Översikt status NLS t.o.m. hösten 2014

Report
Nationella läkemedelsstrategin
Status hösten 2014
Ny aktivitet 2014
Pågående aktivitet
Avrapporterat/Avslutat
2014-11-03
Statusöversikt NLS-aktiviteter hösten 2014
1. Nationellt
samordnade ITstöd
2. Förståelse för
ordinerad
behandling
1.1 Elektronisk
rapportering av lmbiverkningar
2.1 (a) Förutsättningar
för effektiva lmgenomgångar och lmavstämningar i vårdens
övergångar
1.2 Möjliggör
generisk
förskrivning
1.3 Elektronisk
makulering av erecept
1.4 Ett system för
dosregister
1.5 Skapa
ordinationsbas
inom ramen för
nuv. lagstiftning
1.6 Nationella
basfunktioner
a) NOD/Pascal
1.6 Nationella
basfunktioner
b) Ordinationsorsak
2.1(b)
Utvärdera effekten av
vidtagna åtgärder
2.2 Om dostjänster kan
bidra till ökad följsamhet och förbättrad
patientsäkerhet
2.3 Kompetenshöjande
utbildningsinsatser för
hemtjänstpersonal
2.4 Märkning av lmförpackningar för att
minska risken för
förväxlingar
1.6 Nationella
basfunktioner
c) EES
2.5 Indikatorer för god
patientsäkerhet på
apotek
1.7 Tjänst för ökad
patientpåverkan,
återkoppling och
avvikelser
2.6 Strukturerade
läkemedelssamtal på
apotek
1.8 Oegentlig
förskrivning och
manipulering av
särskilda recept
3. Kunskap och
riktlinjer för
vissa
patientgrupper
4. Minska
antibiotikaresistens
5. Långsiktigt
hållbar modell
för prissättning
m.m.
3.1 Nationella
riktlinjer för hur
äldre och
multisjuka ska
behandlas
4.1 Rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens
nationellt
5.1 Prissättning och
hantering av
originalläkemedel
utan generisk
konkurrens
3.2 Utvidga
kunskapen om
barns läkemedel
och dess
användning
4.2 Handlingsplan
för utveckling av
antibiotika på EUnivå
5.2 Långsiktig
hantering av öppenvårdsläkemedel
som inte ingår i
läkemedelsförmånerna
3.3 Förstärk läkares
kunskap om
läkemedel under
specialistutbildningen
3.4 Webbaserad
fortbildningsmodul
för förstärkning av
AT-läkares kunskap
om äldre och lm
3.5 Kunskapsstöd
vid läkemedelsordinationer till
barn
4.3 Rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens
globalt
4.4 Utveckla de
lokala
Stramagrupperna i
landstingen
4.5 Minskad
antibiotikaförskrivning genom ökad
följsamhet till
behandlingsrek
4.6 Optimalt
utnyttjande av
befintliga
antibiotika
5.3 Landstingens
upphandling av
rekvisitionsläkemedel
5.4
Försöksverksamhet
där TLV utvärderar
utvalda
slutenvårdsläkemedel
6. Ordnat
införande av
läkemedel
6.1 Ordnat införande av lm
mellan myndigheter, landsting och
industri
6.2 Nationell
modell för
införandeprotokoll
& samordnad
utvärdering av lm i
klinisk verklighet
7. Minska
läkemedlens
påverkan på
miljön
7.1 Om
miljöaspekter bör
beaktas vid
subvention av
läkemedel
7.2 Uppmuntra
frivillig kontroll av
utsläpp från
läkemedelsfabriker
6.3 Förbättra
uppföljning av
läkemedelsdosering
7.3 Ytterligare
åtgärder på
nationell nivå för
att minska
kassationen av
läkemedel
6.4 Möjliggör
uppföljning av
rekvisitionsläkemedel på individnivå
7.4 Möjliggörande
av miljöhänsyn vid
produktion och
användning av
läkemedel
6.5 Möjliggör för
landstingen, SoS
och TLV att följa
upp lm-förskrivning
på förskrivarnivå
6.6 Stegvist
godkännande och
införande av nya lm
Ny
aktivitet
Pågående
aktivitet
Avslutad
aktivitet
1. Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägg grunden för
generisk förskrivning genom nationellt samordnat IT-stöd
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
Status hösten 2014
1.1
Möjliggör elektronisk rapportering av
läkemedelsbiverkningar
LV
Lösning för biv.rapportering inom LV
utvecklad. Lösningsförslag och
kravspec. för system utanför LV under
bearbetning.
1.2
Möjliggör generisk förskrivning
LV
Nytt regeringsuppdrag 2014. Insatser
för att förbättra patientsäkerheten vid
generiskt utbyte. Samråd med berörda
aktörer under hösten.
1.3
Möjliggör elektronisk makulering av e-recept
Landstinge
n
Aktiviteten slutförd 2013.
1.4
Skapa nationellt dosregister
APSE
Aktiviteten slutförd 2013.
1.5
Skapa och implementera NOD med samlad
läkemedelslista.
SKL
I produktionsmiljö Q4 2014. Pilot för
åtkomst till samlad läkemedelslista
2015.
1.6
Inrätta en sammanhållen process för beredning
och beslut nationella basfunktioner för
ordinationsstöd
SoS
1.7
Utveckla tjänst för ökad patientmedverkan
SKL
CeHis/Inera
E
E
S
Kodsystemet avslutas 2014/2015.
Rapport tas fram ang. förvaltning och
vidareutv. Utvärdering av elektroniskt
expeditionsstöd slutredovisas i ett
betänkande mars 2015.
Aktiviteten slutförd 2013.
CeHis/Inera
1.8
Minska utrymmet för oegentlig förskrivning och
manipulering av särskilda recept
LV och SoS
NY
Startfas. Dialog mellan myndigheter
avseende arbetsfördelning, planering
och identifiering av samrådspartner.
2. Ökad samsyn och förståelse för planerad behandling
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
Status hösten 2014
2.1
Skapa förutsättningar för effektiva lmgenomgångar/avstämningar och utvärdera
effekterna
SoS
Aktiviteten delvis slutförd 2012.
Nya föreskrifter, vägledning och
webb-utbildning tillgänglig för
vården sedan ett år. Projektplan för
utvärdering av effekterna tas fram.
Utv. under 2015.
2.2
Utvärdera om dostjänster kan bidra till ökad
följsamhet och hur tjänsten kan användas
och förfinas
LV
Aktiviteten slutförd 2013.
Landstingen äger frågan.
2.3
Genomför kompetenshöjande utbildningsInsatser för omvårdnadspersonal
SKL
Delkurserna i webbutbildningen utvecklas och funktionstestas hösten
2014.
2.4
Utveckla märkning av lm-förpackningar för
att minska risken för förväxlingar
LV
Aktiviteten slutförd 2013. Fortgår
inom 5.3 (ELIS-projektet).
2.5
Indikatorer för god patientsäkerhet på
apotek
SoS
LV
Slutrapport inlämnad juni 2014.
2.6
Strukturerade läkemedelssamtal på apotek
LV
Projekt där studiefarmaceuter vid 48
apotek genomför lm-samtal med
pat. som hämtat ut lm mot
astma/KOL. Projektet godkänt av
Etisk Prövningsnämnd. Slutrapport
dec 2014.
3. Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedelsanvändning för de
patientgrupper där detta är mest eftersatt
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
3.1
Utarbeta nationella riktlinjer för äldre och
multisjukas läkemedelsbehandling
SoS
Aktiviteten slutförd 2012.
3.2
Utvidga kunskapens om barns läkemedel och
deras användning
LV
Diverse pågående aktiviteter. Rapport
inlämnas 31 oktober 2014.
3.3
Förstärk läkares kunskap om läkemedel och
läkemedelsanvändning under
specialistutbildningen i läkemedelsintensiva
specialiteter
SoS
Patientfallbaserad och
kompetensmålsrelaterad webbmodul
för ST-läkare publiceras december
2014.
3.4
Utveckla webbaserad fortbildningsmodul för
förstärkning av AT-läkares kunskap om äldre
och läkemedel
SoS
Lm-behandling till äldre publiceras
okt/nov 2014. Utvärdering hösten 2014
om webbutb. stärker kompetensen hos
AT-läkare. Utb. bör årligen uppdateras
och revideras för säkerställande av
klinisk relevans.
3.5
Kunskapsstöd vid läkemedelsordinationer till
barn
SKL
Slutsats i förstudie att ePed vid ALB
bör bli det nationella kunskapsstödet
för lm-info vid förskrivn. till barn.
Överenskommelse om långsiktig
finansiering (landsting och regioner)
tas fram hösten 2014.
CeHis/Inera
Status hösten 2014
4. Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en
kombination av lokala och globala insatser
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
Status hösten 2014
4.1
Fortsatt verka för en rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens m.m.
Soc.dep
Ingår bl.a. inom ramen för
pat.säkerhetsöverenskommelsen.
Kommunikationsinsats om
antibiotikaresistens planeras.
Tvärsektoriell handlingsplan SoS och
Jordbruksverket.
4.2
Verka för en handlingsplan på EU-nivå
Soc.dep
Arbete pågår för att säkra långsiktigt
internationellt arbete inom EU.
Samarbete
Landsbygdsdepartementet.
4.3
Verka för ökade insatser för rationell
antibiotikaanvändning och minskad
antibiotikaresistens globalt
Soc.dep
Arbete pågår för att säkra långsiktigt
internationellt arbete, t.ex. WHO och
Global Health Security Agenda
(GHSA).
4.4
Utveckla lokala STRAMA-grupper i
landstingen
Landstingen
Aktiviteten slutförd 2012.
4.5
Inför prestationsbaserad ersättning för
minskad antibiotikaförskrivning genom ökad
följsamhet till behandlingsrekommendationer
Landstingen
Samtliga landsting minskar sin
antibiotikaförskrivning. SKL/Strama
tagit fram e-utbildning om antibiotika
för förskrivare. Besöksstatistik
framtagen.
4.6
Genomföra undersökningar för optimalt
utnyttjande av befintliga antibiotika
Folkhälsomyndigheten
NY
Vid enkät har 170 förslag om
kunskapsluckor/förslag på studier
inkommit. Av dessa har 4 pilotprojekt
prioriterats: RCT-studie, 2 prosp.
5. Utveckla långsiktigt hållbar prissättnings- prioriterings- och
finansieringsmodell för samtliga läkemedel
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
Status hösten 2014
5.1
Se över prissättning och hantering av
originalläkemedel utan generisk konkurrens
Soc.dep
Proposition: Ökad tillgänglighet och
mer ändamålsenlig prissättning av lm
har överlämnats till och beslutats av
riksdagen.
5.2
Utred långsiktig hantering av
öppenvårdsläkemedel som inte ingår i
förmånerna
SKL och
eHM
Probleminventering sammanställd.
Prioriterade resurser saknas för
djupare utredning, förankring och
utveckling av lösning hos alla parter
samt finansieringsmodell för drift och
förvaltning.
5.3
Utvärdera landstingens upphandlingar av
rekvisitionsläkemedel samt hur processen kan
effektiviseras
SKL
ELIS-projektet avslutades i maj. En
samverkansmodell brett förankrad
bland landstingsledningarna.
Framtagen prisdatabas i drift.
Delprojekt Förhandling: Alla landsting
gett en person fullmakt att delta i
prisförhandlingarna tillsammans med
TLV och berörda företag.
5.4
Försöksverksamhet avseende utvärdering av
kostnadseffektivitet för utvalda slutenvårdsläkemedel
TLV
Under året avslutat 9
kunskapsunderlag med plan att
avsluta totalt ca 15 st. Fokus på att
stödja NLT för att kunna ge en tidig
rekommendation i anslutning till
marknadsgodkännande.
6. Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka
uppföljning av läkemedelsanvändning och effekter
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
Status hösten 2014
6.1
Upprätta en nationell process mellan
myndigheter, landsting och industri rörande
ordnat införande
SKL
Slutrapport del I mars 2014. Webbplats på
Janusinfo okt 2014. Införande- och
utvecklingsprotokoll för hepatit C-lm framtaget.
Projektkansliet arb. med ny org. av NLT-rådet
och landstingens förhandlingsfunktion för
läkemedel enl. förslag slutrapport del I. Del II
slutrapporteras 31 dec 2014.
6.2
Utveckla en nationell modell för framtagande
av införandeprotokoll samt inför samordnad
utvärdering av lm i den kliniska verkligheten
LV
Aktiviteten slutförd 2013. Samordnas med 6.1.
6.3
Förbättra uppföljning av läkemedelsdosering
eHälsomyndigheten
Förstudie pågår för att kartlägga processen för
dostexttolken och se vilka förändringar som
behöver göras för att fullfölja uppdraget.
6.4
Möjliggör uppföljning av rekvisitionsläkemedel
på individnivå
SKL
Dialog ang. journalextraktioner i syfte att
långsiktigt överföra individdata till nationella
läkemedelsregistret med SoS och eHM.
Rapport dec 2014.
6.5
Möjliggör för landstingen, SoS och TLV att
följa upp läkemedelsförskrivning på
förskrivarnivå
SoS
SoS tog fram ett internt PM om uppföljn. av lmförskrivning på förskrivarnivå våren 2014.
Frågan är föremål för en rättsutredning.
6.6
Stegvist godkännande av nya läkemedel
LV
NY
Utreder i samarbete med TLV och SKL en
svensk position inom det europeiska initiativet
och hur det kan påverka svenska
förutsättningar. Del-rapporterades juni 2014.
Slutrapporteras december 2014.
7. Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt
Nr
Aktivitet
Ansvar
Medel
Status hösten 2014
7.1
Utred om miljöaspekter bör beaktas vid
subvention av läkemedel
Soc.dep
Under fortsatt beredning inom
regeringskansliet.
7.2
Uppmuntra frivillig kontroll av utsläpp från
läkemedelsfabriker
LIF
Diskuterar ett initiativ i syfte att testa om
miljöbedömningsmodellen fungerar
tillfredsställande med Soc.dep. och
Ap.föreningen.
7.3
Utreda vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas
på nationell nivå för att minska kassation av
läkemedel
LV
Aktiviteten slutförd 2013.
7.4
Verka för möjliggörande av miljöhänsyn vid
produktion och användning av läkemedel
Regeringskansliet
Kontakt ska tas med EU-kommissionen.
Påverkansarbete initierat

similar documents