Kahvila 3 Muut – yhteenveto

Report
KAOS WORLD CAFE 10.12.2013
VALTIOVARAINMINISTERIÖSSÄ:
JHS179 UUDISTUS
Kahvila 3: Järjestelmä- ja teknologiaarkkitehtuuri, mallintaminen, menetelmä ja
soveltaminen
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Järjestelmäarkkitehtuuri
Ongelmakohta
Ratkaisuehdotus
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Teknologia-arkkitehtuuri
Ongelmakohta
Ratkaisuehdotus
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Mallintaminen
Ongelmakohta
Ratkaisuehdotus
Archimate-notaatio ymmärrettävä vain arkkitehdeille
Sallitaan lisäksi PowerPoint, clip-artia yms. viestittäessä
liiketoiminnalle ja johdolle. Ongelmana Archimaten käyttö näille
sidosryhmille kommunikointiin.
Arkkitehtuuriviestintäsuunnitelmassa on kuvattava, minkä
tyyppisillä kuvauksilla kommunikoidaan millekin sidosryhmille.
Archimaten tuki prosessien kuvaamiselle jossain tapauksissa
riittämätön
Käytetään esim. BPMN:ää näissä kuvauksissa (voi olla myös liian
tarkka joillekin sidosryhmille)
Diagrammien tyypittely puuttuu
Tulisi saada selkeä diagrammityypittely. Kullakin diagrammilla oltava
selkeä käyttötarkoitus.
Ei tukea loogisten mallien tekemiseen eikä mallien väliseen
linkitykseen. Loogisen tason kuvaaminen on haastavaa. Kuvaa
toiminnan ja järjestelmien rajapinnan (tietojärjestelmäpalvelu,
kyvykkyys).
Kyvykkyys-/palvelukäsite olisi hyödyllinen prosessitason yläpuolella.
Esim. palvelu-/kyvykkyyskartan käyttö helpottaa viestintää ja
suunnittelua. Kytkökset mallien välillä tulisi mallintaa.
Kehitysvaiheessa tarkemman tason kuvausten (ratkaisuarkkitehtuuri)
kytkökset toteutettavaan palveluun EA:ssa.
Ei ohjeistettu Archimate-kuvaustavan käyttöä tarkalla tasolla (esim.
mitä symbolia tai käsitettä käytetään missäkin tilanteessa).
Archimaten metamalli ei ole ehyt.
Metamallin käsitemalli puuttuu. Mallissa ei ole kaikkia käsitteitä,
joita tarvitaan ilmaisuvoiman kannalta.
Esim. kyvykkyys-käsite, liiketoimintamalli, palvelu (epämääräinen
käsite: esim. liiketoimintapalvelu, järjestelmäpalvelu,
sovelluspalvelu, integraatiopalvelu).
Archimatekaan ei riitä kaikkeen (BPMN, ER, jne.)
Runko kuntoon.
Mallintamisen tavoite tuotava selkeästi esille
Mallinnetaan, jotta toteutus olisi helpompaa. Vältetään kalliit
muutokset jo rakennettuun. Käyttö suunnittelussa ja analyysissä
(esim. riskienhallinta, compliance, toiminnan kehittäminen,
rakennejärjestelyt, tavoitetilan suunnittelu).
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Menetelmä
Ongelmakohta
Ratkaisuehdotus
EA-työn kannalta menetelmä ja kuvauspohjat
keskittyvät vain listaamaan asioita (”kasa Exceleitä”)
Pitäisi nostaa esille myös niitä kuvausnäkymiä, joissa
saadaan arkkitehtuuria ja yhteyksiä näkyviin
(näkymien sisällä ja välillä)
Yhteentoimivuus on sekoitettu lähinnä integraatioihin
Yhteentoimivuus tulisi määritellä, esim. ei-toiminnallisten
vaatimusten kautta.
Arkkitehtuurin takana olevat vaikuttimet (vaatimukset)
jäävät pimentoon (esim. kapasiteettivaatimukset, lain
asettamat vaatimukset)
Vaatimukset tulisi olla jäljitettävissä
arkkitehtuuriratkaisuihin. Vaatimuksien tulisi olla myös
linkattavissa keskenään, eri abstraktiotasoilla.
Viestintäsuunnitelma puuttuu
Kehikon rinnalle tuotettavaksi dokumentiksi
viestintäsuunnitelma. Oleellista jalkauttamisen
kannalta.
Statement of architecture work (vrt. TOGAF) puuttuu
Kehikon rinnalla tuotettava dokumentti
Konfiguraationhallinta vs. arkkitehtuuri
Tulisi kuvata konfiguraationhallinnan ja
kokonaisarkkitehtuurin erot (esim. teknologiaarkkitehtuuria kuvataan usein konfiguraationhallinnan
tietojen kautta)
Ei kuvaa julkishallinnon yhteisten palveluiden
hyödyntämistä
Julkishallinnon yhteisten palveluiden (esim.
integraatioalustojen ja –ratkaisujen) hyödyntäminen
ja soveltaminen on kuvattava
JHS 179:n ja JHKA:n suhde
Tulisi kuvata selkeästi JHS 179:n suhde JHKA:han
Suosituksessa olevat kuvat ovat vaikeasti ymmärrettäviä
ja moniselitteisiä. Yhteydet ovat sekavia.
Tulisi käyttää yhtenäistä kuvaustapaa ja selkeää syntaksia
kautta suosituksen. Ei liikaa asiaa yhteen kuvaan.
KAOS
10.12.2013
JHS179 uudistus World Cafe valtiovarainministeriössä
Soveltaminen
Ongelmakohta
Ratkaisuehdotus
Hyvät esimerkit puuttuvat. Arkkitehtuurin
hyödyntäminen on helpoin kertoa esimerkkien
kautta.
Pitäisi olla enemmän ja parempia esimerkkejä.
”Kokonaistarina” selventäisi EA:n
hyödyntämistä. Tiekartasta tulisi myös olla
esimerkki. Esimerkkien tulisi palvella
mahdollisimman montaa. Näiden kautta voisi
myös happotestata metamallin toimivuutta.
Selkeä arkkitehtuurityön käsikirja
(”architecture for dummies”) puuttuu
Tulisi esittää riittävän selkeä kokonaiskuva
siitä, mitä EA-työssä pitäisi saada aikaiseksi.
Soveltamisessa eroja esim. kunnissa ja
sektoriministeriöissä – ei tuoda materiaalissa
esille. Esim. kunnissa enemmän muutoksia
kesken budjettikauden.
Materiaalin pitäisi kuvata soveltaminen erilaisissa
organisaatioissa.
Työkalut (vrt. TOGAF) puuttuvat
Hyvän työkalusalkun lisääminen parantaisi
hyödynnettävyyttä.
Materiaali ei kuvaa laadittavien kuvausten
valintaa tavoitteista lähtien. Kaikkia kuvauksia ei
ole tarkoituksenmukaista laatia.
Näkökulma arkkitehtuurissa
organisaatiolähtöinen – arkkitehtuuria
tehdään siiloissa
Tulisi kuvata julkishallinnon kokonaisuutta.
KAOS

similar documents