PowerPoint Template

Report
รายงานค่าใช้จ่ายด้านพัสดุ
งบประมาณ 2555
ตุลาคม 2554
ถึง
กุมภาพันธ์ 2555
1 รายงานงบลงทุน
2 รายงานรายจ่ายค่าพัสดุ
3 วัสดุคงคลัง
4 ขายวัสดุการแพทย์
งบลงทุนในปี งบประมาณ 2555
1
โครงการเร่ งรั ดผลิตบัณฑิตฯ
32,678,600 บาท
2 โครงการไทยเข้ มแข็ง ICU
145,291,52 บาท(เพิม่ เงินรายได้สมทบ 1,840,000 บาท)
3 โครงการไทยเข้ มแข็ง DPL
649,183,600 บาท
งบลงทุนปี 2555
ประเภทงบประมาณ
จานวน
รายการ
งบประมาณ
วงเงิน
จ ัดหาแล้ว
แต่ย ังไม่เบิกจ่าย
วงเงิน
เบิกจ่ายแล้ว
ขออนุม ัติ
หมายเหตุ
งบอุดหนุน ปี 2555
1
โครงการเร่งร ัดผลิตบ ัณฑิตฯ
- ครุภณ
ั ฑ์ (ตัง้ งบฯ)
19
2,628,600
2,496,838
1,088,578
1,408,260
- ครุภณ
ั ฑ์ (ไม่ตงั ้ งบฯ)
1
-
500,000
(ส่งของแล ้ว
ระหว่างตรวจรับ)
500,000
- ทีด
่ น
ิ -สิง่ ก่อสร ้าง
2
30,000,000
-
-
- ค่าใช ้สอย
1
-
18,000
(ระหว่าง
ปรับปรุง)
18,000
23
32,678,600
3,014,838
1,088,578
1,926,260
รวม (1)
2
งบโครงการไทยเข้มแข็ง ICU 18 รายการ (ได้ร ับงบเมือ
่ ว ันที่ 28 ก ันยายน 2554)
- ครุภณ
ั ฑ์
- ทีด
่ น
ิ – สิง่ ก่อสร ้าง
รวม (2)
3
X
17
88,381,520
85,331,520
35,451,520
30,651,520
1
59,960,000
59,960,000
-
59,960,000
18
148,341,520
145,291,520
35,451,520
90,611,520
ยกเลิก
2 รายการ
ปั ญหา
งานก่อสร้ างช้ ากว่าแผน ~30 วัน
ต้ องขอชะลอการส่งมอบครุภณ
ั ฑ์ 5
รายการที่จะติดตังในห้
้ อง(37.49ล้ าน
งบเงินกู ้ DPL (อนุม ัติเงินงวดครงที
ั้ ่ 1 ว ันที่ 13 กพ.55 =56,913,610 บาท ครงที
ั้ ่ 2 ว ันที่ 23 กพ.55 =592,270,000)
- ครุภณ
ั ฑ์
20
664,632,100
649,183,610
-
649,183,600
รวม (3)
20
664,632,100
649,183,610
-
649,183,600
61
845,652,220
797,489,968
36,540,098
741,721,380
ิ้
รวมทงส
ั้ น
งบโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ(ค่าครุภณ
ั ฑ์)
รายการ
จานวน
ซื้อจ้างจริง
งบที่ได้รบั
เบิกจ่ายแล้ว
ขัน้ ตอนดาเนินการ
ครุภณ
ั ฑ์ (ตัง้ งบ)
19
2,628,600
2,496,838
1,088,578
ครุภณ
ั ฑ์ (ไม่ตงั ้ งบฯ)
1
-
500,000
-
ค่าใช้สอย
1
50,000
18,000
- งานซ่อม...อยูร่ ะหว่างทางาน
ทีด่ นิ -สิง่ ก่อสร้าง
2
30,000,000
-
- ยังไม่มเี รื่องขอจ้าง แบบยังไม่
23
32,678,600
3,014,838
รวม
- ครุภณ
ั ฑ์รวม 20 รายการ จัดซื ้อเป็ นครุภณ
ั ฑ์แล้ ว 18 รายการ
- ครุภณ
ั ฑ์ยกเลิก 2 รายการ
(1) รายการตู้ไม้ ใส่เอกสาร ฝ่ ายหอสมุดฯ ขอใช้ ของเก่า
(2) รายการโปรแกรม CS5 ลิขสิทธิ์ จัดซื ้อเป็ นวัสwww.themegallery.com
ดุ
ระหว่างตรวจรับ
(7รายการ) 4 รายการ = 231,260 บาท
รอของ
5 รายการ = 1,177,000 บาท
LCDอยูร่ ะหว่างตรวจรับ
เสร็จ
1,088,578
งบโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตฯ
ปรับปรุงสานักงาน ชัน้ 7
อาคารแพทยศาสตร์
• รูปแบบงานสถาปตั ยกรรมและราคากลางเสร็จแล้ว
• งานระบบไฟฟ้า คุณผิน แก้ไขแบบยังไม่เสร็จ
อยูร่ ะหว่างตกลงกับผูอ้ อกแบบ
15,000,000 บาท
• คุณจารุออกแบบระบบเสร็จแล้ว
ปรับปรุงห้อง Simulation Center ชัน้ 6 • งานสถาปตั ยกรรม คุณณัฎฐวุฒ ิ ศรีชาย ออกแบบ
ยังไม่แล้วเสร็จ
15,000,000 บาท
งบโครงการไทยเข้มแข็ง ICU ครุภณ
ั ฑ์ 17 รายการ, ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ
แผนการเบิกจ่าย
ครุภณ
ั ฑ์
ม.ค.55
ก.พ.55
มี.ค.55
เม.ย.55
ก.ค.55
แผน
20,541,520
7,010,000
7,900,000
12,390,000
37,490,000
85,331,520
ผล
22,109,500
5,442,020
7,900,000
-
-
35,451,520
** แผนเดิมกาหนดไว้สน้ิ สุดเดือนมีนาคม 55 (สัญญาสิน้ สุดวันที่ 15 มีนาคม 2555) แต่เนื่องจากมีครุภณ
ั ฑ์ 5 รายการ วงเงิน 37,490,000 บาท
ต้องติดตัง้ เครือ่ งหลังจากปรับปรุงหอผูป้ ว่ ยฯ เสร็จ (สัญญาปรับปรุงหอผูป้ ว่ ยฯ สิน้ สุดวันที่ 1 มิถุนายน 2555) คาดว่าจะติดตัง้ และทดสบระบบ
และเบิกจ่ายไม่เกินเดือนกรกฎาคม 55 จึงปรับแผนใหม่
40,000,000.00
35,000,000.00
เปอร์ เซ็นต์การเบิกจ่ายรวม
41.55%
25.91
งานก่อสร้างปรับปรุง ICU
รายงาน ณ วันที่ XX มี.ค. 2555 ได้ผลงาน XX%
(กาหนดจ่ายเงิ นงวด 1
เมื่อได้ผลงาน = 20%)
30.00
25.00
30,000,000.00
20.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00
9.26
10,000,000.00
6.38
5,000,000.00
-
15.00
งวดที่ 2
งวดที่ 3
10.00
กาหนดส่งงาน 3 มี.ค. 55
กาหนดส่งงาน 17 เม.ย.. 55
5.00
11,992,000
14,990,000
0.00
ม.ค. 55
ก.พ. 55
แผน
ผล
มี.ค. 55
เม.ย. 55
ก.ค. 55
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย
อยูร่ ะหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1
งวดที่ 1
กาหนดส่งงาน 18 ม.ค. 55
11,992,000
ปรับปรุงหอ
อภิบาล
ผู้ป่วยหนัก
งวดที่ 4
กาหนดส่งงาน 1 มิ.ย.. 55
20,986,000
งบโครงการไทยเข้มแข็ง ICU ครุภณ
ั ฑ์ 17 รายการ ที่เบิกจ่ายแล้ว จานวน 9 รายการ
ณ วันที่ 23 มี.ค. 2555
เครือ
่ งพยุงระบบไหลเวียนโลหิต (IABP)
จานวน 2 เครือ
่ ง
4,200,000 บาท
เครือ
่ ง X-Ray C-ARM พร ้อมเตียงสาหรับทาหัตถการ
Syringe Pump จานวน 70 ชุด
3,500,000 บาท
สาหรับถ่ายภาพได ้ในห ้อง Intervention
5,442,020 บาท
เครือ
่ ง Protable Echocardiography
เครือ
่ งช่วยหายใจ ชนิด Non Invasive
2,500,000 บาท
1,300,000 บาท
เครือ
่ งตรวจคลืน
่ สะท ้อนความถีส
่ งู +Vascular Probe
เครือ
่ งช่วยหายใจชนิดเคลือ
่ นทีไ่ ด ้
(Transport Ventilator) จานวน 5 เครือ
่ ง
910,000 บาท
1,999,500 บาท
เครือ
่ งช่วยหายใจ จานวน 15 เครือ
่ ง
15,000,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว
35,451,520
เครือ
่ งกระตุกหัวใจด ้วยไฟฟ้ าพร ้อมเครือ
่ งกระตุ ้นหัวใจ
จากภายนอก (Defibrillator + Pacemaker) จานวน 2 เครือ
่ ง
600,000 บาท
งบโครงการไทยเข้มแข็ง ICU ที่จดั หาแล้วเสร็จ แต่ยงั ไม่เบิกจ่าย จานวน 8 รายการ
เครือ
่ งควบคุม
อุณหภูมผ
ิ ู ้ป่ วย
เตียงไฟฟ้ า
จานวน 33 เตียง
(Hypo Hyperhermia)
เครือ
่ งติดตามสัญญาณชีพ
ชนิดเคลือ
่ นย ้ายผู ้ป่ วย
3,600,000 บาท
8,500,000 บาท
(แบบ Intervention)
1,500,000 บาท
เครือ
่ งตรวจไฟฟ้ าหัวใจ
แบบ 12 Leads
่ มต่อ
พร ้อมระบบเชือ
เข ้า HIS (EKG 12
Leads)
จานวน 290,000 บาท
ชุดติดตามสัญญาณชีพจรแบบ
สถานีกลางแบบ 2 จอ
เครือ
่ งสารองไฟสาหรับ
Central Monitor
(Central Monitor 2 จอ)
900,000 บาท
3,200,000 บาท
เครือ
่ งวัดปริมาณเลือดทีอ
่ อกจาก
หัวใจอย่างต่อเนือ
่ ง
ั่
เครือ
่ งติดตามสัญญาณชีพ 6 ฟั งก์ชน
ระหว่างตรวจรับ12,390,000 บาท
(EKG Monitor)
(Continous Cardiac Output)
31,500,000 บาท
390,000 บาท
แจ ้งชะลอการส่งของ
รอห ้องปรับปรุง
ไม่มท
ี เี่ ก็บ
(บริษัทโซวิค)
37,490,000 บาท
งบเงินกู้ DPL
ลาดับ
หน่ วยงาน
รายการ
จานวน
งบประมาณ
จานวนเงิ น
ขออนุมตั ิ ซื้อ
กาหนดส่งมอบ
1
ภ. รังสีวทิ ยา
เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จาลองการวางแผน
ทางรังสีรกั ษา
1
40,563,100
40,563,100 12 ส.ค. 55
2
ภ. รังสีวทิ ยา
เครือ่ งเร่งอนุภาคชนิดลารังสีซล่ี ะเอียด
1
71,758,800
71,500,000 เสนอลงนามสัญญา
3
ภ. รังสีวทิ ยา
เครือ่ งใส่แร่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ X-ray
1
35,879,400
35,800,000 2 ส.ค. 55
4
ภ. รังสีวทิ ยา
เครือ่ งฉายรังสีเร่งอนุภาคแบบ IGRT
1
116,608,000
113,000,000 เสนอลงนามสัญญา
5
ภ. รังสีวทิ ยา
เครือ่ งฉายรังสีเทคโนโลยีสงู แบบ Truebeam
1
215,276,400
215,000,000 เสนอลงนามสัญญา
6
ภ. รังสีวทิ ยา
เครือ่ งตรวจด้วยคลื่นเสียงความถีส่ งู
2
9,014,000
9,000,000 6 มิ.ย. 55
7
ภ. รังสีวทิ ยา
เครือ่ งตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก( MRI)
1
92,910,800
84,910,000 2 ส.ค. 55
8
ภ. รังสีวทิ ยา
ระบบวิเคราะห์และแสดงภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
1
3,375,800
3,375,800 6 มิ.ย. 55
9
ศ. ถันยเวชช์
เครือ่ งตรวจเต้านมด้วยคลื่นความถีส่ งู ระบบอัตโนมัติ
แบบสามมิติ
1
17,126,600
17,100,000 13 ก.ค. 55
10
ภ. โสต ศอ นาสิกฯ
เครือ่ งมือผ่าตัดประกอบเลเซอร์
1
4,507,000
4,500,000 26 มิ.ย. 55
11
ภ. โสต ศอ นาสิกฯ
ชุดผ่าตัดไซนัสและฐานกะโหลกส่วนหน้าแบบนาวิถี
1
5,787,000
5,780,000 26 มิ.ย. 55
งบเงินกู้ DPL
ลาดับ
หน่ วยงาน
รายการ
จานวน
งบประมาณ
จานวนเงิ น
ขออนุมตั ิ ซื้อ
หมายเหตุ
12
ภ. จักษุวทิ ยา
เครือ่ งรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์
ชนิด Double Frequency
1
2,163,400
2,155,000
13
ภ. จักษุวทิ ยา
เครือ่ งรักษาโรคตาด้วยลาแสงเลเซอร์
ชนิดลาแสงสีเขียวแบบ short pulse
1
2,343,600
1,760,000
14
ภ. ออร์โธปิดกิ ส์ฯ
เครือ่ งเอ็กซเรย์เคลื่อนทีช่ นิด ซีอาร์ม แบบสามมิติ
1
10,816,900
9,300,000 26 มิ.ย. 55
15
ภ. ออร์โธปิดกิ ส์ฯ
อุปกรณ์ผ่าตัดชนิดใช้เครือ่ งนาร่อง (Navigator System)
1
14,422,400
14,400,000 12 ก.ค. 55
16
ภ. ออร์โธปิดกิ ส์ฯ
อุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่งกล้อง
(Endoscope Spine Surgery)
1
4,326,700
1,760,000
17
บริการพยาบาล
เตียงผ่าตัด
1
5,318,200
4,326,000 26 มิ.ย. 55
18
บริการพยาบาล
เตียงผูป้ ว่ ยไฟฟ้า
18
2,515,600
4,751,810 26 มิ.ย. 55
19
ภ. ศัลยศาสตร์
เครือ่ งเอ็กซเรย์เคลื่อนทีช่ นิด ซีอาร์ม แบบสามมิติ
(3D C-ARM)
1
4,613,600
4,570,000
20
ภ. สูต-ิ นรีเวชฯ
ตูป้ ฏิบตั เิ ตรียมไข่เพื่อการผสมเทียมร่วมกับ
เลีย้ งตัวอ่อนระบบปิด
1
5,304,800
5,275,000
664,632,100
649,183,600
รวม
13 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
13 มิ.ย. 55
26 มิ.ย. 55
26 มิ.ย. 55
อาคารศูนย์อบุ ตั ิ เหตุ 756,800,000 บาท
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
รวม
554,734,400
202,065,600
756,800,000
รวมเงิ นจ่ายสะสมถึงงวดที่ 25 = 608,845,600 บาท
งวดที่ 26 – 30 ใช้เงิ นรายได้ 147,954,400 บาท
กาหนดส่งมอบภายใน 925 วัน จานวน 30 งวด
ส่งมอบภายใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
300,000,000
ปี 2554 ได้รบั งบ 64,710,000 บาท
เบิ กจ่ายคืนเงิ นรายได้งวด 18, 19
ใช้เงิ นงบประมาณ 64,710,000 บาท
และเงิ นรายได้ 12,483,600 บาท
ปี 2555 ได้รบั งบ 228,474,400 บาm
เบิ กจ่ายงวด 24-25 = 25,731,200 บาท
เบิ กจ่ายคืนเงิ นรายได้งวด 14, 15, 16,
17, 20, 21, 22, 23 = 202,743,200 บาท
261,550,400
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
-
ไม่ได้รบั งบ53
ใช้งบ51-52
งปม. 2551 =
150,000,000
งปม. 2552 =
111,550,000
รวม = 261,550,000
เบิ กจ่ายถึงงวด 12
= 248,608,800
-
-
2551
-
212,206,800
เงินงบประมาณ
เงินรายได ้
109,357,600
25,731,200
-
-
2552
2553
2554
2555
ได้รบั เงิ นงวด
ปี 2555 (9 ก.พ.55)
228,474,400 บาท
กาหนดส่งตามสัญญา
งวดที่ 26 = 24ธค.54
งวดที่ 27 = 23มค.55
งวดที่ 28 = 22กพ.55
งวดที่ 29 = 23มีค.55
งวดที่ 30 = 26กค.55
ยังไม่รวมการขยายเวลากรณี
แก้ไขงานเพิม่ เติม
รายจ่ ายจัดซือ้ จัดจ้ าง
วงเงินอนุมตั ซิ อ้ื /จ้าง/เบิกจ่าย
858,888,558
งบดาเนินงาน
534,476,993
วัสดุ 499,586,408
คชส. 34,890,585
งบลงทุน
324,411,565
เบิกจ่าย
551,882,274
ครุภณ
ั ฑ์ 199,313,529
สิ่งก่อสร้าง 125,098,037
บริ จาค/รับ
ฝาก
รายได้สะสม
54.39%
ประเภทรายจ่าย
วัสดุ
กองทุนวิจยั
1%
งบประมาณ
15%
ซ่ อมครุ ภณั ฑ์
2.22%
รายได้
30%
ซ่ อมอาคาร/จ้าง
เหมา
1.68%
เช่าครุ ภณั ฑ์
1.92%
วัสดุ
50.18%
อนุมตั ิ ซื้อ/จ้าง
งบประมาณ
ทุกประเภทเงิ น
ครุ ภณั ฑ์
15.58%
วงเงินอนุมตั ิ ซื้อ / เบิกจ่าย
ที่ดิน-สิ่ งก่อสร้าง
28.40%
รายได้
รายได้สะสม
บริ จาค/
รับฝาก
กองทุนวิ จยั
รวมเบิ กจ่าย
งบ 2555
499,586,408
23,910,788
118,699,746
134,348,224
-
-
276,958,758
ซ่อมครุภณ
ั ฑ์
20,325,006
2,413,066
3,561,779
6,291,996
-
-
12,266,841
ซ่อมอาคาร/
จ้างเหมา
12,468,305
555,713
3,155,409
5,581,892
-
-
9,293,014
เช่าครุภณ
ั ฑ์
2,097,274
789,198
198,000
9,629,205
-
-
10,616,403
รวมงบ
ดาเนิ นงาน
534,476,993
27,668,764
125,614,934
155,851,317
-
-
309,135,016
ครุภณ
ั ฑ์
199,313,529
28,801,098
33,918,939
17,107,301
1,751,200
4,411,582
85,990,120
ทีด่ นิ -สิง่ ก่อสร้าง
125,098,037
25,731,200
2,976,736
127,200,557
-
848,645
156,757,138
รวมงบลงทุน
324,411,565
54,532,298
36,895,675
144,307,858
1,751,200
5,260,227
242,747,258
รวมวงเงิ นปี 55
858,888,558
82,201,062
162,510,609
300,159,175
1,751,200
12,939,375
551,882,274
50.18%
56.01%
43.99%
หน่วยงาน
เบิกจ่าย
ม.ค. 54
คงเหลือ
ม.ค. 54
กุมภาพ ันธ์ 2555
ร ับเข้า
เบิกจ่าย
อ ัตราหมุนเวียน
คงเหลือ
ม.ค. 54
ก.พ. 55
1.37
1.21
1.26
1.07
3.03
1.33
0.81
0.73
1.75
1.89
1.50
2.42
1
3
2
5
ฝ่ ายเภสัชกรรม
84,609,453
116,266,170
64,277,170
82,151,658
99,736,529
คลังพัสดุ
12,242,166
15,476,919
9,324,301
12,077,739
12,965,638
ห ้องผ่าตัด
4,425,912
13,426,913
9,733,569
9,895,774
13,184,927
10,138,860
8,262,623
8,145,788
9,527,843
6,950,212
พยาธิ
3,261,638
5,718,871
2,883,129
2,928,329
5,542,406
ออร์โธฯ
4,829,439
7,227,773
3,663,969
3,312,910
8,010,846
590,004
326,774
565,891
608,196
284,469
0.55
0.47
108,266
97,508
1.60
0.90
130,912
54,796
0.43
0.42
รังสี
ศูนย์อป
ุ กรณ์
จ่ายผ่ากลาง
ขายวัสดุการแพทย์
เวชภัณฑ์กลาง
ช่ วยขอข้ อ139,924
มูลออร์ โธ,อายุ65,849
ร
87,532
ขอทราบกลุ่ม58,707
รายการที่สต๊127,000
อก
137,294
4
4,320,984
1,472,111
3,944,711
4,267,854
1,504,414
0.34
0.35
โภชนาการ
159,624
274,311
614,899
594,787
294,760
1.72
0.50
อายุรศาสตร์
408,226
3,426,034
161,899
479,527
3,108,089
8.39
6.48
1,201,647
432,094
1,044,758
1,015,789
461,063
0.36
0.45
16,102
449,024
1,037
10,292
439,769
27.89
42.73
ทันตกรรม
649,760
1,655,108
446,140
583,515
1,447,917
2.55
2.48
วิศวกรรมซ่อมบารุง
418,890
148,173
423,018
483,941
87,250
0.35
0.18
1,201,647
2,187,138
736,428
534,197
2,387,978
1.81
4.47
จักษุ
367,229
1,668,661
2,432,621
1,407,038
1,392,811
4.54
0.99
โสต ศอ นาสิกฯ
204,375
261,204
139,906
130,810
270,338
1.28
2.07
129,278,227
178,878,534
108,731,764
130,249,375
158,221,719
1.38
1.21
่ มบารุงฯ
ศูนย์ซอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคหะบริการ
รวม
5
2
1
4
3
17
การเบิกจ่าย, การรับเข้า, ยอดคงเหลือวัสดุคงคลังของคลังพัสดุ
ปี งบประมาณ 55
ยอดเบิก
ยอดรับ
คงคลัง
อัตรา
หมุนเวียน
อัตราการ
ให้บริการ
ต.ค. 54
13,990,825
14,819,549
14,391,872
1.03
92.77
พ.ย. 54
13,524,791
20,420,732
21,426,224
1.58
93.23
ธ.ค. 54
12,209,445
9,194,693
18,383,013
1.51
92.12
ม.ค. 55
12,242,166
9,377,824
15,476,919
1.26
94.08
ก.พ. 55
12,077,739
9,324,301
12,965,638
1.07
94.32
เฉลีย่ ปี 55
12,764,308
12,627,379
16,528,733
1.29
93.31
เฉลีย่ ปี 54
12,148,287
12,114,247
15,176,524
1.25
94.72
เฉลีย่ ปี 53
11,930,371
12,190,534
12,678,552
1.06
93.39
เฉลีย่ ปี 52
10,873,527
10,591,475
13,670,272
1.26
90.96
เฉลีย่ ปี 51
9,579,989
9,486,630
13,827,070
1.44
95.22
เปรียบเทียบการรับเข้า – เบิกจ่าย – คลังเหลือ
“วัสดุประเภทเครื่องแต่งกาย”
เบิกออก
รับเข้า
คงเหลือ
ยอดเบิกออก
ยอดรับเข ้า
1,841,673
646,839
3,532,932
พ.ย.
1,492,063
1,448,920
3,495,591
3,000,000.00
ธ.ค.
624,183
364,997
3,228,499
2,000,000.00
ม.ค.
1,620,347
657,033
2,041,962
ก.พ.
1,135,997
508,801
1,637,895
รวม
6,714,262
3,626,590
-
3,500,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
ต.ค.
การร ับเข้าว ัสดุทก
ุ ประเภท
พ.ย.
5%
0%
การแพทย์
0%
9%
โฆษณาฯ
สานักงาน
4%
76%
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
การเบิกจ่ายว ัสดุทก
ุ ประเภท
0%
6%
Poly. (ยอดคงเหลือ)
4,000,000.00
ต.ค.
9%
ยอดคงเหลือ
11%
0%
0%
การแพทย์
โฆษณาฯ
สานักงาน
5%
งานบ ้าน
บริโภค
แต่งกาย
ไฟฟ้ า
ก่อสร ้างฯ
งานบ ้าน
4%
71%
0%
บริโภค
แต่งกาย
ไฟฟ้ า
ก่อสร ้าง
แนวโน้ มการเบิกจ่าย, การรับเข้า, ยอดคงเหลือ
25,000,000
ยอดเบิกรวม
(จ่ายออก)
ยอดรับเข ้ารวม
ยอดคงเหลือ
วัสดุคงคลัง
Poly. (ยอดคงเหลือ
วัสดุคงคลัง)
20,000,000
เดือนพย.มีการรับเข้า
สูงเพื่อสารองน้าท่วม
ทาให้ยอดรับเข้า
เดือนธค.-มค.ลดลง
15,000,000
10,000,000
5,000,000
เฉลีย
่ ปี
2551
เฉลีย
่ ปี
2552
เฉลีย
่ ปี
2553
เฉลีย
่ ปี
2554
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
แนวโน้ มการให้บริการได้
ม.ค.
ก.พ.
แนวโน้ มอัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง
100.00
2.00
95.00
1.50
90.00
1.00
85.00
0.50
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ขายวัสดุการแพทย์
ผลการขายวัสดุการแพทย์
2554
2555
ต.ค. 53 – ก.พ. 54
ต.ค. 54 – ก.พ. 55
ยอดขายผูป้ ว่ ยใน
15,988,915
14,839,364
2,924,019
ยอดขายผูป้ ว่ ยนอก
4,632,846
5,198,116
1,025,539
20,000,000.00
คลินิก, โรงพยาบาลอื่นๆ
2,045,335
1,841,559
436,690
15,000,000.00
รายการ
ก.พ. 2555
ยอดขาย
2555
2554
25,000,000.00
10,000,000.00
รวมยอดขายทัง้ หมด
22,667,096
21,879,039
4,386,248
6,358,559
5,632,618
1,023,417
29,025,655
27,241,657
5,409,665
192,223
179,221
193,202
ต้นทุนวัสดุทข่ี าย (1)
18,574,093
17,964,511
3,595,893
ต้นทุนหัตถการ (2)
4,091,981
3,556,835
671,961
22,666,075
21,521,346
4,267,854
กาไรขัน้ ต้นก่อนหักค่าใช้จ่าย
6,359,580
5,720,311
1,141,811
% กาไรขัน้ ต้นต่อต้นทุนวัสดุ
28.06
26.58
26.75
ยอดขายหัตถการทีไ่ ม่คดิ ราคา
ยอดขายรวมหัตถการ
เฉลีย่ ต่อวัน
5,000,000.00
-
ต้นทุน
รวมต้นทุนวัสดุ (1) + (2)
กาไร
ยอดขายลดลงเนื่ องจากในปี งบประมาณ
2555 มีการจากัดปริ มาณสังซื
่ ้อผลกระทบ
จากสถานการณ์ อทุ กภัย
รายการที่ยอดขายสูง 10 ลาดับแรก ก.พ. 55
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน
1.
IV. Set ใช้กบั เครือ่ งปมั ๊ Terumo
236,379
2.
Adventage Strip (Hemoglucotest)
230,700
3.
Semi Permanent Catheter (TalPalidrome) 14.5F23/36 cm
142,025
4.
131,100
5.
Semi Permanent Catheter (TalPalidrome) 14.5F23/40 cm
ชุดวัดปริมาตรปสั สาวะก่อนใส่ขวด
6.
Dressing ชนิดตาข่ายเคลือบ Hydrocoliod 15 * 20 cm.
113,306
7.
109,114
8.
Pressure Transducer with Fulsh Device
Volutrol Set ใช้กบั เครือ่ งปมั ๊ Terumo
9.
จุกยางสาหรับฉีดยา (Heparin Injection Plug)
94,182
10.
Stomahesive Flange 45 mm
79,488
122,264
107,675
Add your company slogan

similar documents