Truck Inspection

Report
มาตรการให้รางว ัลจูงใจและบทลงโทษ
จากการ Surprise Check
หน่วยงาน CSM มีกาหนดการสุม่ ตรวจรถบรรทุก , พนักงานขับรถ, พนักงานขนถ่าย โดย
ไม่ได้ นดั หมายล่วงหน้ า (Surprise Check) เพื่อตรวจสอบให้ มีความปลอดภัยในการ
ขนส่ง มากขึ ้น และสุม่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามขั ้นตอนการจอดรถที่ปลอดภัย หากจอดรถ
ถูกต้ อง และผลการตรวจรถผ่าน รับทันที เสื ้อพนักงานขับรถ 1 ตัว
การให้รางว ัลจูงใจ
ผลการตรวจรถผ่าน
ปฏิบ ัติตามกฎระเบียบ
ขณะจอดรถ
ื้ พน ักงาน SCG
เสอ
Logistics 1 ต ัว
รั บทันที
ี บกุญแจค้างไว้
• ไม่เสย
• ดึงเบรคมือ
• ปลดเกียร์วา่ ง
• หนุนหมอนรองล้อ
มาตรการบทลงโทษ
• พน ักงานข ับรถทีไ่ ม่ปฏิบ ัติตามกฎระเบียบขณะจอดรถ ข้อใดข้อหนึง่ จะถูกปร ับค ันละ 100 บาท
่ เริม
โดยจะถ่ายรูปเป็นหล ักฐานและเรียกเก็บเงินจากผูข
้ นสง
่ มิ.ย. 55
ต ัวอย่าง ผลการตรวจ Surprise Check
คณะจ ัดการ SCG Logistics Surprise check

similar documents