111125Personaleledelse - Gerd Bangsbo og Martin Vestergaard

Report
DOFT
Lederuddannelse
Personaleledelse
21.November 2011
Ledelse – personaleledelse - disposition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lidt om ledelse
DE 4 R
5 D modellen
Anerkendende tilgang
Social Kapital
Risikovillighed – tillid – kontrol
Lederen er sit eget værktøj
Den vigtige samtale
Spørgsmål
Hvad er ledelse
• Vise vejen frem
• Inspirere andre til at følge med
• Skabe resultater sammen
• Derfor skal du som leder kunne skabe mod og
engagement hos andre og den nødvendige
energi til at bevæge dig fremad mod fælles mål !
Balance mellem
•
•
•
•
Frihed og grænsesætning
Inviter og beslutte
Styre og holde sig tilbage
Benhård forretning og bløde menneskelige
værdier
• Nærhed og distance
• Osv..
Kunne skabe - give andre
• Følelse af mål og retning
• Synliggørelse af delmål
• Fejre det der nås – succes er
Kendskab til excellencemodellen, radar og
tankegangen
RADAR – Logikken (dk)
Systematisk analyse, planlægning, implementering og opfølgning
Udvikle og planlægge fremgangsmåder
Plan and Approaches
Krav til
resultater
Implementering
og udbredelse
Results
DEPLOY
Approaches
Evaluere og justere
fremgangsmåder og
udbredelse
ASSESS AND REFINE
Approaches and Deployment
Fra Excellence Modellen, 2010 udgaven, kilde: www.efqm.org
LEDERSKAB
• Det begynder med ledelse …
• … det slutter med ledelse
Hvad er arbejdsglæde
• Relationer
• Resultater
KONTEKSTEN
R
Å
D
E
R
U
M
RELATIONER
INTERNE OG
EKSTERNE
RETNING
R
A
M
M
E
R
• Anerkendende og udforskende tilgang:
Anerkendende
Udforskende
Anerkendende tilgang anerkendende
ledelse bygger på nyttige tanker
•
Alle er engagerede og ønsker at bidrage til den fælles sag.
•
Enhver er kompetent i forhold til noget.
•
Utilfredshed rummer forestillinger om noget bedre.
•
Der er altid noget, der fungerer.
•
Det, vi fokuserer på, bliver en større del af vores virkelighed.
•
Vi har til enhver tid mere eller mindre forskellige opfattelser af
virkeligheden. De giver alle mening.
•
Forskelle er nødvendige og værdifulde for os som et
arbejdsfællesskab
•
Det er vigtigere at kunne bidrage end at kunne li´.
•
Vi kan ikke fjerne problemer, men vi kan realisere ønsker.
©H
Personaleledelse 21. nov. 2011 DOFT
Anerkendende ledelse: At invitere til fælles bevægelse ud ad en
ny vej
Problemer
Eneansvar
Skyld
Sikre
Stress
Forhindre
Tilfredshed
Vurdering
Fælles
ønskværdig
fremtid
Medskabelse
Vision, mission,
strategi, mål,
virksomhedens kerneydelse
Mistillid
Os og dem
Offer
Forsvar
Nye muligheder
Manglende information
Kontrollere
Frustration
Modstand mod
forandring
Modstand
mod læring
Krænkelser
Personaleledelse 21. nov. 2011 DOFT
Nyttige erfaringer
Organisationen som et arbejdsfællesskab
Dialog med omverdenen
Hvad skal vi udrette
sammen?
Kerneydelse, mission,
vision, strategi
Kompetencer
Relationer
Opgaver
Bidrag
Mindre
arbejdsfællesskaber
Ideer
Udvikling
Organisering
Personaleledelse 21. nov. 2011 Tandplejen
DOFT
Hvad er
nyttigt?
Hvad giver
mening?
Hvordan vil vi gøre det?
Moralske rettigheder og
forpligtelser, faglighed,
politikker, værdier, kultur
Arbejde med 5 D
Discovery:
Opdagelse af det
der allerede findes
”Hvad giver liv og energi ?
” Hvornår lykkes vi med XX”
Destiny:
Fælles og individuelt
Engagement og konkrete
Handlinger
Definition:
Tema/
temaer
”Hvad tildeler vi os hver især
Og til sammen til ?
Design:
Dagligdagens praksis
”Hvilke ændringer skal
der til for at vi opnår drømmen?
Hvad kan vi gøre her og nu ?
Dream:
Drømmen om fremtiden
”Hvad kunne være?
Hvad drømmer vi om?
Hvordan kunne vi være som
klinik
Beskriv abstrakt og konkret
Opgave efter 5 D
3 i hver gruppe
• Definition: Når jeg er en god personaleleder
5 D Discovery
• Beskriv når du er en god personaleder
- Opdagelse af det
- der allerede findes
- ”Hvad giver liv og energi ?
- Hvornår lykkes jeg som god personaleleder
5D
Dream
• Hvad kunne du drømme om når du ser dig selv
som den mest super, engagerede, kloge, vise osv
personaleleder
•
•
•
•
•
Drømmen om fremtiden
”Hvad kunne være?
Hvad drømmer jeg om?
Hvordan kunne jeg være i dagligdagen på klinikken
Beskriv abstrakt og konkret
5 D Design
• Hvad vil du gøre for at opnå drømmene
• Beskriv en række tiltag du mener at kunne gøre i
kommende fremtid
o ”Hvilke ændringer skal
der til for at vi opnår drømmen?
o Hvad kan vi gøre her og nu
5 D Destiny
• Ja, hvad bestemmer du at gøre og hvornår og
sammen med hvem
o Fælles og individuelt
o Engagement og konkrete handlinger
o Hvornår og hvordan
De 3 domæner
Det personlige
domæne
Refleksionens
domæne
Produktionens domæne
Det sprog, vi bruger, skaber vores virkelighed
og vores fortid, nutid og fremtid
• Vær opmærksom på dine ord, de bliver dine
tanker.
• Vær opmærksom på dine tanker, de bliver
dine handlinger
• Vær opmærksom på dine handlinger, de bliver
dine vaner
• Vær opmærksom på dine vaner, de bliver din
fremtid
At tænke, lytte og spørge selektivt i et socialkonstruktionistisk perspektiv
Hvad lægger vi
mærke til? Hvad ser
og husker vi?
Små og
store succeser,
nyttige erfaringer,
forskellige oplevelser,
metaforer, vigtige relationer,
nysgerrighed, undren, forskellige
perspektiver og positioner, positive
fremtidsbilleder, personlige værdier, moralske
forpligtelser, kloge greb, osv.
Hvad hører vi?
Hvordan taler vi?
Hvad lytter vi til?
Hvad taler vi om?
Personaleledelse 21. nov. 2011 Tandplejen
DOFT
Lederen selv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvad er din ledelse ideologi
Din ledermission og ledervision
Dine mål
Ledelsesgrundlaget i din kommune
Tillid
Hvilke idoler, helte ikoner har du
Story telling
Det er handling der giver forvandling
Glimtet i øjet
• Ledelse handler om at skabe en symfoni af
styrker, som gør systemets svagheder
irrelevante
•
Peter Drucker
• Virksomhedens Sociale kapital
Virksomhedens sociale kapital
Samarbejdsevne
Kerneopgaven
Retfærdighed
Tillid
Tillid på arbejdspladsen
SAMTALE
ARBEJDE
Nede fra og op
De ansatte stoler på
ledelsen
De ansatte stoler på, at
ledelsen gør et godt
stykke arbejde
Vandret
De ansatte stoler på
hinanden
De ansatte stoler på, at
kollegerne gør et godt
stykke arbejde
Oppe fra og ned
Ledelsen stoler på
de ansatte
Ledelsen stoler på, at de
ansatte gør et godt
stykke arbejde
Personaleledelse 21. nov.
Kontrol
Risiko
villighed
Mistillid
Tillid
Opbygning af tillid
• Man opbygger tillid ved at være troværdig:
o Konsistent adfærd: Man handler gennemskueligt og
forklarligt
o Integritet: Man gør hvad man siger og siger hvad man
gør
o Uddelegering af kontrol: Man viser selv tillid ved at
give kompetence til andre
o Demonstration af lydhørhed: Man tager andres
synspunkter seriøst
Retfærdighed på arbejdspladsen
*
*
Fordelings retfærdighed. Bliver løn, forfremmelser,
fyringer, anerkendelse, frynsegoder etc. retfærdigt fordelt?
Proces retfærdighed. Er processen retfærdig?
Følges anerkendte procedurer? Går det “rigtigt til?”
De seks regler for en retfærdig proces
*
*
*
*
*
*
Konsistens. Samme procedurer skal bruges over for alle
ansatte.
Upersonlighed. Ledernes personlige interesser skal ikke
influere på processen.
Beslutningsgrundlag. Beslutningerne skal være baseret
på pålidelige og relevante informationer.
Ankemulighed. Der skal være mulighed for, at unfair og
forkerte beslutninger omgøres.
Repræsentation. Alle berørte parter skal involveres og
høres i processen.
Etik. Processen skal finde sted i overensstemmelse med
fundamentale etiske principper.
Leventhal. 1980.
Virksomhedernes sociale kapital: Samarbejdet
Samlende, brobyggende og forbindende social kapital
(Bonding, bridging og linking)
Ledelsen
Grupper,teams
eller afdelinger
Samlende
Forbindende
Samlende
Brobyggende
Personaleledelse 21. nov.
Samlende
Om at lytte..
• De fleste ledere er bedre til at tale end til at lytte.
• Når der ikke bliver lyttet, er der nogle, der bliver
tavse. Andre bliver ”brokkehoveder”.
• At lytte er ikke det samme som at rette sig efter
alle forslag. Et begrundet nej til et forslag er også
tegn på respekt.
• Det er en god ide at sætte lytningen i system og
gøre den synlig.
Lederudtalelse:
• Tag ansvaret: Tag institutionens problemer på
dig, selvom det er andre, der har skabt dem. Det
er kun ledelsen, der kan skabe betingelser for
reelle forandringer.
• Vær tydelig: Jo mere usikkerhed der omgærder
institutionen, jo vigtigere er det, at du er tydelig i
dine udmeldinger. Når kommandovejene er
klare, opstår der færre misforståelser.
Medarbejderne vil faktisk gerne ledes.
• Vær offensiv: Ingen forbedringer sker af sig
selv. Brug ekstern sparring, skab
alliancepartnere og gå i clinch med
forvaltningen. Engagement og visionær ledelse
belønnes – også oppefra.
Godt lederskab kræver godt kollegaskab!
• At gøre mere, end man er nødt til
• At hjælpe og støtte både kolleger og ledere
• At medvirke til at finde nye og bedre løsninger og
arbejdsgange
• At acceptere de givne vilkår
• At være både positiv og kritisk
• At udvikle de faglige kompetencer
De tre nøglebegreber
• Kvalitet
• Produktivitet
• Innovation
Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige til
deres fag
• De skal (også) kunne samarbejde
o Koordinering
- Fælles sprog og viden
- Fælles mål
- Gensidig respekt
o Kommunikation
- Timing og hyppighed
- Præcision
- Problemløsning
Gittells model: Den stærke trekant
Kunde/borger
tilfredshed eller
loyalitet
Høj social kapital
og trivsel på
arbejdspladsen
Høj produktivitet,
kvalitet og
innovation
Personaleledelse 21. nov.
Virksomhedens sociale kapital:
Verdens korteste spørgeskema
• 1. Kan man stole på de udmeldinger, der
kommer fra ledelsen?
• 2. Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et
godt stykke arbejde?
• 3. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?
• 4. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en
retfærdig måde?
Veje til social kapital: Tillidsbaseret
ledelse
• At være troværdig. Dvs. at sige hvad man gør, og
gøre hvad man siger.
• At uddelegere opgaver og ansvar. Dvs. at have
tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke
arbejde uden at blive kontrolleret.
• At lytte til medarbejderne. Dvs. at tro på, at
medarbejderne har noget vigtigt at meddele.
• At være tillidsfuld. Dvs. at betragte
medarbejderne som troværdige.
Kristensen. Lederne. Nr. 2, 2010.
Veje til social kapital: Samarbejde baseret
på respekt og anerkendelse
• At praktisere både fordelings- og
procesretfærdighed
• At anerkende og værdsætte medarbejdernes
kompetencer og forskelligheder
• At betragte uenighed og kritik som legitimt og
som kilde til udvikling
• At give stor indflydelse inden for klare
rammer
Kristensen. Lederne. Nr. 2, 2010.
Lederen skal være :
• Blandt andre elementer:
• Være åben for evaluering af egen lederstil
og adfærd og udvikle sine
ledelsesfærdigheder
Veje til social kapital: Fokus på
kerneydelsen og kvalitet for
kunder/borgere
• At have klare mål for kvalitet og service
• At lægge stor vægt på højt serviceniveau og på
tilfredshed, loyalitet og medejerskab hos
kunder/borgere
• At gøre høj kvalitet i produkter og ydelser synligt
for de ansatte
• At anerkende, værdsætte og fejre høj
kvalitet og god service
Kristensen. Lederne. Nr 2, 2010.
Definition af virksomhedens sociale kapital
Virksomhedens
sociale kapital er den
egenskab, som sætter
organisationens
medlemmer i stand til
i fællesskab at løse
dens kerneopgave
For at kunne løse
denne kerneopgave, er
det nødvendigt, at
medlemmerne evner at
samarbejde, og at
samarbejde er baseret
på et højt niveau af tillid
og retfærdighed
Set, Hørt og Forstået
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Udvikling
Fleksibilitet
Ambitioner og livsbalance
Tillid og anerkendelse
Indflydelse
Sundhed
Mangfoldighed
Meningsfyldthed
Værdier og rammer
Sæt overlæggeren højt
Nærværende ledelse i hverdagen
Anerkend medarbejderne hver dag
Øge den enkeltes markedsværdi hver dag
Forstå hvor medarbejderne er, hvordan de er, og at de har
forskellige behov
Styr i ustyrligheden
Lyt, så når du langt
Gør det sjovt!
Og husk oaserne
Lev Vygotsky Zonen for nærmeste udvikling:
"zone for nærmeste udvikling".
Denne "zone" er det udviklingsstadie, som mennesket
kognitivt er forberedt på, men kræver hjælp til og
socialt samvær for fuldt at udvikle.
Med Vygotskys egne ord:
” afstanden mellem det aktuelle udviklingsniveau som det kan
konstanteres ved individuel problemløsning, og niveauet for
den potentielle udvikling, som det kan konstanteres ud fra
problemløsning med vejledning ."
Vigtige samtale
•
•
•
•
•
•
•
Husk de 4 R - rolle, retning, råderum, relationer
Forberedelse
Vær forståelig, brug din rolle
Undgå at være personlig
Vær åben
Vær direkte – sig det lige ud
Forbered dig
Skal jeg give råd
• Være dig selv
• Kend dig selv
• Vær så åben du kan
• Skab energi
• Skab lethed, intet er ikke mere alvorligt end vi gør
det
• Husk alt sker i et samspil med andre mennesker
• Se muligheder
• Se fremad
Refleksioner:
• TAK!, Fordi du mindede mig om det
• AHA!, Det var interessant
• Selvfølgelig!, Det skal jeg huske
Opgave
• Find en person du ikke kender særlig meget.
• Stil spørgsmålene:
o Hvordan er du som tandlæge/leder med til at præge
den sociale kapital i din tandpleje
o Hvad giver dig glæde i arbejdsdagen
o Hvordan oplever du energi i din dagligdag
o Hvordan viser du andre tillid
o Hvad er god kommunikation

similar documents