๓.๑.๒ ติดตามงบลงทุน

Report
งาน CFO
•
•
•
•
ติดตาม 4
ติดตามงบปี 2557 (งบปี เดียว)
ติดตามงบ SP2 และ งบDPL
งบผูกพันปี 2551 – 2556
งบคาเสื
่ ่ อมปี 2552 - 2556
นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล
ผูอ้ ำนวยกำรโรงพยำบำลพัทลุง
2 พฤษภำคม 2557
สรุปภาพรวมการติดตามงบฯ
หน่วยบริการ
สสจ.พัทลุง
รพท.พัทลุง
สสจ.สตูล
รพ.สตูล
สสจ.ยะลา
รพศ.ยะลา
สสจ.สงขลา
รพท.สงขลา
งบปี
งบ SP2 งบผูกพันปี
2557 (งบ และ งบ
2551 –
ปี เดียว)
DPL
2556
1
1
1
-
2
3
งบคา่
เสื่ อมปี
2552 2556
22
7
8
8
2
35
3
สรุปภาพรวมการติดตามงบฯ
หน่วยบริการ
สสจ.ปัตตานี
รพท.ปัตตานี
สสจ.ตรัง
รพศ.ตรัง
สสจ.นราธิวาส
รพท.นราธิวาส
รวม
งบปี
งบ SP2 งบผูกพันปี
2557 (งบ และ งบ
2551 –
ปี เดียว)
DPL
2556
3
1
1
2
9
2
3
1
6
งบคา่
เสื่ อมปี
2552 2556
15
12
2
123
รายงานความก้ าวหน้ า
การเบิกจ่ ายงบประมาณปี 57
การเบิกจายงบประมาณปี
2557
่
แยกตามเขตบริการ
80.83
90
80.37
78
80 66.3869.28
67.37
65.83
คาเฉลี
ย
่
62.23
58.7
่
70
ปท.60.87%
60
51.89
48.6949.93
4ย
43.5
คณาเฉลี
่ เมย
ปท.57
่
50
58.96%
40
ณ 28 กพ 57
19.2419.4719.42
30
19.74
19.59
16.56 12.01
11.35
11.76
20
7.29
9.52
9.64
8.65
10
คาเฉลี
ย
่
่
0
ปท.13.39%
ณ 4 เมย 57
คาเฉลี
ย
่ ปท.
่
8.49%
ณ 28 กพ
57
เบิกจายรวม
PO
่
เบิกจายไม
รวม
PO
่
่
จากระบบ GFMIS ขอมู
้ ล ณ
การเบิกจายงบประมาณปี
57
่
เขตบริการสุขภาพ 12
97.3
95.29 98.9998.21
100
71.27
80
20
85.487.5
77.22
57.85
60
40
78.18
42.52
22.87
20.43
2.574.42
22.76
29.22
16.69
5.96
23.33 21.05
21.93 15.31
9.12
13.11
3.36
3.09
6.45
คาเฉลี
ย
่ รวม
่
PO
65.83%
0
คาเฉลี
ย
่ ไม่
่
รวม PO
11.76%
รวม PO (กพ.57)
รวม PO (เมย.57)
ไมรวม
PO (กพ.57)
่
ไมรวม
PO (เมย.57)
่
จากระบบ GFMIS ขอมู
้ ล ณ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
การเบิกจายงบประมาณปี
57
่
เขตบริการสุขภาพ 12(หมวด
รายจาย)
่
99.62
92.83
97.06
94.21
71.05
59.52
69.1
87.85
82.46
78.25
77.92
63.2
คาเฉลี
ย
่
่
ครุภณ
ั ฑ์
80.08%
คาเฉลี
ย
่
่
สิ่ งกอสร
าง
่
้
62.4%
19.34
8.31
ครุภณ
ั ฑ(รวมPO)
์
สิ่ งกอสร
่
้าง(รวมPO)
จากระบบ GFMIS ขอมู
้ ล
ติดตามความกาวหน
การ
้
้ า เครือขายบริ
่
ที่ 12 (งบปี 2557)
ความกาวห
้
จังห
วัด
หน่วย
บริการ
รายการ
น้า
ณ 31 มีค
57
ความกาวหน
้
้า
ณ 28 เมย 57
มีผมายื
น
่
เสนอขอใช้เงิน
ู้
ซองราย
จากศูนย ์ ICT
เดียว
สป.สธ. เพือ
่ ขอ
เปิ ดซองวันที่ ดาเนินการสอบ
26 มีนาคม ราคาใหม่
2557
ตรวจสอบ
คุณ
ลักษณะไม่
ตรงตามที่
กาหนด
ตรัง 2.รพ.สิ อาคารอุบต
ั เิ หตุ ไดผู
้ รั
้ บจ้าง ลงนามใน
พัทลุ 1.สสจ. เครือ
่ งสารอง
ง
พัทลุง ไฟฟ้า ขนาด
10 KVA (ระบบ
ไฟฟ้า 3
เฟส)
(ราคา
245,000 บาท)
หมายเหตุ
ดาเนินการ
ประกาศสอบ
ราคาใหม่
ลาช
้ ตอน
่ ้าขัน
ติดตามความกาวหน
การที่
้
้ า เครือขายบริ
่
12 (งบปี 2557)ตความก
อ
้
่ าวห
จังห
วัด
หน่วย
บริการ
น้า
ณ 31 มีค
57
ความกาวหน
้
้า
ณ 28 เมย 57
สงข 3.รพ. อาคารรังสี
ลา หาดให กอสร
างที
่
่
้
ญ่
อ.นาหมอม
่
(โครงสรางต
าน
้
้
แผนดิ
่ นไหว)
(ราคา
144,468,900
บาท)
ขอขยาย
ระยะ
เวลาการ
ยืนราคา
และจัดทา
เอกสารส่ง
คณะรัฐมน
ตรี
รอคณะรัฐมนตรี
อนุ มต
ั ใิ ห้จัดจ้าง
และขอขยายยืน
ราคาจากผู้
รับจ้างออกไป
จนถึงวันที่ 16
สิ งหาคม 2557
นรา 4.รพ. กอสร
างอาคาร
่
้
ธิวาส ตากใบ ผูป
้ ่ วย 60
เตียง
(ราคา
กอสร
าง
่
้
งวดงานที่
1
ส่งมอบงานจ้าง
งวดที่ 1 ลง
วันที่ 17
มีนาคม 2557
รายการ
หมายเหตุ
เริม
่ สั ญญา
12 ธันวาคม
2556 สิ้ นสุด
สั ญญา 7
ติดตามความกาวหน
การที่
้
้ า เครือขายบริ
่
12 (งบปี 2557)ตความก
อ
้
้
่ าวหน
จังห
วัด
หน่วย
บริการ
รายการ
ปัตต 6. รพ. อาคารแฟลต
านี ปัตตานี พักแพทย ์ 20
ยูนิต
(ราคา
26,753,900
บาท)
ปัตต 7.
า
ณ 31 มีค
57
-
ความกาวหน
้
้า
ณ 28 เมย 57
อยูระหว
าง
่
่
กอสร
างงาน
่
้
ฐานราก ใน
งวดที่ 1
(ลาช
่ ้าไป 1
งวดงาน)
หมายเหตุ
ลงนามใน
สั ญญาแลว
้
4 กพ 57
วงเงินตาม
สั ญญา
28,910,000
บาท
จานวน ๑๒
งวดงาน
สิ้ นสุด 11
มีค 58
ขยายเขตระบบ ส่งเบิกงวดที่ กาลังดาเนินการ คาดวาไม
่
่
ติดตามความกาวหน
การที่
้
้ า เครือขายบริ
่
12 (งบปี 2557)ตความก
อ
้
้
่ าวหน
จังห
วัด
หน่วย
บริการ
รายการ
ปัตต 9. รพ. ปรับปรุงอานวย
านี แมลาน
ความสะดวกขัน
้
่
พืน
้ ฐานสาหรับ
คนพิการ
(ราคา
270,000 บาท)
า
ณ 31 มีค
57
ความกาวหน
้
้า
ณ 28 เมย 57
หมายเหตุ
ไดผู
รพ.แมลานเป็
น
้ รั
้ บเหมา มีการแกไข
้
่
กอสร
างแล
ว
่ เติม ผูด
่
้
้ เอกสารเพิม
้ าเนินการ
และอยูใน
และอยูระหว
าง
เอง
่
่
่
ระหวางเสนอ
รอผูว
ลงนาม
่
้ าฯ
่
ผูว
้ าราชการ
่
จังหวัด
ปัตตานี ลง
นามในสั ญญา
รายงานความกาวหน
้
้า
การเบิกจายงบ
SP2 ,DPL
่
ติดตามความกาวหน
การ
้
้ า เครือขายบริ
่
ที
่
12
(งบ
จังหวั หน่วย
ความก
าวหน
า SP2)
ความกาวหน
้
้
้
้า
รายการ
หมายเหตุ
ด
บริการ
ณ 31 มีค 57
ณ 28 เมย 57
พัทลุง 1.รพ.
ควน
ขนุ น
(งบปี
53)
อาคาร
ส่งเสริม
สุขภาพ
รพ.ควน
ขนุ น
ลงนามสั ญญาแลว
้
เมือ
่ วันที่ 26
มีนาคม 2557
เลขทีส
่ ั ญญา
117/2557
กาลัง
ดาเนินการ
กอสร
างในงวด
่
้
ที่ 1/5(งวด
งานทีเ่ หลือ)
(งวดที่ 1
น่าจะลาช
่ ้ากวา่
กาหนด
ประมาณ 10
วัน)
งาน 5
งวด
150 วัน
(ผูรั
้ บจ้างทิง้
งาน ใน
งวดที่ 8
จาก 13
งวดงาน)
นราธิ 2.รพ.
วาส
จะแนะ
(งบปี
53)
อาคารพัก
พยาบาล
24 ห้อง
12
ครอบครัว
เบิกจายเงิ
นถึงงวด
่
ที่ 2/8
(คางอี
ก 6 งวด)
้
ผูรั
้ บจ้างขอขยาย
เวลา และทาเรือ
่ ง
กาลังกอสร
่
้างใน
งวดที3
่ (70%)
และผู้รับจ้างทา
หนังสื อขอขยาย
เวลาอีก 210
ขอขยาย
เวลาเบิก
จายเงิ
นไป
่
จนถึง
เดือนกค 57
รายงานความก้ าวหน้ า
การเบิกจ่ ายงบผูกพัน
ปี 2551-2556
ติดตามความกาวหน
การที่ 12
้
้ า เครือขายบริ
่
(งบกอสร
างผู
กพันปี 51-56)
่
้
จังห
วัด
หน่วย
บริการ
พัทลุ 1.รพ.
ง
ปาก
พะยูน
(งบปี
54)
รายการ
ความกาวหน
้
้า
ณ 31 มีค 57
อาคารพัก
จว.แตงตั
่ ง้ กก.
แพทย ์ 10 ติดตามงบฯวันที่
ครอบครัว
4 เมย.57
(ราคา
9,103,800)
พัทลุ 2.รพ
อาคาร
ง
สต.
สถานี
บานล
า อนามัย
้
สสอ.เมืองพัทลุง
ขอส่งคืน
งบประมาณ
ความกาวหน
้
้
า
ณ 28 เมย
57
หมายเหตุ
ผูว
้ าฯ
่
แตงตั
่ ง้ คาสั่ ง
คณะกรรมกา
รประเมินงาน
ทีเ่ หลือแลว
้
(รอประเมิน
งานส่วนที่
เหลือ)
ยังไมทราบ
่
ราคากลาง
ทาให้ไมทราบ
่
วางบประมาณ
่
ทีเ่ หลือจะ
เพียงพอ
หรือไม่
กาลัง
งบประมาณตา่
ประสาน
กวาราคากลาง
่
จัดทาหนังสื อ มาก (ไม่
ติดตามความกาวหน
การที่ 12
้
้ า เครือขายบริ
่
(งบกอสร
างผู
กพันปี 51-56)ตอ
่
้
่
จังห
วัด
สงข
ลา
หน่วย
บริการ
รายการ
3.รพ.
การกอสร
าง
่
้
หาดใหญ่ อาคารบริการ
(งบปี 54) และสนับสนุ น
ทาง
การแพทย ์
17 ชัน
้
( 45 งวด
งาน )
เริม
่ 20
มิย.55 สิ้ นสุด
16 มีค.58
ความกาวหน
้
้ า ความกาวหน
้
้า
ณ 31 มีค
ณ 28 เมย
57
57
วันที่ 13
มี.ค. 57
ไดส
้ ่ งมอบงาน
งวดที่ 10-26
และไดรั
้ บ
อนุ มต
ั ใิ ช้เงิน
บารุงเพิม
่
เหล็กเสริม
ตาน
้
แผนดิ
่ นไหว
จานวนเงิน
1,122,415.6
5
บาท
กาลังกอสร
าง
่
้
ในงวดงานที่
27 (80%)
งวดที่ 28
(100%)
งวดที่ 29
(80%)
งวดที่ 30-32
(30%)
(ยังคงเหลือ
อีก 19 งวด)
หมายเหตุ
ไดรั
้ บการ
ขยายเวลา
สั ญญา
สิ้ นสุด
14
กันยายน
2558
ติดตามความกาวหน
การที่ 12
้
้ า เครือขายบริ
่
(งบกอสร
างผู
กพันปี 51-56)ตอ
่
้
่
จังห
วัด
หน่วย
บริการ
รายการ
ความกาวหน
้
้ า ความกาวหน
้
้า
ณ 31 มีค
ณ 28 เมย
57
57
สงข
ลา
5.รพ.
การกอสร
าง
่
้
หาดใหญ่ อาคาร 50 ปี
(งบปี 56) เป็ นอาคาร
คสล. 6 ชัน
้
และมีชน
้ั ใต้
ดิน 1 ชัน
้
(จานวน
25 งวด)
งวดงานที่ 1
งานขุดดิน,
งานป้องกัน
อันตรายยังไม่
แลวเสร็
จ
้
ปัตต
านี
6. รพ.
กอสร
าง
่
้
ปัตตานี
อาคารแฟลต
(งบปี 56) พักพยาบาล
ส่งมอบงาน
งวด 1-2
แลว
้
งานงวดที่ 1
เหลือ 5%
เหลืองานเก็บ
ตก อยู่
ระหวาง
่
ดาเนินงานงวด
ที่ 2
ดาเนินงาน
แลว
้ 70%
ตรวจรับงาน
งวดที่ 3 วันที่
24 เมย. 57
หมายเหตุ
เรงรั
่ ด
ติดตามผูรั
้ บ
จ้าง(คาดวา่
เสร็จ
ทันเวลา)
จานวน
16 งวดงาน
สิ้ นสุด 27
รายงานความก้ าวหน้ า
งบค่ าเสื่อม
ปี 2552-2556
ตารางสรุป งบคาเสื
่ ่ อม ปี 2552 - ปี 2556
แยกรายจังหวัด
แยกปี งบประมาณ
และแยก
ตามประเภทการจัดสรร
กอน
่
จังหวัด
จานวน
รายก
าร
เงิน
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี
255 ประเ เข จังหวั ประเ เข จังหวั ประเ เข จังหวั ประเ เข จังหวั ประเ เข จังหวั
ทศ ต ด
ทศ ต ด
ทศ ต ด
ทศ ต ด
2 ทศ ต ด
59,615,69
สสจ.พัทลุง
22
8.00 1(49)
รพท.
28,92500
พัทลุง
7
0.00
4,798,945
สสจ.สตูล 8
.00
รพ.สตูล
0
สสจ.
2,877,226
ยะลา
8
.00
รพศ.
6,921,999
ยะลา
2
.88
สสจ.
37,446,85 1(4
สงขลา
35
4.86 9)
รพท.
สงขลา
0
รพศ.
26,000,00
หาดใหญ 3
0.00
1
2
1
1
1
1
1
7
1
2
1
1
1
5
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
5
1
4
1
1
1
3
2
2
8
14

similar documents