PowerPoint-presentatie

Report
Opdracht wetenschappelijke review
leerlingenbegeleiding
Infosessie
22 juli 2014
Situering
Doel: input leveren voor vernieuwd beleid leerlingenbegeleiding.
Aanleiding:
Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs
Reeds lopend:
Performance audit CLB’s (PwC)
Dossierbehandelaars:
inhoudelijk:
Evi Neven ([email protected]).
Procedureel:
Caroline Gijselinckx ([email protected])
Cf. Masterplan Secundair Onderwijs
“Er wordt een audit uitgevoerd teneinde de gehele
werking van de CLB’s qua effectiviteit en efficiëntie
door te lichten. In de audit wordt ook de
samenwerking met en enting op het welzijnsaanbod en
de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en
jongeren in kaart gebracht en geëvalueerd naar
efficiëntie en effectiviteit. Concreet gaat het hierbij
over de preventieve gezinsondersteuning in de Huizen
van het Kind, de strijd tegen kinderarmoede, de IJH,
het actieplan suïcidepreventie en de organisatie van
de preventieve gezondheidszorg op de eerste lijn.”
Performance audit
Opdrachtnemer: PwC
Doel: efficiëntie en effectiviteit CLB’s onderzoeken
Opzet:
Tevredenheidsanalyse
Middelenanalyse
Takenpakketregistratie
Top-down procesonderzoek
Deadline: eind februari 2015
Resultaten moeten meegenomen worden in wetenschappelijke review
Wetenschappelijke review
-
-
-
-
Systematische literatuurstudie
De stand van zaken van wetenschappelijke kennis (uit Vlaanderen
en buitenland) op vlak van leerlingenbegeleiding presenteren, met
bijzondere aandacht voor de visie erop en de domeinen die
daaronder gerekend worden, de actoren die daarin een rol
opnemen met hun onderlinge relaties en verantwoordelijkheden, en
de randvoorwaarden waaronder deze systemen werken.
Ook de resultaten van de performance audit door PwC meenemen.
Doel: formuleren van theoretisch en empirisch onderbouwde
aanbevelingen voor een meer efficiënte en effectieve organisatie
van leerlingenbegeleiding.
Valorisatie: beleidsmakers moeten op basis van deze gefundeerde
input een toekomstig beleid omtrent leerlingenbegeleiding in
Vlaanderen kunnen uitwerken.
Deadline: eind juni 2015
Wetenschappelijke review
Vlaams onderzoek dat zeker moet meegenomen worden in de
wetenschappelijke review – naast internationaal onderzoek:






Struyf, E., e.a. (2012). Zorgbeleid in het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen:
kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van
leerkrachten (OBPWO 09.05).
Devos, G. e.a. (2013). Bestedingspatroon van personeelsmiddelen in basis- en secundaire scholen
voor de invulling van hun administratieve, beleids- en pedagogisch ondersteunende taken.
Van Tomme, N., K. Verhoest & J. Voets i.s.m. B. De Peuter (2011). Evaluatie van het decreet van
7 mei 2004 betreffende de integrale jeugdhulp. Leuven: Instituut voor de Overheid/KU Leuven.
Spruyt, B., e.a. (2014). Van occasionele tot reguliere spijbelaar: een onderzoek naar het profiel
van spijbelaars en de invloed van school en omgeving op spijbelen (OBPWO 11.03).
Verschueren, K. e.a. (nog lopend). Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: Samenhang,
afstemming en verklarende factoren (OBPWO 12.01).
Struyf, E. (nog op te starten). Toeleiding naar het zorgaanbod. Een onderzoek naar bestaande
praktijken en verklarende factoren op kind-, gezins- en schoolniveau in het gewoon en
buitengewoon onderwijs in Vlaanderen (OBPWO 13.01).
Opmerkingen





Belang van gedegen kennis van de wetenschappelijke literatuur en het
beleid in het buitenland inzake leerlingenbegeleiding
Geen eigen empirisch onderzoek, maar bundelen van bestaande inzichten
uit wetenschappelijke literatuur en uit goed (inspirerend voor Vlaanderen)
en slechte (zicht op valkuilen) beleid in het buitenland
Rekening houden met de beleids- en onderwijscontext van Vlaanderen
Aanbevelingen voor een vernieuwd beleid op vlak van
leerlingenbegeleiding in Vlaanderen
Elementen:

de visie erop en de domeinen die daaronder gerekend worden,

de actoren die daarin een rol opnemen met hun onderlinge relaties en
verantwoordelijkheden,

en de randvoorwaarden waaronder deze systemen werken

similar documents