DHCP/DNS

Report
DHCP/DNS
สมาชิกในกลุ่ม
1. นางสาวขวัญฤทัย อินบุญเชิด 5440208102
2. นางสาวฐิตาภา ปัญญาแก้ว 5440208106
3. นางสาวนงนุช ศรี รัตน์
5440208108
4. นางสาวพิมพ์ใจ ประสารศรี 5440208118
5. นายศักดิ์นุกร คาจันทร์ ดา 5240207336
DHCP คืออะไร
( DHCP ) ย่อมาจากคาว่า Dynamic Host
Configuration Protocol เป็ นโพรโตคอลมาตรฐานที่ทาหน้าที่
จ่ายIP Address และค่าพารามิเตอร์ ที่จาเป็ น ยกตัวอย่างเช่น
Subnet mask, IP Address ของ Default Gateway, IP Address
ของ DNS Server เป็ นต้นให้แก่เครื่ องลูกข่าย (Client) โดย
อัตโนมัติ โดยใช้ Protocol UDP Port 67 สาหรับส่ ง data จาก
เครื่ องลูกข่ายไปยัง DHCPServer และใช้ Protocol UDP Pot 68
สาหรับส่ ง Data จาก DHCP Server ไปยังเครื่ องลูกข่าย
ขั้นตอนการทางานของ DHCP
 เครื่ อง Client ทาการค้นหาตาแหน่งที่อยูข่ อง DHCP Server บนระบบ
เครื อข่ายโดยการส่ งแมสเซจ DHCPDiscover ออกไปบนเครื อข่ายเพื่อร้องขอ
IP Address
 DHCP Server จะค้นหาหมายเลข IP Address จากฐานข้อมูลในเครื่ องเพื่อ
ไม่ให้ซ้ ากัน แล้วส่ งแมสเซจ DHCPOffer กลับไปให้เครื่ อง Client ที่ขอมา
 เมื่อเครื่ อง Client ได้รับหมายเลข IP Address แล้ว เครื่ อง Client จะส่ ง
สัญญาณตอบกลับ DHCPRequest มาให้ทราบ
 DHCP Server จะส่ งสัญญาณ DHCPAck กลับไปยังเครื่ อง Client เพื่อให้เริ่ ม
ใช้งานได้ และ DHCP Server จะเก็บหมายเลข IP Address นั้นเอาไว้ไม่ให้
ใครใช้
ตัวอย่างการทางานของ DHCP
ข้ อดี
 ช่วยให้การนาเครื่ องใหม่ๆเข้ามาติดตั้งในระบบได้ง่ายขึ้น
 DHCP จะทาหน้าที่จดั การ เรื่ อง IP Address ให้ทุกๆเครื่ องในระบบโดยอัตโนมัติ ผู ้
จัดงานระบบไม่ตอ้ งจาว่า เครื่ องไหน IP อะไร เพื่อจะได้ต้ งั IP ไม่ให้ซ้ ากัน.
 DHCP Server ที่ฉลาดจะต้องจ่าย IP ให้แต่ละเครื่ องไม่ซ้ ากัน และต้องเที่ยงตรง
ตลอดเวลาที่ทางาน.
ข้ อเสี ย
 บางครั้งบางเวลา IP Address ของ Windows เครื่ องสองเครื่ องหรื อหลายเครื่ อง ซ้ า
กันซึ่ งจะต้องแก้ปัญหานี้โดย Re-boot เครื่ องใหม่ หรื อ reset LAN Driver จนกว่าจะ
ไม่ซ้ ากันเอง
 เครื่ อง Boot แล้วแต่ดูเหมือนว่าเครื่ องต้องใช้เวลานานในบางจังหวะ (เพราะว่า
เครื่ องจะต้องพยายามควานหา DHCP Server ที่มีอยูใ่ นระบบก่อนเพื่อที่จะได้ IP
Address มาใช้กบั ตัวเอง) บางครั้ง DHCP Server ยังไม่ได้เปิ ดอยู่
ทาเพือ่ อะไร ?
 เป็ นมาตรฐานการสื่ อสารในระบบเครื อข่ายอย่างหนึ่ ง ใช้
สาหรับกาหนดหมายเลข/แจกจ่ายหมายเลข IP Address
(หมายเลขคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครื อข่าย
เพื่อให้มีหมายเลขไม่ซ้ ากัน)
DNS คืออะไร
( DNS ) ย่อมาจากคาว่า Domain Name System
หมายถึง ระบบจัดการแปลงชื่อไปเป็ นหมายเลข IP address โดย
มีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบลาดับชั้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลที่เรี ยกค้น
ได้อย่างรวดเร็ ว
การทางานของระบบ DNS
การทางานของระบบชื่อโดเมนนั้นทางานอยูบ่ นชั้นฟิ สิ คลั เริ่ มต้นจากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ซ่ ึ งทาหน้าที่เป็ น DNS Serverซึ่ งทางานด้วยซอฟแวร์ พิเศษชื่อว่า BIND
ที่ทาหน้าที่ในการรับส่ งข้อมูลระหว่าง DNS Server แต่ละเครื่ อง
ผ่าน DNS Photocal เมื่อมีคาร้อง ขอให้สืบค้นหาหมายเลข ไอพี
 กระบวนการทางานของ DNS ประกอบด้วย รี โซลเวอร์ (Resolver) ซึ่ งเป็ นโปรแกรม
ในเครื่ อง Clientที่ขอบริ การ DNS หน้าที่ของรี โซลเวอร์ คือรับคาสั่งจากโปรแกรม
ประยุกต์ที่ขอสอบถามข้อมูลจากเนมเซอร์ เวอร์ และนาผลลัพธ์ ที่ได้ส่งคืนให้แก่
โปรแกรมประยุกต์
 รี โซลเวอร์ ในยูนิกส์จะอาศัยแฟ้ ม /etc/resolv.confing ที่กาหนดว่าเครื่ องที่ใช้งานนั้น
อยูใ่ นโดเมนใดและต้องติดต่อกับเนมเซอร์ เวอร์ ใด

ตัวอย่างการทางานของ DNS
ข้ อดี
 คือ ถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่ องใหม่ หรื อย้ายเครื่ องเป็ น IP address ใหม่ ผูด้ ูแล
ระบบก็สามารถทาได้อย่างง่ายดาย โดยไปแก้ไขค่าที่กาหนดไว้ในกลไก
แปลง name-to-IP address เท่านั้น
ข้ อจากัดของระบบ DNS
 รับรู ้เฉพาะตัวอักษรละติน (ASCII character set) ใน RFC 1035 ระบุวา่
สัญลักษณ์ที่ใช้ได้ในโดเมนเนม คือ
 ตัวอักษร a ถึง z (case insensitive)
 เลข 0 – 9
 เครื่ องหมายยติภงั ค์ (-)
ทาเพือ่ อะไร ?

การเชื่อมต่อสื่ อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ ในระบบ internet นั้นใช้มาตรฐาน TCP/
IP ที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั ต้องมีหมายเลข IP Address ไม่ซ้ ากัน ซึ่ งใช้ เวลา
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน โดยจะอ้างถึงหมายเลขประจาตัวเครื่ องปลายทางที่เรา
ติดต่อได้ทนั ที โดยปกติเครื่ อง Web Server จะมี IP Address ทั้งนี้เกิดปัญหาในการ
จา เพราะว่า IP Address มีตวั เลขถึง 12 ตัว จากจุดนี้เลยได้มีการคิดที่จะแปลง IP
Address ให้เป็ นชื่อที่จาได้ง่าย Domain Name System จึงถือกาเนิดขึ้นเพื่อใช้ชื่อ
แทนที่หมายเลข IP ฉะนั้น DNS คือระบบการแปลงค่าระหว่าง IP Address และชื่อ
เครื่ อง(Host)

similar documents