استفاده از اطلاعات

Report
‫استفاده از اطالعات‬
Use of information
High level of IT usage
‫• استفاده از فناوری اطالعات‬
‫• مدیریت جامع اطالعات‬
Development – Comprehensive management of data
‫• ایجاد و ارایه اطالعات برای بیماران‬
Information for patients
Link to future agenda
‫• ارتباط با برنامه های آینده‬
• National Assembly for Wales
www.Assembly.wales .gov.uk
• National
AssemblyforWaleswww.assembly.wales.gov.uk
•  Department of Health http://www.doh.gov.uk
• NHS Information Authority
• http://www.nhsia.nhs.uk/def/home.asp
‫نقش چرخه اطالعات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫• ‪“Information is the basic building block of any system of standards and‬‬
‫• )‪quality’ (Kennedy Report, 2001, p. 394‬‬
‫اطالعات یكي از اساسي ترین اجزاي سیستم هاي استاندارد و كیفیت است‪ .‬‬
‫‐ به منظور حركت در جهت بهبود در كیفیت‪ ،‬سازمان ها نیاز به اطالعات خوب دارند‪ .‬داده هاي خوب براي‪:‬‬
‫‐ برنامه ریزي‬
‫‐ محاسبه دستمزد‬
‫‐ اجرا‬
‫‐ مدیریت‬
‫‐ ارزیابي خدمات‬
‫قسمت هاي مختلف بخش سالمت از وجود یك سیستم اطالعاتي منسجم در راستاي سالمتي و مراقبت‬
‫هاي اجتماعي منتفع خواهند شد‪ .‬یك چنین سیستمي باید نیازهاي اطالعاتي بیماران‪ ،‬كاركنان بالیني و‬
‫بخش هاي مختلف سالالمتي و مراقبت هاي اجتماعي را در برگیرد‪ .‬پیاده سازي و گسترش سیستم هاي‬
‫اطالعات سالمت منسجم و پایا منجر به توانمندسازي كاركنان بخش سالمت و تصمیم گیري در جهت‬
‫افزایش میزان پوشش‪ ،‬بهبود كیفیت و كارایي خدمات بخش سالمت مي گردد‪.‬‬
‫در بسیاري از كشورها بسیاري از سازمان هاي ارایه دهنده خدمات سالمت در همكاري با وزارت بهداشت‪،‬‬
‫دانشگاه ها‪ ،‬سازمان هاي غیردولتي و سایر مراكز ارایه دهنده خصوصي به پیشتیباني از سیستم هاي‬
‫یكپارچه سازي اطالعات از طریق ایجاد استانداردها و مكانیزم هاي تبادل اطالعات پرداخته اند‪.‬‬
‫چرخه طراحي مديريت اطالعات‬
‫•شناخت اهداف و استراتژيها ي حاكميت باليني‬
‫•شناخت فعاليتها و نتايج مورد انتظار‬
‫•تعيين اقالم قابل اندازه گيري محورهاي حاكميت باليني‬
‫•تعيين سنجه ها و روش اندازه گيري سياستگذاري و عملكرد‬
‫•تعيين شيوه سنجش كيفي داده هاي مرتبط‬
‫•تعيين شيوه گزارش گيري‪ ،‬گزارش دهي محورهاي حاكميت باليني‬
‫•تعيين روش جمع بندي و تحليل نتايج و بازخورد آن به تصميمات حوزه درمان‬
‫•تعيين روش پايش كيفيت و اعتبار داده ها‬
‫• پيش بيني مكانيزمهاي تامين محرمانگي و اعتماد بيمار‬
‫هدف‬
‫ابزار‬
‫روش‬
‫ارزش ها‬
‫ايمني بيمار ‪ /‬اطالعات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مستندات سياستگذاري براي ايمني بيمار‬
‫مستندات برنامه عملياتي براي ايمني بيمار‬
‫مستندات استانداردهاي ايمني ‪ ،‬ثبت شكايات و ثبت خطا در‬
‫بيمارستان‬
‫مديريت اطالعات خطاهاي پزشكي‬
‫مديريت اطالعات شكايات بيماران‬
‫مديريت اطالعات حوادث و وقايع بيمارستان‬
‫ايمني بيمار ‪ /‬اطالعات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آيا اطالعات مورد نياز شناسايي شده اند؟‬
‫ وجود چك ليست ارزيابي وضع موجود بر اساس اهداف و استراتژيهاي مستند‬‫ وجود شاخصهاي ايمني بيمار‬‫ تعريف و طبقه بندي خطاها‬‫آيا منابع دسترس ي به چنين اطالعاتي تعريف شده اند؟‬
‫ يادداشت بازبيني اطالعات پرونده بيمار؟‬‫ بانك تجربيات بيماران؟‬‫آيا در حال حاضر اندازه گيري مي شوند؟‬
‫ فرم گزارشدهي خطا‬‫ سيستم داوطلبانه يا اجباري گزارشدهي‬‫ فرآيند شناسايي خطاهاي هشداردهنده ‪،‬بدون آسيب‪ ،‬بخير گذشته‬‫ اندازه گيري شاخصهاي ايمني بيمار‬‫آيا داده هاي بدست آمده تحليل مي گردند؟‬
‫ فرآيند بازخواني خطاها و تفسير آنها بروش علي‬‫ فرآيند يادگيري سازماني از خطاها‬‫آيا براي تصميم گيري و اصالح نقايص بكار گرفته مي شوند؟‬
‫ فرآيند رفع نقص يا شكست پس از تحليل علي‬‫آيا به سياستگذاريها كمكي مي كنند؟‬
‫‪ -‬تهيه ساليانه گزارش ايمني بيمار در بيمارستان براي استفاده از آن در سياستگذاري‬
‫ليست مستندات‪/‬گزارش هاي مرتبط با ايمني بيمار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ساليانه‬
‫گزارش شبكه نگهداري تجهيزات‬
‫ساليانه‬
‫گزارش كنترل عفونت بيمارستاني‬
‫ساليانه‬
‫گزارش نظارت بر فضاي كار‬
‫حداكثر يك هفته پس از وقوع‬
‫گزارش وقايع هشدار دهنده‬
‫هر شش ماه يكبار‬
‫گزارش تحليلي وقايع و حوادث بيمارستاني‬
‫گزارش يافته هاي مميزي استريليزاسيون‬
‫ساليانه‬
‫ساليانه‬
‫گزارش يافته هاي مميزي نظافت بيمارستان‬
‫ساليانه‬
‫گزارش يافته هاي مميزي غذاي بيمارستان‬
‫گزارش فعاليتهاي اصالحي ‪/‬بهبود محور‬
‫ساليانه‬
‫فعال روي وب سايت‬
‫بانك اطالعات آنالين تجربيات بيماران‬
‫اثر بخش ي باليني‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫سياستها و استراتژيهاي مستند ترويج طبابت مبتني بر شواهد در‬
‫بيمارستان‬
‫مستندات برنامه ي عملياتي بيمارستان در ترويج طبابت مبتني بر شواهد‬
‫مانند تعيين معيارهاي رتبه بندي وتشويق گروهها يا بخشها براي طبابت‬
‫مبتني بر شواهد‬
‫تعيين واحد متولي پروژه هاي مميزي و پروژه هاي اثربخش ي باليني اوليه يا‬
‫ثانويه‬
‫يافته هاي پروژه هاي مميزي )‪ , (Clinical Audit‬و اندازه گيري‬
‫اثربخش ي باليني )‪(RCT‬‬
‫اثر بخش ي باليني‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آيا اطالعات مورد نياز شناسايي شده اند؟‬
‫ متون و شواهد باليني مرتبط ‪ -‬استانداردهاي باليني مرتبط‬‫ پروژه ها و يافته هاي مميزي باليني ‪ -‬سنجه هاي اثربخش ي باليني براي هر گروه بيماري‬‫ داده هاي شكايات بيماران‬‫آيا منابع دسترس ي به چنين اطالالعاتي تعريف شده اند؟‬
‫ فايل الكترونيك باليني بيماران ‪ +‬يادداشت بازبيني فني اطالعات پرونده بيمار؟‬‫ بانك تجربيات بيماران؟‬‫ بانك اطالالعات نتايج پروژه هاي مميزي باليني ؟‬‫ كامپيوترهاي شخص ي يا پرتابل براي دسترس ي بهنگام كليه اعضاي تيم باليني به شواهدمعتبر؟‬‫ راوندها و ژورنال كالبهاي مبتني بر شواهد؟‬‫آيا در حال حاضر اثربخش ي باليني اندازه گيري مي شود؟‬
‫ درصد انجام مميزي باليني به مجموع عملكرد باليني ؟‬‫ اندازه گيري خروجيهاي مطلوب عملكرد باليني بر اساس سنجه هاي هر دپارتمان؟‬‫آيا داده هاي بدست آمده تحليل مي گردند؟‬
‫ گزارش ساليانه مميزي باليني و گزارش ساليانه شكايات بيماران‬‫ گزارش پروژه هاي اندازه گيري اثر بخش ي باليني در هر دپارتمان‬‫آيا براي افزايش اثربخش ي باليني بكار گرفته مي شوند؟‬
‫ پيش بيني فرآيند اصالح يا بهبود در هر دپارتمان‬‫‪ -‬تهيه ساليانه گزارش فعاليتهاي ارتقاء اثر بخش ي راهكارها‪/‬چالشها‬
‫تناسب درمان با شرايط بيمار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫راهنماي باليني پزشكان و تيم باليني‬
‫راهنماي باليني بيمار‬
‫ابزاراستاندارد ارزيابي عملكرد باليني‬
‫بانك اطالعات نظريات و شكايات بيماران‬
‫بانك اطالالعات مميزي باليني‬
‫تناسب درمان با شرايط بيمار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آيا اطالعات مورد نياز شناسايي شده اند؟‬
‫ وجود راهنماي باليني پزشكان و تيم درمان‬‫ وجود راهنماي باليني بيمار‬‫ ابزار سنجش استانداردهاي باليني‬‫ طرح درمان بيماريها‬‫ پرونده باليني و مميزي باليني مرتبط‬‫آيا منابع دسترس ي به چنين اطالعاتي تعريف شده اند؟‬
‫ وبسايت ملي يا دانشگاهي راهنماهاي بومي شده ؟‬‫ دسترس ي به وبسايتهاي جهاني راهنماهاي باليني‬‫ فرم هاي راهنماي بيماران طراحي شده در هر بخش يا گروه ؟‬‫آيا در حال حاضر اندازه گيري مي شوند؟‬
‫ انجام مميزي باليني‬‫ بازبيني پرونده ها بصورت راندوم و مقايسه آن با راهنما‬‫آيا داده هاي بدست آمده تحليل مي گردند؟‬
‫ فرآيند تحليل نتايج مميزي باليني‬‫ فرآيند يادگيري باليني ازنتايج فوق‬‫آيا براي تصميم گيري و اصالح نقايص بكار گرفته مي شوند؟‬
‫‪ -‬فرآيند بازخورد مميزي به خود پزشكان و تيم باليني‪ ،‬اصالح و بهبود‬
‫كيفيت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫كيفيت اطالالعات‬
‫نقش نرم افزارهاي مديريت اطالعات بيمارستاني در كيفيت‬
‫اطالعات كيفيت خدمات‬
‫مستندات و زيرساختهاي كيفيت‬
‫سنجه هاي اندازه گيري كيفيت‬
‫كيفيت‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫آيا اطالعات مورد نياز شناسايي شده اند؟‬
‫ وجود اهداف كيفي در مستندات سياستگذاري و مديريت بيمارستان‬‫ وجود شاخصهاي اندازه گيري كيفيت در بخشها و خدمات متفاوت‬‫ شيوه هاي اندازه گيري استاندارد كيفيت‬‫ سنجش فعال و موثر رضايت بيماران حين و پس از بستري‬‫آيا منابع دسترس ي به چنين اطالعاتي تعريف شده اند؟‬
‫ واحد يا گروه متولي اندازه گيري شاخصهاي كيفيت بيمارستاني؟‬‫ بانك تجربيات و شكايات بيماران ؟‬‫ انعكاس اطالالعات كيفيت در نظام جامع اطالالعات بيمارستاني‬‫آيا در حال حاضر اندازه گيري مي شوند؟‬
‫ چك ليست كيفيت در بخشهاي مختلف‬‫ سيستم پايا و مستمر گردآوري و گزارشدهي اطالعات كيفي‬‫آيا داده هاي بدست آمده تحليل مي گردند؟‬
‫ فرآيند بازخواني اطالعات كيفيت خدمات و عملكرد بخشها‬‫ فرآيند رتبه بندي و رقابت پرسنل و بخشها بر سر كيفيت و روشهاي تشويق‬‫آيا براي تصميم گيري و اصالح نقايص بكار گرفته مي شوند؟‬
‫ فرآيند رفع نقايص كيفي پس از گزارش تحليلي كيفيت در بيمارستان‬‫آيا به سياستگذاريها كمكي مي كنند؟‬
‫‪ -‬تهيه ساليانه گزارش كيفيت خدمات در بيمارستان براي استفاده از آن در سياستگذاري‬
‫هدف از بهره گيري از اطالعات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افق بر روي شاخص هاي عملكرد باليني هر متخصص‬
‫بهبود دسترس ي به معيار شاخص هاي باليني تعيين شده‬
‫ايجاد بانك اطالالعاتي& برنامه انتشاراتي‬
‫هماهنگي با اصول حفاظت از اطالعات‬
‫بهبود ارتباطات داخلي‬
‫بدين منظور برخي بيمارستان ها به پياده سازي سيستم هاي ‪PCT ( Private‬‬
‫)‬
‫‪ Communication Technology Picture‬پرداخته اند‪ .‬هدف كلي از‬
‫اجراي اين سيستم ها پياده سازي و تفسير اطالالعات باليني و استفاده از آن ها‬
‫به منظور بررس ي‪ ،‬برنامه ريزي و بهبود كيفيت مراقبت بيمار مي باشد ‪.‬‬
‫مشاركت بيمار و محوريت او‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫حقوق بيمار‬
‫رضايت بيمار‬
‫مشاركت بيمار ( باال نگر)‬
‫محوريت بيمار‬
‫جبران خسارات براي بيمار‬

similar documents