Sociologi – teori intro

Report
Sociologi
Sociologi 100p
Sociologi är en vetenskap för alla som är nyfikna på det som
är annorlunda och okända i samhället – eller, för den delen
vill belysa vardagliga men samtidigt välkända företeelser i
ett större perspektiv. Du får lära dig sociologiska teorier om
hur genus, etnicitet och klass påverkar vår och andras bild
av oss själva och omvärlden. Du lär dig sociologiska
metoder som intervjuer och fältobservationer. Du studerar
också samhället och samhällsförändringar genom analys av
tidningsartiklar, skönlitteratur och film.
Vad är detta?
Här sover ett barn
Lay Lay, 4, Mae Sot, Thailand
Vem sover här?
-
Ålder
Kön
Etnicitet
Föräldrar
livsvillkor
Vad gör denna pojken om 15år
Dong, 9, Yunnan, China
Vad gör denna pojken om 15år
Jaime, 9, New York, USA
Eller den här flickan
Eller?
Teoretiska perspektiv
Mikroanalys
Makroanalys
Teoretiska perspektiv
Mikroteorier
Utgår från enskilda individers
perspektiv och upplevelse av
sociala förhållanden. De tar
utgångspunkt i det ”lilla” och
har ofta ett aktörsperspektiv.
(de uppfattar människan som
fritt handlande)
Ex: kaffe som social ritual
Makroteorier
Utgår från samhället som ett
övergripande system. De tar
sin utgångspunkt i ”det stora”
och har ofta ett
strukturperspektiv
(de betonar de möjligheter och
begränsningar för människors
handlande som olika regler
och mönster i samhället
innebär).
Du själv då?
Kartlägg dig själv och förklara vad som har
format dig till den du är – beskriv olika intressen,
egenskaper och delar av dig själv och vad som
avgjort att dessa är en del av dig.
Tips utgå från populärkultur, fritidsintressen,
musik, skönlitteratur….
Sociala strukturer
Sociala strukturer
Samspelsmönster mellan
individer och grupper. Sociala
skeenden är inte slumpartade
utan de flesta av våra aktiviteter
är strukturerade, det vill säga att
de är organiserade på ett
regelmässigt och upprepat sätt.
Även om liknelsen är något
vilseledande, kan det ibland vara
bra att tänka sig att den sociala
strukturen i ett samhälle fyller
samma funktion som de balkar
som håller en byggnad uppe.
Giddens: s26
Ge exempel?
Vilka strukturer påverkar dig?
Hur är deras äktenskap?
B
C. Wright Mills ”den sociologiska visionen”
Personligt bekymmer eller ett strukturellt
problem?
”Låt oss se på äktenskapet. I ett äktenskap kan
en man och en kvinna uppleva personliga
bekymmer, men när skilsmässotalet under de
första årens äktenskap är 250 på tusen försök,
tyder det på att det är ett strukturellt problem
som rör äktenskapsinstitutionen och familjen…”
C. Wright Mills ”den sociologiska visionen” 1959 s16
Generella problem
”Så länge familjen som institution förvandlar
kvinnor till förtjusande små slavinnor och män
till deras herrar och försörjare, som samtidigt
förblir osjälvständiga dibarn, kommer det att
vara omöjligt att med rent privata lösningar
behandla problemet med hur äktenskapet ska
blir tillfredställande.”
C. Wright Mills ”den sociologiska visionen” 1959 s17
Personliga bekymmer eller allmänna
problem
Arbetslöshet
”När bara en person är arbetslös i en stad 100 000 är det hans personliga
bekymmer, och för att komma till rätta med det intresserar vi oss rimligen för
hans personlighet, färdigheter och direkta möjligheter.
Men om 15 miljoner är arbetslösa i en nation med 50 miljoner arbetstagare är
det ett problem som vi inte kan hoppas finna lösningen på inom ramen för de
möjligheter som står öppna för varje enskild individ. Själva
möjlighetsstrukturen har rasat samman.
Både en korrekt uppställning av problemet och de eventuella lösningarnas
variationsvidd kräver att vi tar hänsyn till samhällets ekonomiska och politiska
institutioner och inte bara en samling individers personliga situation och
karaktär. …
Så länge en ekonomi är så konstruerad att depressioner uppträder blir det
omöjligt att komma med personliga lösningar på arbetslöshetsproblemet.”
C. Wright Mills ”den sociologiska visionen” 1959 s15- 17
Konsensusteorier
Kommer du bli lönsam lille vän
Konfliktteorier
Konfliktteorier
Konsensus vs. konflikt
Konsensusteorier: Hävdar
att samhällets
normaltillstånd är präglad
av harmoni och
samförstånd mellan
grupper och individer
Konfliktteorier: hävdar att
samhällets normaltillstånd
är präglat av harmoni och
samförstånd mellan
grupper och individer
Mikro- och makroanalys
Sociologisk analys
Underbygg med
empiri
• Undersökning
• Statistik
• Observationer
Koppla empiri till
teori
• Pröva empirin mot
teorier
Var reflekterande
• Reflektera utifrån
erfarenheter, andra
studier och
dokumentärer
Ha ett kritiskt
perspektiv
• Belysa
maktförhållanden,
svårigheter och
orättvisor
• Var självkritisk
• Pröva dina
slutsatser
Pröva på:
1. Facebook
2. Mobiltelefoni
3. Mc Donalds
4. Hårdrock
5. Hip Hop
6. Golf
7. Dagis
8. Märkesjeans
9. Spotify
10. Varför vi tränar på gym?

similar documents