gioi thieu lm hp - lienminhhtxhaiphong.org.vn

Report
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VÀ
DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Liên minh HTX và DN thành phố Hải Phòng là tổ chức
kinh tế - xã hội Hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của
Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố Hải
Phòng và Liên minh HTX Việt Nam
1. Tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết của
Trung ương và Thành phố về phát triển kinh tế tập thể,
kinh tế tư nhân. Tham mưu giúp Thành uỷ, HĐND,
UBND thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh
tế tập thể
Tọa đàm
tư vấn
thành
lập và TC
hoạt
động
HTX
thanh
niên
(Phối
hợp với
Đoàn
TNCS)
2. Tuyên truyền vận động phát triển thành viên, phối hợp với
các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động thành lập, phát triển
HTX, Liên hiệp HTX; tổ chức phong trào thi đua, tổng kết phổ
biến kinh nghiệm của các đơn vị điển hình tiên tiến trong khu
vực kinh tế tập thể và thành viên Liên minh.
3. Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp
các dịch vụ đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực,
triển khai các chương
trình, đề án, dự án phục vụ
cho việc hình thành và
phát triển HTX, liên hiệp
HTX, DN, các thành viên;
tổ chức các hoạt động liên
kết giữa các đơn vị để
nâng cao hiệu quả sản xuất
kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh của kinh tế
tập thể và thành viên
H. Đ/c Bùi Văn Mạnh -PCT Liên minh phát biểu khai
giảng Lớp học nâng cao tay nghề lao động kỹ thuật làng
nghề sản xuất cá giống Hội Am
4. Đại diện cho các thành viên, là đầu mối trong quan hệ, tổ chức các
hoạt động phối hợp, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước, tiếp nhận, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án hỗ
trợ, viện trợ để phát triển, HTX, Liên hiệp HTX, kinh tế tập thể, kinh
tế tư nhân và các thành viên theo quy định của pháp luật.
H. Hội nghị tiếp xúc thành viên là thương bệnh binh
5. Tập hợp nguyện vọng, nhu cầu của HTX, Liên hiệp HTX, DN và các
thành viên, đề xuất với Thành phố và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, giải quyết vướng mắc, đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp của HTX, Liên hiệp HTX, DN và các thành viên.
6. Tham gia kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chính sách pháp luật của
HTX, Liên hiệp HTX, DN và các thành viên theo quy định
7. Tham gia phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tổi chức Hội
nghị tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với các HTX với các Liên hiệp HTX,
các DN thành viên và các đơn vị thành viên khác thuộc Liên minh theo
chương trình công tác của thành phố.
8. Tham gia một số Ban chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan; tham gia
xét duyệt thi đua, xét tặng danh hiệu nghệ nhân thợ giỏi trong các HTX, Liên hiệp
HTX, DN thành viên và các đơn vị thành viên khác thuộc LM; thực hiện những nhiệm
vụ khác được Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, Liên minh HTX Việt Nam giao
Tham mưu giúp TU, HĐND, UBND thành
phố về lãnh đạo chỉ đạo phát triển KTTT
thành phố thời kỳ công nghiệp hoá, hiện
đại hoá
05 NHIỆM VỤ
Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của các HTX, Liên hiệp HTX, DN
thành viên.
Tuyên truyền, vận động phát triển HTX,
liên hiệp HTX và phát triển lực lượng
thành viên của Liên minh.
Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ cần thiết
cho các HTX và DN thành viên trong
việc thành lập và phát triển.
Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách
pháp luật về phát triển kinh tế tập thể.
Đại hội LM HTX&DN
Ban Chấp hành
Ban Thường vụ
Văn phòng
P.TCTV
P.Kiểm tra
Chủ tịch,
Ủy ban Kiểm tra
các Phó Chủ tịch
TT Hỗ trợ
THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN
TT Tư vấn
TT Đào tạo
Quỹ Hỗ trợ
Hơn 300 thành viên hoạt động
trong nhiều lĩnh vực
Cơ khí- xây dựng
Công nghiệp khác
Dịch vụ điện
Dịch vụ thương mại
HTX khác
Kinh doanh thương mại
THÀNH VIÊN
Nhà hàng
Nông nghiệp
Quản lý chợ
Thủ công mỹ nghệ
Thủy sản
Tín dụng
Vận tải bến bãi
HTX
Thành viên
chính thức
Liên hiệp HTX
Doanh nghiệp
(nhỏ và vừa)
Hội, Hiệp hội
ngành nghề
Thành viên
LM HTX & DN
Tổ chức kinh
tế xã hội
Thành viên
liên kết
Cơ quan đơn
vị sự nghiệp
Các tổ chức
kinh tế
ĐIỀU KIỆN LÀ THÀNH VIÊN
• Tự nguyện;
• Tán thành điều lệ của Liên minh HTX và DN;
• Có đơn tham gia được Liên minh HTX và DN
cấp giấy chứng nhận
Được hỗ trợ, tư vấn, cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin
kinh tế, pháp lý,KHCN, tài chính, tín dụng và các lĩnh vực
liên quan nhằm tạo điều kiện phát triển sxkd.
Được giúp đỡ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao
động nâng cao trình độ QL, SXKD ở trong và ngoài nước.
Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của
pháp luật.
Thảo luận, đề xuất kiến nghị các vấn đề cơ chế, chính sách,
pháp luật có liên quan; thảo luận và biểu quyết các công
việc theo Điều lệ của Liên minh HTX&DN.
Tham gia các chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm
trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và quốc tế.
Đề cử, ứng cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Liên
minh HTX&DN.KHCN
Được khen thưởng, hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen
thưởng khi có thành tích.
1
2
3
• Chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Điều lệ Liên minh
HTX&DN thành phố; Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành
Liên minh HTX&DN thành phố.
• Tham gia các hoạt động, phong trào do Liên minh HTX&DN tổ chức và
phát động. Thực hiện liên kết, hợp tác giữa các thành viên để giúp đỡ
nhau cùng phát triển.
• Xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị và đoàn kết hợp tác với các thành
viên khác trong Liên minh HTX&DN, với các tổ chức KTXH vì lợi ích
chung của đất nước và của cộng đồng; xây dựng đơn vị phát triển vững
mạnh toàn diện
4
• Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định
của Liên minh HTX&DN.
5
• Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Liên minh
HTX&DN

similar documents