  49
MP ทับเหรียง
61 ราย
คนไทย
พังงา
134
ราย
MPสองแพรก
MP ทับเหรียง
4 ราย
61 ราย
MP ถ้า
69 ราย
41 ราย
M1 21 ราย
M2 3
ราย
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบคุ
ณภาพขอมู
์
้ ลคืออะไร
a) เพือ
่ ให้ขอมู
่ ถือ
้ ลทีร่ ายงานมีความน่าเชือ
b) เพือ
่ ให้ขอมู
่ อ
ี ยูจริ
้ ลทีร่ ายงานตรงกับเอกสารทีม
่ ง
c) เพือ
่ ประเมินระบบการบริหารจัดการขอมู
้ ล
d) ถูกทุกขอ
้
Page  50
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
2. การตรวจสอบคุณขอมู
ี่ บบ
้ ลมีกแ
Page  51
a)
1 แบบ
b)
2 แบบ
c)
3 แบบ
d)
4 แบบ
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
3. ขอใดคื
อการตรวจสอบขอมู
้
้ ลโดยผู้แทนจากกองทุนโลก
Page  52
b)
OSDV
c)
DQA
d)
RDQA
e)
RSQV
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
4. ใครเป็ นผู้ตรวจสอบขอมู
้ ลแบบ OSDV (On site data verification)
a) ตรวจขอมู
วเอง
้ ลดวยตั
้
b) หน่วยงานรับทุนหลัก (PR)’
c) หน่วยงานรับทุนรอง (SR)
d) ผูรั
นโลก (Local Fund Agent: LFA)
้ กษาผลประโยชนของกองทุ
์
Page  53
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
5. การตรวจขอมู
่ รัง้
้ ลแบบ OSDV ตรวจปี ละกีค
a) 1 ครัง้
b) 2 ครัง้
c) 3. ครัง้
d) 4 ครัง้
Page  54
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
6. แหลงข
วเองมีอะไรบาง
่ อมู
้ ลทีใ่ ช้ในการตรวจสอบคุณภาพขอมู
้ ลดวยตั
้
้
a) แบบฟอรมการเก็
บขอมู
์
้ ล เช่น ใบ รว.1, ใบลงทะเบียน, แบบฟอรม
์
BBC
b) ฐานขอมู
้ ลจากระบบมาลาเรีย ออนไลน์
c) รายงานผลกรดาเนินงาน
d) ถูกทุกขอ
้
Page  55
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
7. หลักการในการทา RDQA
a) การตรวจสอบคุณภาพขอมู
นโลก
้ ลโดยผูแทนจากกองทุ
้
b) ประเมินระบบการบริหารจัดการขอมู
้ ลของหน่วยงาน
c) ตรวจสอบคุณภาพขอมู
้ ลเชิงปริมาณและคุณภาพโดยตัวเอง
d) ตรวจสอบคุณภาพขอมู
้ ลปี ละ 1 ครัง้
Page  56
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
8. ขอใดคื
อเกณฑในการเลื
อกตัวชีว้ ด
ั ในการตรวจสอบคุณภาพขอมู
้
์
้ ล
a) ผลการดาเนินงานสูงกวาเป
่ ้ าหมาย
b) เป็ นตัวชีว้ ด
ั Top 10
c) มีผลกับตัวชีว้ ด
ั ระดับผลกระทบ และตัวชีว้ ด
ั ระดับผลลัพท ์
d) ถูกทุกขอ
้
Page  57
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
9. การตรวจสอบคุณภาพขอมู
วเองดาเนินการปี ละกีค
่ รัง้
้ ลดวยตั
้
a) 1 ครัง้
b) 2 ครัง้
c) 3 ครัง้
d) 4 ครัง้
Page  58
เฉลยแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ RDQA (ต่อ)
10. ผลการตรวจสอบคุณภาพขอมู
่ อมรับความผิดพลาดไดไม
้ ล ระดับใดทีย
้ เกิ
่ น
10%
a) A
b) B1
c) B2
d) C
Page  59
ผู้ประสานงาน PR
 ฐิติมา พึ่มกุล (ต๋ อมแต๋ ม)
ผูป้ ระสานงานด้านติดตามและประเมินผล โครงการมาลาเรี ย
โทร 02-5903813
E-mail : [email protected]
[email protected]
 ทรรศศิกา ป้ อมใหญ่ (จุ๋ม)
ผูป้ ระสานงานด้านข้อมูล โครงการมาลาเรี ย
โทร 02-5903813
E-mail : [email protected]
[email protected]
Page  60

similar documents