รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Report
นโยบายการบริหารงาน
กระทรวงสาธารณสุข
ร ัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงสาธารณสุข
ิ ธวณรงค์)
(นพ.ประดิษฐ สน
่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ร ัฐมนตรีชว
(นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว)
ั ัศน์
วิสยท
ภายในทศวรรษต่อไป คนไทย
้
ทุกคนจะมีสข
ุ ภาพแข็งแรงเพิม
่ ขึน
เพือ
่ สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศทงทางตรง
ั้
และทางอ้อมอย่างยง่ ั ยืน
พ ันธกิจของการทางาน
ิ ธิภาพ คุณภาพ
• พ ัฒนาระบบสุขภาพให้มป
ี ระสท
่ เสริมสุขภาพ ป้องก ันและร ักษา
ทงด้
ั้ านการสง
โรค รวมทงฟื
ั้ ้ นฟูสภาพ เป็นระบบทีม
่ ค
ี วามมน
่ ั คง
สามารถสร้างรายได้ให้ก ับประเทศ
• มีการทางานประสานก ันแบบบูรณาการทงั้
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐ
ั ัศน์และสนองต่อ
และภาคเอกชนเพือ
่ บรรลุวส
ิ ยท
นโยบายของร ัฐบาล
• พ ัฒนาระบบการทางานทีข
่ ับเคลือ
่ นไปสู่
เป้าหมายระหว่างผูท
้ างานร่วมก ัน ตลอดจนเกิด
คุณค่าต่อยอดและความเข ้าใจซงึ่ ก ันและก ัน
ภารกิจงานเร่งด่วน
• พ ัฒนาระบบฉุกเฉินเพือ
่ รองร ับอุบ ัติเหตุ
่ งเทศกาลทีก
โดยเฉพาะในชว
่ าล ังจะเข้ามาถึง
• การดูแลกลุม
่ ต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ผูส
้ ูงอายุ
และผูด
้ อ
้ ยโอกาส ผ่านศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์พงึ่ ได้และโครงการ EWEC
• การแก้ปญ
ั หาผูต
้ ด
ิ ยาเสพติดทงในด้
ั้
านการ
ป้องก ันและการบาบ ัดร ักษา ให้เกิดการค ัด
กรองแบ่งกลุม
่ รูปแบบการร ักษา ตลอดจน
การติดตามแบบใหม่
• การปร ับปรุงคุณภาพด้านการบริการ
่ การลดคิวและระยะเวลารอ
ประชาชน เชน
คอยการร ับบริการของผูป
้ ่ วย
• ประชาชนทุกคร ัวเรือนมีหมอใกล้บา้ นใกล้ใจ
ติดต่อได้ทก
ุ เวลา
ภารกิจงานเร่งด่วน
่ เด็ก สตรี
• การดูแลสุขภาพตามกลุม
่ ว ัย เชน
่
ผูส
้ ง
ู อายุตามนโยบายร ัฐบาล และกลุม
่ โรคเชน
โรคเบาหวาน ภาวะความด ันโลหิตสูงทีม
่ ภ
ี าระ
้ นสูง
โรคแทรกซอ
• การขยายการบูรณาการการจ ัดบริการผูป
้ ่ วยที่
เป็นปัญหาสาค ัญของประเทศของสามกองทุน
่ ผูป
เชน
้ ่ วยมะเร็ง
• โครงการในพระราชดาริทก
ุ โครงการ
ิ ธิภาพ
• การทบทวนงบลงทุน DPL ให้มป
ี ระสท
คุม
้ ค่า ตรงต่อความต้องการ และการจ ัดเตรียม
งบประมาณปี 2557 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
มกราคม 2556
นโยบาย
ปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.ณรงค์ สหเมธาพ ัฒน์
ปล ัดกระทรวงสาธารณสุข
่ เสริมสุขภาพ
กระบวนการสง
• กาหนดเป้าหมาย มาตรการ ตามกลุม
่ อายุ
เชงิ ประเด็นและนโยบายทีส
่ าค ัญของร ัฐบาล
กลุม
่ อายุ/ประชากร
o เด็กและสตรี
(EWEC)
o 0-6
o ว ัยรุน
่
o ว ัยแรงงาน
o สูงอายุ
o ผูพ
้ ก
ิ าร
ประเด็น
โครงการพระราชดาริ
อาหารปลอดภ ัย
้ ร ัง
โรคเรือ
สุขภาพผูน
้ าศาสนา
(พระสงฆ์)
่ แท๊กซ ี่
o อืน
่ ๆ เชน
o
o
o
o
2.การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)
• ปร ับแนวคิดการจ ัดระบบบริการ
เพือ
่ จ ัดทาแผนทร ัพยากร
• จ ัดบริการเพือ
่ แก้ไข ปัญหาสุขภาพ
้ ที่
ในพืน
้ ร ัพยากรทีม
• ใชท
่ อ
ี ยูใ่ นเครือข่าย
ร่วมก ัน ตงแต่
ั้
รพ.สต. ถึง รพศ.
2.การพ ัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(Service Plan)
• เริม
่ ที่ 8 ประเด็น
1) โรคห ัวใจและหลอดเลือด (NCD เบาหวาน
ความด ัน)
2) มะเร็ง
3) อุบ ัติเหตุ
4) ทารกแรกเกิด, อนาม ัยแม่และเด็ก
5) สุขภาพจิต และจิตเวช
6) ปัญหาบริการ ใน 5 สาขา
ั อายุรกรรม เด็ก กระดูก)
(สูต ิ ศลย
7) ปัญหาเฉพาะ (ตาและไต)
่
8) ปัญหาบริการด้านอืน
่ ๆ เชน
การฟื้ นฟูสภาพ , การจ ัดบริการเขตเมือง
4 เข็ มมุง
่
เข็มมุง
่ ที่ 1 : พ ัฒนาระบบบริการตาม Service Plan
1.1 เพือ
่ ให ้ประชาชนได ้รับ Insurance ครอบคลุม 100%
Accessibility มากกว่า 90% Quality ครอบคลุม 100%
1.2 เพือ
่ พัฒนาเป็ นเครือข่ายบริการไร ้รอยต่อมีเครือข่ายใน
จังหวัดชลบุร ี (ระดับ S) (ระดับ M1) (ระดับ M2)
1.3 เพือ
่ ให ้หน่วยบริหาร หน่วยบริการ ในจังหวัดชลบุรี มี
การดาเนินการตามแผนโครงสร ้าง แผนทรัพยากรและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
เข็มมุง
่ ที่ 2 : พ ัฒนาระบบข้อมูลของ สสจ.ชลบุร ี และ
หน่วยบริการทุกระด ับ
2.1 เพือ
่ พัฒนาระบบข ้อมูลเป็ น Electronic Report
2.2 เพือ
่ พัฒนาข ้อมูลการคัดกรองประชาชนทัง้
ี่ ง
1,300,000 คน แยกตามกลุม
่ สภาวะ เป็ นกลุม
่ ดี เสย
ป่ วยเรือ
้ รัง และหรือพิการ
2.3 เพือ
่ พัฒนาข ้อมูลการให ้บริการ 21 แฟ้ ม 12 แฟ้ ม
และการคืนข ้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยาบาลชุมชน
ไปยัง รพ.สต.
2.4 เพือ
่ พัฒนาข ้อมูลการเงินการคลังของหน่วยบริการ ,
Unit cost
2.5 เพือ
่ พัฒนาให ้ สสจ.ชลบุร ี เป็ น Data Center ของ
้
ระบบข ้อมูลสาธารณสุขโดยใชระบบของศู
นย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (สป.)
ั
เข็มมุง
่ ที่ 3 : พ ัฒนาศกยภาพของบุ
คลากร
3.1 มุง่ เน ้น On The Job Training
3.2 ใช ้ CBL เป็ นเครือ
่ งมือในการพัฒนา (Hospital based
+ Community based) พัฒนาแพทย์ทป
ี่ รึกษา และ นสค.
3.3 พัฒนาทีมนิเทศงานปฐมภูมข
ิ องอาเภอ
้ ที่
เข็มมุง
่ ที่ 4 : พ ัฒนาระบบ Implement งานในพืน
4.1 ใช ้ SRM เป็ นเครือ
่ งมือบูรณาการทุกภาคสว่ นในพืน
้ ที่
โดยเฉพาะ อปท.
4.2 วิเคราะห์ข ้อมูลสุขภาพประชากร แยกรายตาบล
โดยเฉพาะกลุม
่ CANDO เพือ
่ กาหนดพืน
้ ทีเ่ ป้ าหมาย
4.3 จัดทาโครงการทีม
่ งุ่ เน ้นให ้เกิด Impact ในการ
เปลีย
่ นแปลงสุขภาพทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในประชาชน กลุม
่ เป้ าหมาย (10
prevention 20 prevention 30 prevention)
4.4 มีคณะกรรมการกลัน
่ กรองโครงการระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด
แนวทางการดาเนินงาน
1. แต่งตัง้ คณะทางาน 4 ชุด
ชุดที่ 1 การจัดทา Service Plan
ชุดที่ 2 การพัฒนาระบบข ้อมูล
ั ยภาพของบุคลากร
ชุดที่ 3 พัฒนาศก
ชุดที่ 4 พัฒนาระบบ Implement งานในพืน
้ ที่
2. กาหนดเป้ าประสงค์ และตัวชวี้ ด
ั ในแต่ละเข็มมุง่
3. วิเคราะห์สว่ นขาดและสนับสนุน Input ให ้แก่
หน่วยบริการทุกระดับ
4. จัดทา Flow chart กระบวนการพัฒนา เพือ
่ การ
ื่ สารทุกระดับ
สอ
5. จัดทาผังกากับงาน และประเมินผลทุก 2 เดือน
6. สรุปผลงานตามเข็มมุง่ ทัง้ หมด ในเดือน
กันยายน 2556
...สว ัสดี...

similar documents