Källkritik på Internet

Report
Källkritik på Internet
KÄLLA:
Vad är en källa?
En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån.
Det är genom en källa som vi hämtar information om något.
Med en källa for information menas ett material (text, bild
eller liknande) eller en berättad framställning.
Inom den traditionella källkritiken delar man in källor i tre
typer:
→→Skriftliga. Text i alla dess former.
→→Muntliga. Intervjuer och vittnesmål.
→→Materiella. Fysiska ting som bar vittnesbord
om skeenden.
Olika typer av källor
•
• Primärkälla – informationens
ursprung. En primarkälla är
den bästa formen av källa och
den du förmodas använda om
du exempelvis skriver en
uppsats eller arbetar med
informationsinhämtning eller
omvärldsanalys.
• Det är viktigt att vara
medveten om att även
primärkällor behöver granskas
och att du bör förhålla dig
kritisk till dem.
•
•
→→Sekundärkälla. Den
informationsbärare som återger
något som den ursprungliga källan
förmedlat. En tidningsartikel om
internetutvecklingen i Sverige som är
baserad på fakta från .SE är således
en sekundärkalla.
→→Tredjepartskälla. Återger det
som en sekundarkälla har meddelat.
En blogg som citerar en tidningsartikel om Internetutveckling
baserad på fakta från .SE är med
andra ord en tredjepartskälla.
En tredjepartskälla, hur intressant
den än är, godkänns sällan eller
aldrig som en fullvärdig källa i
formella sammanhang inom
utbildning och yrkesliv.
Checklista!
Tänk kritiskt!
Vinklad
information
Rykten och förtal
Politisk
propaganda
Undersök källan
När du hämtar information från en källa bör du besvara följande
frågor för att värdera den.
Vem står bakom källan?
 Är det en myndighet?
 Är det en organisation?
 Är det ett företag?
 Är det en privatperson?
 Är det någon som behärskar ämnet?
 Är det någon du litar på?
Bedrägliga affärer






Varför är källan skapad?
Är det för att informera?
Är det för att presentera fakta?
Är det för övertyga dig om något?
Är det för att påverka en opinion?
Är det för att sälja dig en produkt eller tjänst?
Är det för att underhålla dig?
Hur påverkar svaren på frågorna ovan ditt sätt att värdera
källan?
DOMÄNER & ADRESSER
EN GRUNDLAGGANDE KUNSKAP NÄR DET GÄLLER
ATT GRANSKA KÄLLOR PÅ NÄTET ÄR ATT KÄNNA
TILL LITE OM HUR INTERNETS ADRESSERINGSSYSTEM,
DET SÅ KALLADE DOMÄNNAMNSYSTEMET
(DNS) FUNGERAR. EN WEBBADRESS KAN INTE
SÄLLAN HJÄLPA DIG ATT GÖRA SLUTLEDNINGAR OM
VEM SOM STÅR BAKOM KÄLLAN.
NU SKA VI KOLLA PÅ DELARNA I DENNA LÄNK:
HTTP://WWW.IIS.SE/INTERNET-FOR-ALLA/GUIDER
Whois – kolla domänen
OM DU KÄNNER DIG MISSTÄNKSAM MOT EN
WEBBSIDA – KOLLA VEM SOM LIGGER
BAKOM SIDAN. ANVÄND DIG AV
SÖKTJÄNSTEN LOOPIA ELLER .SE FÖR ATT
SÖKA BAKGRUNDSFAKTA .
Webplatsens
syfte:
Informera?
Sälja?
Underhålla?
Någonting annat?
Webplatsens
äkthet
Aktuell? Är
informationen på
webplatsen aktuell eller
inte?
Kolla adressen – vad
säger den?
Dolda/öppna värderingar?
ÄR SIDAN TROVÄRDIG?
Uppgift
Besök din eller en annans skolas
webbplats, för nu ska vi titta på den
med källkritiska ögon!
Tiundaskolan
Gränbyskolan
Nannaskolan
Katarinaskolan
Kunskapsskolan
DAGS FÖR FILM!
Testa din källkritiska sida!
Gå in på
 https://sites.google.com/site/asneryd/
 http://web.comhem.se/mozart/index.htm
Kolla detta:
 Är källan aktuell eller inte? (kan vara svårt i detta ”ekologiska
system” med återbruk.)
 Är källan oberoende eller inte? Är det en förstahandskälla eller
andrahands? Wikipedia är tex en andrahandskälla (titta längst ner i
artiklarna för att kolla ursprunget)
 Är källan trovärdig eller inte? Kolla Om-sidan, känns det som att
den här personen eller organisationen har sagt det?
 Är källan tendensiös eller inte? Är den färgad av vissa värderingar,
av vissa åsikter? Kan man använda tendensiösa sidor i ett arbete?
Beror på.
Tänk alltid på detta!
Om-sidan
Vem är avsändaren?
Saknas Om-sidan bör
man vara uppmärksam!
Om-sidan talar om vem
som står bakom
sidan(privatperson,
företag, organisation)
och vad sidans syfte är.
Ange alltid källan!
Att skriva enkla
källhänvisningar
 Böcker: Författare, titel.
Årtal
 Artiklar: Författare, titel.
Tidskrift, nummer, årtal
 WWW-adresser:
Författare, titel,
publiceringsdatum, URLadress, datum när du
hämtade informationen.
Viktiga ord inom källkritiken
 Förstahandskälla = Första person/text som berättar något, ett











ögonvittne t ex.
Andrahandskälla=person/text som fått info av förstahandskällan
Syfte=avsikten med det någon skrivit/säger/gör (varför har någon
skrivit/sagt eller gjort något)
Tendensiös=riktning, en källa lutar åt ett visst håll, inte objektiv
Objektiv=ren fakta utan åsikter el känslor, står inte på någon sida,
är neutral (motsats är subjektiv)
Aktualitet (tid) = när något skrivits ner, när hemsidan uppdaterats
Perspektiv=man ser saker på olika sätt, man ser en händelse från
olika synvinklar/utgångspunkter
Äkta=något som inte är förfalskat, något som är verkligt, sant
Trovärdig=en källa som man kan lita på
Muntlig källa= Intervjuer och vittnesmål.
Skriftliga källa= Text i alla dess former.
Materiell källa= Fysiska saker som byggnader, fingeravtryck etc.

similar documents