اصول مراقبت اورژانس در ترومای شکم

Report
‫دکترمحمدحسین مقیمی‬
‫اصول مراقبت اورژانس‬
‫درترومای شکم‬
‫ترومای شکم‬
‫‪‬بالنت‬
‫‪‬نافذ‬
‫ترومای نافذ‬
STAB
SHOT GUN
GUN SHOT
‫عوامل مؤثر‬
‫‪‬مکانیسم تروما‬
‫‪‬عوامل زمینه ای‬
SURVEY
Primary
Secondery
Tertiary
‫روش های تشخیصی‬
1-RADIOGRAPHY
2-FAST
3-CT SCAN
4-DPL
5-LAPARASCOPY
6-LAPARATOMY
‫باتشکرازتوجه‬
‫حضارمحترم‬

similar documents