Integrering av Beräkningsmallen i Budget & Prognos

Report
Beräkningsmallen för
gemensamma kostnader
integreras i Raindance
Budget & Prognos
EA 2014-11-19
Projektet: Mål och metod

Mål: Förenkla beräkningen av de gemensamma påslagen för institutionerna

Metod: Hur gör andra? Vad behövs? Design, tester

Piloter: Ann-Charlotte Dahlberg, Anna-Lena Tallander, Kristina AdolfssonJakobsson, Lisa Mogren, Christine Hellander Lövtrup

EA: Kristina Strindlund, Fredrik Tobiasson, Christina Adolfsson

Tidplan:

Budgetdelarna används i budgetarbetet 2015

Prognosdelarna utvecklas under våren
Vad innebär det för institutionen?


Mindre arbetsinsats för beräkning av GEM

Ett verktyg istället för två (använder inte excel mallen)

Befintliga data används i och med att informationen hämtas från budgeten
Ökad kvalitet

Mindre ”inknappningsfel”

Samma data används

Budgetering av periodisering oförbrukade medel underlättas

Budgetering av årets resultat underlättas

Hjälp att budgetera ännu ej beviljade projektmedel ”dummie-projekt”

Automatisk beräkning av GEM för alla projekt i budget

Kan se procentpålägg per institution i en bild direkt.

Bättre helhetssyn hur allt hänger ihop, mer pedagogiskt

Minskar sårbarheten (inte svårt för någon annan att göra det)

Smidig övergång då institutionen kan verktyget och hur bilderna fungerar

Möjlighet att budgetera på aktivitet

Lära några nya bilder
Vilka förändringar innebär detta i
budget/prognosbilderna?

Nya kolumner i inmatningsbilderna

M – motpart. För att kunna beräkna BASEN (bukod 410, 490, 520) ska kostnaden
delas upp på intern (I) eller extern (E).

HUV – huvudfunktion. Kostnader inom stödverksamheterna delas in i fem
huvudfunktioner:
- Ledning (100)
- Utbildnings- respektive forskningsadministration (200)
- Ekonomi- och personaladministration (300)
- Infrastruktur och service (400)
- Bibliotek (500)

Huvudfunktionen Nivåspecifikt som användes i den tidigare Beräknings-mallen har
utgått.

Aktivitet – valfritt
Vilka förändringar innebär detta i
budget/prognosbilderna?

Procentsatserna för gemensamma kostnader beräknas och visas i bild när
kostnader (lön och drift) för kärn- och stödverksamhet är budgeterade

Lokalkostnader för gemensamma lokaler budgeteras i tre steg

Driftkostnader för stödverksamheten ska budgeteras på HUV, samt på interna
och externa kostnader, motpart I och E

Driftkostnader för kärnverksamheten ska budgeteras på interna och externa
kostnader, motpart I och E

Budgetering av Ännu ej beviljade projektmedel - valfritt

Gemensamma kostnader kan fördelas ut på projekt via bild
Arbetsgång vid budgetering

1. avskrivningar

2. personalkostnader

3. lokalkostnader

4. driftskostnader

5. ännu ej beviljade externa projektmedel

6. intäkter (ingen förändring mot idag)

7. gemensamma kostnader

8. medfinansiering

9. oförbrukade medel

10. Årets resultat

similar documents